Ijsbergen belemmeren zeezeiler v. d. Lugt Oosterschelde-stormstuw zou in 1986 gereed moeten zijn Na „open dag" interne start van tweede lustrumviering PAAUWE PAAUWE B.V. Oordeel Tweede Kamer Jtiotniese Kaap Hoorn in zicht DE ZIERIKZEESCHE COURANT „Borrendamme" 10 jaar „jong" WA> W* Pt 81 tr DEN HAAG, 20-1. De pijlerdam in de monding van de Oosterschelde moet over vier jaar, in 1986, gereed zijn. Het streven blijft daarop gericht, maar het is niet met honderd procent zekerheid te zeggen of dat streven ook gerealiseerd wordt. Dit zei minister Zeevalking van ver keer en waterstaat tijdens een mondeling overleg met de vaste kamerkommissie voor verkeer en waterstaat. Zeevalking wilde een paar slagen om de arm houden omdat er zich op nieuw technische tegenvallers in het projekt kunnen voordoen. Hij sprak echter wel de overtuiging uit dat Rijkswaterstaat in staat is de techni sche problemen te overwinnen. Normale weg? Of er uiteindelijk een normale weg over de pijlerdam wordt aangelegd, zal volgens Zeevalking pas later wor den bekeken. In eerste instantie zal de dam voorzien worden van een werkweg, die van tijd tot tijd af gesloten zal zijn in verband met werkzaamheden aan de dam. Vanuit de Kamer kwamen er nogal wat bezwaren tegen dat dit vooral in het zomerseizoen het geval zal zijn. Volgens Zeevalking bestaat er via de Zeelandbrug echter een uitstekende verbinding en hij liet doorschemeren dat het rijk waarschijnlijk bereid is de Zeelandburg van de provincie Zee land over te nemen als er besloten mocht worden definitief geen weg oyer de dam aan te leggen. Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten ZIERIKZEE, 20-1. Spannende tijden breken aan voor zeezeiler Pleun van der Lugt die met zijn schip ,,De Zeeuwse Stromen" langzaam maar zeker op Kaap Hoorn afstevent. Tijdens het telefoongesprek dinsdag via radio Scheveningen vertelde hij veel last te hebben van mist, kou, windstiltes en vooral ondervindt hij hin der van grootse ijsbergen. Om tijd te winnen is Pleun zuidelij ker gaan zeilen dan gepland (dichter bij de Zuidpool is aardbolomtrek korter) maar dit had toch gevolg dat hij meer risiko's loopt tegen ijsschot- sen te varen. Veel problemen heeft v. d. Lugt hiermee nog niet gehad, want de deelnemers aan de rond-de-wereld- race die op hetzelfde trajekt lagen als Pleun, fungeerden als prima uitkijk post en gaven hem via radiokontakt de positie van de ijsbergen door. De ze wedstrijdzeilers hebben inmiddels Kaap Hoorn bereikt, zodat die infor matie wegvalt. Pleun zal nu zelf de ijsbergen tijdig moeten signaleren en dat valt waarschijnlijk niet mee in dikke mist. Rekord Zijn positie dinsdag was: 55 graden zuid, 122 west. Hij is ongeveer 1900 mijl verwijderd van Kaap Hoorn die hij voor 4 februari hoopt te ronden (30 dagen eerder dan gepland). Mocht hem dat lukken dan behaalt hij te vens een plaatsje in het Guinness Book of Records voor wat betreft het trajekt Hobart (Tasmanië)-Kaap Hoorn. Een Pool heeft deze afstand ooit (als snelste natuurlijk) binnen 45 dagen afgelegd. Als Pleun voor 4 fe- Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318. b.g.g. 1469 bruari de Kaap bereikt zal hij dit re kord breken. Helaas voor Pleun is hij momen teel in gebieden met windstiltes ver zeild geraakt en zal er heel wat moe ten gebeuren wil hij dit rekord op zijn naam vestigen. Zijn gemiddelde snelheid is 900 mijl per week. Met dit gegeven in het achterhoofd zal hij het net niet halen. We wachten af! Mensenschuw De stemming aan boord was, aldus Pleun, uitstekend. Zijn gedachten gaan nu al uit naar een heerlijk warm bad en een goed diner, maar voorlopig is het nog niet zo ver. Men verwacht dat de zeezeiler eind april de haven van Zierikzee zal binnenva ren. met de kat Poes-poes gaat het over igens ook goed, „maar eenmaal aan wal zal hij het moeilijk krijgen", denkt Pleun. Hij is namelijk een beetje mensenschuw geworden. BRUSSEL. De werknemers van de Antwerpse scheepswerf Cockerill Yards zijn niet bereid tussen de vier en acht procent van maandsalaris in te leveren om de werf voor een moge lijk ondergang te behoeden. Bijna zestig procent van de arbeiders ver klaarde zich tegen dit voorstek dat door de directie en de vakbonden was geformuleerd. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. yWWWWAMAWWWVWWWW Wie op bevallige wijze betoogt, wat anderen al weten, ver werft toch de reputatie van schranderheid. Ebner-Eschenbach ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar f 133,00. Losse onder de rubriek „Agendanummers 70 cent. De abonnementsprijzên zijn inclusief 4% BTW. Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 21 januari 1982 138ste jaargang Nr. 23051 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Zierikzee-plan duurder dan werk zelf ZIERIKZEE, 20-1. Het tien jaar oude (of eigenlijke jon ge) „Borrendamme" viert deze week feest. Maandag be gon dat al goed met een zeer suksesvolle „open dag" voor belangstellend publiek maar dinsdag kwam de feeststemming er pas goed in tijdens een bijeenkomst in de rekreatiezaal voor flatbewoners, personeel en bestuur. heeft ten toon gespreid. Als voorbeel den noemde hij haar inzet tijdens de ingebruikneming, maar ook de op vang van de eerste bewoners. Hij overhandigde haar bloemen en een geschenkenbon. Tevens ontvin gen de heren Kristelijn en Hogerhei- de, die ook reeds 10 jaar in dienst zijn, een geschenkenbon. Verder was er een boeket bloemen voor de eerste bewoonster van Borrendamme, me vrouw Van Dongen. Dichtvorm Geheel in dichtvorm bracht de heer B. W. Hanse een ode aan Borrendam me. Hij bood het tehuis namens de bewonerskommissie een windmeter aan. Namens het personeel sprak de heer L. Verkerke die mevrouw De Kok een barometer overhandigde. Op het verlanglijstje van Borren damme stond nog altijd een klok voor in de gang en daarvoor overhan digde mevrouw Schel van de Zierik- zeese Vrouwenraad alvast een be drag. De bijeenkomst werd informeel voortgezet, terwijl buiten het draai orgel „Neptunes" vrolijke muziek verspreidde. ZIERIKZEE. Tijdens de feestelijke bijeenkomst in de rekreatiezaal van Bor rendamme, overhandigde Borrendamme's voorzitter C. Bij de Vaate de direk- trice mevrouw L. de Kok een geschenkenbon. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Tijdens deze bijeenkomst werd tevens de :ohnische man, de heer Kriste lijn, chef-kok de heer Hogerheide en natuurlijk de direktrice mevrouw L. de Kok in het middelpunt gezet, omdat zij al sinds de opening in Borrendamme werkzaam zijn. ROTTERDAM. De 72-uurs staking van de ongeveer 1500 in het buiten land werkzame Nederlandse bagge raars, die zaterdag had moeten be ginnen, gaat niet door. UTRECHT. Het plan van minister Van Thijn (binnenlandse zaken) om te komen tot één ziektekostenrege ling voor alle ambtenaren onder gen bepaalde loongrens, is bij de Vereni ging van Nederlandse Ziekenfondsen in slechte aarde gevallen. DEN HAAG. Vorig jaar waren ge middeld 385.000 mensen werkloos. Dat is meer dan anderhalf maal zo veel als in 1980. Zo blijkt uit het maandeverslag arbeidsmarkt van het ministerie van sociale zaken over december. Eerste spreker was de voorzitter de heer C. Bij de Vaate die er nog eens op attendeerde dat vooral de bewo ners en de personeelsleden bij dit tweede lustrum-feest betrokken wor den. „Het is moeilijk namen te noe men, omdat velen zich steeds hebben ingezet voor het goed funktioneren van Borrendamme. Ook de relatie met woningbouwve reniging „Beter Wonen" wil ik niet onvermeld laten. Maar één naam wil ik vandaag echter wel noemen nl. de direktrice mevrouw De Kok. Zij heeft - natuurlijk niet alleen - er zeer veel toe bijgedragen dat het goed wonen en verblijven is in Bor rendamme". De voorzitter dankte' haar voor de enorme prestatie, het plichtsbesef en de toewijding die zij Verwachting tot vrijdagavond: Enige tijd regen In de nacht plaatselijk mist en mini mumtemperatuur dicht bij nul; over dag half tot zwaar bewolkt en enige tijd regen. Middagtemperatuur onge veer 6 graden; matige zuidwesten wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 25 jan.: Zaterdag: wolkenvelden Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 1 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: west 4 Zondag: Kans op neerslag: 70% Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: west 4 Maandag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: noord-w. 5 ZON- EN MAANSTANDEN 22 jan. Zon op 8.35, onder 17.09 Maan op 6.30, onder 14.43 Nieuwe Maan: 25 januari (05.56) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 22 jan. 1.19 13.41 7.24 19.47 Springtij: 27 januari HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 21-1. Het K.N.M.I. deelt mede: In de nacht van woensdag op donderdag trok een gebied met veel bewolking over ons land naar Duits land weg. Plaatselijk viel hierbij eni ge regen of motregen, in Twente kwam bij temperaturen om het vriespunt nog natte sneeuw voor. Met een zwakke tot matige wind tus sen zuid en zuidwest werd vrij voch tige lucht aangevoerd en op veel plaatsen werd mist gemeld. Voor het weer van vrijdag is een volgende oceaanstoring van belang, die donderdagochtend Ierland nader de, het ziet er dan ook naar uit dat het wisselvallig blijft met af en toe regen. In het temperatuur verloop wordt weinig verandering verwacht, d.w.z. in de nacht temperaturen dicht bij nul, overdag kunnen waarden be reikt worden van ongeveer 7 graden. ZIERIKZEE. Aan alle kanten is het feest in Borrendamme" bij gelegenheid van de viering van het tweede lustrum. Een speciaal feestlied maakte de - toch al gesmeerde kelen - los. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Filmen behoort tot Pleun's dagelijkse bezigheden. (Foto: Margo Bremford, Nieuw-Zeeland)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1