Zierikzeese gemeenteraad akkoord met subsidie voor de S.C.Z. Raad Westerschouwen besluit voor openbaarheid kommissies I, Cl, DE ZIERIKZEESCHE COURANT Kiezen voor kuituur Aktie in Amsterdam Om verkeersbeleid PvdA eindelijk zijn zin WA> Wh PÊ NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar I 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 19 januari 1982 138ste jaargang Nr. 23050 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Raad verdeeld over gemeentelijke pubUkades Wmi ZIERIKZEE, 18-1. De kwestie van de subsidiëring door de gemeente van de S.C.Z. (Stichting Cultuursprei ding Zeeland), is op de maandag gehouden raadsvergade ring uitvoering aan de orde geweest. Bij ontstentenis van burgemeester Th. H. de Meester stond de vergade ring onder leiding van loco-burgemeester C. Bij de Vaate. Een toelichting van het kollege op een betreffend voorstel bevatte een re kenkundige paragraaf, uitmondend in het verzoek aan de raad akkoord te willen gaan met een subsidie voor 1982 van 3,08 per inwoner, zijnde een to taalsubsidie van 29.313,50. De heer Van Velthoven (CDA) ver klaarde zich voor het subsidiebegin sel, maar had als vraag of inderdaad wel serieus alle kosten zijn onder zocht op de mogelijkheid van afslan king. Hij wilde zelfs de mogelijkheid open houden voor toepassing van het z.g.n. profijtbeginsel. De oplopende kosten per inwoner overziende (tot 1989) noteerde hij alsdan 1,45 en zijn vraag gold de wenselijkheid deze progressieve lijn wat omlaag te drukken. Vraag is b.v.: ,,wat komt er van gemeentewege bij een „bezette stoel", tijdens de voorstellingen? „Niet extreem" De heer Groen (PvdA) vond de kostenstijging verklaarbaar, gezien het feit dat de provincie minder gaat betalen. Hij verbond hieraan een ge- preciseerder cijfermatige uitleg en konkludeerde, dat de kostenverho ging niet extreem kan genoemd. Het gaat in dit geval om een kompromis- beslissing, waarvoor met name gede puteerde mr Boersma zich zeer heeft ingespannen. Een totaalbedrag van 29.313,50 blijft nog binnen de be grotingsraming, weshalve hij zijn stem aan het kollege-voorstel kon ge ven. In gelijke zin sprak de heer Ge- leijnse (VVD), die de konsekwenties van een kultuurbeleid wilde aan vaarden. Hij toonde zich blij met de oplossing door en via de gemeenten. De heer Sprengelmeijer wilde de fi- AMSTERDAM, 18-1. Tijdens de ak tie van de politie hadden zich voor het kultureel centrum Paradiso een kleine honderd jongeren verzameld. Afgezien van het gooien met verf naar een passerende politieauto kwam het niet tot incidenten. Er werden geen arrestaties verricht, al dus de politie. De situatie rond Para diso is momenteel rustig. nanciële konsekwenties wel aan vaarden, maar wilde gestipuleerd zien, het met bepaalde kuituuruitin gen niet eens te zijn. Wél erkende hij dat provincie en gemeenten samen verantwoordelijk zijn voor dit apparaat, maar hij drong aan op bezuinigingen in de toe komst. Advertentie voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten Volgens hem ligt het werk van de S.C.Z. in de „luxe sfeer" en hij wilde de mogelijkheid van uittreden in de toekomst open houden. Kompromis De voorzitter onderlijnde dat het voorstel de geest van het kompromis ademt. Het is - volgens hem - niet eenvoudig alle gemeenten op één lijn te krijgen. De gemeente bindt zich evenwel voor vier jaar en niet voor acht jaar, zoals werd verondersteld. Op verzoek van de voorzitter gaf de sekretaris op het geheel nog een na dere toelichting. Hij deelde mede dat het nog niet zeker is, of alle gemeen ten meedoen. Het geheel wordt door gewerkt in de Werkgroep, maar het onderstrepen van de gemeente is be langrijk, al zal het uiteindelijk resul taat nog moeten blijken. Onderscheid moet worden ge maakt tussen apparaatkosten en de evenementenkosten. Beiden moeten in een aanvaardbaar evenwicht met elkaar zijn. Er is in ieder geval reeds een perso neelsstop. In de maand april komt er een eindkoncept over deze materie. De voorzitter vond dat de invloed van de gemeenten op het gebeuren groter moeten worden, maar het hui dig voorliggende kompromis noemde hij redelijk. In tweede instantie voerden de eerstgenoemde sprekers nog het woord, waarbij zowel de heer Groen als de heer Geleijnse het profijtbe ginsel van de hand wezen. De heer Geleijnse keerde zich ook tegen een uitspraak van de heer Sprengelmei jer als zou de bevolking „niet gebaat zijn met het werk van de S.C.Z.". De bevolking is daar wél meè gebaat, zo merkte hij op. Het voorstel van het kollege werd hierna aangenomen. BRUINISSE. Op het ,,wad" langs de Grevelingendam zijn weer flamingo's waar te nemenMen vermoedt dat de vo gels zijn ontsnapt uit een privéparkje. De dieren passen zich overigens uitstekend aan en er zijn er zelfs meer dan op vorige jaren. IJs in het dijkwater was voor de flamingo's reden naar de Grevelingendam te verhuizen. (Foto: Piet v. d. Klooster) DEN Haag, 18-1. De stagnatie in de groei van het autoverkeer moet voor de overheid aanleiding zijn haar verkeers- en vervoersbeleid onmid dellijk bij te stellen in de richting die zij volgens het struktuurschema ver keer en vervoer toch al wilde gaan. Bevordering van het openbaar ver voer en van voorzieningen voor voet gangers en fietsers. AMSTERDAM. Het grootste deel van de maandagavond in het Amster damse Paradiso door de politie in beslag genomen PMC-papers bestaat uit originele versies van de vorig jaar uit het Provinciaal Militair Com mando te Amsterdam gestolen doku- menten. Officier van justitie mr. Woldruk heeft dit maandagavond meegedeeld. BURGH-HAAMSTEDE, 18-1. De raad van Wester schouwen heeft maandagavond tot de openbaarheid van een aantal kommissies besloten, nadat de verschillende frakties hun meningen hierover nogmaals naar voren hadden gebracht. Na een strijd van jaren heeft de PvdA dan eindelijk zijn zin gekregen, omdat deze partij zonder meer voor openbaarheid van kommissievergaderingen is. Ook de VVD stemde voor openbaarheid, maar met dien verstande dat de vergaderingen bestaan uit een openbaar gedeelte en een zonodig besloten gedeelte. BRUINISSE. Hoezeer de vorst toesloeg inde afgelopen winterperiode, toont het ..zicht op het water" aan de Grevelin gendam; weinig water, veel ijsschotsen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De CDA- en de RU-fraktie hebben een gezamenlijk standpunt ingeno men. Beide zijn geen tegenstander van openbaarheid, maar zien het nut van openbare overleg- en advieskom missies niet in. Dat laatste werd tijdens de raads vergadering nog eens duidelijk on derstreept door de heer L. Tieleman (CDA). De heer J. van den Berge (RU) was voor de openbaarheid van de kommissies: gemeentefinanciën, grond- en pachtzaken, openbare wer ken, ruimtelijke ordening en strafve rordeningen, maar verzocht of het mogelijk was om de kommissie be roepschriften besloten te houden. Als voorzitter van de kommissie beroep schriften zei hij dat tijdens deze ver gaderingen voor 99 over personen wordt gesproken en dat hij het niet nodig vond dat de inwoners van de gemeente Westerschouwen van de hierbij betrokken zaken op de hoogte raken. De heer Tieleman vond pacht zaken en ruimtelijke ordening nog veel gevoeliger liggen. „Dat kan niet in het openbaar", zo zei hij. De burgemeester, mevr. J. L. Nie- mantsverdriet-Leenheer verduide lijkte dat in de kommissie beroep schriften eerst de wensen van de be trokkenen worden gehoord en dat daarna de vergadering besluit of de vergadering al dan niet in het open baar wordt afgewerkt. Ze vertelde dat de betrokken kommissievergade ringen alleen achter gesloten deuren worden behandeld indien personen en zaken, die nog niet in de openbaar heid zijn geweest, aan de orde ko- Wethouder P. M. van den Aarsen zei de verantwoordelijkheid bij de raad te leggen als deze mocht beslis sen de vergaderingen openbaar te maken. „Als voorzitter van diverse kommissies zal ik dan zuinig zijn met de beslotenheid", aldus de heer Van den Aarsen. Geluidhinder Het kollege van b. en w. deed ter voorkoming en beperking van ge luidhinder door rekreatie-inrichtin- gen en andere vormen van geluidhin der onder andere de volgende voor stellen. In een rekreatie-inrichting, onder a en c van de Drank- en Horecawet is het verboden een geluidsapparaat of Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. een rekreatie-toestel in werking te hebben, of in een rekreatie-inrich ting toe te laten dat daarin een ge luidsapparaat of een rekreatie-toe stel in werking is gebracht, op een zo danige wijze dat voor een omwonen de of overigens voor de omgeving ge luidhinder wordt veroorzaakt. Bur gemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen. Het is verboden in de openlucht een geluidsapparaat, een rekreatie- toestel of een bouwmachine in wer king te hebben op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overi gens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Burgemeester en wethouders kunnen ook hierbij ont heffing verlenen. Burgemeester en wethouders kun nen terreinen of wateren aanwijzen, waar het verbod niet van toepassing is op het in werking hebben van be paalde bij dat besluit aangewezen kategorieën van geluidsapparaten, rekreatie-toestellen of bouwmachi- nes. De voorschriften ter voorko ming of beperking van geluidhinder kunnen onder meer betreffen: het maximale geluidniveau, de situering van de geluidsbronnen en de fre- kwentie en tijden van gebruik. Beperking De heer L. Tieleman stemde fel te gen, omdat het naar zijn mening een beperking voor de bedrijven inhield. „Het gewone werk moet normaal door kunnen gaan", aldus de heer Tieleman. Ook de heer dr. H. J. van Zuijlen vond het gestelde te ver gaan. Wet houder Van den Aarsen vond dat als een aannemer voor elk apparaat naar het gemeentehuis moet, er geen spra ke is van.stimuleringvan de werkge legenheid. De sekretaris, de heer J. W. de Jon ge zei dat de gemeente misschien een jarige algemene ontheffingen kon opstellen, waardoor het gemeende nadeel voor de bedrijven zo min mo gelijk kan worden gehouden. Het voorstel van b. en w. werd aldus besloten. Het voorstel van het kollege plaat selijke verenigingen, die het gemeen tebestuur van een jubileumviering in kennis stellen, een sympathiebijdra- ge te verstrekken werd met algeme ne stemmen aangenomen. De beste ding van 100,— zag de heer P. H. Canters (PvdA) liever onder couvert verstrekt, dan in de vorm van een bloemstuk of een kadobon. De vere niging kan dan zelf bepalen wat er met het geld wordt gedaan. Als leden van de welstandskom missie voor 1982 werden benoemd: de heer M. Zeelenberg, de heer C. Paans, de heer W. van Meerten en de heer P. W. de la Haye, laatstgenoem de als landschapsdeskundige van het ingenieursburo Oranjewoud b.v. BILT Verwachting tot woensdagavond: Wolkenvelden Droog weer met wolkenvelden en in de nacht en ochten enkele mistban ken. Minimumtemperatuur om het vriespunt; middagtemperatuur van 4 graden in het noorden tot 10 graden in het zuiden van het land; matige wind uit zuidoost tot zuid. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 23 jan.: Donderdag: Wolkenvelden Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 0 gr. Middagtemp.: 7 gr. Windkracht: zuid 3 Vrijdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 1 gr. Middagtemp.: 7 gr. Windkracht: zuid 3 Zaterdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 1 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: ver. 2 ZON- EN MAANSTANDEN 20 jan. Zon op 8.37, onder 17.06 Maan op 4.28, onder 13.32 21 jan. Zon op 8.36, onder 17.08 Maan op 5.31, onder 14.05 Nieuwe Maan: 15 januari (5.56) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 20 jan. 11.40 - 5.24 17.55 21 jan. 0.23 12.43 6.27 18.56 Springtij: 27 januari HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 19-1. Het K.N.M.I. deelt mede: Een krachtig hoged ruk gebied boven Rusland houdt woensdag in onze omgeving een matige wind uit zuidoost tot zuid in stand. In de ko mende nacht en ochtend zal de tem peratuur om het vriespunt komen te liggen. De middagtemperatuur zal uiteenlopen van 4 graden in het noor den tot 10 in het zuiden van het land, afhankelijk van de aanwezigheid van gebieden waar nog veel ijs ligt. Boven Engeland en West- Frankrijk lag dinsdagmorgen een wolkenzóne met hier en daar regen, die langzaam naderbij kwam.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1