Cor Muller blijft Wim Evertse in de laatste meters net voor Cor Muller ook in Renesse door niemand te stuiten Schaatskampioenschappen voor de regio Burgh ERIC DE NOORMAN Bruse Boys kombinatie speelde gelijk Vriendschappelijke wedstrijd Duiveland Bedrijfsvolleybal- kompetitie INGEZONDEN STUKKEN Kynologenclub Zeeland start ringtraining Huisvuil Reuma patiëntenvereniging Kursus Politieke Scholing Wigberths wraak ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 18 januari 1982 Nr. 23049 ZIERIKZEE, 16-1. Ondanks de voor de ijssport sombere weersvoorspelling konden de door de Zierikzeesche ijsvereniging voor zaterdag aangekondigde wedstrijden, met een lichte dooi maar onder uitstekende weersomstandighe den, toch volledig worden afgewerkt. Voor de vereniging was het nog een bij zondere dag daar 's avonds het duizendste lid kon worden ingeschreven. De gelukkige was de 12-jarige Zierikzeese Francine Muriël die uit handen van het bestuurslid de heer R. A. Huneman een taart in ontvangst mocht nemen. Francine Muriël werd ingeschreven als duizendste lid van de Zierikzeesche IJsvereniging. Bestuurslid de heer R. A. Huneman overhandigt haar daar voor een taart. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dat de wedstrijden doorgang kon den vinden was voor een belangrijk deel te danken aan het voortreffelij ke werk van de baankommissie wel ke de afgelopen week steeds in de weer is geweest om de baan op peil te houden. De sneeuw- en ijsschaafsels werden iedere dag tijdig van de baan geveegd, en scheuren zonodig met be hulp van branders gedicht. Bij een, voor de vele toeschouwers, heerlijk schijnend zonnetje kon de voorzitter, de heer J. Pomper, om even over twee de talrijke deel neemsters en deelnemers aan de jeugdwedstrijden welkom heten. Door een goede bezetting van de wedstrijdkommissie kon het pro gramma in een vlot tempo worden af gewerkt. Als eersten kwamen de jongsten aan de beurt. Over een af stand van 150 meter moesten een vijf tal meisjes het tegen elkaar opne men. De eerste prijs werd gewonnen door Anjeliek van der Maas, de 2e prijs door Astrid Schoondorp en als derde eindigde Annes van Oeveren. Bij de jongens was de deelname aan zienlijk groter. Een 21-tal knapen moesten hier volgens het afval systeem het tegen elkaar opnemen. Na een felle en spannende strijd ging de eerste prijs naar Steven Legema- te, 2e Roger van der Veeken, 3e Nico- laas Schiettekatte; 4e. Alfonds Vrij land en 5e Remco van der Wekken. Bij de g-roep van 12 tot 15 jaar werd er door 9 meisjes deelgenomen. De eerste prijs ging hier naar Dianne van de Velde, de 2e naar Yvette Oly- hoek en de derde rijs naar Anja Peu- te. Bij iedere rit mocht de verliezer(ster) nog als troostprijs een versnapering in ontvangst nemen. Voor de groep van 16 jaar en ouder De eerste drie van de Zierikzeese schaatsmarathon. V.l.n.r. Wim Evertse, Cor Muller en Marco van Schelven. (Foto: Zierikzeesche Niéuwsbode) RENESSE, 17-1. Op nog redelijk goed ijs werd zondagmiddag op de druk be zochte ijsbaan te Renesse door de ijsvereniging een afvalwedstrijd georgani seerd waaraan door 29 schaatsers werd deelgenomen. Voor de Nederlandse ski-kampioen langlaufen Cor Muller, sinds kort te Haamstede woonachtig, werd het na Burgh en Zierikzee zijn derde overwinning in drie dagen. Op de 400 meter baan werden eerst twee series, een met 14 en een met 15 deelnemers verreden, waarvan de vijf bestgeplaatsten uit iedere serie zich voor de finale plaatsten. In de series viel na iedere rond de als laatst doorkomende schaatser af, terwijl in de finale na iedere twee ronden Ide laatst doorkomende schaatste uit de wedstrijd werd geno men. Uit de eerste serie, met 14 deelne mers, wisten zich te plaatsen: Johan Hendrikse, Noordwelle; Jaap de Fei- ter, Renesse; Cor Muller, Haamstede; Ido Klijnsma, Zierikzee en Piet van den Aarsen, Haamstede. Deze serie over een afstand van 3600 meter werd afgelegd in 6.17 min. Uit de tweede Serie wisten zich te plaatsen: Wim Evertse, Zierikzee; Martien Moermond, Noordwelle; Le on van der Wielen, Zierikzee; Marco van Schelven, Zierikzee en Jac. Ge braad, Renesse. Deze serie over 4000 m. werd afgelegd in 8.39 min. Gadegeslagen door een groot aan tal toeschouwers langs de ijsbaan werd er na een rustpauze van 20 mi nuten gestart voor de finale. Na de eerste twee ronden moest Jac. Ge braad als eerste afhaken waarna na te zijn gevallen Ido Klijnsma het strijdperk kon verlaten. Vervolgens konden Johan Hendrikse en Jaap de Feiter het tempo niet meer volgen waarna het twee ronde later de beurt was aan de voortreffelijk rijdende 13-jarige Leon van der Wielen om af te haken. Weer twee ronden later kwam Mar co van Schelven in de sprint om de uitschakeling te ontlopen ten val waarmee het ook voor hem was ge beurd. Zij aan zij streden Muller, Evertse. Van der Aarsen en Moer mond verder waarbij het twee ron den later voor Moermond gebeurd was. Bijzonder spannend was hierna de strijd tussen de nog drie overgeble ven schaatsers waarbij Evertse in de sprint net iets tekort schoot om zich te kunnen mengen in de strijd voor de le en 2e plaats. Deze werd in een bijzonder span nend duel uitgevochten tussen Mul ler en Van den Aarsen waarbij het tot de laatst meters onzeker bleef wie er van hun beide als overwinnaar uit naar voren zou komen. Op de laatste 10 meter wist Muller een kleine voorsprong te nemen wel ke hij tot de finish wist te behouden. Door de winnaar werd de 7200 me ter afgelegd in 14.45 minuut. Mede door de voortreffelijke organisatie door de wedstrijdkomissie kan de ijsvereniging Renesse terugzien op een uitstekend geslaagd evenement waarvoor het waardering kreeg van zowel de deelnemers als de toeschou- Door de voorzitter de heer S. W. van den Hoek werd tenslotte de prijsuitreiking verricht. Voor de winnaar was er een prijs van 50,-, voor de 2e 40,-, de 3e 30,- de 4e 20,- en de 5e 10,-. Een extra prijs werd er beschik baar gesteld voor de jeugdige Leo van der Wielen, terwijl de poedel prijs ten deel viel aan Jac. Gebraad. De uitslag: 1. Cor Muller, Haamste de; 2. Piet van den Aarsen, Haamste de; 3. Wim Evertse, Zierikzee; 4. Mar tin Moermond, Noordwelle; 5. Marco van Schelven, Zierikzee; 6. Leon van der Wielen. Zierikzee; 7. Jaap de Fei ter, Renesse; 8. Johan Hendrikse, Noordwelle; 9. Ido Klijnsma. Zierik zee; 10. Jac. Gebraad, Renesse. was er van de zijde van de dames geen belangstelling. Bij de heren hadden zich tien rijders aangemeld die over een afstand van 500 meter onder elkaar moesten uitmaken wie van hen het snelst was. Daar er met een echte binnen- en buitenbaan werd gereden, waarbij er op vakkun dige wijze na de eerste bocht gekruist moest worden hadden de rijders met een betere techniek een duidelijk voordeel. Winnaar werd Antoon van der Wekken in de tijd van 1.00.13 min.; 2. Arco Schot 1.02.36 min.; 3. Arnold Schiettekatte 1.03.38 min. Na afloop van ieder onderdeel werden de prijzen aan de winnaars(essen) met een toepasselijk woord door de voorzitter uitgereikt. 's Avonds om half negen waren er 26 deelnemers, waaronder ook enige dames, present om aan de marathon over 25 ronden oftewel 10.000 meter deel te nemen. Al direkt na de start wisten zich een negental rijders zich van de rest af te zonderen, uit deze negen man sterke kopgroep demar reerde reeds in de 3e ronde de sterk rijdende Cor Muller waarbij hij de attent reagerende Wim Evertse in zijn spoor kreeg. Al in een ronde wisten de twee koplopers een 50-tal meters voorsprong te nemen op hun naaste belagers. Uit de groep van achtervolgers wist Marco van Schelven zich nog los te werken en zich op de derde plaats te nestelen. Ondanks het feit dat de 43-jarige Cor Muller 's morgens reeds ruim 100 km had gereden in de ge deeltelijk verreden Molentocht bleef hij het tempo aangeven en met de re gelmaat van de klok de voorsprong op de rest van het deelnemersveld opvoeren. Met uitzondering van Marco van Schelven had het tweetal na 17 ron den (6,8 km) het gehele veld gedub beld. Tot aan de beslissende eindsprint bleven Muller en Evertse in eikaars gezelschap. In de eindsprint toonde Muller over meer sprint kapaciteiten te be schikken dan de oud-amateurwiel renner Evertse die zich op de laatste 10 meter gewonnen moest geven. Na de finish wilde Muller wel kwijt, dat hij er even in de 17e ronde had doorgezeten en een aanval van Evertse had gevreesd. Evertse op zijn beurt vertelde, dat hij blij was dat hij het door Muller aangegeven tem po had kunnen volgen en niet tot de aanvang was overgegaan daar hij vreesde dan over de kop te zullen rij den. Na de winnaar, die goed 20 mi nuten over de afstand deden, volgde met een halve ronde achterstand Marco van Schelven die het parcours voor het grootste gedeelte alleen had 1 afgelegd. Een bijzonder goede prestatie werd ook geleverd door de 13-jarige Leon van der Wielen die ondanks het stroe ve ijs zich met een soepele slag zich uitstekend op het tweede plan wist te handhaven. Door de medewerking van een aantal sponsors konden er tijdens de wedstrijd een aantal pre mies worden verreden waarvan Mul ler het leeuwenaandeel op zak kon steken. De eerste prijs, een adidas-jack t.w.v. 200,—, werd beschikbaar gesteld door het sporthuis Zentra en de le prijs bij de dames een spijker broek t.w.v. 75,— door het kleding magazijn Deurloo. Verder werden er nog premies beschikbaar gesteld door het Sporthuis Zierikzee, de Fa. van der Velde, drukkerij L. O., de Fa. Verwijs en de kantine bij de ijs baan. Voor de jongste en de oudste deel nemer, die beiden de 10 km uitreden, de 11-jarige Nicolai Schiettekatte en de heer R. A. Huneman (63) waren ex tra prijzen. De uitslag: 1. Cor Muller, Haamste de; 2. Wim Evertse; 3. Marco van Schelven; 4. Unico de Meester; 5. Ru- die Verkruijssen; 6. Peter van der Linde; 7. Arnold Schiettekatte; 8. Re- né Verwijs en 9. Leon van der Wielen (allen Zierikzee). Dames: 1. mej. A. Peute (Zierikzee); 2. mevr. Leene, Re nesse; 3. mej. L. Peute, Zierikzee. GRAFT-DE RIJP. Een uitslaande brand heeft in de gemeente Graft-De Rijp een half jaar oude boerderij in de as gelegd. De veestapel, bestaande uit 42 koeien, kon bijtijds in veilig heid worden gebracht. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De schade wordt op meer dan een mil joen gulden geschat. Een kombinatie van eerste en tweede elftalspelers van Bruse Boys speelde zaterdagmiddag een oefen wedstrijd tegen de afdelings le klas- ser ZSC uit Scharendijke, die in een 1-1 gelijkspel eindigde. Over het geheel genomen hadden de spelers nogal moeite met de door het bevroren terrein springende bal. Na een kwartier spelen slaagde ZSC erin voorsprong te nemen toen Jaap Verwest een hoekschop rechtstreeks in het Bruse doel liet verdwijnen. Tien minuten voor tijd gelukte het Abbie Duinhouwer de eindstand op 1-1 te bepalen. Op het sportterrein te Oosterland speelde Duiveland zaterdagmiddag een vriendschappelijke wedstrijd te gen naaste buur SKNWK, welke met 4-3 door de Nieuwerkerkers werd ge wonnen. SKNWK kon door Fred van der Werf de score openen (0-1), waarna Hans Rotte de balans weer in even wicht wist te brengen (1-1). Fred van der Werf zorgde voor een Nieuwerkerkse voorsprong (1-2), waarna Joop Wandel de pech had het leder in eigen doel te schieten (2-2). Door een treffer van Leo Wandel kon SKNWK de eerste speelhelft met een 3-2 voorsprong afsluiten. Na de rust wist Arie Folmer voor de bezoe kers de voorsprong op te voeren tot 4- 2, waarna Kees Zwager nog voor een 3-4 eindstand zorgde. Poule A: MEVO II-Kwiek 2 1; PJZ- WIK 0-3; BB Wansink-Havenpark 1- 2. Poule C: Renesse-Reisb. v. öev. II 2-1; Zw.R.Kr.Z'huis II-Willibrordus 0-3; PJZ III-Cluzona 0-3. Poule B: MEVO IV-Onderdag 1-2; Zw.R.Kr.Z'huis-Luctor 3-0. Poule D: Br.'haven-MEVO DII 1-2; DFS-Renesse II 1-2; Zw.R.Kr.Z'huis III-PJZ III 2-1; WIK Dl-MEVO DIII 0- 3. Poule E: PTT-Schouwenoord 3-0; Fiscus II-Fiscus 3-0; VCS-Zeelandia II 2-1. MARKTBERICHTEN Veemarkt Leiden LEIDEN, 18-1. Aanvoer totaal 1654, waarvan: slachtrunderen 438, schapen en lammeren 516. Prijzen per kg: Stieren le 8,80 - 9,25, 2e 8,15 - 8,75; vaarzen le f 7,60 - 8,60, 2e 6,90 - 7,50; koeien le 7,60 - 8,50, 2e 7,20 - 7,55, 3e 6,75 - 7,10; worstkoeien 5,90 - 7,00; dikbillen extra kwaliteit 9,40 - 13,75. Prijzen per stvjk: Schapen 200 - 200; lammeren 200 - 300. Overzicht: slachtrunderen: aan voer redelijk, handel goed, en prijzen stabiel; schapen en lammeren: aan voer redelijk, handel redelijk, en prijzen stabiel. Met grote dankbaarheid en blijdschap geven wij kennis van de geboorte van MARIA MARGARETHA Wij noemen haar Marieke TINUS en MARJA PANNEKOEK-HEKMAN 13 januari 1982 Huigenbos 716 1102 KA Amsterdam Opnieuw mogen wij u, dank baar en blij, kennis geven van de geboorte van onze dochter en zusje MAARTJE DAVINA (Marian) LEEN en TINEKE VAN DER WERF JOLANDA 16 januari 1982 Molenweg 39 4307 AG Oosterland Voor de vele blijken van deelneming, ons betoond na het overlijden van onze geliefde man, vader, behuwd-, groot- en overgrootvader 4 WILLEM OOSSE zijn wij u allen zeer erkentelijk. Het medeleven hebben wij zeer op prijs gesteld. Haamstede: K. H. OOSSE-VAN DER WEKKEN Noordwelle: C. OOSSE J. C. OOSSE-BAART Klein- en achterkleinkinderen Januari 1982 SCHEEPVAART Aldabi, 14-1 te Duinkerken Zafra, 13-1 te Auckfield KERKNIEUWS Oud Gereformeerde Gemeente BRUINISSE. Woensdag 20 januari, 19.30 uur ds. A. v. d. Meer, St. Phi- lipsland. De Kynologenklub Zeeland is weer van start gegaan met een ringtrai ning. Mensen die met hun hond ten toonstellingen en klubmatches gaan bezoeken, kunnen aan deze training deelnemen. Het is hiermee de bedoeling de hond te leren zich te gedragen in de ring, zodat de keurmeester hem goed kan beoordelen. Er wordt dan ook in het bijzonder aandacht besteedt aan het netjes leren lopen, het staan en betasten enz. De lessen worden afzonderlijk van elkaar gegeven, dus het is geen kur- sus waar de lessen elkaar opvolgen. Een ieder kan hieraan deelnemen. De trainingen welke door ervaren in- strukteurs worden gegeven zijn van af heden elke zondagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur in Motel ,,De Cais son" in Kapelle-Biezelinge. Ook voor de Kind-Hond show wel ke op de Clubmatch (13 maart) wordt gehouden zal weer getraind worden en wel opJ 21","28 februari en 7 maart van 10.00 tot 11.00 uur even eens in „De Caisson". C. de Waardt Scheldestraat 39 Vlissingen Tel. 01184-15334 BURGH-HAAMSTEDE, 15-1. Op de ijsbaan te Burgh werd vrijdagavond door de ijsvereniging Haamstede-Burgh het kampioenschap van Schouwen- Duiveland georganiseerd over de afstanden 500 en 5000 meter. Aan deze wedstrijden werd buiten mededinging deelgenomen door een vijftal leden van de Zeeuwse kernploeg t.w. F. v. d. Berge, K. Goeree, J. Moelker, P. Israël en M. van Oeveren. Drie van hen, Van den Berge, Goeree en Moelker eindig den op de eerste drie plaatsen. Van de Schouwen-Duivelandse schaatsers toonde Cor Muller uit Haamstede zich het snelst door zowel op de 500 als op de 5000 meter op de vierde plaats te eindigen voor Piet van den Aarsen, eveneens uit Haamstede en Wim Evertse uit Zie rikzee. De uitslagen: 1. F. v. d. Berge 44.2 (500 m); 8.29.09 (5000 m), totaal 95.19; 2. K. Goeree 46.9; 8.43.1, totaal 98.21; 3. J. Moelker 33.9 sec.; 9.07.3 min., to taal 99.63; 4. C. Muller 49.8 sec., 9.39.6 min., 107.66 totaal; 5. P. v. d. Aarsen 51.8 sec., 9.59.5 min., 111.75 totaal; 6. W. Evertse 51.2 sec., 10.24.6 min., 113.66 totaal; 7. G. Villerius 50.3 sec., 10.44.3 min., 114.73 totaal; 8. P. Israël 52.2 sec., 10.42.0 min., 116140 totaal; 9. J. Hogestein 52.0 sec, 10.44.3 min., 116.43 totaal; 10. M. van Oeveren 52.9 sec., 10.39.8 min., 116.86 totaal; 11. W. v. d. Klooster 53.2 sec., 10.39.8 min., 117.18 totaal; 12. J. Geluk 55.0 sec., 10.23.7 min., 117.37 totaal; 13. H. Pad mos 52.8 sec., 10.46.3 min., 117.43 to taal; 14. F. Fonteine 55.3 sec., 10.55.0 min., 120.80 totaal; 15. H. van Beek 53.8 sec., 11.16.0 min., 121.40 totaal; 16. M. Moermond 75.2 sec., 10.55.8 min., 122.78 totaal; 17. W. Spee 56.2 sec., 11.26.4 min., 124 totaal; 18. K. Kooman 56.1 sec., 11.56.1 min., 127.71 totaal; 19. J. den Engelsman 55.0 sec., 12.19.5 min., 128.95 totaal; 20. L. van der Wielen 65.0 sec., 44.5 min., 135.45 totaal. Graag wil ik reageren naar aanlei ding van een stukje in een van de Z.N.'s van vorige week. Het betreft (en dat is dan ook indi- rekt gericht aan) de plaatselijke dienst van huisvuilverwerking. Men waarschuwde in genoemd artikel te gen het voortijdig buiten plaatsen van huisvuil. Daar kan ik me hele maal in vinden want de (vaak onwel riekende!) rommel in de binnenstad op dinsdag- en vaak ook donderdaga vond is bepaald niet aantrekkelijk voor het „rondjes-doende" publiek. Maarhet geval wil dat de meeste zaken 's morgens pas om 9.00 uur open gaan. Genoemde dienst komt de aangeboden „goederen" op halen om 7.45 uur en aangezien ve len geen woning hebben bij hun be drijf ligt hier m.i. het probleem. Men kan toch maar moeilijk van deze mensen verwachten dat ze IV2 uur eerder naar hun werk gaan alleen om wat huisvuil buiten te zetten! Wellicht zou een andere route van genoemde dienst in ons stadscentrum wat minder problemen geven. (Uiteraard) een middenstander uit het hartje van Zierikzee (M. Capelle) Te Kruiningen is opgericht een Reuma-patiëntenvereniging. De ver eniging bestrijkt de gehele provincie Zeeland. Belangstellenden en adspi- rant-leden kunnen zich op het onder tekeningsadres melden. G. Mollema, Hugo de Grootstraat 23, 4416 ED Kruiningen. Tel. (01130) 2047. De provinciale werkgroep „Poli tieke Scholing", waarin acht provin ciale vrouwenorganisaties samen werken organiseert een kursus over het onderwerp: „De invloed van de vrouw op haar leefomgeving", waarin onder meer bestem mingsplannen en milieuproblemen aan de orde worden gesteld. De kursus bestaat uit 2 avonden n.l.: le een informatieve avond, waaraan medwerking wordt ver leend door funktionarissen van de provinciale planologische dienst (PPD) te Middelburg en 2e een diskussie-avond met een po litiek forum samengesteld uit verte genwoordigers van verschillende po litieke partijen. De kursus wordt in de volgende plaatsen gegeven: 1.1 Kapelle, ,,de Vroone", op don derdag 4 en 11 februari; 2. Axel, „de Halle", op dinsdag 9 en 16 februari; 3. Koudekerke, Hotel „Walcheren", op donderdag 11 en 18 februari. Aanvang van alle avonden: 20.00 uur. Kursusgeld voor 2 lessen: 10,- inklusief het lesmateriaal. Opgave is mogelijk tot 1 februari bij het sekretariaat van werkgroep p/a Mevr. A. v. d. Leeden, Grote Markt 28, 4461 A J Goes (tel. 01100- 21010). De kursus staat open voor alle vrouwen, ongeacht het feit of zij lid zijn van een vrouwenorganisatie! Provinciale Werkgroep Politieke Scholingskursus 9. Grimmig maken de Noren hun wapens in orde, terwijl Eric tussen een spleet in de muur de ruiters in het oog houdt. Als het Pieten zijn, valt er misschien te onderhandelen over een vrije terugtocht in ruil voor de gewonde. Maar het zijn geen Pieten. „Britse krijgers", fluistert Mildred vol ont zag en verbazing. „Als dat zo is zijn het dappere duivels om zich zover achter de Pictenlinies te wagen", mompelt Eric. Snel springt hij op en allen tre den naar buiten. De ruiters houden hun paar den in en staren verwonderd naar de twee vrouwen. „Wat voor volk zijt gij?" Eric aarzelt even voor hij langzaam antwoordt. „Och, van alles wat. We kwamen hier aan land, menende op Brits grondgebied te zijn. Maar de Pieten „Ja, ja", onderbreekt de ruiter hem, „en wat hebben jullie hier te zoeken". „We waren op weg naar een familielid, die hier nabij de Romeinse muur woont", zegt Eric, die het veiliger vindt, niet te veel los te laten. „Dan zullen jullie hem wel niet levend meer aantreffen," gromt de aanvoerder der ruiters, „en ik raad jullie aan terug te keren naar je boot. Het is hier gevaarlijk voor vreemdelin gen." Vergist Eric zich of schuilt er een ver kapte dreiging in deze woorden. Met nauw verholen wantrouwen staren de ruiters hen aan. En ook de Noren zijn op hun hoede. „Hebben jullie hier een ruiter gezien. Een Pictenruiter?", snauwt de aanvoerder hem toe. Geen spier vertrekt in Eric's gezicht. Ogen blikkelijk begrijpt hij, dat de ruiter op de on gelukkige doelen, die achter hem in de ruïne ligt. Razendsnel denkt hij even na. Het ziet er naar uit, dat de ruiters korte metten zullen maken met de Piet, zo ze hem zouden vinden. Langzaam schudt hij het hoofd, „wij hebben niemand gezien i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7