Een kleinigheid vergeten deurloo mode deurloo mode deurloo mode deurloo mode deurloo mode 4 EEG OVER HET IN DE HAND HOUDEN VAN DE MELKPRODUKTIE Flitsen uit het buitenland AVBB: Verlaging WIR-premie raakt niet alleen de bouw Minister tikt omroepen op de vingers Glasfabriek Philips dicht Wat biedt de BEELDBUIS? Advertentie „Geen éénzijdig offerfeest" BRUSSEL, 16-1. De oplossing die er in de Europese Ge meenschap gekozen wordt voor het in de hand houden van de melkproduktie „mag geen eenzijdig offerfeest zijn". Met die worden heeft de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, mr. Max van der Stoel, in Brussel de oplossing verworpen die de voorzitter van de EG-kommissie, de Luxemburger Gaston Thorn, gemeend heeft de mi nisters van buitenlandse zaken voor te moeten leggen. BRUSSEL. De Vlaamse liberaal Willy de Clercq, minister van finan ciën in de nieuwe Belgische regering- Martens, heeft de noodklok geluid over de Belgische financiële situatie. MELBOURNE. Negen de monstranten hebben in Melbourne een atletiekwedstrijd verstoord door tijdens de 200 meter de baan op te rennen. WENEN. In een gevangenis van de politie in het voormalige Zuidafri- kaanse thuisland Venda, dat nu „on afhankelijk" is, is volgens een woordvoerder van de Evangelische Kerk van'-Zuid-Afrika een funktiona- •is van de kerk om het leven geko- BRUSSEL. Nederland is bereid voor hooguit vier jaar extra geld op tafel te leggen om de Britten tege moet te komen bij de problemen die zij hebben met hun bijdrage aan de Europese begroting. MOSKOU. De Sowjet-Unie zet vaart achter haar programma van kernenergiecentrales en verwacht er geen milieuproblemen van, zo heeft de onderminister voor ontwikkeling van elektrische energie, Fyodor Oys- jinnikov, donderdag meegedeeld. BONN. De Westduitse bondskanse lier, Helmut Schmidt, is opnieuw gestopt met roken en naar hij zelf zegt nu voorgoed. „Ik betaal een ie der, die me ziet roken honderd mark", zei hij op een nieuwjaarsre ceptie. PEKING. China heeft de Verenig de Staten inmenging in zijn binnen landse zaken verweten en gewaar schuwd voor een verslechtering in de betrekkingen naar aanleiding van een Amerikaanse besluit Taiwan op nieuw van gevechtsvliegtuigen te voorzien. BRUSSEL. „Ik word het". Dit zei een verheugde doch vermoeid uit ziende Piet Dankert, Nederlands so cialistisch lid van het Europees par lement. Dankert (48) doelde op de ko mende verkiezing voor het voorzit terschap van het Europees parle ment. NEW YORK. President Franklin D. Roosevelt nam tijdens zijn ver blijf in het Witte Huis in het geheim gesprekken op, dertig jaar voor het zelfde feit leidde tot de schande van president Richard M. Nixon en diens aftreden naar aanleiding van het Wa- tergate-afluisterschandaal. MOSKOU. Sowjetrussische restau rateurs zijn begonnen met de laatste fase van het herstellen van de 220 vierkante meter omvattende Fresco „het laatste oordeel" van de beroem de Iconenschilder Andrei Roebljov. Advertentie Die oplossing bevoordeelt de klei ne melkproduktiebedrijven in Euro pa wellicht iets minder ten opzichte van de grote efficiënt werkende be drijven, dan bij een voorgaand voor stel het geval geweest was. Maar blij kens uitspraken van Van der Stoel was toch zeer onvoldoende tegemoet gekomen aan de Nederlandse ziens wijze. Die zienswijze omschreef Van der Stoel als volgt: „Maatregelen voor de afremming van de produktie moeten voor elke liter melk gelden, van welk bedrijf, groot of klein, die ook komt". WENEN. Polen heeft besloten tot een drastische beperking van zijn ex port naar Tsjechoslowakije in 1982, zo blijkt uit een bericht van het offi ciële Poolse persbureau, PAP, dat het Westen via Wenen heeft bereikt. BOCHUM. Het ziet er naar uit dat er een principe-akkoord is bereikt over samenvoeging van de Westduit se staalbedrijven Krupp Stahl en Hoesch in een nieuw te vormen con cern Ruhrstahl. MOSKOU. Er komen nog enkele maanden waarin de berichten over de Amerikaanse ekonomie slecht zul len zijn. Daarna zal er sprake zijn van een krachtig herstel, zo heeft Murray Weidenbaum, ekonomisch adviseur in het Witte Huis, gezegd. BANGKOK. Vietnam zal tijdens de viering van het nieuwe maanjaar van 20 tot 29 januari langs de grens met China eenzijdig een bestand in acht nemen, zo heeft radio Hanoi be kendgemaakt. TOKIO. De Japanse onderneming Kawasaki Heavy Industries in vesteert zeventien miljard yen (onge veer 190 miljoen gulden) in de bouw van een robotfabriek, die de grootste ter wereld zal worden. BELGRADO. De nieuw gekozen premier van Albanië, Adil Carcaniv heeft vier ministers verhangen,v on-- der wie een neef van ziji»^oorganger. De vervanging "van''Fecor shehu als minister van binnenlandse zaken en politie door Hekuran Isai en de ande re drie wijzigingen worden be schouwd als een vesterking van de positie van de Albanese „sterke man" Enver Hoxha. BONN. De Duitse Bondsrepubliek en de DDR werken aan een gezamen lijk ontwapeningsinitiatief in de Verenigde Naties. Naar in Bonn be kend werd, heeft de Oostduitse mi nister van buitenlandse zaken, Os kar Fischer, zich in eeen brief aan zijn Westduitse, in principe bereid verklaard tot zo'n initiatief en voor stellen gedaan over de wijze waarop het Duitse-Duitse ontwapeningsini tiatief moet worden uitgewerkt. GENEVE. De internationale Lige van het Rode Kruis heeft de interna tionale gemeenschap opgeroepen Cambodja te steunen met een me disch hulpprogramma ter waarde van ongeveer elf miljoen gulden. LISSABON. De Portugese regering bestudeert de mogelijkheid van een inkrimping van de omvang van het personeel van de Russische ambassa de in Lissabon, zo heeft een woord voerder van het ministerie van bui tenlandse zaken bekendgemaakt. MOSKOU. Een Russische krant heeft de kommunistische jeugdorga nisaties in de Sowjet-Unie opgeroe pen discotheken, parken, fabrieken en scholen af te stropen en jonge mensen die westerse kleren prefere ren boven Russische publiekelijk te schande te maken. LONDEN. Een 18-jarige Brit, Nigel Eastmond, is door de Old Bailey in Londen tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij in juli heeft geprobeerd premier Margaret That cher te doden. WEST-BERLIJN. Bij eenexplosie in een Jods restaurant in West- Berlijn, waarvan de oorzaak niet di- rekt bekend was, zijn 13 mensen ge wond. Het interieur van het eethuis, gelegen in de Britse sektor, werd zwaar beschadigd, terwijl ook voor het restaurant geparkeerde auto's schade opliepen. Daarnaast zullen ook andere be drijfstakken er gezien het uitstra- lingseffekt van de bouw gevolgen van ondervinden. Het AVBB schrijft dit aan de Twee de Kamer, waar binnenkort over de verlaging van de WIR-premies wordt gesproken. De voortdurende verla ging van de WIR-basispremie van 23 procent in 1980 tot 14 procent nu moet zijn weerslag hebben op de lust Nederland wil best nadenken over het probleem van de kleine melkpro ducenten in Europa. Maar voor die mensen kan wellicht beter iets via het Europese sociale of regionale fonds gedaan worden dan via land- bouwregelingen, aldus Van der Stoel. Advertentie DEN HAAG, 16-1. De organisatie van bouwwerkgevers AVBB is ervan overtuigd dat de verlaging van de basispremie volgens de wet investeringre kening (WIR) van 18 naar 14 procent zeer negatieve effekten zal hebben voor de bouw. tot investeren. Op basis van een pre mie van 18 procent is voor dit jaar ai een produktievermindering van be drijfsgebouwen van ruim 18"procent voorzien, aldus de bouwwerkgevers. Het AVBB wijst erop dat de pro duktie van bedrijfsgebouwen in de eerste helft van 1981 ook al - mede als gevolg van een eerdere premieverla ging - met 633 miljoen gulden of meer dan 20 procent is teruggelopen. HILVERSUM, 16-1. Minister Van der Louw van crm heeft, evenals en kele maanden geleden,,'de NOS, de AVRO, de KRO, de TROSen de. NCRV op dëvingérs getikt omdat de ze omroepen in sportuitzendingen de reklameregels hebben overtreden. De minister wil nu op korte termijn een gesprek tussen ambtenaren van zijn ministerie en het kollege pro grammaleiders televisie van de om roep om te bereiken zo spoedig moge lijk een volledige naleving van de re- klameregeling tot stand komt. De minister had naar aanleiding van uitzendingen in september en ok tober weer de meeste aanmerkingen op de reportages van Studio Sport. Zijn klachten hebben betrekking op onder meer uitzendingen over de Eu ropese kampioenschappen zwemmen in het Joegoslavische Split, wedstrij den van AZ'67 en Feyenoord en de military in Boekelo. EINDHOVEN, 14-1. De in Eindho ven gevestigde experimentele pers glasfabriek voor televisiebuizen moet binnen twee jaar dicht. Gepro beerd wordt de 300 medewerkers el ders in het Philips koncern te plaat sen. Uit een studie naar de toe komstige ontwikkelingen is geble ken dat de vraag naar persglas voor televisiedoeleinden een „zeer gerin ge groei" zal tonen, aldus een woord voerder van Philips donderdag. PEKING. China en Vietnam heb ben aan de vooravond van het nieu we maanjaar, dat in beide landen wordt gevierd, gevangenen uitgewis seld, zo heeft het persbureau „Nieuw China" gemeld. Beide landen lieten elf gevangenen vrij. SAN SALVADOR. Het Salvadori- aanse leger heeft zich eind december in een dorp in de noordoostelijke pro vincie Morazan schuldig gemaakt aan een massamoord, zo heeft het ra diostation van het verzet „Vencere- mos" gemeld. In het dorp El Mozote werden minstens 472 mensen door het leger samengebracht en vervol gens terechtgesteld. BRUSSEL. De fraktie van de Euro pese Volkspartij en haar politiek bu reau zijn het in Brussel eens gewor den over een ontwerpverdrag tot oprichting van de Europese Unie. Volgende week als het Europese par lement voor de eerste keer dit jaar in Straatsburg bijeen komt zal de tekst worden ingediend. ROME. Duikers van de Italiaanse politie hebben op de bodem van een meer op 20 km noordoostelijk van Rome de lichamen van twee rechts- extremisten gevonden die in een auto waren vastgeketend. Dit heeft de Ro meinse politie bekendgemaakt. LONDEN. Een poging om een nieu we staking door de ongeveer 20.000 Britse treinbestuurders en op twee dagen in de nieuwe week te voorko men is mislukt. Soortgelijke aktie legde vorige week het hele Britse spoorwegnet lam. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND HILVERSUM. De Nederlandse te levisie zal in het voor ons liggen sa tellietentijdperk met een groot aan bod van programma's uit het buiten land goedkoper moeten gaan werken en toch betere programma's maken. Dat zal volgens omroepsekretaris Herman van Wijk van de VARA het adequate antwoord moeten zijn van de Nederlandse omroep op de te ver wachten toekomstige situatie. HOOGEVEEN. Hoogeveen is de enige gemeente in Nederland waar in de afgelopen twee jaren het aantal gevallen van en de schade door van dalisme is gedaald. Deze daling is zelfs 25 procent, terwijl overal elders de schade stijgt. De Hoogeveense po litie schrijft dit toe aan de zogenaam de gerichte projektsurveillance en aan voorlichting op scholen en via andere instellingen. DEN HAAG. Veertien vakbonds bestuurders hebben de P.v.d.A. in een brief laten weten dat zij - on danks de voorgestelde korting van ziektegelden - van harte lid blijven van de partij. Volgens de P.v.d.A. zijn de bestuurders van mening dat het niet juist is vanuit hun positie door het opzeggen van hun lidmaat schap de partij onder druk te zetten. DELFT. Volgens D'66 mogen de premies voor welke ziekteverzeke ring dan ook niet langer stijgen. Het is onverantwoord nog meer geld in de gezondheidszorg te laten vloeien voordat daar orde op zaken is gesteld. Dit heeft het tweede-kamer lid mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66) gezegd op een afdelingsvergadering van haar partij in Delft. AALTEN. Het is vrijwel zeker dat de Baghwan-beweging af zal zien van de aankoop van het voormalige va kantiecentrum Groot Deunk in de ge meente Aalten. Dat heeft een woord voerster van de beweging zaterdag meegedeeld. Onder de plaatselijke bevolking is fel verzet gerezen tegen de voorgenomen verstiging. DEN HAAG. De provincie Zuid- Holland is er op tegen dat gemeenten bepalingen in hun bestemmingsplan nen op politieverordeningen vastleg gen waarbij de opslag of het trans port van kernwapens op hun grond gebied wordt verhinderd. DEN HAAG. De chemische in dustrie is in principe voorstander van het verplichte arbeidsveilig heidsrapport, mits het zich beperkt tot hoofdlijnen. Dat zegt een woord voerder van de Vereniging van de Nederlandse chemische industrie in Den Haag in een reaktie op de inwer kingtreding van de verplichte rap portage op 1 februari. SCHIPHOL. Bouwbedrijf Van Eek Iso Composiet uit Rijswijk heeft een nieuwe steensoort ontwikkeld die bij toepassing in de woningbouw de stookkosten met zeventig procent kan verlagen. Dit blijkt uit proeven van T.N.O., aldus het bedrijf tijdens de presentatie van het nieuwe bouw- produkt op Schiphol. Advertentie Advertentie MEPPEL. Het diakonessenhuis in Meppel gaat een speciale tienerafde ling inrichten van tweemaal twaalf bedden voor jongens en meisjes. De afdeling is speciaal voor patiënten tussen 12 en 18 jaar. AMSTERDAM. In een tjrief aan het kollege van burgemeester en wethou ders van Amsterdam heeft het bestuur van de Nederlandse kring van beeldhouwers zijn grote woede kenbaar gemaakt over de vernieling van het beeld van Wibaut tijdens de rellen na de ontruiming van het kraakpand De Blaaskop afgelopen woensdag. VALKENSWAARD. De politie van Valkenswaard heeft een illegaal casi no in die plaats opgerold. In het casi no, in een voormalig café, zijn zeven tien mensen aangehouden. Tien van hen zijn na verhoor heengezonden. De overige zeven, onder wie de ver moedelijke eigenaar, drie croupiers en drie vrouwen, zijn ingesloten. AMSTERDAM. Er moet zo snel mo gelijk een kompensatieregeling ko men voor dagbladen die door het in zakken van de advertentiemarkt in grote financiële moeilijkheden zijn gekomen. Dat zal in elk geval dit jaar nog moeten gebeuren. Met dit drin gende verzoek richtte voorzitter Thijssen van de Nederlandse Dag bladpers (NDP), de Vereniging van Krantenuitgevers, zich tot de leden van de vaste tweede-kamerkommis- sie van CRM, die deze dag onder meer een bezoek aan de NDP in Amsterdam brachten. DEN HAAG. De Middenschoolver eniging houdt 5 en 6 maart in de Mid denschool in het Limburgse Heyt- huysen een kongres. Alle soorten be langstellenden, onder wie veel on derwijsgevenden, worden er ver wacht. HILVERSUM. Staatssekretaris Kombrink van financiën wil het ta rief van de aangekondigde Bijzonde re Verbruiksbelastingen (B.V.B.) op motorrijwielen dusdanig verlagen dat de opbrengst op naar schatting vijf miljoen gulden uitkomt. AMSTERDAM. Hoewel onderzoe kingen bewezen hebben dat op en rond de vuilnisbelt in de Volgermeer polder, even boven Amsterdam, gift- tige chemische stoffen als dioxine liggen, blijft de Amsterdamse GG en GD erop hameren dat er voor de om wonenden géén gezondheidsrisiko's zijn. Aan de hand van nadere onder zoeksresultaten stelde deze dienst een tweede rapport op, ook nu komt de GG en GD tot de konklusie dat er geen gezondheidsrisiko's zijn. DEN HAAG. Minister De Koning van landbouw en visserij heeft beslo ten om de visserij op haring in het ge bied ten westen van de Hebriden (Noord-west Schotland) van 19 janua ri open te stellen. Een woordvoerder van zijn departement heeft dit be kendgemaakt. Gevist kan worden door vaartuigen van de grote zeevis serij, die ook in 1981 daartoe gerech tigd waren, aldus de mededeling. Dit voor zover het de in 1982 voorlopig door Nederland vastgestelde hoe veelheid van 3000 ton betreft. DINSDAG 19 JANUARI NED. 1: De kleuters kunnen bij de EO allereerst kijken naar D'r kan nog meer bij, waarna de spannende film Heavens heroes over de weder waardigheden van twee politieman nen. Dan het koorzang programma Van U wil ik zingen. Op weg naar het beloofde land, toont hoe de Israëlie ten Egypte verlaten. Na journaal en de parlementaire rubriek Den Haag vandaag de dokumentaire film Nola Hatterman en de konsekwente keuze over het leven en werk van de 79- jarige schilderes die tegenwoordig een teruggetrokken bestaan leidt in het Surinaamse oerwoud. De muzi kale omlijsting wordt verzorgd door fluitist Ronald Snijders en de gita rist Frank Douglas. NED. 2: Na Toppop de derde afle vering van Er waren twee konings kinderen hierin is een stress toestand ontstaan omdat nu ook Klaas het ou derlijk huis is ontvlucht. Vanuit theater Carré de Carré show waar aan wordt medegewerkt door Willy Caron, Robert Paul, Eddy and Co, Don Maclean. JR probeert een huwe lijk te forceren tussen Lucy en Alan Bean. In honderd beroemde schilde rijen staat vanavond het doek De Blinde van Duccio di Buoningsegma centraal. DINSDAG 19 JANUARI NED. 1: 10.00 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor doven; 14.00 Schooltele visie; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 D'r kan nog meer bij; 19.15 Ronduit; 20.25 Van U wil ik zingen21.00 Op weg naar het beloofde land; 21.37 Jour naal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Beeldspraak; 23.05 Nieuws; 23.10 Nieuws voor doven. NED. 2: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 AVRO's Toppop; 19.25 Er waren twee koningskinderen; 20.00 Jour naal; 20.27 Carré show; 21.20 Dallas; 22.10 Televizier magazine; 22.50 Hon derd beroemde schilderijen; 23.05 Nieuws. Advertentie ARNHEM. Het bestuur van het Na tionale Park de Hoge Veluwe vreest voor het voortbestaan van het park in zijn huidige vorm, als de provincie Gelderland haar plannen doorzet om van het Centrale Veluwemassief één groot aaneengesloten natuurgebied te maken, waarin het park moet op gaan. De provinciale plannen zijn neergelegd in het interimrapport proefgebied Nationaal Landschap De Veluwe, waarvoor op dit moment een inspraakprocedure aan de gang is. ROTTERDAM. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest houdt op vrijdag 5 februari in de Rotterdamse Doelen een koncert, waarvan de op brengst bestemd is voor nog vast tè stellen noodprojekten in Polen. 1 59 Oom Bart, die zijn gasten hartelijk verwelkomt, waarbij Gerda op beide wangen wordt gekust en tante Gon zich ten opzichte van Joop ook niet onbetuigd laat, toont zich verheugd Tot nog toe heeft iedereen een of an dere uitvlucht bedacht om een uitnodi ging te kunnen afslaan. Dit zijn de eerste familieleden na zijn tweede hu welijk en hij is daarom des te blijer. Er is een ruim terras met een prach tig bewerkt glazen windscherm, waar men koffie drinkt En rookt Daarna neemt Bart zijn gasten mee en toont zijn bezittingen. „Ik kon het enkele jaren geleden tegen een redelijke prijs kopen. Aanvankelijk helemaal niet van plan er zelf te gaan wonen. Er moest nodig 't een en ander an gedaan worden want het was danig verwaarloosd. Ge lukkig net in een tamelijk stille tijd, zodat ik wat extra mensen beschikbaar had En toen alles behoorlijk gerestau reerd en vernieuwd was, vond ik het zo mooi, dal ik mijn huis in Velp verkocht en hierheen trok. Tjha, je doet zoiets ook vanwege de hoge belastingen, be grijp je? Je kon toen alles nog aftrek ken. Zo'n huis is bovendien een goeie geldbelegging." Huis, zegt hij, dacht Joop met enige jaloezie. Je kunt het beter een paleis noemen: een buiten. Best mogelijk, dat de burgemeester van dit luxe dorp niet eens zoiets moois heeft Gonnie van Vuren is op en top de gastvrouw. Ze voelt terstond aan, dat 'haar nicht Gerda de nodige reserve in acht neemt ten opzichte van de nieuwe tante, maar ze doet alsof ze er geen erg in heeft Is hartelijk en onbevangen, laat het huis zien en zegt dan op zachte toon: „Je oom is een schat, maar ik zou misschien net zo gelukkig zijn in een gewoon, normaal huis, zoals Evert bij voorbeeld heeft 't Is. dat ik hier be hoorlijke hulp heb, want in werkelijk heid ben je in zo'n groot huis nooit helemaal klaar." Het gaat een prettige dag worden. De kleine Evert verwent iedereen. Hij kan volop spelen op een der gazons, waar enkele konijntjes loslopen. Iets, waar over hij opgetogen is. Op zijn korte beentjes probeert hij ze na te lopen, maar de diertjes zijn telkens net even vlugger. De ouderen zien het lachend aan. Het weer blijft prachtig. Ze maken een wandeling over het terrein en zon nen 's middags, 's Avonds is er in huis een uitgebreid diner. Het echtpaar Steeman wordt geanimeerd de nacht te blijven. Joop voelt er veel voor, maar laat de beslissing aan Gerda over. Die is al half gewonnen. Joop belt dan voor alle zekerheid even naar zijn schoon vader. Of hij zo vriendelijk wil zijn naar Lichtum te rijden om te kontrolèren of alles in orde is? Ja. ze blijven de nacht in Rozendaal. Oom Bart en tante Gon zij hardstikke hartelijk; het is er gezel lig. Oké. Fijn en bedankt voor de moeite. Op het blijven logeren is eigenlijk helemaal niet gerekend, maar Gon wuift alle hierdoor ontstane problemen weg „Voor Joop hebben we wel een Door HENK VAN HEESWIJK pyama, niet Bart? Gerda en ik hebben ongeveer hetzelfde figuur, dus zij kan nachtgoed van mij krijgen. Moet je voor de kleine jongen nog wat hebben? Laat ik het Elsje even in het dorp halen. Winkels dicht?" De vrouw lacht „Daar tillen wij hier niet te zwaar aan, we gaan wel achterom; Rozendaal is geen Haarlem." De volgende morgen os Gonnie van Vuren al vroeg op. Evenals Joop. Gerda ligt nog te slapen, zodat Joop voor zichtig uit bed is gestapt en een bad heeft genomen. Na zich geschoren en gekleed te hebben, is hij naar beneden gegaan en op het terras gaan zitten roken. Daar vindt Gonnie hem en komt met thee en wat lekkernijen er bij: kleine toastjes met ei en garnering. Ze kust hem vluchtig op de wang. „Leuk, dat je al op bent Bart slaapt in het weekeind altijd uit, omdat hij in de week vroeg op is, snap je? Dat gun ik hem best Meestal is hij vóór de koffie niet beneden. Thee goed? Ik zet ze altijd een tikkeltje sterk, daar houd ik van. Wil je er soms melk in? Zeg, ik heb nog meer toast, hoor. Zondags ontbijt ik doorgaans alleen. Dan maken we het niet officieel, vind je dat erg? Nee, hardstikke leuk, dat jullie 't tenminste niet zo nauw nemen. Machtig, dat jullie gebleven zijn, jó. Bart is er helemaal van opgefleurd. Het zat 'm zo dwars, he? Om mij natuurlijk. In de eerste plaats ben ik een stuk jonger en boven dien gescheidea Maar dat heb ik je al op Everts veijaardag verteld". (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4