Youth for Christ Zeeland hield Nieuwjaarsfestival Korte-baanwedstrijden in Bruinisse Westerschouwen krijgt toch sport- en rekreatiekomplex Fruittelers eisen zoet water in Grevelingen Ontmoeting met hoogtepunten Südwestdeutches Kammerorchester STREEKNIEUWS Partikulier initiatief Weer slachtoffer kolendamp Ontwikkelingsdag in Kapelle: ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 18 januari 1982 Nr. 23049 3 OUWERKERK, 16-1. „Es war schweinisch gut", zei Adriane Geertse zaterdagavond na het optreden van de Duitse zanger Helmut Jost tijdens het Youth for Christ- Nieuwjaarsfestival in de Hervormde kerk te Ouwer- kerk. Voor dit uitstekend geslaagde festival kwamen een kleine tweehonderd jongeren van binnen en buiten de YfC-groeperingen bijeen. De organisatie van dit Nieuwjaars evenement voor Youth for Christ Zeeland was dit keer in handen van de Zierikzeese-groepering. Aktief binnen die organisatie waren onder anderen de tweelingzusjes Adriane en Jacqueline Geertse, die desge vraagd lieten weten in Zierikzee geen geschikte - en betaalbare - ak- kommodatie voor dit festival te heb ben kunnen vinden en dat derhalve werd uitgeweken naar Ouwerkerk, waar het kerkgebouw vrijwel gratis beschikbaar werd gesteld. De kerk op de Ring was zaterdag gevuld met een opmerkelijke sfeer van blijheid en vertrouwen, kenmer kend voor de YfC-gedachte en onge twijfeld aanstekelijk voor jongeren van buiten die groepring. Het festival ging zaterdagochtend omstreeks half twaalf van start met een korte trimtocht over het dorp. Na een spelprogramma in de kerk werd een gezamenlijke maaltijd gebruikt. „Tussen macht en onmacht" Het middagprogramma bestond verder uit een dia-klankbeeld van Amnesty International, passend in het thema van deze dag Tussen macht en onmacht". Viktor van Heusden, regio-leider van Youth for Christ Zuid-Holland hield vervol gens een bijbelstudie over dit onder werp. Ook tijdens het middagpro gramma trad Helmut Jost op. Dat be tekende een hernieuwde kennisma king voor de Zierikzeese YfC-leden, want deze Duitse instrumentalist/ zanger oogstte de afgelopen zomer reeds veel sukses met zijn groep „Da- maris Joy" in de traditionele tent- koffiebar in Zierikzee. Ook als solo-zanger bleek Helmut Jost zijn mannetje te kunnen staan. Op indringende wijze wist hij de die pere betekenis van zijn songteksten op het publiek over te brengen. Met de bedoeling voor een extra publiciteitsstunt te zorgen, trokken enkele YfC-leden zaterdagmiddag door de dorpen om jongeren te atten deren op hetgeen 's avonds in de kerk te Ouwerkerk te gebeuren stond. ZIERIKZEE Zaterdag gebeurde er iets heel bij zonders in de Concertzaal: een optre den van het Südwestdeutches Kam merorchester, dat enkele specima van waarachtige muziekkultuur op verfijnde, innige en exakte wijze tot klinken bracht. De benedenzaal was redelijk gevuld, maar dit Westduitse ensemble had zeker een nog vollere zaal verdiend. Het bracht een aan- sprekelijk programma voor de toe vallige bezoeker en muzikale „pasteitjes" voor de liefhebber. Van de „Italianen" Antionio Vival di's: Concerto in D groot voor luit en strijkers. Een driedelig werk, waarin de luit met een voorname ingetogen heid zich voegde in het palet van het violistiek geheel. Muzikale Italiaan se natuur- en landschapssfeerbe- schrijver is - later in de tijd - Ottorino Respighi (1879 (niet 1897 als stond vermeld) - 1936). Op dit koncert ge programmeerd met: Antiche Danze e Arie per liüto. Suite nr. 3. Herkenba re elementen in dit werk van „Fonta- na di Roma", waarin immers juist ook de natuur- en sfeerbeschrijving rond vier beroemde Romeinse fontei nen Respighi een grensoverschrij dende vermaardheid gaven. Een „verhaal apart" vormde zater dag het (voor Zierikzee herhaalde) optreden van de vermaard hoboïst Han de Vries, te horen in Cimarosa's Hoboconcert in c-klein. Cimarosa; ty pisch operaman, maar ook kompo- nist van schitterende sonates. Moge lijk werd diens koncert in c oorspron kelijk (ook) voor twee fluiten ge schreven, maar kreeg het naam als hobokoncert. De Vries illustreerde zijn trefze kerheid in de vertolking, maar ook zijn bewogen interpretatief vermo gen, waardoor het een lust voor het oor werd. Mozart's bekende: Divertimento in D grt (KV 136) kreeg nadien door het orkest een adequate vertolking; een vlinderlicht „drieluik" van uitne mende schoonheid, dat - na afloop - het publiek als één man omhoog deed veren. Inzet van het zo geslaagde koncert was het Concerto grosso in d-klein van G. F. Handel, ook alweer een kleinood, dat voor de rest van de avond alles beloofde, hetgeen ook werd waargemaakt. Het publiek bleek ook in verwon dering over de dirigeertechniek van Samuel Friedman, die een staalkaart van fysieke duidingsmogelijkheiden demonstreerde, soms tot schijnbaar bijna niets versimpeld en dan weer heel strak en „to the point". Frckwent teruggeklapt beloonde Friedman het publiek met enkele toegiften, waarvan als laatste een klankjuweeltje van de Tsjechische komponist Leosj Jónatsjek. Een „mooie" muziekavond, al is die ka rakteristiek natuurlijk te zwak. B. d. v. Voorafgaand aan dat avondpro gramma sprak pastoraal medewer ker de heer M. J. Rouw een wel komstwoord namens de kerkeraad. Wederom was het daarop Helmut Jost die voor een prima optreden zorgde. Heel mooi was vooral zijn vertolking van „Feel around until you touch someone". Swingende af sluiter werd de door het publiek afgedwongen toegift: „Make a noise". „Eternal Rock" Hoogtepunt van het festival werd het optreden van de Limburgse gospelgroep „Eternal Rock". De groep bestaat uit negen leden, die ruim drie jaar samen musiceren en door middel van hun optredens uit drukking aan hun geloof willen ge ven. „Eternal Rock" kan reeds terug zien op enkele suksesvolle momen ten in de achterliggende carrière, zo als de uitstekende verkoop van hun eerste langspeelplaat, het gewaar deerde optreden tijdens het muziek festival in Kamperland de afgelopen zomer en winnen van een groot lied jesfestival met de zeer fraaie song „Lifeline", die uiteraard ook zater dagavond ten gehore werd gebracht. Het optreden voor de pauze werd gewijd aan liedjes van die eerste L.P., zoals „Blinded by silence" en ,,I lean on him". Na de pauze kwam het nieuwe repertoire aan de beurt, songs die op de in mei uit te brengen langspeelplaat zullen verschijnen. Een woordvoerder van „Eternal Rock" zei desgevraagd, dat deze L.P. door een „wereldse" platenmaat schappij zal worden uitgegeven. De ze keus werd gemaakt gezien de bre dere promotie, die de plaat dan zal krijgen. Op de vraag of in zee gaan met een dergelijke maatschappij niet snel tot konflikten zou kunnen lei den, gezien de principes van de groep, antwoordde hij dat zeer duide lijke kontrakten werden opgesteld om dat te voorkomen. „Wij brengen geen evangelie-entertainement en willen daarom niet in programma's optreden, waar bij wijze van spreken ook'half-blote meisjes in optreden". Uitdragen De groep wil wel trachten haar ge loof zo breed mogelijk uit te dragen en heeft derhalve geen bezwaar tegen optredens in T.V.-programma's, die vele jongeren bereiken. Het Youth for Christ Nieuwjaars festival werd afgesloten met een nachtkoffiebar in het Dorpshuis te Ouwerkerk. Op geanimeerde wijze werd nagepraat over deze dag, die een fijne ontmoeting werd voor YfC- Zeeland. Ook Helmut Jost was nog van de partij en vergastte de aanwe zigen wederom op een aantal prima songs. De Provinciale Onderwijsraad Op woensdag 27 januari wordt in het provinciehuis te Middelburg, een vergadering gehouden van de Zeeuw se Provinciale Onderwijsraad (14.00). Kommissie Advies Bijstand Waterstaat Op maandag 25 januari wordt - ter provinciale griffie - een vergadering gehouden van de Vaste Kommissie van Advies Bijstand voor de Wa terstaat (15.00 uur). SCHO U WEN-DUIVELAND K.M. Tuinbouw én Plantkunde De afdeling Schouwen-Duiveland van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde houdt op vrijdagavond 22 januari in de Gere formeerde Kerk te Burgh-Haamste- de een dia-avond. De heer Van Dal- sum toont een serie over vogels en bloemen. Op zaterdag 23 januari brengt de afdeling een bezoek aan de orchi- deeënkwekerij van de heer L. Klom- pe te Dreischor. Voor tijden: zie agen da. ZIERIKZEE Nachtelijke botsing Zondagochtend vroeg, 00.55 uur reed een auto, bestuurd door A. K. uit Zierikzee vanaf de Schuithaven naar boven, de Dam op. Voor deze richting geldt op de Dam een geslo ten - verklaring. Net toen K. de Nette inbreker HAAMSTEDE, 18-1. Hotel restaurant Vliegveldwerd in de nacht van vrijdag op za terdag bezocht door een nette inbreker. De man kwam bin nen via een keukenraam, be reidde zichzelf daarop een smakelijk menu en bracht ver volgens de nacht door in het hotel. Bij zijn vertrek de vol gende ochtend liet hij een be richt na met de reden van zijn daad. Koude en honger hadden hem tot de maaltijd en de over nachting gedreven. De man liet bovendien zijn adres ach ter om de zaak verder te kun nen afwikkelen. Het betreft een partikulier initia tief. De heren A. en C. Bom te Burgh hebben bij de gemeente een plan in gediend voor de bouw van een sport en rekreatiekomplex aan de Kraay- ensteinweg te Burgh-Haamstede. Het plan betreft een tennishal met vier banen, vier buitenbanen en een sporthal voor verschillende zaal sporten. De akkkommodatie zal ver- OUWERKERK. Vooroorlogs idyllisch hoekje te Ouwerkerk. Typisch is het ge-ornamenteerde bruggetje en ook de - nog aanwezige - draadpalen vallen op. BRUINISSE, 18-1. Zaterdagmiddag hield de jubilerende ijsvereniging „Nooit Gedacht" korte baan wedstrijden voor de jeugd die in een gezellige ambiance werden verreden op de baan aan de Deltastraat. Fanatiek aange moedigd door vrienden of familie streden de jeugdige om een ereplaatsje in hun leeftijdspoule te bemachtigen. Schuithaven verliet kwam uit de richting Havenplein B. W. uit Zierik zee met zijn auto. Beide auto's reden op elkaar en liepen schade op. Geen voorrang J. d. B. uit Zierikzee, die zaterdag vanaf richting ziekenhuis over de Sandströmweg de Lange Blokweg opreed, verleende geen voorrang aan M. G. v. d. W. uit Zierikzee, die rich ting Schuddebeurs reed. Beide voer tuigen werden vrij ernstig bescha digd. Exkursie Plattelandsvrouwenbond De Ned. Bond van Plattelands vrouwen afdeling Schouwen organi seert maandag 25 januari een exkur sie naar het orchideeënbedrijf van de- heer en mevrouw Klorsipe te Drei-, schor. Na afloop van deze exkursie wordt gezamenlijk koffie gedronken in Café Restaurant v. d. Weide te Noordgouwe. Opgave voor deelname kan gedaan worden op donderdag 21 januari tussen negen en één uur bij mevrouw Van Gastel, tel. (01110) 2392. Hervormde Vrouwengroep Op donderdag 21 januari vergadert de Hervormde Vrouwengroep in het Hervormd Verenigingsgebouw. Een diaserie wordt vertoond over de jaaraktie: „Vrouwen van Luwuk bouwen aan hun toekomst". Vogelvereniging „Zang en Kleur" De vogelvereniging „Zang en Kleur" hield in het „Huis van Nas sau" haar jaarlijkse feestavond. De voorzitter, Jan Pipping, opende de bijeenkomst en was verheugd zo'n groot aantal mensen te kunnen be groeten. De voorzitter vertelde dat de vere niging een goed jaar achter de rug had en dat de laatst gehouden ten toonstelling prima was verlopen. Robbie Hillebrand uit Zierikzee, een jeugdlid, is onlangs als het hon derdste lid ingeschreven. De vereni ging wilde dit niet ongemerkt voor bij laten gaan, daarom mocht hij uit •handen van de voorzitter een pre sentje in ontvangst nemen. Tijdens de feestavond werden de prijzen van de laatste tentoonstelling uitgereikt. De avond werd besloten met dansen en een paar rondjes van het rad van avontuur. De voorzitter bedankte iedereen voor zijn komst en in het bijzonder de fam. Ligtendag voor de altijd goede ontvangst. BURGHSLUIS Sportvissers gered Opnieuw zijn 3 sportvissers door WESTERSCHOUWEN, 15-1. Het ziet er naar uit, dat Westerschouwen binnen afzienbare tijd zijn fel begeerde sport- en rekreatiekomplex gaat krijgen. der worden voorzien van bowlingba nen en een speeltuin. Slechtweer akkommodatie Het komplex zal uiteraard ook uit stekend dienst kunnen doen als slechtweer-akkommodatie. De Ten nisclub Westerschouwen liet vrijdag avond tijdens de algemene ledenver gadering weten zeer verheugd te zijn over de plannen van de heren Bom. De eerste drie kregen een kadobon, uitgereikt na de wedstrijden doot de voorzitter A. Ruitenbeek, toen het ijs snel slechter werd door de hoge tem peratuur en het vele schaatsenrijden. De meisjes reden één ronden, onge veer 150 m, de jongens vanaf 10 jaar reden twee rondes, 300 meter. Uitslagen Jongens 6-7 jaar: 1. Stef de Waal; 2. Wilco Hanzen; 3. Ralf v. d. Ouden. Jongens 8-9 jaar: 1. Martin Bout; 2. Harold v. d. Berge; 3. Ronnie de Waal. Meisjes: 1. Ester v. d. Ouden; 2. Cora de Ronde; 3. Diana Drin- kwaard. Jongens 10-11 jaar; 1. Jhon- ny v. Dijke; 2. Jan de Ronde; 3. Kees Hogerwerf. Meisjes; 1; Silvia v. d. Ouden; 2. Leanet v. Dijke; 3. Miranda v. d. Velde. Jongens 12-13 jaar: 1. An dre de Waal; 2. Han Muller; 3. Michel Ruitenbeek. Meisjes: 1. Miranda Wie- brens; 2. Astrit Timmer. een reddingboot uit de Noordzee ge haald. Ditmaal H. L. V. met zijn zoon en een yriend, J. v. d. R„ allen uit Ri jen. Zij' zouden vrijdag vanuit de Schelphoek met een open klein sloep je, voorzien van een 40 pk motor in de buurt van de Roompot gaan vissen. Toen ze in de loop van de avond niet op het thuisadres terugkeerden, sloeg de familie alarm en voer de par- tikuliere reddingboot de Watersnip van de heren Schot en Snepvangers, vanuit de haven Flaauwers de Oosterschelde op om te zoeken. Het werd een vergeefse tocht en daarom werden de reddingboten President Jan Les uit Burghsluis en de Zee manspot uit Stellendam gewaar schuwd, die midden in de nacht hun station verlieten om de Noordzee kust af te zoeken. De boot uit Stellendam vond het verkleumde drietal op het lichtei- land Goeree en nam ze mee naar Stel lendam. Kompasafwijking was de oorzaak van het foutief varen rich ting Goeree. Geen radio aan boord en ook vuur pijlen ontbraken. Om half zes in de morgen waren de boten weer thuis. Het blijkt dat vele sportvissers alle voorschriften aan hun laars lappen en zonder de vereiste apparatuur voor noodsituaties toch maar, in vaak veel te kleine bootjes, de Noordzee op varen. HAAMSTEDE Voorlichting huidverzorging In de rekreatiezaal van de Ger. Kerk in Haamstede verzorgt schoon heidshuis Dr. N. G. Payot op dinsdag 26 januari een demonstratie- en voor lichtingsavond over huidverzorging, make-up en huidproblemen. Voor tijd: zie agenda. BURGH Receptie koster K. Schoonaard In verband met zijn vijfentwintig jarig jubileum als koster bij de Ned. Hervormde Kerk te Burgh op 1 de cember 1981 werd zaterdag alsnog in „De Koebel" een receptie gehouden. Wegens ziekte van de echtgenote van de koster werd de receptie destijds uitgesteld. Dominee Baas sprak zaterdag lo vende woorden voor het vele trouwe werk, dat de heer Schoonaard zo vaak als „gastheer" van de kerk heeft gedaan. De jubilaris kreeg di verse geschenken aangeboden. Aan het einde van de receptie sprak de heer Schoonaard een hartelijk dank woord tot de vele belangstellenden. BURGH-HAAMSTEDE Jaarlijkse uitvoering Witte van Haemstede De koninklijke muziekvereniging „Witte van Haemstede" welke in 1983 haar 100-jarig bestaan hoopt te vieren, gaat op vrijdag 22 januari in de zaal „Het Vliegtuig" op de cam ping „Duinrand" haar jaarlijkse uit voering geven. Na de opening door de voorzitter, dr. H. J. van Zuijlen zal het tamboer korps o.l.v. de heer M. Post het pro gramma openen met een drietal num mers. Het zeer aktieve bestuur van de ijs- vereniging, die dit seizoen 25 jaar bestaat, kan terug zien op een zeer geslaagde wedstrijd, zeer sportief en niet in het minst door de aanwezig heid van de tijdelijke kantine, erg ge zellig. Hierna volgt het optreden van het fanfarekorps o.l.v. de dirigent, de heer A. Stoutjesdijk met het ten ge hore brengen van een achttal num mers. Na de pauze zal het programma verder worden gevuld door de toneel vereniging „Op Drift" uit Renesse met de opvoering van het toneelstuk „Wie kaatst .die wint". Het geheel zal worden afgesloten met een bal na onder leiding van het „Schelde Trio". NOORDWELLE Aanrijding Zondagmiddag omstreeks 13.55 uur ontstondeen aanrijding tussen een brommer en een auto op de krui sing Lockershofweg/Zuid wéllé\yek- ken. De auto bestuurd door A. C. F. uit Burghsluis reed over de Lock- hershofsweg en werd te laat opge merkt door de bromfietsbestuurder P. C. B. uit Noordwelle. F. raakte bij zijn uitwijkmanoeuvre een licht mast, waardoor enkele woningen in Noordwelle zonder stroom kwamen. De storing werd door de P.Z.E.M. hersteld. B. werd aan het hoofd en borst gewond. Arts J. Ph. P. Stenger verleende eerste hulp. Bestuursvergadering vrouwenraad De Vrouwenraad Westerschouwen houdt op donderdag 21 januari in het dorpshuis te Noordwelle een algeme ne bestuursvergadering. Op de ver gadering spreekt opbouwwerker Ad Boonman van de Stichting Samenle vingsopbouw over zijn werk. Voor tijd: zie agenda. BRUINISSE Eenzijdig ongeluk Doordat mevr. M. A. R. uit Drei schor op de Grevelingendam ter hoogte van de afslag Alberts Corner voor een overstekende vogel uit week, raakte zij met haar auto van de rijweg en vernielde een lichtmast. De auto werd totaal vernield. De mede-inzittende, S. werd naar het Zweedse Rode Kruisziekenhuis ver voerd. Garage Ista sleepte het wrak weg. Klok ontregeld Niet alleen het klokkenspel van de Big Ben in Londen heeft van de vorst geleden en daardaar van slag ge raakt. Ook het mechanisme van de klok van de Ned. Hervormde Kerk vertoont waarschijnlijk door de kou, weer kuren. De wijzerplaat is nog wel bij de tijd, maar het luiden van de klok brengt een duidelijk ander geluid voort dan vóór de vorst. In de loop van de week wordt het euvel na gekeken. Kursus reanimatie Woensdag 20 januari a.s. geeft dok ter Buytendijk, op verzoek van de Vrienden van de Hartstichting afd., Bruinisse, een kursus Reanimatie; dit is hartmassage en mond-op-mond beademing. Sinds kort beschikt Bruinisse over een eigen oefenpop, speciaal voor dit doel. Deze is geschonken door de Ne derlandse Hartstichting, 't Bestuur wil met deze herhaalde oproep voor deze kursus nog eens benadrukken hoe belangrijk het is dat velen deze eerste hulp kunnen toepassen. Deze eerste hulp bij hartstilstand kan le vensreddend zijn. Voor meer inlichtingen of opgave voor de kursus; mevrouw Steketee, Steinstraat 32, tel. (01113) 2267. Inbraak In de nacht van zaterdag 16 op zon dag 17 januari werd ingebroken in een vrachtauto van de firma M. uit Melissant, die geparkeerd stond op het havenplateau te Bruinisse. Met een betonschaar werd het hangslot vernield. Er werden twee dozen stuk goed ontvreemd. .RIJSWIJK (ZH). Het Centraal Bu reau. Rijvaardigheidsbewijzen in. Rijswijk h'éeft in 1981 meer dan 1,5 miljoen aanvragen voor geneeskun dige verklaringen in behandeling ge nomen. Van die aanvragen hadden er ongeveer 330.000 betrekking op een eerste rijbewijs en ongeveer 1.250.000 waren bestemd voor vernieuwing van het rijbewijs. 's-GRAVENMOER. Door brand in haar woning is de 65-jarige N. J. J. Faro-Hofman uit 's-Gravenmoèr om het leven gekomen. Haar 25-jarige zoon H. Faro moest met tweede graads brandwonden worden opge nomen in een ziekenhuis in Ooster hout. HELDEN, 17-1. De 37-jarige me vrouw H. van Hoof uit het Kerkdorp Beringe in de Noordlimburgse ge meente Helden is zondagmiddag door koolmonoxydevergiftiginge om het leven gekomen. Haar drie jaar oudere man, de 40- jarige J. van Hoof, is in levensge vaarlijke toestand naar het zieken huis van Venlo overgebracht evenals haar twee kinderen van dertien en veertien jaar. Zij zijn er ernstig maar niet levensgevaarlijk aan toe, zo deelde de politie zondagavond mee. De leden van het gezin Van Hoof werden in de huiskamer van de wo ning aan de Meyelseweg bewusteloos aangetroffen door een buurmeisje dat met de dochtertjes van het echt paar wilde komen spelen. Zij sloeg alarm. Volgens de politie hing in de woonkamer een dichte gaslucht als gevolg van een lekkende leiding, een al lang brandende geiser en geen ventilatie. KAPELLE, 15-1. De fruittelers in Zeeland en west-Noord-Brabamt ei sen van de regering dat de Grevelin- gen en het toekomstige Zoommeer zoet worden. Met algemene stemmen werd vrijdag op de ontwikkelings dag voor de fruitteelt in Zeeland en west-Noord-Brabant, die in Kapelle werd gehouden, een motie van die strekking aangenomen door de vijf honderd fruittelers die er bijeen wa ren. De motie zal ter kennis worden ge bracht van de regering en het provin ciaal bestuur van Zeeland. Het besluit hiertoe werd genomen aan het eind van een bijeenkomst waarin inleidingen werden gehouden over de zoetwatervoorziening en de bete kenis hiervan voor de fruitteelt. Enorme bedragen Vanwege het niet voldoende be schikbaar hebben van zoet water in Zeeland staan er enorme belangen op het spel, niet alleen voor de fruitteelt maar voor heel de landbouw. ENFO (Nederlandse Fruitteeltorganisatie) - kringvoorzitter W. de Jager zei in zijn openingswoord dat er op korte termijn studies moeten komen naar de mogelijkheden om de Zeeuwse land- en tuinbouw van zoet water te voorzien. Verder sprak De Jager over de enorme bedreiging die het bakte- rievuur vormt voor de perenteelt in dit gebied. Verder zei De Jager dat de Zeeuwse fruitteelt verbijsterd is over de plan nen voor de bouw van een kolenver- gassingscentrale te Borsselen. Hier door wordt het gehele Zuidbeveland- se fruitareaal bedreigd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3