Lech Walesa zou op zeer korte termijn vrij komen Ruimtelijk beleid Zeeland tegen toegenomen rekreatiedruk 2 Optimisme in Londen Brug brak in Brazilië CDA en VVD samen weer meerderheid Pools bewind verzacht regime Doden bii n treinongeluk in Frankrijk Demonstratie tegen Amelisweerd Dode na ruzie Brandbrief Bouwbond FNV in wak Overval op postkantoor Ede Kind verdrinkt Amazone omgekomen Dode door drugs Dode na vechtpartij Grote schade bij hrand in Goes Tekort zomerwoningen en kampeerstaanplaatsen LAATSTE NIEUWS Aktiegroep brengt trein tot stilstand AGENDA ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE WARSCHAU, 17-1. De Poolse ambassadeur in Groot- Brittannië heeft zondag gezegd dat Lech Walesa, de lei der van het Poolse vakverbond Solidariteit, spoedig op vrije voeten zal komen. Een Amerikaanse senator, die momenteel in Polen is, liet weten dat Walesa zich nog steeds onbuigzaam opstelt tegenover de Poolse militaire autoritei ten. In Parijs kwamen dit weekeinde de ministers van financiën bijeen van enige belangrijke westerse landen voor beraad over Polens schulden aan het westen. In Londen zei de Poolse ambassa deur Stefan Staniszewski zondag dat hem „zojuist vanuit Warschau" was meegedeeld dat Walesa „in de zeer nabije toekomst" in vrijheid zal wor den gesteld. RIO DE JANEIRO, 17-1. In het Bra ziliaanse nationale park „Sete Que- das" is zondag een loopbrug voor toe risten boven watervallen in de rivier £e Parana gebroken. Ongeveer 50 mensen vielen in het water en men vreest dat 30 van hen om het leven zijn gekomen. De watervallen van Sete Quedas liggen op 700 kilometer ten westen van Curitiba en 360 ten noorden van Itaipu, waar in de Para na de grootste waterkrachtcentrale ter wereld in aanbouw is. De slacht offers zijn vermoedelijk allen Brazi lianen. Flitsen uit het buitenland MELUW, SEINE-ET-MARNE. De vroegere minister van justitie van Frankrijk, Alain Peyrefitte, een Gaulist van de RPR, heeft zondag, in de eerste ronde van de partiële ka- merverkiezingen, de afgevaardig- denzetel teruggewonnen die hem in juni door de socialistische kandidaat Marc Fromion was afgenomen. WASHINGTON. De Amerikaanse inlichtingendienst heeft nieuwe Rus sische jachtbommenwerpers op Cuba ontdekt en gaat na of zij de Russisch- Amerikaanse overeenkomst die een eind maakte aan de Cubaanse raket- tencrisis in 1962, schenden. Dit heb ben funktionarissen in Washington meegedeeld. CAPE CANAVERAL. De Ameri kaanse, door atoomkracht voortbe wogen onderzeeer „Ohio" heeft- zon dag van onder water ter hoogte van de kust van Florida zijn eerste raket van het type Trident I met sukses af geschoten. STUTTGART. In Untergruppen- bach bij Heilbronn in het zuiden van de Bondsrepubliek zijn maandag nacht drie Joegoslaven van Albanese afkomst doodgeschoten. De aanslag heeft mogelijk een politiek motief, aldus de politie. PARIJS. De nationalisaties in Frankrijk zijn voorlopig van de baan. De nieuwe regering van Fran cois Mitterrand wil vijf industriële concerns, twee financieringsinstel lingen en 36 banken nationaliseren. BELGRADO! Albanië heeft de ge ruchten over de dood van zijn leider Ever Hoxha ontzenuwd door een film naar het westen te zenden waarop de Stalinistische partijleider zich deze week tot het parlement richtte. WARSCHAU. Het komité van het Internationale Rode Kruis (CICR) heeft een tijdelijk bureau geopend in Warschau, zetel van het Poolse Rode Kruis, om de hulp aan Polen van na tionale Rode-Kruisorganisaties te koördineren, zo is in de Poolse hoofd stad vernomen. MEXICO-STAD. Mexico en Cana da willen meer druk zetten achter de dialoog tussen rijke landen uit het noorden en de arme landen uit het zuiden. QUEBEC. De Britse premier, Mar- gareth Thatcher, heeft geweigerd in te gaan op het verzoek van de pre miervan Quebec, Rene Levesque, pa- triering van dé Canadese consitutie voorlopig tegen te houden, in af wachting van een uitspraak van een provinciale rechtbank. METZ. Op de Moezel bij Richemont is zondag een Frans vrachtschip te gen een pijler van een gastransport- leiding gevaren. Vermoedelijk alle zeven opvarenden zijn daarbij om het leven gekomen. Men heeft vijf lij ken geborgen. Twee bemanningsle den worden vermist. PARIJS. Maandagmorgen is in Pa rijs een adjunkt-attaché van de Ame rikaanse Ambassade doodgeschoten. Luitenant-kolonel James Charles Ray, die 43 jaar was, werd bij het verlaten van zijn huis door een kogel in het hoofd getroffen, de dader vluchtte te voet. Walesa werd na de militaire machtsovername onder huisarrest geplaatst. Vervolgens hebben de militaire au toriteiten gepoogd hem over te halen besprekingen te beginnen en de radi- kale elementen binnen Solidariteit te veroordelen. Deze pogingen liepen echter stuk op Walesa's ontoegeeflij ke houding. ROME. Israël is bezorgd over de toetreding van Spanje tot de Europe se Gemeenschap. Dit heeft de Israëli sche minister van landbouw, Simba Ehrlich, gezegd in een gesprek met zijn Italiaanse kollega, Giuseppe Bartolomei. TEHERAN. Zeven personen van links, onder wie een vrouw, zijn geëxekuteerd wegens verzet tegen de revolutionaire islamitische regering, zo hebben kranten in Iran gemeld. Daarmee is het totaal aantal exeku- ties sinds vorige zomer gekomen op 2150. SAN SALVADOR. Vliegtuigen van de Salvadoriaansé luchtmacht hebben bombardementen uitgevoerd op kampen in Honduras waar vluch telingen uit El Salvador verblijven, zo heeft de radiozender van het ver zet, „Venceremos" gemeld. HILVERSUM, 16-1. CDA en WD zouden samen weer net de meerder heid vormen in de Tweede Kamer, met 76 zetels, als in december verkie zingen zouden zijn gehouden. De PvdA zou nog verder geslonken zijn tot 37 zetels, D'66 doorgegroeid naar 21 en bij de kleine linkse partijen zou de PSP 5 zetelsl hebben gekregen. Dit beeld levert de enquete op van NIPO/Rooie Haan, gehouden in de cember 1981. De aanhang van de PvdA daalde dat 23 24 procent, een niveau dat in vijftien jaar niet meer is voorgeko men. Het CDA handhaaft zich op het peil van de laatste kamerverkiezing, de WD boekt wins en D'66 maakt zeer duidelijk winst. „Geen dag" De diplomaat zei dat hij geen dag kon noemde, maar volgens hem zal het „spoedig" zijn. Hij liet verder weten dat de staat van beleg die door de militairen op 13 december werd ingesteld „over twee of drie weken" zal worden opgehoeven. In Warschau was geen bevestiging te krijgen van de uitspraken van Staniszewski. WARSCHAU, WENEN, PARIJS, VATIKAANSTAD, OOST- BERLIJN, 16-1. De militaire leiders in Polen hebben enkele maatregelen verzacht. Zo wordt de bewaking van buitenlandse ambassades in War schau verzacht en mogen de schouw burgen hun deuren weer openen. Rechtbanken in het hele land gaan door met het veroordelen van leiders van Solidariteit, van kopstukken uit de periode-Gierek, en van gewone burgers die zich niet aan het uitgaans verbod houden. Tussen 23 en 05 uur mogen de Polen zich in beginsel niet buitenshuis begeven. Het Poolse parlement komt op 25 januari voor het eerst bijeen sinds de nationale militaire raad op 13 decem ber het bewind overnam van de bur gers. Radio-Warschau heeft dit be kendgemaakt. v ofuB PARIJS, 16-1. Bij een gekompli- ceerd spoorwegongeluk aan de noordkant van Parijs zijn drie doden gevallen en 33 gewonden. Van zes ge wonden is de toestand ernstig. Niet ver van de stations van Saint Gratiën en Epinay reed in de vroege ochtend een uit zeven wagons bestaande forenzentrein op een vuil- nisatuo die ten gevolge van gladheid op een overweg was gestrand. Vlak daarop reed een volgende.trein in op de ravage. UTRECHT, 16-1. Tussen de 1500 en 2000 mensen hebben zaterdagmid dag in Utrecht tegen de aanleg van Rijksweg 25 door het bos Amelis weerd betoogd. Vermoedelijk zal mi nister Zeevalking (verkeer en wa terstaat) bij de begrotingsbehande ling van zijn ministerie op 25 januari de definitieve beslissing bekendma ken over het al of niet intrekken van de rijksweg, die door de bosrand Amelisweerd loopt. Te slordig DEN BOSCH, 16-1. Het door GS van Noord-Brabant met zo veel verve gelanceerde Bra bantse banenplan blijkt een aantal manco's te vertonen. Het plan is door de provincie opgesteld aan de hand van het verleden ingestuurde bouw- projekten en gemeentelijke be grotingen. In hun haast hebben de provinciale ambtenaren vergeten aan de gemeente te vragen of al die werken nog wel in aanmerking komen. Het gevolg is dat op de lijst van werken, met een totaalbe drag van 600 rhiljoen gulden, projekten staan die al zijn uit gevoerd of in uitvoering zijn genomen. Zo is bijvoorbeeld de restauratie van de Nederland se Hervormde Kerk in Made een half jaar geleden gereed gekomen. SALT LAKE CITY. Onder leiding van de 12e president, profeet en ont huller der openbaringen, Spencer W. Komball, heeft de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen (Mormonen) is het ledental van 3,3 miljoen in 1973 tot 4,9 miljoen in 1981 gestegen. Nog dit jaar zal de vijf miljoen worden gehaald, aldus woordvoerder Jerry Cahaill te Salt Lake City. WOERDEN, 16-1. Een echtelijke ruzie heeft zaterdagavond tot de dood van de 42-jarige vrouw U. W. H. Radschuwit uit Woerden geleid. De politie kreeg omstreeks 20.15 uur een telefoontje van H., de 46-jarige echt genoot van het slachtoffer om onmid dellijk naar de woning te komen waar volgens H. iets ernstigs ge beurd zou zijn. Daar trof de politie het stoffelijk overschot van zijn vrouw aan. H. is voortvluchtig. EDE, 16-1. Vier gewapende en ge maskerde mannen hebben rond zes uur het hoofdpostkantoor aan de Arnhemse weg in Ede overvallen. Volgens de politie hielden de mannen de aanwezigen onder schot, terwijl ze hun slag sloegen. Ze zijn met een onbekend geldbe drag in een auto ontkomen. De vluchtwagen werd later langs. Rijks weg twaalf onbeheerd aangetroffen. Volgens de politie zijn de overvallers hier in een andere auto gestapt. Een postbeambte raakte gewond toen hij van een overvaller een klap in zijn gezich kreeg. De mannen ont kwamen met de inhoud van één geld- lade. De la waarin de meeste kontan ten zaten, zat op slot. Volgens de poli tie spraken de overvallers een bui tenlandse taal. UTRECHT, 16-1. In een „brand brief" heeft de Bouwbond FNV een dringen beroep op de Tweede Kamer gedaan om de werkgelegenheid in de bouw op te peppen. Als er niets ge beurt wordt de volgende maand de 100.000e bouwvakker geregistreerd., De werkgelegenheidssituatie in de bouw is rond'üit rampzalig. Eirid'de cember waren 95.000 werklozen in de bouw, 30.000 van hen waren al langer dan een half jaar werkloos en ruim vijfduizend waren jonger dan 19. De Bouwbond vindt het onaanvaard baar als de werkloosheid zo sterk blijft stijgen, zeker tegen de achter- gron van de nijpende woningnood. SEVENUM, 16-1. De 29-jarige Ma rion Beks uit het Brabantse Eersel is zaterdag door een ongeval met haar paard om het leven gekomen in Seve- num (L). Volgens een woordvoerder van de rijkspolitie sloeg het paard van de amazone door nog onbekende reden plotseling op hol, verliet het ruiterpad, rende de weg op en werd daar aangereden dooreen passerende vrachtwagen. De vrouw was op slag dood. Volgens de politie raakte het paard slechts gewond en werd onder behandeling van een dierenarts gesteld. AMSTERDAM, 17-1. In een hotel aan de Geldersekade in Amsterdam heeft de politie zondag het stoffelijk overschot gevonden van de 27-jarige mevrouw I. G. De vrouw is vermoe delijk overleden na het gebruik van verdovende middelen, aldus de poli tie. EMMELOORD, 16-1. De vijfjarige Remco Jeroen Hermus uit Bidding huizen is zaterdagmorgen in Emme- loord verdronken. De jongen was volgens de politie, in een onbewaakt ogenblik het ijs van de Espelervaart in Emmeloord opgelopen en daar in een wak terechtgekomen. Na enkele uren zoeken werd de jongen door de gemeentepolitie.van de Noordoost-' polder opgedregd. HOOGEVEEN, 16-1. Een flinke vechtpartij na afloop van een pop- koncert in de Mauritshal in Hooge- veen, heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag het leven gekost aan de 20- jarige B. H. Mijer uit Hoogeveen. Nog acht andere bezoekers, varië rend in de leeftijd van 18 tot 29 jaar, moesten met steek- en snijwonden en kneuzingen naar het ziekenhuis wor den overgebracht. Van deze groep konden er enkelen na behandeling naar huis, de overigen werden zater dag nog in het ziekenhuis verpleegd. VLISSINGEN, 16-1. Bij een felle uitslaande brand in Goes-noord is een woning volledig afgebrand. Schade 250.00 gulden. Een hond en twee vogels kwamen in de vlammen om. De bewoners van het huis waren tijdens het uitbreken van de brand niet aanwezig. De brandweer van Goes wist met alle beschikbare materieel overslaan van de brand naar de huurwoningen te voorkomen. Deze liepen wel water schade op. MIDDELBURG, 15-1. Als de huidige tendens ten aan zien van het vakantie doorbrengen in eigen land verder doorzet en men niet snel inspeelt op de nieuwe situatie, dan treedt er de komende jaren een groot tekort op aan zomerwoningen en kampeerstaanplaatsen. Dit zei ir. C. Paans, direkteur van het Bureau Stad en Landschap Middelburg, dat vrijdag zijn 25-jarige bestaan vierde. De toename van de binnenlandse vakanties richt zich in belangrijke mate op het Deltagebied. In 1980 werden er van juni tot en met augustis 177.000 vakanties in het Deltagebied doorgebracht. Vorig jaar waren dat er al 360.000. hetgeen zes procent uitmaakt van het totaal aantal in Nederland doorgebrachte vakanties. In 1980 ging 41,6 procent van de Ne derlandse bevolking in eigen land op vakantie. In 1981 was dat al 42,5 pro cent. Wat gebeurt er, zo vroeg ir. Paans zich af als dat niveau op zal lo pen tot 50 procent. Daar is men in het ruimtelijk beleid helemaal nog niet op voorbereid.1 Ir. Paans uitte in dit verband kritiek op het ruimtelijk be leid in Zeeland, dat vooral gericht is op konsolidatie, kwalitatieve verbe tering en afweren van de toenemende rekreatieve druk. Volgens ir. Paans is dat de ogen sluiten voor de realiteit. Het Neder lands Research Instituut voor Toe risme en Rekreatie (NRIT) heeft op verzoek van Stad en Landschap een onderzoek ingesteld naar de vraag en aanbod van de logiesakkommodaties in Zeeland in de toekomst uitgaande van het huidige bestand. Daaruit blijkt, dat als het in eigen land doorbrengen van vakanties oploopt tot 50 procent er in 1980 9.00 toeristisch standplaatsen en 1500 vaste standplaatsen tekort zijn als mede 3500 bungalows en huisjes en 1000 plaatsen in de hotels, hetgeen neerkomen op een ruimtebehoefte van 500 hectare. Ir. Paans vroeg zich af of bij de hui dige zorgelijke werkgelegenheidssi tuatie een impuls van de rekreatie niet relatief zwaar zal moeten wegen bij de planologische plannenafwe- ging die moet leiden tot een verant woord ruimtelijk beleid. GRONINGEN, 18-1. Om vijf over half elf maandagmorgen heeft een groep aktievoerders de trein Gronin- gen-Roodeschool enkele kilometers buiten Groningen door aan de noodrem te trekken tot stilstand ge bracht. Zes van de ongeveer dertig aktie voerders hebben zich aan de achter zijde van de trein aan de laatste wa gen vastgeklonken. De groep wil zo protesteren tegen het munitie- transport door Nederland. „De mili tarisering moet tot stilstand worden gebracht. Wij streven naar een zo groot mogelijke ontregeling van het treinverkeer als protest tegen het munitietransport via deze lijn", al dus de aktiegroep. Vóór de trein De bestuurder van de trein wilde, nadat aan de noodrem was getrok ken, nog door rijden maar enkele ak tievoerders belemmerden dit door voor de trein te springen. De trein was met in totaal onge veer vijftig passagiers, waaronder dus een dertigtal aktievoerders, uit Groningen vertrokken. De munitie- trein moet overigens nog gaan rijden. Deze zou volgens een schema maan dagmorgen om tien uur moeten ver trekken, maar een woordvoerder van de NS liet maandagmorgen vroeg al weten niet beter te weten dan dat de eerste munitietrein vanuit de Eems- haven „niet voor de middag" zou gaan rijden. Maandag 18 januari Zierikzee „Huis van Nassau". Afd. Philatelica. 20.00 uur. Bejaardencentrum Borrendamme. Open huis van 14.30 -17.00 uur en van 19.00 - 20.30 uur. U.V.V.-gebouw. Bijeenkomst D'66 afd. Schouwen-Duiveland. Aanvang: 20.15 uur. Haamstede Gemeentehuis. Gemeenteraad. 19.30 Dorpshuis. Vergadering werkgroep „Gerenoveerd dorpshuis". 20.00 uur. Ouwerkerk Rest. De Vierbannen. Jaarvergade ring V.V.V.-Duiv«laDidi 20.00 uur. Dinsdag 19 januari Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Kreatie- ve Vormingsserie. 19.30 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Haamstede Zaal Geref. Kerk. NCVB bijeen komst. 19.45 uur. Renesse Hotel het Wapen van Zeeland. Alge mene ledenvergadering T.V. Scelve- ringhe. 19.30 uur. Dreischor Dorpshuis. Streekfederatie P.v.d.A. 20.00 uur. Woensdag 20 januari Zierikzee Poppentheater „Al te Klein" (St. Do- musstraat 24). Poppenspel „Wolkje Wit". 14.30 uur. School Manhuisstraat. Kursus kunst- schilderen Z.V.U. Aanvang: 20.00 uur. Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Afd. N.C.V.B. 20.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Ledenvergade ring NCVB. 19.45 uur. Ouwerkerk Dorpshuis. Jaarvergadering Afd. Duiveland Plattelandsvrouwen bond. 19.30 uur. Donderdag 21 januari Zierikzee Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. Noordwelle Dorpshuis. Algemene bestuursverga dering vrouwenraad Westerschou- wen. 14.00 uur. Brouwershaven Verenigingsgebouw. Spelmiddag Bond voor ouderen. 14.30 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Raadsvergadering. Aanvang: 19.30 uur. Herv. Verenigingsgebouw. NCVB bijeenkomst. 19.45 uur. Vrijdag 22 januari Zierikzee Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. Burgh-Haamstede Kantine camping „Duinrand". Uit voering Kon. muziekgezelschap „Witte van Haemstede". 19.30 uur. Ger. Kerk. Dia-avond Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plant kunde. 20.00 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Zaterdag 23 januari Zierikzee „Huis van Nassau". Postzegelbeurs. 10.00 - 16.00 uur. Dreischor Gaanderse weg 9. Bezoek aan orchi- deeenkwekerij, Koninklijke Maat schappij Tuinbouw en Plantkunde. 14.00 uur. Zondag 24 januari Zierikzee Bar Mirabelle. Optreden Maarten Bruynes. 15.00 - 18.00 uur. Maandag 25 januari Zierikzee „Huis van Nassau". Vergadering KNVB, afd. Zeeland zaalvoetbal. 20.00 uur. Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. Z.W.N.-station. Vertrek exkursie Plattelandsvrouwenbond afd. Schouwen. 13.45 uur. Dinsdag 26 januari Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering Middenschouwen. 19.30 uur. Nieuwerkerk Kantine, sportpark „Het Springer". Vergadering Schouwen-Duivelandse voetbalverenigingen. 19.30 uur. Woensdag 27 januari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst- schilderen Z.V.U. Aanvang: 20.00 uur. Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 Donderdag 28 januari Zierikzee Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. Vrijdag 29 januari Zierikzee Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Dinsdag 2 februari Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Woensdag 3 februari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst- schilderen Z.V.U. Aanvang: 20.00 uur. Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Vrijdag 5 februari Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Zaterdag 6 februari Brouwershaven Ophalen oud papier, sportvereniging Brouwershaven. Vanaf 9.00 uur. Woensdag 10 februari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst schilderen Z.V.U. Aanvang 20.00 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Vergadering Interge meentelijke Planningsgroep Schou- wen-Duiveland/St. Philipsland. 19.45 uur. Vrijdag 12 februari Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Dinsdag 16 februari Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. (01110)6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110)5396, (01110)3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2