Hoorzitting over bestemmings plan voor kern Seharendijke Amnesty International met Fakkeloptocht door Zierikzee PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Bijeenkomst in ,,De Putmeet" PAAUWE Vrouw verdronken in Zierikzee Ongeval in Russische fabriek Wrede aanslag in Berlijn Explosie op sleepboot In kader aktie „Verdwijningen" LENING 1382 PER 1988X1932 Munitieschip aangekomen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90. per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 18 januari 1982 138ste jaargang Nr. 23049 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Zeeland onder rekreatiedruk SCHARENDIJKE, 15-1. Vrijdagavond werd in De Put meet te Seharendijke door het gemeentebestuur een hoorzitting gehouden over voorlopig ontwerp van het bestemmingsplan voor de kern Seharendijke. De begren zing van dit plan is Baken-Elkerzeeseweg-Ingridstraat- Deltastr aat-Kloosternolstraat Burgemeester W. den Boer toonde zich verheugd over het grote aantal be langstellenden. De heer De Vries van het Stedebouwkundig Bureau Rothui zen en 't Hooft b.v. te Goes gaf toelichting op het plan. Hij zei, dat het nieuwe plan nodig is omdat het oude komgedeelte van Seharendijke nog niet in een bestemmingsplan was opgenomen en bovendien om gelijke rechtsbehande- ling te verkrijgen door uniforme voorschriften. Het plan behelst voor een belang rijk deel te legaliseren wat aanwezig Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 ZIERIKZEE, 15-1. De brandweer van Zierikzee heeft zaterdagnacht uit de Nieuwe Haven bij de Engelse Kade het stoffelijk overschot van een vrouw geborgen. Het slachtoffer, de 33-jarige J. M. A. O.-v. d. S. was woonachtig bij de onheilsplaats. De Rijkspolitie heeft een nader on derzoek ingesteld naar de omstandig heden waardoor de vrouw te water is geraakt. In verband daarmee werd zaterdag de Zuidhavenbrug van 9.30 tot 18.00 uur afgesloten en werd een buurtonderzoek verricht. Van politiezijde wordt medege deeld, dat uit het voorlopig onder zoek is gebleken, dat het slachtoffer vrijdagavond omstreeks 22.00 uur, vermoedelijk in overspannen toestand, de woning heeft verlaten en dicht bij de Zuidhavenbrug te wa ters is geraakt en verdronken. Kort daarop werd de politie gealarmeerd door een buurtbewoonster, die het slachtoffer drijvend in de Nieuwe Haven had opgemerkt. is. Daarnaast wordt de winkelvoor ziening planologisch geregeld. Het plan gaat uit van winkelkoncentra- tie in het oudere gedeelte van het dorp. In het plan is ook opgenomen de wijzigingsbevoegdheid van burge meester en wethouders om de tuin grond achter de Ger. kerk te bestem men tot parkeerterrein wanneer de behoefte hieraan zou bestaan. Bedenkingen Enkele aanwezigen hadden beden kingen tegen een mogelijke bestem ming van de tuingronden tot par keerterrein in de toekomst. Eén der aanwezigen zou deze grond liever willen reserveren ten behoeve van theoretische bouwbehoefte van de Ger. kerk. Anderen hadden moeite met eventuele toegang van het par keerterrein vanaf de Platteweg. De suggestie werd gedaan te den ken aan uitbreiding van het parkeer terrein aan de Dijkstraat in westelij ke richting. Een andere vragensteller lanceerde de vraag waarom geen D.P.O. (Distributief Planologisch Onderzoek) is ingesteld voor de win kelvoorziening De heer De Vries antwoordde, dat tot de huidige opzet gekomen is door inventarisatie en vergelijking met kernen van ongeveer gelijke om vang. De konsulent voor handel en nijverheid kon hiermee akkoord gaan. Burgemeester Den Boer wees er op, dat een D.P.O. een tamelijk bedrag kost. Bestemmingsplannen Tijdens de pauze kregen de aanwe zigen gelegenheid kennis te nemen van verschillende bestemmingsplan nen voor Seharendijke, voor zover zij dit voor de aanvang van de bijeen komst nog niet hadden gedaan. De burgemeester gaf ook nog gele genheid om vragen te stellen buiten de bestemmingsplannen om. Ijsbaan Verschillende aanwezigen uitten hun ongenoegen over het feit, dat er nog steeds geen ijsbaan in Seharen dijke is. Volgens hen dient de ge meente een ijsbaan aan te leggen op het terrein in Putmeet III. Gevraagd werd tijdens de bijeenkomst een toe zegging voor aanleg te doen. Burgemeester Den Boer kon alleen toezeggen, dat de aanleg van een ijs baan in een vergadering van burge meester en wethouders zal worden besproken. MOSKOU, 17-1. In de Sowjet-Unie worden ongelukken zelden bekend gemaakt, maar het nieuws over de ramp in de Enims-robotfabriek waarbij bijna vijftig mensen de dood vonden, verspreidde zich snel zonder de hulp van de officiële media. De Enims-robotfabriek is een experi- mentieel bedrijf op het terrein van de Ordzjonikidze machine- en gereed- schapfabrieken in het centrum van Moskou. De fabriek zag er zondag, negen da gen nadat het dak naar beneden kwam, uit alsof er een bom op was neergekomen. WEST-BERLIJN, 18-1. In een we- berlijns ziekenhuis is*.maandag een veertien maanden oude baby overle den aan de verwondingen die zij vrij dag bij een aanslag op een joods restaurant in de stad opliep. Het meisje behoorde met haar ouders tot de 25 gasten die bij de aanslag ernstig gewond raakten. De daders van de aanslag zijn nog steeds zoek, aldus liet de politie verder weten. BROUWERSHAVEN. De winter-nu weer al aardig opzijn retour-was ook ditmaal weer toverkunstenaar, getuige de grappige vorsteffekten aan de aanlegsteigers in de Brouwse haven. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) HANSWEERT, 18-1. Een explosie aan boord van de sleepboot Adrianus in de haven van Hansweert maan dagmorgen om kwart over acht heeft aan tenminste één man het leven ge kost. Het schip lag aan de binnenzij de van de sluis in Hansweert-West, aldus dè politie en door de explosie werd de hele bovenbouw weggesla gen. De klap van de explosie werd volgens de politie in het zeven kilo meter noordelijker gelegen Yerseke gehoord. Om half elf deelde de politie mee, dat één slachtoffer was geborgen. Op dat moment was nog niet bekend of er meerdere slachtoffers zijn. Het schip van het aannemingsbedrijf Van de Straten wordt drijvende gehou den door een pompboot. De rijkspoli tie stelt een onderzoek in naar de oor zaak van de explosie. UITHUIZEN. Ongeveer tweehon derd mensen hebben in Uithuizen (Noord-Groningen) geprotesteerd te gen de proeftransporten met muni- tietreinen die van de Eemshaven naar West-Duitsland zullen gaan rij den. HILVERSUM. P.v.d.A.-voorman Den Uyl wijt het door NIPO/Rooie Haan gesignaleerde verlies van de P.v.d.A., aan het deelnemen in de re gering in een tijd van ekonomische teruggang en het moeten nemen van impopulaire maatregelen. ZIERIKZEE, 16-1. De informatie-karavaan van Am nesty International komt zaterdag 23 januari naar Zie rikzee. De karavaantocht begint 's ochtends omstreeks 9.15 uur en doet achtereenvolgens de plaatsen Middel burg, Vlissingen, Oostburg, Terneuzen en Zierikzee (±15.20 uur) aan. In Zierikzee zal deze rit van de infor matiekaravaan worden besloten met een fakkeloptocht. Amnesty International beoogt met deze tocht de Zeeuwse bevolking na der te informeren over zowel de fei ten als de manieren waarop men mee kan helpen de aktie „Verdwenen, maar niet vergeten" te doen slagen. Enkele kleine manifestaties zullen het geheel aksentueren. Zoals bekend startte Amnesty op 1 december j.l. deze aktie voor mensen in diverse landen, die het slachtoffer zijn geworden van zogenaamde ver dwijningen. Hierbij worden tegen standers van regeringen opgepakt, waarna zij spoorloos verdwijnen. Tijdens de nu anderhalve maand oude campagne zijn reeds enige ver dwijningen opgelost: in de Philippij- nen werden enkele personen leven loos teruggevonden. Politieke moorden Amnesty vermoedt, dat in sommi ge gevallen de verdwijningen eigen lijk verborgen politieke moorden Advertentie STAAT DER NEDERLANDEN ■M nvf'nip»" OUWERKERK. De Duitse zanger/instrumentalist Helmut Jost oogstte zaterdag het Youth for Christ Nieuwjaarsfestival in de Hervormde kerk te Ouwerkerk. veel sukses met zijn optreden tijdens Zie ook elders in dit nummer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) inschrijving volgens het tendersysteem op 19 januari a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. WA> ffih PE 61 tr zijn, maar dat ook vaak de verdwe nen personen nog in leven zijn. Ze worden in ieder geval gebruikt om bij familie en vrienden paniek, ver warring en angst te zaaien. Het doel van de internationale ak tie tegen de verdwijningen is zowel het boven water krijgen van ver dwenen personen alsook publiciteit. Deze publiciteit werkt preventief, omdat regeringen daardoor merken, dat hun duisteren praktijken elders in de wereld in de kijker worden ge zet. Verdwijningen vinden vooral plaats in de landen Chili, Guatemala, El Salvador, Bolivia, Argentinië, Volksrepubliek Jemen, Marokko, Zaïre, Mexico, Syrië, Oost-Timor, Ethiopië, de Philippijnen en Guinée. HEFSHUIZEN, 17-1. Het Ameri kaanse transportschip ,,V.S. Ameri can Ranger" is zondagmiddag met een lading van ongeveer twaalfhon derd ton conventionele munitie de Eemshaven binnengelopen. Het schip, dat iets later dan was ver wacht, is afgemeerd in de Julianaha- ven, waar maandagmorgen vroeg werd begonnen met het lossen. Verwachting tot dinsdagavond: Weinig verandering Droog weer. Vannacht enkele mist banken en minimumtemperatuur van om het vriespunt in het zuid westen tot ongeveer min 8 graden in Groningen. Overdag zonnig en mid- dagtemperatuur van 2 graden op de Wadden tot omstreeks 8 graden in het zuiden van het land. Zwakke tot matige zuidoostelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 22 jan.: Woensdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: -3 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: zuid 3 Donderdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 0 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: var. 2 Vrijdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 0 gr. Middagtemp.: 5 gr. Windkracht: noord 3 ZON- EN MAANSTANDEN 19 jan. Zon op 8.38, onder 17.05 Maan op 3.23, onder 13.06 Laatste Kwartier: 17 jan. (00.58) HOOG- EN LAAG WATER Hoogwater Laagwater 19 jan. 10.33 23.18 4.18 16.51 Springtij: 19 januari HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 19-1. Het K.N.M.I. deelt mede: Er komt maar weinig verande ring in het ongewone winterweer met zeer warme lucht op enkele hon derden meters hoogte. Op 200 meter is de temperatuur cirka 9 graden bo ven nul. Dicht bij de grond is de lucht kouder en 's nachts vriest het op veel plaatsen licht. In het noordoosten van het land daalde de temperatuur in de nacht van zondag op maandag zelfs tot min tien graden. In de mid dag slaagt de zon er in om de tempe ratuur ruim boven nul te brengen. Zondag werd het op enkele plaat sen 10 graden. Belangrijkste druk- systeem is een krachtig hogedrukge- bied boven Roemenië dat bij ons een zwakke zuidoostelijke stroming in stand houdt. Ook dinsdag is dat zo. In de nacht en ochtend vriest het meest licht waarbij enkele mistbanken kunnen ontstaan. In de middag loopt de tem peratuur tijdens zonnige perioden tot ongeveer plus vijf graden op.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1