PAYOT ó"H Nadelige positie op het punt van percelen opnieuw verwoord Hervormde gemeente Zierikzee wist zegelafbeelding te konkretiseren DE ZIERIKZEESCHE COURANT DEMONSTRATIE hajenius UW TAXATEUR Bruinisse en de mosselen Zoeken naar zwarte doos Palm groeit onder druk Aftrekbaarheid nieuwbouw ^1337 ^(0/1918 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES. Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 15 januari 1982 138ste jaargang Nr. 23048 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Verenigingen willen oud raadhuis Bru FAR1S voorlichtingsavond over HUIDVERZORGING MAKE-UP HUIDPROBLEMEN op dinsdagavond 26 jan. a.s. 20.00 uur in de recreatiezaal van de Geref. Kerk in Haamstede GRATIS TOEGANGSKAARTEN kunnen vanaf heden afgehaald of telefonische besteld worden bij: J. J. Boeyesweg 8, Haamstede Tel. 01115-2750 b.g.g. 1993 Rente Spaar-selekt-extra 10 (bij opname 2% retourrente) Deposito 1-6 jr vast t/m 11,5% NUTSSPAARBANK ZIERIKZEE 'n Bondsspaarbank Havenpark 16 - telefoon 01110-4051 In de ruimte van dc Gasthuiskerk werd een „eyecatcher" (blikvanger) op gesteld, die op verrassende wijze de aandacht vestigt op Kerkbalans en wat daarmee samenhangt. Advertentie Men is op de gedachte gekomen het „zegel" van de kerk, te vinden op stukken en boven het briefhoofd, te konkretiseren en als objekt - gedu rende de periode waarin Kerkbalans „speelt" - in het kerkinterieur te plaatsen. Het zegel toont een palmboom, op de kruin waarvan een steen is ge plaatst. Het kreeg als toepasselijk omschrift mee de Latijnse spreuk: „Valentior sub pressa palma"; „De palm sterker onder druk". Het omschrift is gerelateerd aan de in de oudheid bestaande gewoonte, een jonge palmboom een last op te leggen, in de vorm van een steen. De bedoeling was de palm onder druk te „dwingen" het met de op waartse groei kalm aan te doen, waardoor evenwel het wortelstelsel werd versterkt. De last aan het be gin, mondde later uit in grotere sterkte. Symbolisch De symbolische betekenis is thans van onroerende goederen in geheel z.w. Nederland MEEUS/DB KOEPEL. Breda Roosendaal 076-222511 01650-40150 Bergen op Zoom Haamstede 01640-41900 01115-1224 HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 15-1. Het K.N.M.I. deelt mede: Een krachtige hogedrukge- bied, dat al enkele dagen fraai win terweer bracht, trekt langzaam via de Balkan verder zuidoostwaarts. In de nacht van donderdag op vrijdag daalde het kwik in ons land op vele plaatsen weer tot waarden tussen min 10 en min 13 graden. Een diepe depressie op de Oceaan trekt geleide lijk noordoostwaarts en de bijbeho rende wolkenzone nadert nu de Brit se eilanden. Voor zaterdag wordt bij ons nog weinig verandering ver wacht in het heersende weertype. In de nacht van vrijdag op zaterdag zal opnieuw matige tot strenge vorst voorkomen. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. Een ongemakkelijke zaak wordt vaak door nood tot wer kelijkheid gebracht. Dryden De palm met last. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) heden daarvoor waren in volle gang, iedereen wist toen te vertellen dat de Oosterschelde ook potdicht zou gaan. De Bruinisser kwekers hadden twee mogelijkheden, het bedrijf op geven of doorgaan, maar dan met mosselpercelen in de Waddenzee, want in 1978 zou'ook een mosselper ceel op de Oosterschelde waardeloos zijn. Bruinisse deed zijn keus. Een tien tal kwekers hield er mee op; een zestal werd palingvisser. De rest ging door en kreeg vervangende grond in de Waddenzee. Nadelige positie BRUINISSE, 14-1. De verklaringen enige maanden ge leden, dat er de eerste jaren geen behoefte bestond aan het kreëren van nieuwe visserijpercelen in de Ooster schelde schoot de mosselkwekers van Bruinisse in het verkeerde keelgat. Samen met het gemeentebestuur vroeg men opheldering aan Gedeputeerde Staten en dat resulteerde in een onderhoud met de Commissie voor de Visserij van de Zeeuwse Staten, die na enkele malen te zijn uitgesteld inmiddels heeft plaats gevonden. De voorzitter de heer W. Okkerse van de Bruinisser Vissersvereniging „Algemeen Vissersbelang", ver woordde voor de zoveelste maal in zijn loopbaan als bestuurder van de mosselkwekersvereniging, het standpunt van de Bruinisser mossel kwekers. De Oosterschelde ging niet dicht. De Bruinisser mosselkwekers kwa men in een nadeliger positie dan de kwekers uit Zierikzee, Yerseke en Tholen. WASHINGTON, 14-1. Red dingsploegen zijn naarstig op zoek naar de zwarte doos van de Boeing 737 van Air Florida, die woensdag avond in de Potomac is gestort op nog geen drie kilometer van het Wit te Huis. Bij het ongeluk hebben 76 mensen de dood gevonden, zo heeft de lucht vaartmaatschappij meegedeeld. Duikers zullen zeker nog twee of drie dagen werk hebben met het ber gen van de lichamen van de omgeko men inzittenden. Veel van de 79 men sen aan boord van de ramp-machine verdronken in hun veiligheidsgor del. Bij elkaar hebben vijf inzitten den het ongeluk overleefd. Op de brug over de Potomac, die het toestel schampte alvorens in het" Ijskoude water neer te storten, kwamen twee mensen om het leven en raakten elf personen gewond, aldus de politie van Washington. Percelen in Zeeland betekent, per celen die dicht bij de veiling in Yerse ke liggen. Aanvoer uit de Waddenzee kost meer olie. In de zomer kan men bij warm weer schade oplopen aan de lading, omdat een gedeelte van de aangevoerde mosselen de reis niet overleeft. In de winter kan ijsgang op of naar de Waddenzee de levering geheel uitschakelen. In de loop der jaren zijn natuurlijk al wel percelen in Zeeland aan Brui nisser kwekers uitgegeven, maar niet alle kwekers zijn uit de moei lijkheden. Zolang de konkurrentie- positie van Bruinisse nog achter ligt bij andere plaatsen zal Bruinisse blij ven vechten. Er komen acht proef- percelen, maar men weet nog niet wanneer. Kiezen In de tweede helft van de zestiger jaren moesten de Bruinisser kwekers kiezen. Bruinisse had zijn mosselper celen in de Grevelingen. De Grevelin- gen werd afgesloten. De werkzaam- Advertentie SCHUDDEBEURS. IJspret is er nu overal, dus ook op het romantisch gelegen ijsbaantje in Schuddebeurs. Van dicht bij, maar ook uit andere dorpen, schaatsen groot en klein hier graag. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 14-1. De Hervormde Gemeente van Zie rikzee heeft op een originele wijze ingehaakt op de Aktie Kerkbalans, een jaarlijks gebeuren nodig om de finan ciële positie van de gemeente(n) zo sterk mogelijk te ma ken. in relatie met Kerkbalans duidelijk; de zeggingskracht van de zegel: „een onder druk groeiende palmboom" klinkt - of moet doorklinken - in groei en ontwikkeling van de kerke lijke gemeente. Een zegel is een ze gel, maar het geheel spreekt nog a fortiori toe als de onder druk staande palm „life" in de kerk aanwezig is. De foto toont de „boom met last" Valentior sub pressa palma". Verwachting tot zaterdagavond: Zonnige winterweer Droog en zonnig winterweer; mini mumtemperatuur ongeveer min 8 graden; middagtemperatuur om het vriespunt; matige zuidoostenwind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 19 jan.: Zondag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: -3 gr. Middagtemp.: +3 gr. Windkracht: zuid 4 Maandag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: -2 gr. Middagtemp.: +4 gr. Windkr.: zuid 4 Dinsdag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: -2 gr. Middagtemp.: +4 gr. Windkracht: zuid 4 ZON- EN MAANSTANDEN 16 jan. Zon op 8.41, onder 16.59 Maan op 00.02, onder 12.04 17 jan. Zon op 8.40, onder 17.01 Maan op 01.10, onder 12.23 18 jan. Zon op 8.39, onder 17.03 Maan op 02.17, onder 12.43 Laatste Kwartier: 17 jan. (00.58) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 16 jan. 7.32 20.21 1.21 13.56 17 jan. 8.21 21.14 2.14 14.50 18 jan. 9.27 22.13 3.13 15.48 Springtij: 19 januari. tel. 01116-1215 maandag gesloten Er bestaan plannen bij het ministe rie van visserij en landbouw om aan iedere mosselkweker gelegenheid te geven om Vz van -zijn produktie te kweken op de Waddenzee en 2A in Zeeland, een toekomstbeeld dat de vertegenwoordigers van Bruinisse burgemeester T. C. Hekman, W. Ok kerse en H. Hoogerheide als muziek in de oren moet hebben geklonken, maar het antwoord wanneer dit zou zijn verwezenlijkt, werkte als een koude douche. „Na gereedkoming van de Deltawerken" was het ant woord. Okkerse dacht dat het dan 1990 zou worden, maar insiders we ten dat Okkerse hiermee een opti mistische voorspelling ten beste gaf. Zolang immers kan Bruinisse niet wachten. Gedeputeerde Van Omme ren, erkende, dat men fout was ge weest met de eerder gemelde verkla ring. Daarbij was gedacht aan oester percelen. Advertentie Stap bij ons binnen met plannen of vragen. Wij zorgen voor uw Goeie reisf UTRECHT. De FNV is boos op het ministerie van sociale zaken, omdat dat onlangs alle direkteuren van de Gewestelijke Arbeidsbureaus (GAB's) opnieuw gewezen heeft op de richtlijn dat werknemers ontsla gen mogen worden als ze door regel matige ziekte de voortgang van het produktieproces verstoren. DEN HAAG, 14-1. Maak tien pro cent van de koopprijs van een nieuw bouwwoning fiskaal aftrekbaar en de werkgelegenheid in de bouwnij verheid zal aantrekken. Deze gedach te heeft CDA-fraktieleider Lubbers donderdag opgeworpen in een notitie aan zijn financieel- en sociaal-ekono- mische specialisten in de christen-de- mokratische fraktie van de Tweede Kamer. Advertentie Advertentie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1