i^lM nr *ietniss« Projekt Kleine Scheden Serooskerke/Noordwelle daadwerkelijk van start Toch een dierenasiel aan Zandweg Zierikzee PAAUWE DE ZIERIKZEESCHE COURANT PAAUWE B.V. Dode door kolendamp Ministerie gaf toestemming Na jaren wachten A<~ ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 14 januari 1982 138ste jaargang Nr. 23047 WAARIN OPGENOMEN Laat woninginrichter van uw huis een palelsie maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. glAAAAAAAAAAAAAAA^AAAAAf», Van goed tot kwaad is één misstap; van kwaad naar goed een hele weg. Wijnaendts Francken SEROOSKERKE. De lagere school in Serooskerke gaat van februari af al ex perimenteel funktioneren als basisschool. Van februari af kunnen daardoor de kleuters uit Serooskerke in hun eigen dorp naar school. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) dere duur van het experiment staat het Kleine Kernen Projekt garant, hoewel dat in Schouwen-Duiveland in '83 ermee stopt. Vanwege het dorpsbelang, en de betrokkenheid van de bevolking van beide kernen, gaat de bemoeiienis ermee dan over naar de Stichting Samenlevingsop bouw. Het experiment in Noordwelle en Serooskerke loopt tot september '84, ongeveer wanneer de Wet op het Ba sisonderwijs tot stand zal komen. Dan zal blijken of deze samenwer kingsvorm tussen verschillende scholen (waardoor lessen kunnen ge- kombineerd, materiaal gezamenlijk kan worden gebruikt en een groter onderwijs-team voorstaat) de toe komst voor de erg kleine scholen zo als in Serooskerke en Noordwelle, zonniger zal maken. De kans ligt er nu, de inzet van velen is groot, en ook de landelijke samenwerking op dit gebied kan tot het beoogde doel lei den. LONDEN. In Groot-Brittannië dreigt een periode vol arbeidsonrust. Woensdag begon bij de Staatsspoor wegen een tweedaagse staking, die gevolgd zal worden door meer werk onderbrekingen. In de mijnen zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor een staking. De 30-jarige H. J. J. de Ruwe is woensdag in Kleverskerke door koolmonoxydevergiftiging om het leven gekomen. De man werd gevon den door een kollega die kwam kij ken waarom De Ruwe niet op zijn werk was verschenen. Het slacht offer lag op bed in zijn slaapkamer. In het vertrek brandde een butagas kachel, terwijl alle ramen en deuren gesloten waren. Advertentie r-i Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar i 133,00. Losse onder de rubriek „Agenda". nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. contractprijzen! [^advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. (1797 - 1889) In dit nummer: Dure eerste 1982-roodsvergadering Bru99 TEL AVIV. Nederland, Engeland, Frankrijk en Italië hebben Israël woensdag opnieuw aangeboden troe pen beschikbaar te stellen voor de Sinaï-macht. De Israëlische regering zal het aanbod zondag bespreken en dan haar reaktie bekendmaken. WASHINGTON. De Amerikaanse minister van defensie Caspar Wein berger, die zeer veel kritiek heeft op de annexatie van Golan door Israël, onderneemt in februari een reis naar het Midden-Oosten, waarop hij ech ter Israël links zal laten liggen. Advertentie Verwachting tot vrijdagavond: Vrij zonnig Droog en zonnig. Minimumtempera tuur omstreeks min 7 graden; mid- dagtemperatuur ongeveer plus 1 graad; matige zuidoostenwind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze .cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 18 jan.: Zaterdag: Zonnig Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: -4 gr. Middagtemp.: 3 gr. Windkracht: zuid 5 Zondag: Kans op neerslag: 30% Min.temp.: -3 gr. Middagtemp.: 3 gr. Windkracht: zuid 4 Maandag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: -2 gr. Middagtemp.: 4 gr. Windkracht: zuid 4 ZON- EN MAANSTANDEN 15 jan. Zon op 8.42, onder 16.58 Maan op onder 11.45 Laatste Kwartier: 17 januari (20.53) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 17 jan. 8.21 21.14 14.50 2.14 Springtij: 19 januari HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 14-1. Het K.N.M.I. deelt mede: Het fraaie winterweer duurt nog voort. Wel komt er meer wind. Het hogedrukgebied, dat voor het rustige en zonnige weer zorgt, begint boven onze omgeving in betekenis af te nemen en zal zich de komende da gen naar de Balkan terugtrekken. De depressie-aktiviteit boven de Oceaan is groot. De afgelopen dagen trokken de depressies van de Amerikaanse oostkust, via IJsland naar de Noor delijke IJszee. De komende dagen zullen de de pressies hun invloed meer richting Europa uitbreiden. Hierdoor zal bij ons de wind toenemen uit Zuidoost tot zuid. Doordat er in België en Zuid-Duitsland veel sneeuw ligt, zal het toenemen van de wind geen flin ke dooi tot gevolg hebben. Wel zal 's nachts de vorst worden getemperd en komt 's middags de temperatuur eni ge tijd boven het vriespunt. Neerslag behoeft voorlopig nog niet te worden verwacht. Uiteraard is dat een onderwijskun dig probleem, maar juist in de kleine dorpen is een school een be langrijke voorziening met het oog op de leefbaarheid. Tot deze konstate- ring kwam het Kleine Kernen Pro jekt en vandaar de bemoeiienis van funktionaris Emeline Kleber bij de aktiviteiten in deze richting. Het Re gionaal Pedagogisch Centrum Zee land (RPCZ) maakte van de plannen en ideeën een samenvattend rapport, dat eind oktober naar Den Haag werd gestuurd. Voor de uitvoering van het projekt, dat een voorberei dingstijd van twee jaar vergde, kwam de toestemming na twee maanden al binnen. Wat staat er nu precies te gebeuren om de schoolvoorzieningen in de dor pen te behouden. In het rapport wordt als kardinale punten aangege ven hoe bereikt kan worden dat los van een minimum aantal leerlingen toch twee leerkrachten op een basis school (voor vier tot twaalfjarigen) kunnen worden gehandhaafd. In Serooskerke wordt dat opgelost door naast de nu enige onderwijzer aan de school (de heer H. W. Rösken) een kleuterleidster met bevoegdheid voor het lager onderwijs (voorzien van de zgn. applikatiekursus) te be noemen. Wanneer de aanpassing van het tweede lokaal voor kleuters, zoals de bedoeling is, begin februari zal zijn afgerond, zal een dergelijke leidster al spoedig kunnen starten. Zeven kleuters uit Serooskerke zijn thans Momenteel gaan de opgevangen honden naar een kleine afdeling van de Sophia-vereniging bij Tineke's dierenpension te Kerkwerve. De zwerfkatten kunnen terecht bij de Sophia-vereniging te Nieuwerkerk, bij de heer Heijboer die achter zijn huis enkele opvanghokken heeft ge bouwd. Volgens de Ned. Vereniging tot Bescherming van Dieren bestaat er echter een grote behoefte aan een dierenasiel te Zierikzee. Dit asiel zal in de toekomst door vrijwilligers worden bemand, waar tegen in het verleden ook nogal wat bezwaren bestonden. De gemeente verwachtte dat dit vrijwilligers-sy- steem op den duur zou „verslonzen", maar de heer H. J. Dorreman, hul- pinspekteur van de Vereniging te Zierikzee, is daar niet zo bang voor. „De leden van werkgroep zijn en thousiast en zetten zich voor 100 in voor de dieren, dat gaat zo al jaren. Wat dat betreft kan ik op de leden vertrouwen en ik geloof daarom niet dat het in toekomst problemen ople vert dit asiel te bemannen. Vaak ont moet ik mensen die mij graag met m'n werk assisteren. Ik maak me niet bezorgd". Als alles volgens plan verloopt zal in november 1982 met de bouw wor den gestart. Misschien komt er dan eindelijk een einde aan de al zo lang slepende affaire. in Renesse op school en ouders heb ben reeds te kennen gegeven hun kin- ders gaarne in eigen dorp op school te zien. In Renesse zal het vertrek van deze kleuters geen arbeidsplaatsen kosten. Samenwerking Noordwelle - dat nog twee leer krachten heeft - doet het voorlopig nog zonder een kleuter-afdeling, maar in het rapport is nauwkeurig aangegeven hoe de samenwerking zal verlopen. Die samenwerking is een belangrijk uitgangspunt, want juist in de toekomst zal dat tussen kleine scholen in verschillende ker nen noodzakelijk zijn om ze te kun nen behouden. Extra kracht Het ook onderwijskundig experi mentele projekt vergt een extra kracht, die o.a. een soort „dagboek" zal gaan bijhouden over het ontwik keling daarvan. Deze kracht kan ge zien worden als de „taakverlich- ter", zoals die al vaker op lagere scholen wordt ingezet, maar in tegen stelling tot die taakverlichter mag de extra-kracht bij dit projekt geen les geven. Een nauwkeurige rapportage is voor de toekomst uiteraard noodza kelijk. De coördinatie daarvan is in handen van het RPCZ en komt daar na terecht bij de landelijke stuur groep Kleine Kernen Experiment. De konklusies, zowel op organisa torisch als onderwijskundig gebied, kunnen worden beschouwd als be leidsaanbevelingen voor het ministe rie van onderwijs, terwijl bovendien scholen met soortgelijke problemen er hun voordeel mee kunnen doen. De Extra-kracht, een onderwijzer of iemand met onderwijs-bevoegd- heid, wordt gedurende een jaar inge zet door Sociale Zaken, voor de ver De werkgroep Schouwen-Duive- land van deze vereniging zet zich al jaren in om geldmiddalen te verza melen voor een dierenasiel. Ook de service-klub Lions" hield jaren te rug een grootscheepse aktie. Van die opbrengst werd destijds het stuk grond aan de Zandweg gekocht, dat nu al vrij lange tijd braak ligt en ge deeltelijk wordt gebruikt voor volkstuintjes. Tijdelijke opvang De sekretaris van de Ned. Vereni ging tot Bescherming van Dieren af deling Zeeland, de heer H. J. Haver man te Middelburg, vertelt dat een ontwerpje voor dit asiel zo goed als gereed is. Binnenkort zal bij de ge meente Zierikzee een bouwvergun ning worden aangevraagd. Het wordt overigens geen groot asiel, maar een tijdelijke opvang geschikt voor ca. vier honden en maximaal 12 katten. Verder zullen twee quarantaine-hokken worden ge bouwd en enkele ruimten voor ont vangst en administratie. NOORDWELLE/SEROOSKERKE, 13-1. Aanstaande zaterdag gaat het Projekt kleine Scholen Seroosker- ke/Noordwelle dan daadwerkelijk beginnen. Onderwij zend personeel, ouders en dorpsbewoners gaan zich in zetten om de lagere school van Serooskerke geschikt te maken voor de opvang van kleuters, vier- en vijfjarigen dus. Het ministerie van onderwijs gaf kortgeleden vlot toestemming om te starten met het projekt, dat een voor- beeldfunktie moet gaan vervullen voor het behoud van kleine scholen, die mede door de integratie van het kleuter- en lager onderwijs met opheffing worden be dreigd. NOORDWELLE. Dit is het schoolgebouw van de lagere school in Noordwelle. Deze twee-mansschool gaat nauw samenwerken met Serooskerke in het ka der van het Projekt Kleine Scholen, dat tot doel heeft een oplossing te bieden voor de bestaansmogelijkheden voor kleine scholen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE. In jaren heeft de Zierikzeesche IJsvereniging nog niet zulk mooi ijs gehad. Ook het weer werkt mee: 's middags zon en 's avonds geen zuchtje wind. Het ledental xs bijna verdubbeld, maar extra hulp is dringend noodzake lijk. (Zie ook elders in dit nummer). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De heer Haverman hoopt dat de bouwkosten onder de ton blijven. Dit kan o.m. verwezenlijkt worden door de hulp van vrijwilligers. Voorlopig is het nog niet zo ver. De bouwvergunning moet nog verkre gen worden en ook dient er nog een overleg plaats te vinden tussen ver eniging en gemeente over de finan ciële bijdrage in de exploitatie kosten. Sinds 1 januari is nl. het nieuwe honden- en kattenbesluit van kracht geworden waarin onder meer staat dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor opgevangen honden en kat ten. Deze zwerfdieren zouden in de toekomst in dit asiel opgevangen kunnen worden, waarvoor de ge meenten uiteraard een bijdrage moe ten leveren. Vrijwilligers ZIERIKZEE, 13-1. Het leek een verhaal zonder einde te worden, maar het ziet er nu naar uit dat de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren het waarschijn lijk dit jaar nog voor elkaar krijgt een dierenasiel te bou wen aan de Zandweg te Zierikzee. Al verschillende keren klopte de vereniging bij het Zierikzeese ge meentebestuur aan voor een subsi die, echter zonder resultaat. De vere niging heeft daarom nu besloten zelf voor de financiële konsekwenties op te draaien, althans, voor wat de bouwkosten betreft.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1