„Binnen de Veste" blijft zich hevig verzetten tegen verhuizing naar Raamstraat FNV-aktie tegen plannen met ziektewetuitkering Provincie houdt voorlichtings bijeenkomst olievervuiling Zeeuwse kust PAAUWE DE ZIERlKZEESCHE COURANT Pleidooi voor nieuwbouw in vergadering schoolraad Ook voor Schouwen-Duiveland ■vy 7 PAAUWE B.V. Buit bij overval ZIERlKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 12 januari 1982 138ste jaargang Nr. 23046 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Om bestuurlijke samenwerking O-schelde ZIERIKZEE, 11-1. Hoofdmoot van de vergadering van de gemeenschappelijke schoolraad van de gemeente Zie rikzee, maandagavond in het gemeentehuis, was het be zwaar van de schoolraad om „Binnen de Veste" te vesti gen in het leegkomend pand van de J. W. v. d. Doelschool aan de Raamstraat. Voorzitter J. Groen vatte het aldus samen: adviseren aan het kollege om af te zien van de verplaatsing en te kiezen voor nieuwbouw aan de Baden Powelweg. Uiteraard wilde wethouder van on derwijs de heer C. Bij de Vaate geno tuleerd zien tegen gestemd te hebben en de heer H. Asma onthield zich van stemming, maar de voltallige overi ge vergadering ging met Groen mee. Aan dit besluit ging een diskussie vooraf, die onder andere de volgende uitspraken opleverde. Wat „Binnen de Veste" zelf betreft, het standpunt van schoolteam en ouderkommissie is: tégen plaatsnemen in de Raamstraat, maar integreren met de Nutskleuterschool aan de Baden Po welweg. De heer J. Goedhart van de „Theo Thijssenschool" vond het een zaak van „Binnen de Veste" en hoop te dat deze school (uit konkerentie- overwegingen) zo snel mogelijk zal verdwijnen uit de Mosselboomgaard. Waar naar toe maakt niet uit. Vreemde zaak Woordvoeder van „het Kofschip", F. Vaarzon-Morel vond het „ons pakkie-an niet", maar in ruimer ver band een vreemde zaak, dat één school eruit gaat (J. W. v. d. Doel school) en een ander erin trekt. De heer Asma sprak „onvriendelijke woorden" zoals hij het zelf uitdrukte tegenover de Nutschool: „Het Nut wil nü niet samenwerken, hééft dat nooit gewild en zèl het ook nooit wil len". De integratie met genoemde school ziet de heer Asma dan ook niet zitten. Wethouder Bij de Vaate is van me ning dat nieuwebouw aan de Baden Powelweg niet haalbaar is en pleitte voor de Raamstraat. Daarbij zegde de wethouder toe alles in het werk te stellen om samenwerking met de Nutskleuterschool te bevorderen. Een alternatief is er volgens de heer Bij de Vaate niet. De voorzitter deelde mee, dat ook het standpunt van de VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs) is en blijft: nieuwbouw. Mevrouw A. G. Beekman-Otte, se- kretaresse van de schoolraad bleef het een vreemde zaak vinden, dat een school uit een gebouw vetrekt om te intergreren met het kleuteronder wijs, juist omdat dat daar niet moge lijk is, en een andere school min of meer gedwongen wordt in datzelfde gebouw plaats te nemen, die niet in tergreren kdn. Onverschillig of dit protestants-christelijk, katholiek of openbaar onderwijs betreft. Nieuwbouw, dus De heer Groen was voorts van me ning, dat als „Binnen de Veste" een- Advertentie maal in de Raamstraat plaats neemt, dit voor lengte van jaren is en nieuw bouw voorgoed van de baan zal zijn. Konklusie van de voorzitter: er komt een school op een plaats waar we dat niet willen, met het uiteindelijke ad vies: nieuwbouw. Waarmee de dis kussie gesloten werd. Geen ontslagen Bij de ingekomen stukken was o.a. een brief van de vereniging van lera ren lich. oefening, waarin bezorgd heid werd uitgesproken over eventu ele ontslagen in het lager onderwijs. Het kollege deelde mee dat deze zorg voorlopig ongegrond is, maar het wilde zich niet vastleggen bij voor baat. De gevraagde wijziging van het be drag per leerling voor de biblio theekvoorziening aan scholen van 7,50 naar 8,50 werd niet gehono reerd door het kollege. Wat de wet op de medezeggenschap betreft (hetgeen ook later op de ver gadering aan de orde kwam) deelde het kollege desgevraagd mee ak koord te gaan met het advies van de schoolraad om de bestaande situatie te handhaven in een overgangs-fase. D.w.z.: de ouderkommissies hun werk (voorlopig) laten doen, evenals de schoolraad. Advies serieus Bezwaren van de schoolraad ten aanzien van de gegeven adviezen aan de kommissie onderwijs, als zou daar te weinig aandacht aan geschonken worden, werden staande de vergade ring door de wethouder van de hand gewezen. De adviezen worden wel degelijk serieus genomen door b. en Vervolg pag. 2 ZIERIKZEE. Een relevant oud plaatje van de toenmalige Ambachtsschool in de twintiger jaren. Maandag kwam het bericht dat de L.T.S. nieuwbouw is gegund. AMSTERDAM, 11-1. De FNV gaat met de leden akties voorbereiden om een stokje te steken voor de plannen van het kabinet-Van Agt om de ziektewetuitkering te verlagen tot tachtig procent. Alle akties zijn mogelijk, stakingen inkluis. Volgende week gaat de FNV- federatieraad in een extra vergadering de plannen nader uitwerken, aldus FNV-voorzitter Wim Kok maandag na afloop van de federatieraad. „De FNV zal zich met zijn hele lijf tegen deze plannen verzetten", kondigde hij aan. MIDDELBURG, 11-1. Donderdag 21 januari is er een voorlichtingsbijeenkomst over de bestrijding van olie vervuiling op de Zeeuwse kust. Ter diskussie staat dan een ontwerp-bestrijdingsplan. De bijeenkomst is bedoeld voor de gemeenten en waterschappen die aan de kust grenzen. Ook de andere Nederlandse kustprovincies zijn uitgenodigd en de ministeries en diverse partikuliere instanties die met oliebestrijding heb ben te maken. KERKWERVE/NOORDGOUWE. Terwijl buiten de jeugd schaatsend profiteert van de vorst, steekt het voorjaar de kop al weer om de hoek. De eerste lammetjes zijn er. Deze twee lieve zwarte schaapjes werden geboren bij Kees den Boer jr. aan de Verseputseweg in Kerkwerve en staan lekker met moeder binnen in de stal. Ook in Noordgouwe kwam at een lammetje ter wereld en wel bij C. van As aan de Kloosterweg. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het ontwerp-bestrijdingsplan, dat is opgesteld door de Zeeuwse techni sche werkgroep strandvervuiling door olie, richt zich alleen op de Noordzeekust. De Zeeuwse kust is verdeeld in vijf vakken: Schouwen- Duiveland (van de provinciegrens op de Brouwersdam tot de damaanzet stormvloedkering bij Burghsluis); Oosterschelde (de werken in de mon ding van de zeearm); Walche ren/Noord-Beveland (van de dam aanzet op Noord-Beveland tot de ge meentegrens van Vlissingen) en West-Zeeuwsch-Vlaanderen (vanaf de Westhavendam in de handelsha ven in Breskens tot de rijksgrens). Taken Oliebestrijding op zee is een taak van het rijk en wordt daarom in het plan niet behandeld. Is echter de kust vervuild, dan komen de gemeenten in het geweer en met hen de water schappen en rijkswaterstaat, omdat die twee veelal de dijken en duinen beheren. Tenslotte wordt aan de pro vincie een koördinerende taak toebe dacht. Onderscheid in verontreiniging In het plan worden drie soorten van olieverontreiniging onderschei den: Kleinere verontreiniging, waar bij enkele kilometers strand of dijk vervuild zijn met 1 tot 50 kubieke meter olie. Middelgrote verontreiniging met vervuiling over een grotere leng te en een hoeveelheid tot 50 tot 1.000 kubieke meter olie. Grote verontreiniging (olie ramp) met meer dan 1.000 kubieke meter olie op de kust over een forse lengte. Afhankelijk van de omvang van de verontreiniging moeten maatregelen worden getroffen en instanties wor den gewaarschuwd. Bestrijdings mogelijkheden Het ontwerp-plan gaat bij de bestrijding van olie op het strand uit van de adviezen van de landelijke werkgroep strandverontreiniging. Vervolg pag. 5 Laat woninginrichter van uw huls een paleisje maken I Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a Zonnemalre Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Oit nummer bestaat uit 10 pagina's. WA> ffir pt 8ii.r Kok zei dat de FNV woedend is over de kabinetsplannen. De groot ste vakcentrale heeft onoverkomen- lijke principiële bezwaren. De plan nen zijn een regelrechte overval op gemaakte cao-afspraken. De FNV vindt dat het kabinet geen enkele re den heeft de werknemers via een der gelijke ingreep verworven rechten af te pakken. Cao-afspraken Op deze manier is geen enkele cao- afspraak meer heilig en kunnen niet alleen regelingen voor de ziektewet maar ook afspraken voor de werk loosheid of de arbeidsongeschiktheid op de tocht komen te staan en is de rechtszekerheid ver te zoeken. „De regering is als een olifant door de cao-afspraken heengewalst", aldus Wim Kok verontwaardigd. FNV-vice-voorzitter Herman Bode vreest dat de partikuliere ziekte kostenverzekeraars zich nu op de markt gaan werpen en op grote schaal zullen gaan proberen het pu bliek bij te verzekeren. „Dan raken we weer verzeild in toestanden zoals aan het begin van deze eeuw en alle nare gevolgen van dien", aldus Bode. NIJMEGEN, 11-1. Vier mannen hebben maandagmiddag rond half vijf bij een gewapende overval op het postkantoor naast het station in Nij megen negentig mille buit gemaakt. Terwijl twee mannen het publiek onder kontrole hielden, sprongen twee anderen over de balie. Gewa pend met pistolen stopten ze daar de inhoud van de geldcassettes in zak ken. Een loketbediende die dit wilde verhinderen kreeg een tik met een pistoolkolf op het hoofd, maar werd niet gewond. Advertentie Verwachting tot woensdagavond: Zonnig Heldere nacht en matige tot strenge vorst met minimumtemperaturen van min 5 tot min 12 graden; enkele mistbanken; overdag zonnig en mid- dagtemperatuur om het vriespunt; weinig wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 16 jan.: Donderdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: -5 gr. Middagtemp.: 0 gr. Windkracht: zuid 4 Vrijdag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: -5 gr. Middagtemp.: 0 gr. Windkracht: zuid 5 Zaterdag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: -3 gr. Middagtemp.: 0 gr. Windkracht: zuid 5 ZON- EN MAANSTANDEN 13 jan. Zon op 8.43, onder 16.55 Maan op 21.38, onder 11.03 14 jan. Zon op 8.43, onder 16.57 Maan op 22.51, onder 11.25 Laatste Kwartier: 17 januari (20.53) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 13 jan. 5.08 18.12 11.26 23.45 14 jan. Doodtij: 5.25 18.53 12.13 19 januari HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 12-1. Het K.N.M.I. deelt mede: De vorst houdt in ons land nog enkele dagen aan. Gisteren werd vanuit Frankrijk een aanval op de vorst gedaan, maar deze kwam niet verder dan de Frans-Belgische grens. Inmiddels is de vorst alweer in Noord-Frankrijk teruggekeerd. De sneeuwzone die met de dooi-inval in Frankrijk samenhing, en die ook tot het zuiden van ons land doordrong, is naar Beieren en het Alpengebied weggetrokken. De komende dagen zal de Europese weerkaart gedomineerd worden door een hogedrukgebied. Dit drukge- bied, waarvan de ontwikkeling gisteren in de loop van de dag boven Engeland begon, trekt via ons land naar Duitsland. Van daar uit zal het langzaam naar Oost-Europa verdwij nen. De komende nachten blijft het in ons land matig vriezen. Wel kan de temperatuur overdag bij zonnig weer tot iets boven nul oplopen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1