DEURLOO VOOR KAMERBREED: J. v. d. BOS ruij BALANSOPRUIMING VERTON'S SCHOENEN THUMP ROMBOUTS SHOE-SHOP SHOE-SHOP 8 T A PUIEN OOR DUN EN VITRAGES GEMEENTE DUIVELAND HINDERWET electra - water - sanitair Nieuwbouw verbouw reparatie en onderhoud Grandioze balansopruiming HALVE PRIJS 75,- 50,- 10,— korting! SUCCESJES Edelsmederij M. Jech Gemeente Westerschouwen H.H. ADVERTEERDERS 1e kwaliteit KINDERSCHOENEN 20-36 spotprijs 50, laatste restant KINDERLAARSJES 75, DAMES VETERMOLIÈRES vele maten,slechts 75, DAMESSCHOENEN in vele soorten en modellenreeds vanaf 60, LEDEREN DAMESLAARZENkorting 50, ENKELLAARSJESnu 75, HERENSCHOENENnu 75, 100 PAAR HERENSCHOENEN Avang, Van Bommel en andere merken korting50, PARTIJ DAMES-, KINDER- en HERENPANTOFFELS uitzoeken maar 25, Partij sportieve DAMESSCHOENEN 20-36 75, Halve HERENLAARSJES50,— met of zonder veter. Koopje! "fcr/ intermeubelaanbieding SLAAPBANK f 398,- intermeubel deurloo ZEEUWSE DAG/AVONDSCHOLEIV-GEMEENSCHAP VOOR VOLWASSENEN opstapcursus OPENBARE KENNISGEVING Burgemeester en wethouders van Duiveland maken be kend dat met ingang van 11 januari 1982 tot en met 22 ja nuari 1982 ter gemeentesecretarie te Nieuwerkerk, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, alsmede gedurende die peride op de maandagavon den van 18.30 tot 21.30 uur (melden Kerkring 7), ter inza ge liggen de ontwerp-beschikkingen op de aanvragen om een vergunning ingevolge de Hinderwet van: 1. de Gebrs. Radewalt, p/a Molenstraat 1, Nieuwer kerk om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een aannemers-, annex doe-het-zelf-winkelbedrijf op het adres Oude Noordstraat 9, kadastraal bekend gemeente Duive land, sectie A, nr. 206. 2. de heer M. A. Krabbe, Sportweg 3, Sirjansland om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een stierenmesterijannex opslag van mest en gier, opslag en koeling van land- bouwprodukten en de opslag van oliën ten behoeve van het landbouwbedrijf op het adres Sportweg 4, kadastraal bekend gemeente Duiveland, sectie C, nrs. 149 en 150. Voor het gedeelte voor de stalling van mestdieren en de opslag van mest zal de vergunning worden gewei gerd. 3. de Fa. Neele, Sportweg 12, Sirjansland om vergun ning tot het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een bollendrogerij- en sorteerin- richting op het adres Sportweg 14, kadastraal be kend gemeente Duiveland, sectie H, nr. 560. 4. de heer M. A. Krabbe, Sportweg 3, Sirjansland om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een bloembollendrogerij en sorteerinrichting op het adres Sportweg 3, ka dastraal bekend gemeente Duiveland, sectie C, nr. 158. 5. de heer W. P. Bij de Vaate, Lange Achterweg 12, Oosterland om vergunning tot het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een land bouwbedrijf op het adres Lange Achterweg 12, ka dastraal bekend gemeente Duiveland, sectie B, nr. 31 en G, nr. 229. 6. de heer J. C. G. Bouwman, Leuvenstraat 21, Ooster land om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een brood- en banketbakkerij op het adres St. Joostdijk 34, ka dastraal bekend gemeente Duiveland, sectie B, nrs. 2 en 187. 7. de heer W. P. Bij de Vaate, Lange Achterweg 12, Oosterland om vergunning tot het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een koelin- richting voor landbouwprodukten op het adres Mo lenweg 73, kadastraal bekend gemeente Duiveland, sectie G, nr. 470. 8. de heer J. Tanis, Kerkring 27, Nieuwerkerk om ver gunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een meubelstoffeerderij- en restauratiebedrijf op het adres Kerkring 27, ka dastraal bekend gemeente Duiveland, sectie A, nr. 90. 9. de Fa. Herman Jansen, Rijksweg 14, Oosterland om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een houtbewerkingsbedrijf op het adres Deltastraat 12, kadastraal bekend ge meente Duiveland, sectie A, nrs. 98 en 765. De ontwerp-beschikkingen strekken tot het verlenen van vergunningen onder het stellen van voorwaarden waardoor gevaar, schade of hinder voor de omgeving wordt voorkomen. Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikkin gen kunnen gedurende de boven genoemde termijn schriftelijk worden ingebracht door de aanvragers, de betrokken adviseurs en degenen die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tegen de aanvragen bezwaren in te brengen. De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur zijn ingediend vóór 22 januari 1982. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inza ge gelegd. De persoonlijke gegevens van degenen die een bezwaar schrift heeft ingediend worden na schriftelijk verzoek daartoe niet bekend gemaakt. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, J. VAN BOMMEL De secretaris, J. VAN DER MAAS Nieuwerkerk, 7 januari 1982 RUBBERLAARZEN PLASTIC KLOMPEN HOUTEN KLOMPEN geel en wit ÉAMA SOKKETS Verrenieuwstraat 48 - Zierikzee Installatiebedrijf Billijke prijzen zonder voorrljkostén TEL. 01112-1267 bij ALLE DAMESSCHOENEN ALLE LEDEREN DAMESLAARZEN RESTANTEN HALVE LAARSJES OP ALLE TRIMSCHOENEN EN KLOMPEN De opruiming begint 14 januari a.s. HAVENPLEIN 9 - ZIERIKZEE STAPP NOORSE SOKKEN klein5,95 STAPP NOORSE SOKKEN t/m maat 466,95 STAPP NOORSE SPORTKOUSEN maat 40 t/m 469,95 HOLLANDIA HERENSLIPS8,50 Molenstraat 10, tel. 01113-1595, Bruinisse BGoaoaBeoeQcooageoooooBgoet Te koop: Hubo-Karweishop, Renesse voor biezentegels, kamer breed taptij, novilon. Tegen de laagste prijzen. Met de fiets alles ontdekken. Grote sortering en keuze in sport- trim- en racefietsen. Tweewielercentrum C. Hart, tel. 01110-2248, Kerkwerve. Babyfoons op het lichtnet met 20 meter kabel f 46,-. Ook draadloos. Radio v. d. Berge, Zevenhuisstraat 6, tel. 2962. Speciale open haard kolen en div. andere brandstoffen. P. L. Quist, Bogerdweg 31, Drei- schor, tel. 01112-1443. Nieuw duivenhok met toebe horen. Duivenklok duiven. Alles in één koop. Tel. 01110- 4293. I.z.g.st.z. olie-hete-lucht- kachel met thermostaat 80.000 cal. Tel. 01114-1772. Zwart essen wandmeubel, 2.65 m., z.g.a.n., prijs 700,-, tel. 01114-2069. Opel Kadett 12 N, b.j. 1979, kompleet met trekhaak. Tel. 01115-2323. Mechelse herder met papie ren. Molenstraat 34, Zierik- Te koop gevraagd: Hometrainer. Tel. 01113-1864. Te huur gevraagd: Woonruimte op Schouwen- Duiveland. Tel. 01878-1335. Na 18.00 uur. Diversen: Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110)2153. Voor het inlijsten van bor- duurstukken, diploma's, re- produkties, etc. naar J. v. d. Ven, Korte St. Janstraat 23, Zierikzee. Tel. 3407. Geopend di, do, vr. van 13.00 tot 17.00 uur en do-avond. Zitdag te Brouwershaven, 13 januari in het wijkgebouw, pedicure-podologe A. G. Steendijk, tel. afspr.: 01110- 4440. Moderne gouden- en zilveren sieraden, horloges. Reparaties, ontwerpen en maken van sieraden. MEELSTRAAT 18 4301 EC ZIERIKZEE TELEFOON (01110) 5560 De burgemeester van Westerschouwen brengt ter open bare kennis, dat het besluit van gedeputeerde staten van Zeeland dd. 21 juli 1981, nr. 528/379, afd. 4 bur r.o., inhoudende de goedkeuring van de le herziening van het bestemmingsplan Lagezoom betreffende de bestem- mingsplanmatige regeling van een tuincentrum aan de Hogezoom, vastgesteld door de raad dezer gemeente bij besluit van 15 december 1980, onherroepelijk is gewor den. De desbetreffende herziening ligt vanaf heden ter ge meentesecretarie te Haamstede voor een ieder ter inza ge. De burgemeester voornoemd, J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER Haamstede, 11 januari 1982 ONZE OPRUIMING BEGINT DONDERDAG 14 JANUARI ZIE ONZE ETALAGE Bij plaatsing in de Zierikzeesche Nieuwsbode kunt u zich ook wenden tot één van onze agenten in uw woonplaats, die gaarne bereid is u advies te geven. OUWERKERK: Dhr. M. A. SWENNE, Ring 32, Ouwerkerk. Telefoon (01114) 1756. NIEUWERKERK: Mevr. STOUTJESDIJK, Brouwerstraat 33, Nieuwerkerk. Telefoon (01114) 2531. SCHARENDIJKE, DUIVEN DUKE, ELKERZEE: Mevr. DE GLOPPER, Kuyerdamseweg 68, Scharendijke. De opruiming begint 14 januari a.s. HAVENPLEIN 13 - ZIERIKZEE - TELEFOON 01110-2488 DAM 10 (in de straat van de apotheek), ZIERIKZEE TELEFOON (01110) 2443 met losse kussens van katoenen drukstof. Uitgeklapt een lekker bed van 120 x 190 cm Meelstraat 31-33, 4301 EB Zierikzee Telefoon (011137 2946 Marconiweg 1, 4381 NE Vlissingen. Tel. 011184-66186 Op 20 januari begint te ZIERIKZEE een korte Voor wie? Voor iedereen boven de 16 jaar die zijn lagere schoolkennis wil ophalen of bijspijkeren. Wat doen we? Nederlandse taal, rekenen, studieles, kennismaken met Mavovakken. Waar? Manhuisstraat 2, Zierikzee. Wanneer? Iedere woensdagmorgen van kwart voor negen tot twaalf uur. Kosten? f 45,— voor de hele cursus; boeken krijgt u in bruikleen. Inlichtingen? Bij mevrouw Weekhout, tel. 01110- 3474 of bij de school, tel. 01110-6368. Aanmelden? Onderstaand strookje invullen en opsturen naar: ZDASG, Manhuisstraat 2. 4301 BK Zierikzee. Ondergetekende geeft zich op voor de Opstapcursus te Zierikzee Naam: Adres: Tel.: Woonplaats: Handtekening:

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8