Linda van der Vlies noteert Zeeuwse toptijd op vrije slag ERIC DE NOORMAN Tijdens E-kompetitie STREEKNIEUWS Boeken en brochures „S.G.P.-ers over gemeentepolitiek" De verwarming van onze bedrijfsgebouwen Drukkerij Lakenman Ochtman uw privé- of zakelijk drukwerk DRUKKERIJ VAN'T LEVEN - BRUINISSE Zierikzeesche Nieuwsbode Wigberths wraak 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 11 januari 1982 Nr. 23045 7 ZIERIKZEE, 9-1. Tijdens de derde wedstrijd van de E- kompetitie, die zaterdagmiddag in het Zierikzeese zwembad Onderdak werd afgewerkt heeft klubkampi- oene Linda van der Vlies een schitterende tijd op de klokken gebracht op de 100 meter vrije slag. Met haar 1.05,9 nestelt de zwemster van zwemvereniging Onder dak zich in de top van de Zeeuwse ranglijst op deze af stand. Zij kwam tevens als eerste binnen op dit nummer, nadat zij zich eerder al de sterkste had getoond op de 100 meter wisselslag. op beide nummers noteerde Linda van der Vlies nieuwe klubrekords. Op de 100 meter vrije slag haalde zij haar oude rekord met drie volle se- konden omlaag en ook de 1.17,8 op de 100 meter wisselslag betekende een ruime verbetering van het oude re kord. Op dit laatste nummer werd haar klubgenote Angelique Kleppe zesde in 1.34,8 achter zwemsters van De Spartaan uit Rotterdam, Seuters uit 's-Gravendeel en Zeelandia uit Kruiningen, drie verenigingen die met zwemvereniging Onderdak uit kwamen op deze derde wedstrijd uit de E-kompetitie. Bijzonder verrassend was ook de eerste plaats van Wilma 't Jong op de 100 m rugslag. Dit betekende de eerste zege van de Onderdak-zwem ster na vier jaar wedstrijdzwemmen, hetgeen voor de sympathieke zwemster een erg leuke prestatie is. Met 1.26,2 bleef zij haar naaste be laagster Petra Eckhart van zeelandia ruim anderhalve sekonde voor. Ag- Linda v. d. Vlies (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUIN1SSE Zelf kleding maken Na de suksesvolle 13-weekse kursus die mevrouw L. Elenbaas-van Os, van september tot december '81 gaf, start ze vanavond (maandag) weer een kursus zelfmaakmodel in het Dorpshuis van Bruinisse. Deze kur sus, die zowel door beginners als ge vorderden kan worden gevolgd, duurt 10 weken, 1 Va uur per avond. Alle zaken betreffende patronen le zen, zelf kleding maken e.d. komen in deze kursus aan de orde. Brand bij openhaard Zaterdagavond had de familie G. C. aan 't Hoefje de openhaard eens flink gestookt om de „pooltemperatuur" de baas te blijven. Na een tijdje be gon men echter een teer-lucht te rui ken. De brandweer werd gebeld om een onderzoek in te stellen. Deze klom op het dak en onderzocht de schoorsteen en het dubbele dak, maar er werden geen ongerechtighe den gevonden. Kouoepech met schip De strenge koude is vaak ook nade lig voor werktuigen en machines aan boord van de mosselkotters. Van de motor ,,De Goede Verwachting" (Bru 14) van Gebrs Otte brak bij het ach teruit slaan de regulateursdraad, het schip schampte in de haven van Yer- seke een kokhanenvisser en kreeg daardoor een ferme deuk in de voor steven. Bijeenkomst „Helpt Elkander" In de eerste week van het nieuwe jaar kwam de Hervormde vrouwen groep „Helpt Elkander" voor het eerst weer bijeen. Na welkomstwoord door mevrouw Teekens, in het bijzonder de vele gasten die deze avond in hun midden waren, ging zij voor in gebed. Het openingslied was Gezang 297 1 en 2. Mevrouw Kik hield een meditatie uit Openbaringen 22 waarop gezongen werd Gezang 152 1, 2 en 3. Nu heette de presidente de heer en mevrouw Oudshoorn van het Bedrijfschap Sla- gersvakbedrijf hartelijk welkom die deze avond een Gourmet demonstra tie verzorgden. De tafels waren feestelijk gedekt en voor ieder een portie vlees om het eens te kunnen proeven. Het was een gezellig bezig-zijn en tevens erg lekker. De heer Ouds- hoom vertelde over de mogelijkhe den die er zijn voor een gezellige Goermetavond. Tot besluit werd nog koffie gedron ken, waarna mevrouw Teekens de heer en mevrouw Oudshoorn be dankte voor deze gezellige avond met een bloemetje en een zak mossels. Na het zingen van Gezang 281 1 en 2 sloot mevrouw Teekens de avond met dankgebed. nes van Gelder van ZV Onderdak tik te als derde aan in 1.33,0. op de 50 meter vrije slag voor heren noteerde André 't Jong een vierde plaats in 28,2 sec. Robin Kerkhove werd in 29,7 achtste. Bij de 100 m schoolslag voor meisjes onder 14 jaar eindigde Marianne Droppers als vijf de in 1.51,4 en tikte Angelique Klep pe als zevende aan in 2.00,1. Op de 50 meter vlinderslag voor jongens on der 14 jaar was er een derde plaats voor Adrie Schouwen in 42,4 sec. en een vierde voor Jan Bom in 44,9 sec., hetgeen leuke tijden zijn voor deze twee nieuwe wedstrijdzwemmers van zwemvereniging Onderdak. Linda van der Vlies tikte dus als eertse aan op de 100 meter vrije slag en helen Zwart noteerde op dit num mer een zesde plaats in 1.25,6. Op het nummer 100 meter schoolslag voor heren kwam André 't Jong als enige Onderdak-zwemmer aan de start. In 1.21,9 tikte hij aan en deze tijd was goed voor een vierde plaats. Helen zwart inkasseerde ook nog een vijfde plaats met haar 47,9 sec. over de 100 meter rugslag. Op het nummer 50 me ter vlinderslag voor dames was de ze ge voor Petra Eckhart van zeelandia, terwijl Agnes van gelder en Wilma 't Jongs respektievelijk derde en vier de werden in 41,0 sec. en 41,5 sec. Een voortreffelijke prestatie lever de Angelique Kleppe op de 100 meter vrije slag voor meisjes onder 12 jaar. Zij bleef slechts eentiende seconde achter op Spartaan-winnares Sandra Hennekes. In 1.24,5 eiste zij de twee de plaats op. Marianne Droppers werd op dit onderdeel vijfde in 1.33,2. De estafette 4 x 50 meter wis selslag voor dames leverde een zege op voor de ploeg van de spartaan in 2.37.8. Een Onderdak-ploeg bestaan de uit Linda van der Vlies, Agnes van gelder, Bianca Tol en Wilma 't Jong werd in 2.39,4 tweede. Bij de heren werd de 5 x 50 meter estafette vrije slag gewonnen door De Seuters in 2.30.9. ZV Onderdak met André 't Jong, Robin kerkhove, Ad Ha- gesteijn, Adrie Schouwen en Jan Bom werd vierde in 2,43,6. ,19 2t De wedstrijd leverde in zijn totali teit een zege op voor de ploeg van het Rotterdamse Spartaan met 2177,4 sec. De tweede plaats was voor De SCHEEPVAART Abida, 8-1 te Curacao. Atlantic Star, 7-1 van Southampton naar Antwerpen. Macoma, 8-1 west noord west Dubai naar Penang. Ondina, 7-1 van Portland naar Mi randa. Onder de titel „S.G.P.'ers over ge meentepolitiek" verscheen de jaar lijkse uitgaven van de gelijknamige studievereniging „Schouwen-Duive- land". De voorzitter lm. de Waal staat in het voorwoord stil bij het 10- jarige bestaan van de vereniging. „Er is veel ten goede veranderd, maar ook ten kwade", volgens De Waal. „Maar God laat toe, bepaalt en bestuurt alles, tot een zeker einde. We kunnen onze stem nog uitbrengen op een partij met beginselen gegrond op Gods woord. En wat er ook veran dert: Jezus Christus is gisteren en he den dezelfde", aldus de voorzitter. Verder in deze uitgave een artikel van het Goese raadslid A. Maljaars over „In het getuigend optreden ligt de grote kracht van de S.G.P." Mal jaars merkt op in zijn artikel dat Zee land Zeeland niet meer is. Door de „ontsluiting" is zoveel anders gewor den. Zaken in dit verband genoemd zijn: de industrie, rekreatie, import, •tweede woningen en de sport (op zon dag). Samenwerking met de R.P.F. blijkt een teer punt, in een gesprek met de heer S. van Klinken. Burgemeester G. van Velzen van Goedereede legt in de uitgave uit, dat het niet de burgemeester is, maar de meerderheid van de gemeenteraad die beslist in zaken als de zondags heiliging. Verwaterd „Samenwerking tussen S.G.P. en C.D.A. is niet meer mogelijk", is een stelling van de oud-Nieuwerkerker W. P. Rentier (nu Middelburg). Een algehele verwatering van het C.D.A. ligt hieraan ten grondslag volgens Rentier. De toekomst wordt somberg ingezien, vooral voor degenen „die geen toekomst hebben". De S.G.P. zegt in het periodiek wel te weten waar deze toekomst ligt. Tot besluit: „blijf aktief, blijf be zig, in woord en daad ook in de poli tiek op het christelijke vlak". Al met al veel aspekten om over na te den ken voor leden van deze partij. En in het algemeen voor andere politiek geïnteresseerden Seuters uit 's-Gravendeel met 2292,6 sec. en de derde plaats was voor On derdak in 2361,1 en Zeelandia uit Kruiningen sloot de rij met 2410,7 sec. Lange tijd bezette Onderdak de tweede plaats, maar moest later als nog een plaatsje prijsgeven doordat een aantal herennummers niet kon den worden bezet en men het maxi mum aan sekonden moest inkasse- ren. MARKTBERICHTEN Veemarkt Leiden LEIDEN, 11-1. Aanvoer totaal 1575, waarvan: slachtrunderen 1051, schapen en lammeren 524. Prijzen per kg: Stieren ie 8,80 - 9,25, 2e 8,15 - 8,75; vaarzen le 7,60 - 8,60, 2e 6,90 - 7,50; koeien le 7,60 - 8,55, 2e 7,10 - 7,55, 3e 6,65 - 7,00; worstkoeien 5,90 -ƒ 6,90; dikbillen extra kwaliteit 9,40 - 13,75. Prijzen per stuk: Schapen 200 - 290; lammeren 220 - 300. Overzicht: slachtrunderen: handel vlot, en prijzen hoger; schapen en lammeren: handel vlot, en prijzen stabiel. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Halle: H. W. Doorn- weerd, Rekken; te Winschoten als predikant voor bijzondere werk zaamheden (geestelijk verzorger ge meentelijke verpleeghuizen Reider- werf en Molenhorn): W. van Beem, Gieten, die dit beroep heeft aangeno men. Aangenomen naar Eindhoven: H. J. Groenewegen, jeugdpredikant te Rotterdam. Bedankt voor Putten: H. Harkema, Brakel. Beroepbaarstelling: per 1 februari J. de Korte, Fred. Hendrikstraat 44, 3583 VN Utrecht (030) 522970. Christelijke Gereformeerde Kerken Tweetal te Rotterdam-West: H. H. Klomp, Zwaagwesteinde en R. Kok, Damwoude. Gereformeerde Gemeenten Bedankt voor Poortugaal: R. Boogaard, Leiden. Gereformeerde Gemeente in Nederland NIEUWERKERK. Woensdag 13 ja nuari, 19.30 uur: ds. J. de Groot te Rijssen. LAND-EN TUINBOUW Naarmate de buitentemperatuur daalt of de wind aanwakkert, ver slechterd in onze gebouwen het werkklimaat en neemt de kans op vorstschade toe. We realiseren ons dan weer, „dat koude meer kan kosten dan warmte". Het is dan ook niet verwonderlijk dat er op zulke momenten een plotselinge vraag ont staat naar heteluchtkanonnen en heaters. De kapaciteit van een lucht- verhitter moet groot zijn; onze ge bouwen hebben veel ruimte en de produkten vertegenwoordigen een grote waarde, die bij strenge vorst beschermd moeten worden. Het zuinigst en doelmatigst werkt hier een heater waarvan de kapaci teit en dus ook het brandstofver bruik traploos regelbaar is, zoals bij alle heaters van het Kooi-systeem. Niet alle luchtverhitters zijn ge schikt voor agrarisch gebruik. Al leen robuust gebouwde systemen ge ven de minste problemen. Alleen be veiligde apparaten komen in aan merking. Ze moeten tegen een stootje kunnen, ook moet de brandstoftank naar keuze buiten het gebouw kun nen worden geplaatst. De heater wordt hierop dan met een lange soe pele leiding aangesloten. Alle Kooi- systemen zijn voor dit doel uitgerust. Een voordeel hiervan is, dat het vat groter kan zijn, waardoor twee maal per dag bijvullen vervalt. Op zichzelf een gemak - vooral in het weekend - en opnieuw minder kans op ongelukken. Tenslotte zal rustig overleg en tijdige aanschaf de minste teleurstelling geven. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze zoons en broertjes. Geboren op 4 januari 1982 BOBBY en BARRY JOHAN en THEA VAN BAARLE en SASKIA Kuijerdamseweg 35 4322 NL Scharendijke Tijdelijk adres: Zweedse Ro de Kruis Ziekenhuis, Zierik- zee. Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van ALIDA MAATJE Wij noemen haar Aline JAN en BERTHA BOOT ARJAN 8 januari 1982 Lage weg 18 4328 RT Westenschouwen Tijdelijk: Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis, Zierikzee. Voor alle felicitaties, kaarten en kadootjes die wij ontvin gen na de geboorte van onze dochter ANNE zeggen wij ie dereen hartelijk dank! HENK en MATTIE BAKKER-MIDAVAINE Brouwershaven, januari 1982 Het bestuur van de afdeling West-Schouwen van de Alge mene Bond van Onderwijzend Personeel geeft met leed wezen kennis van het overlijden van zijn zeer gewaard lid, de heer J. L. VIERGEVER Burgh-Haamstede, 5 januari 1982 Door een noodlottig ongeval, werd plotseling uit ons mid den weggenomen, mijn geliefde man, onze zorgzame va der, groot- en overgrootvader TONIS ADRIAAN BLOM op de leeftijd van 85 jaar. Renesse: M. M. BLOM-KOOMAN D. T. HANSE-BLOM Krimpen a/d IJssel: T. M. MENHEERE-BLOM C. MENHEERE Klein- en achterkleinkinderen 4325 BH Renesse, 9 januari 1982 Hogezoom 165 Liever geen bezoek aan huis. De crematie zal plaatshebben op woensdag 13 januari a.s. om 11.15 uur in het crematorium te Rotterdam, Maeter- linckweg 101. Degene die deze crematie wenst bij te wonen wordt ver zocht om 11.00 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium na afloop van de crematie. Heden overleed plotseling onze beste zwager en oom, de heer T. A. BLOM op 85-jarige leeftijd. Zierikzee: W. M. BLOM-DALEBOUT Rotterdam: H. J. BLOM C. A. W. BLOM-ASCHERMAN Renesse: J. A. BLOM A. C. BLOM-WEIJERS Renesse, 9 januari 1982 '-ït' ia Door een droevig, ongeval verloren wij onze beste buur man, de heer T. A. BLOM Familie S. HART A. N. DE RUITER-WESTENBRUGGE Familie M. TEEKEN Renesse, 9 januari 1982 Rust nu maar uit Je hebt je strijd gestreden Je hebt het als een moedig mens gedaan De Heere heeft op Zijn tijd thuisgehaald mijn innig ge liefde vrouw en onze lieve onvergetelijke en zorgzame moeder en oma ELIZABETH JANSE-DE GRAAF op de leeftijd van 64 jaar. Psalm 43 4 oude berijming Zierikzee: M. W. JANSE PIET JANSE NEL JANSE-DORREMAN JAN JANSE RIA JANSE-v. d. REEST Oosterland: JANNY GOUDZWAARD-JANSE HANS GOUDZWAARD Zierikzee: GERARD JANSE MAR JA JANSE-DE VALK en kleinkinderen 4301 HV Zierikzee, 10 januari 1982 Rode Dorp 4 De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 14 januari a.s. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Zierik zee, voorafgegaan door een rouwdienst in de Gerefor meerde kerk aan de St. Domusstraat, welke aanvangt om 13.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de boven zaal van genoemde kerk. Heel verdrietig zijn wij dat onze lieve Oma BETSIE van ons weg is. Wij zullen haar erg missen. GREETJE, CAROLIEN, MICHEL MARK, EMIEL, EELCO-JAN ELLEN, DANA Zierikzee, 10 januari 1982 Heden behaagde het de Heere van onze zijde weg te ne men onze geliefde zuster, schoonzuster en tante ELIZABETH JANSE-DE GRAAF op de leeftijd van 64 jaar. Haar getuigenis in leven en sterven het eigendom van Je zus Christus te zijn is onze grote troost. W. DE GRAAF A. L. DE GRAAF JOH. DE GRAAF P. J. DE GRAAF-v. d. WAL M. VIS-DE GRAAF J. DE GRAAF L. DE GRAAF-HOOGSTRATE M. DE VRIES-DE GRAAF A. HENDRIKSE-DE GRAAF W. KRISTALIJN-DE GRAAF A. KRISTALIJN JAC. DE GRAAF S. DE GRAAF-PLAZIER W. DE GRAAF A. DE GRAAF-V AN BELLE L. v. d. SCHELDE-DE GRAAF C. B. v. d. SCHELDE Neven en nichten Zierikzee: Sleewijk: Dordrecht: Zierikzee: Ontario (Canada): Zierikzee: Dordrecht: Delft: Zierikzee: Zierikzee, 10 januari 1982 Mede namens mijn vrouw en kinderen dank ik allen heel hartelijk voor de vele gelukwensen, bloemen en geschenken die ik mocht ontvangen bij mijn afscheid van de PTT op 22 december 1981. Deze dag is voor ons een onvergetelijke gebeurtenis gewor den. J. v. d. PANNE Scharendijke, januari 1982 drukt de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE maar ook 90000POOCCOOOOOOCOOOCOOOOC Wegens vakantie afwezig van 9 t/m 24 januari Voor drukwerk kunt u bellen: D. L. van 't Le ven, tijdens kantooruren: 01110-6551, privé 01110-3688. teeooeot KM Neem eens een PROEFABONNEMENT op de I I Naam: Adres: Plaats: Ik wil een vrijblijvend proefabonnement van vier weken voor f 5,36 in plaats van f 10,72 Gaarne met blokletters invullen, uitknippen en in open enveloppe (drukwerk) zenden aan: Administratie ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Antwoordnummer 12 4300 VB Zierikzee (U behoeft geen postzegel te plakken) 5. Een angstige spanning neemt bezit van het troepje, als ze voorzichtig op de smeulende ruï ne toelopen. Het is daar onheilspellend stil en uit alles blijkt, dat de brand nog maar nauwelijks is uitgewoed. Ze proberen iets gewaar te worden uit de sporen, rondom de bouwval, ontelbare sporen van paarden, hier en daar een indruk van een koeienhoef. „üe bewoners zijn waarschijnlijk met have en goed vertrokken", mompelt Eric, die met Svein en de hond de resten van wat eens een sterke woning was, betreedt. De bange ge dachten die hem door het hoofd spookt, houdt hij liever voor zich, tot hij zekerheid heeft. met het brandje wel geweest zijn, maar is Tiet nou een ongeluk of heeft een andere „De boel heeft flink in ncnte laaie gestaan", gromt Svein, argwanend rondloerend, ,,'t Zal Hij zwijgt en luistert scherp. De hond gromt zachtjes èn snuffelt met stijve haarborstels in de nek langs de grond, en weer klinkt daar het doffe gesmoorde gekreun, als van een mens in nood.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7