Renesse geeft semi-profs van Vitesse bijzonder goed partij V x Zeeuwse zaalvoetbaltitel voor A-junioren Zierikzee All Ready boekt nuttige zege op matig Avanti: 9-4 X X Zierikzee wint met 3-1 van Zwijndrechtse ploeg Geflatteerde skore (6-1) TOTO X X X X X X RENESSE, 10-1. Op een onder de gegeven omstandig heden redelijk goed bespeelbaar terrein heeft Renesse zondagmiddag op het sportpark „De Laone" het in de eerste divisie spelende Vitesse uit Arnhem voortreffe lijk partij gegeven. Dat de Renessenaren tegen deze be taalde voetballers uiteindelijk met 6-1 aan het kortste eind trokken mag zeker niet als een blamage voor de af deling le klassers worden gezien. De verdediging van Renesse bleef tegen Vitesse - zij het van tijd tot tijd met vallen en opstaan - redelijk goed overeind. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Als men hierbij nog in aanmerking neemt, dat twee doelpunten via de voet van een Renesse-speler werden gescoord en dat er een doelpunt werd toegekend waarbij de bal nog een halve meter voor de doellijn lag, kan men zelfs spreken van een ervol re sultaat. Technisch was het spel bij de Arnhemmers natuurlijk beter ver zorgd evenals trouwens hun positie spel. Ondanks het hard bevroren terrein zorgden beide ploegen toch voor een aantrekkelijke wedstrijd daar het lijf aan lijf werk werd vermeden. Vooral gedurende de eerste 25 minu- Wim Overweel kon weer eens skoren voor Zierikzee tegen Pelikaan. De thuisploeg won het oefenduel met 3-1. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) hebben alle moeite hadden om zich staande te kunnen houden. Renesse ging al direkt verrassend goed van start en slaagde er reeds in de eerste minuten een voorsprong te nemen. Sjaak Vasseur reageerde uitste kend op een pass van Rick de Haan waarbij het door de Vitesse verdedi ging wist te breken en met een on houdbaar schot scoorde (1-0). Vitesse kreeg hierna wel een veld- meerderheid maar vooral onder lei ding van het duo de Haan-Vasseur kwam Renesse toch tot een aantal goede tegenaanvallen. In de verdedi ging van de thuisklub viel vooral het uitstekend ingrijpen van de als laatste man spelende Dick Hart en doelman Hans Fierens op. Gelijkmaker Na ruim een kwartier spelen was het Koolhof die voor Vitesse de stand in evenwicht kon brengen (1-1). Arsenal-Liverpool At. Villa-Sunderl. Coventry-N. County Everton-Southampt. Ipsw. Town-Manch. U. Manch. C.-Stoke City Middlesbr .-Brighton Nottingh. F.-Birmingh. Swansea-W. Br. Albion W. Ham U.-Tottenh. H. Wolverh. W.-L. United Glasgow R.-Celtic Hoewel de bezoekers sterker ble ven slaagden zij er toch niet in tegen de goed spelende Renesse- verdediging veel uitgespeelde kan sen te kreëren. Bijzonder sneu was het dan ook voor de thuisklub dat na een half uur spelen toen een schot van Koolhof dat via de onderkant van de lat weer terug het veld in- i^-rïi r%,1 sprong door de scheidsrechter hier- voor een doelpunt werd toegekend (1- De winnende kolom van de toto ziet er als volgt uit: 3-1-1-2-3-3-1-1-2 - 3 - 3 - 1. Inleg: i84.565,00. Aantal deelnemers: 61.000. Beschikbaar voor prijzen: 87.668,00. Toto gelijk De winnende wedstrijden zijn: 8 - 22 - 23- 27 - 28, toegevoegd: 18. Lotto De winnende getallen zijn: 2 - 4 - 13 - 27 - 34 - 36; en het reservegetal is: 15. Inleg: ruim 3,9 miljoen gulden. Aantal deelnemers: 708.254. Beschikbaar voor prijzen: 1.983.676,00. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Ruim drie en een hal ve maand nadat de regering sprak over overleg met België en Luxem burg over een herziening van het Be- neluxverdar om Nederland's aanslui ting bij de olieboycot van Zuid- Afrika mogelijk te maken, is dit overleg nog steeds niet op gang geko men en zijn de vooruitzichten op een soepel verloop er niet beter op ge worden. DEN HAAG. WD- fraktievoorzitter Hans Wiegel en de financieel-ekonomische specialist van de WD-Tweede Kamerfraktie, De Korte, willen van minister Den Uyl van sociale zaken en werkgele genheid weten hoe het staat met het banenplan", dat 60.000 extra ar beidsplaatsen zou moeten scheppen. DEN HAAG. De Omroepraad heeft minister Van der Louw geadviseerd het verzoek van acht politieke partij en om hun eisen radio- en televisie zendtijd te verdubbelen niet te hono reren. In het advies aan de minister van crm zegt de raad dat het verzoek van de partijen nauwelijks enige ar gumentatie bevat. DEN HAAG. Een woordvoerder van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid noemt het „te leurstellend" dat maar twee bedrij ven gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging om hun ervaring met deeltijdarbeid uiteen te zetten tegen over de projektgroep die het banen plan van minister Den Uyl voorbe reidt. MAASTRICHT. Een recente verge lijking tussen de medische fakulteit van de Rijksuniversiteit Limburg eb een medische fakulteit elders in Ne derland heeft aangetoond dat de Maastrichtse studenten in korte tijd hun basisartsdiploma halen en dat daar minder studenten hun studie voortijdig afbreken dan elders. VEENDAM. De gemeentepolitie van Veendam heeft een 25-jarige man, K. V., aangehouden die ervan wordt verdacht het afgelopen half jaar zo'n driehonderd fietsen te heb ben gestolen. De man woont in Stads kanaal maar werd bij een warenhuis in Veendam op heterdaad betrapt. UTRECHT. Vrijdagmiddag is een personenauto in Wymbritseradeel tussen Workum en Sneek op een met automatische knipperlichten bevei ligde overgang tegen een trein gere den en in een sloot terecht gekomen. Volgens de NS is daarbij een persoon om het leven gekomen. DEN HAAG. De voorlopige advies raad voor de binnenvisserij heeft aangedrongen op spoedige uitvaardi ging van een absoluut gebruiksver- bod voor PCB's (Polychloorbifeny- len). Hij heeft dit gedaan uit een eige ner beweging aan minister De Ko ning van landbouw en visserij uitge bracht advies over de waterkwali teit. DEN HAAG. Staatssekretaris Ste- merdink van defensie moet er voor zorgen dat uiterlijk begin deze week de Tweede Kamer beschikt over de toegezegde notitie over de voorgeno men munitietransporten van de Eemshaven naar West-Duitsland. Techniek De technische vaardigheid van de spelers speelden op het hard bevro ren terrein een belangrijke rol. Bij Renesse sprongen spelers als Dick Hart, Sjaak Vasseur en Rick de Haan duidelijk er uit, terwijl ande ren die het meer van inzet moeten ZIERIKZEE, 10-1. Op het sportpark Bannink speelde Zierikzee zondagmid dag een oefenwedstrijd tegen de afdelingshoofdklasser Pelikan uit Zwijn- drecht dat in het afgelopen weekend in het motel „Renesse" verbleef. Wegens blessures moest Zierikzee het in deze wedstrijd stellen zonder Marcel yan Grunsven, Peter Goedegebuure en Jan Leen Boot. Bart Helbers-bezette nu de positie als laatste man, terwijl André van der Klooster voor rusFen Robert van der Zande na de rust als spits fungeerden. ten liet Zierikzee uitstekend veldspel zien. In de 10e minuut wist Zierikzee voorsprong te nemen toen de mee naar voren gekomen Han van de San- de handig de buitenspelval wist te ontlopen waardoor hij door de verde diging kon breken, de doelman om speelde en vervolgens gemakkelijk kon scoren (1-0). In de 18e minuut kon de voor sprong worden opgevoerd door Wim Overweel die de laatste man van Pe likaan de bal wist te ontfutselen en vervolgens raak schoot (2-0). Bij Zierikzee ging men zich hierna te veel bezondigen aan individueel spel waardoor de vaart uit het spel verdween en ook het gevaar. Na de rust wisten de bezoekers te profiteren van veel te ver opdringen van de Zierikzee verdediging waar door Martin Wervenbos de gelegen heid kreeg om doelman Ronald Lie- vense, die het deze middag erg rustig had, het nakijken te geven (2-1). De thuisklub ging hierna het spel meer over de vleugels spelen waar door het zich weer een aantal goede scoringsmogelijkheden wist te schep pen waarbij de afwerking wel het een en ander te wensen over liet. Na een goede aktie van Martin Quist kon Wim van der Maas met een schot van de 16 meterlijn de eindstand op 3-1 bepalen. Op slag van rust moest de thuis klub nog eenaderlating ondergaan toen Sjaak Vasseur na een botsing met de doelman van Vitesse met een knie blessure het veld moest verla ten. Gelukkig bleek naderhand de blessure nogal mee te vallen. Zeven minuten na de rust had Dichk Hart, op de huid gezeten door Bijer, de pech om bij een poging om de bal weg te werken deze in eigen doel te schieten (1-3). Renesse bleef in het veld uitste kend tegenstand bieden maar het kon toch niet voorkomen dat in de 71e minuut Van den Heuvel de stand op 1-4 kon brengen. Vijf minuten later was doelman Fierens kansloos toen een schot van Hans Bleijenberg via de voet van Ko Kooman van richting werd veran derd (1-5). Twee minuten voor tijd kon Rudie Das met een schuiver in de uiterste hoek de eindstand op 1-6 be palen. Zierikzee II klopt Pelikaan II met 4-2 ZIERIKZEE, 10-1. De reserves van Zierikzee behaalden een 4-2 overwin ning op het tweede team van Peli kaan. Gedurende de eerste 45 minu ten van de wedstrijd legde het Zie- rikzeese team een grote veldmeerde- heid aan de dag wat zij met drie tref fers tot uitdrukking wisten te bren gen. André Flohil slaagde erin voor de thuisklub de score te openen (1-0) waarna hij ook het tweede doelpunt voor zijn rekening nam. Door Robert van der Zande kon Zierikzee de rust ingaan met een 3-0 voorsprong. Na de rust bleef de thuisklub nog even de toon aangeven waarbij Erik Schot de voorsprong tot 4-0 kon op voeren. Het spelpeil zakte hierna bij Zie rikzee waardoor de bezoekers de ge legenheid kregen de Zierikzeese ver dediging meer onder druk te zetten. Na een half uur spelen slaagde Bruijsse erin te scoren (4-1) waarna hij 10 minuten voor tijd de eindstand op 4-2 bepaalde. DEN HAAG, 9-1. De Nederlandse ondernemingen in de sektor wa- •tersport verwachten hun omzet dit jaar met 10 tot 15 procent te kunnen laten groeien. Dat blijkt uit een tele fonische enquête die de Nederlands- Duitse Kamer van Koophandel heeft gehouden onder de 112 deelnemers aan watersportbeurs „Boot '82" die van 23 tot en met 31 januari in het Westduitse Düsseldorf wordt gehou den. HULST, 9-1. Op het zaterdag in de sporthal „Den Dul- laert" te Hulst gespeelde eindtoernooi hebben de A- junioren van Zierikzee voor een fraaie prestatie gezorgd door hierin beslag te leggen op het Zeeuws zaalvoetbal- kampioenschap van de A-junioren. Het team van trainer Jaap Goud wist op het kampioenschap beslag te leggen dank zij een beter doelsaldo dan het Souburgse RCS AI waarmee het gelijk was geëindigd. In de ontmoeting tussen oeide teams bleek Zierikzee AI toch duide lijk over een sterker team te beschik ken waarmee duidelijk kan worden gesteld, dat de titel terecht is geko men bij het team dat hierop de meeste aanspraak mocht maken. Zierikzee Al behaalde in naar eerste optreden een ruime 5-0 over winning op Sluiskil AI. In de volgen de ontmoeting, tegen Arnemuiden AI, werd het accent wat al te sterk op de verdediging gelegd wat uiteinde lijk resulteerde in een innodige 2-1 nederlaag. Om haar kanse niet te verspelen moest de volgende wedstrijd tegen het tot dan toe nog ongeslagen RCS AI in winst worden omgezet. Aan vankelijk zag het er hier beslist niet naar uit daar het Souburgse team een 2-0 voorsprong wist te nemen. Zierik zee liet hierna zien dat het team ze ker niet van de nodige kwaliteiten is verstoken. De Souburgers werden in de verde diging gedrongen en met uitgespeel de kansen wist Zierikzee de 2-0 ach terstand om te buigen in een 5-2 voor sprong. Dat RCS in de slotfase nog ZIERIKZEE, 9-1. Het eerste korfbalteam van All Ready heeft zaterdag een bijzonder nuttige 9-4 overwinning behaald op een matig draaiend Avanti. De Pijnackerse formatie was vooral erg zwak in het afstandsschot, maar trof ook een goed draaiende verdediging tegenover zich. Vooral wanneer het vak van Leo Fonteine de verdedigende stellingen betrok was er voor de Zuidhóllan ders geen doorkomen aan. Met Fonteine is ook de beste All Ready-speler van zaterdag genoemd. Van dameszijde viel vooral Gerda Kloet op door haar werklust. eenmaal wist te scoren was eigenlijk van geen belang meer daar toen de zege al reeds lang vaststond. In de laatste wedstrijd moest Zie rikzee het opnemen tegen HW'24 AI, dat nog niet geheel was uitge schakeld. Beide teams zorgden voor een spannende strijd waarin de eerste 10 minuten (de wedstrijd duur de 20 min.) niet werd gescoord. Zierikzee slaagde er toen in voor sprong te nemen waarna het 4 minu ten voor tijd de wedstrijd definitief in haar voordeel wist te beslissen (2- 0). De resultaten: Sluiskil AI-HW'24 Al 1-2; RCS AI-Arnemuiden AI 5-2; Zierikzee Al-Sluiskil AI 5-0; HW24 AI-RCS AI 0-2; Zierikzee AI- Arnemuiden AI 1-2; Sluiskil AI-RCS AI 1-4; Arnemuiden AI-HW'24 AI 0- 3; RCS Al-Zierikzee AI 3-5; Arnemui den Al-Sluiskil AI 2-1; HW'24 AI- Zierikzee AI 0-2. De eindstand; Zierikzee AI 4 3 0 1 13- 5 6 RCS AI 4 3 0 I 14- 8 6 HW'24 AI 4 2 0 2 5- 5 4 Arnemuiden AI 4 2 0 2 6-10 4 Sluiskil AI 4 0 0 4 3-13 0 aanvankelijk leek het er aller minst op, dat All Ready zo'n gemak kelijke overwinning zou gaan beha len. Na zes minuten openden de be zoekers de score, waarna het nog tot de zeventiende minuut duurde voora leer de thuisploeg eindelijk de vijan delijke korf konden doorboren. Van ver tekende Leo Fonteine voor de verlossende gelijkmaker (1-1). Schotvaardigheid Verlossend, omdat vanaf dat mo ment de ban gebroken leek en All Ready eindelijk weer eens een ver heugende schotvaardigheid de monstreerde. Met twee geweldige afstandsscho ten van Jaap van Gastel liep All Rea dy in de korste keren van Avanti vandaan en nadat schoten van Rini Snijders en Gerda Kloet op wonder baarlijke wijze uit de korf waren ge draaid was het andermaal Leo Fon teine die tot scoren kon komen. Een puike schijnbeweging van Loes Hage zette Leo Fonteine volle dig vrij onder de paal, maar juist op het moment dat de uitblinker de bal inzette kreeg hij een forse schouder- duw, waardoor het vonnis voorals nog niet beslecht kon worden. Vanaf drie meter zette Fonteine alsnog orde op zaken (4-1). Amper dertig sekon- den later scoorde dezelfde speler uit een uitval 5-1 en nog voor rust maak te Corrie Kloet het halve dozijn vol. „Eindelijk willen de afstandsschoten weer een beetje lukken", stelde de te vreden lachende trainer Rinus Bruël halverwege. „De ploeg heeft een aan tal wedstrijden volledig vastgezeten op dat punt. Vaak werd er wel aardig gekorfbald, maar bleven de doelpun ten uit en daar gaat het toch ook in deze sport om. Trouwens ook verde digend loopt het vandaag lekker.". Prestaties De ploeg toonde aan, dat er wel de gelijk lering is getrokken uit de laatste wat matige prestaties van het team, waardoor men opnieuw onno dig laag op de ranglijst stond geklas seerd. „Vaak liep men in de verdediging maar wat aan de lijn te wapperen, waardoor de tegenstander simpeltjes richting paal kon oprukken", meen de coach Rinus Kloet. „Nu wordt er voor iedere centimeter geknokt en dan zie je toch meteen, dat de ploeg wel degelijk aardig kan korfballen. Als we zo spelen hoeft er helemaal niet aan degradatie gedacht te wor den". Ook de tweed.e helft gaf een beter Avanti te zien in de eerste minuten, waardoor de blauwwitte formatie uit Pijnacker via een strafworp tegen Jaap van Gastel en een doorloopbal op 6-3 kon komen. „Het is belang rijk, dat we nu zelf weer een doel punt produceren", stelde Leo Fontei ne vast. „Anders wordt het toch weer moeilijk en is een marge van vijf doelpunten halverwege misschien nog niet genoeg". De Zierikzeese ploeg maakte op dat moment echter een fout doordat men te veel erop uit was om koste wat kost een doelpunt aan de pro- duktie toe te voegen, waardoor er geen goede kansen gekreëerd wer den. Uit gedekte of half gedekte posi ties werd vaak tegen beter weten in geschoten, waardoor Avanti geen en kele moeite had om verdere tegen treffers te voorkomen. Feilloos Toch zou het volgende woord voor All Ready zijn. Nadat Rini Snijders door Loes Hage, Gerda Kloet en Leo Fonteine volledig vrij was gespeeld scoorde de speler uit Dreischor feil loos. „Je ziet, dat ze het kunnen", zei Bruël, „maar ze moeten het wel wil len doen en daar ontbreekt het nog wel eens aan. Vaak sta je aan de lijn je longen uit je lijf te schreeuwen voor niets, maar als ze de aanwijzin gen opvolgen wil dat best nog wel eens werken, zoals nu". Na de 7-3 kwam het vak van de broers Van Gastel in de aanval. He laas blonk het hierin voornamelijk uit in praat werk, omdat de rivaliteit tussen Hans en Jaap van Gastel toch blijkbaar niet altijd even positief werkt. „Hans wil te graag evenveel scoren als Jaap", stelde Rinus Bruël. „Hierdoor wordt het spel vaak te in dividualistisch en hangt het vak als' los zand aan elkaar. Doordat het dan enkele minuten niet loopt gaat het tweetal elkaar verwijten naar het hoofd gooien en blijft de produktie helemaal uit. Dat is jammer, maar de vorige week hebben we geprobeerd hen in twee verschillende vakken te zetten. Dan lopen ze elkar echter doorlopend te zoeken en komt er van beide vakken niets terecht". Na bijna twintig minuten zorgde opnieuw Corrie Kloet voor de uitein delijke doorbraak door van ver te scoren. „Dat kan zij voortreffelijk", stelde Bruël. „We zijn het er over eens, dat Corrie Kloet veel meer zou moeten schieten in een wedstrijd, maar ze doet het doodleuk niet. Ze of fert zich te vaak op voor de ploeg, maar kan haar vak op beslissende momenten wel over een dood punt heen helpen". Drie minuten voor het einde van de matige tweede helft was het einde lijk toch Hans van Gastel die „zijn" doelpuntje wist mee te pikken. Dit keer fungeerde Corrie Kloet als aangeef ster. Met nog amper zestig se conden te gaan was het laatste woord voor Avanti. Van ver kon de Pijnac kerse aanvoerster de eindstand op 9- 4 bepalen en waren de Zierikzeese derde klassers twee punten rijker. Het tweede team van All Ready boekte in de Zierikzeese sporthol On derdak eveneens een goede zege. Na een 6-1 ruststand werd het hier uitie- indelijk 10-6 voor de roodzwarte bri gade. Jacco Stoutjesdijk werd topscorer in deze ontmoeting met zes doelpun ten, waarvan vier uit een doorloop- bal, een uit een strafworp en een van ver tot stand kwamen. De overige vier doelpunten werden geprodu ceerd door Arjan Hage (twee keer), Piet de Ronde en Hanny Fonteine. De eerste aspirantenploeg van All Ready kreeg er bij Olympia flink van langs (7-2) en de tweede aspiran- tenploeg kon het in Onderdak al evenmin redden tegen Zuidwesters A3, maar hier was de marge wel aan merkelijk kleiner (1-2). Erg veel schoot All Ready voorlo pig niet op met haar overwinning op Avanti, omdat ook Fluks en Vrien denschaar tot winst kwamen. Fluks klopte Merwede met 6-5 en Vrienden schaar verraste met een 5-7 overwin ning bij Hoekse SV. Oranje Nassau herstelde zich voortreffelijk van de nederlaaf van vorige week en won nu met maar liefst 13-6 van naaste bela ger Velocitas. De stand na de wedstrijden van za terdag: Oranje Nassau Velocitas All Ready Merwede Avanti Fluks Hoekse SV. Vriendenschaar 7 6 0 1 6 3 2 1 6 3 0 3 7 2 2 3 7 2 2 3 7 2 2 3 7 2 14 7 2 14 12 Gerda Kloet in duel onder de paal. De kleine A11 Ready-speelster de monstreerde een goede werklust. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6