Een kleinigheid vergeten Minder leerlingen voor kleuter- en lager onderwijs Forse (gemiddelde) prijs daling van koopwoningen Flitsen uit het buitenland „Natte" aanemers twijfelen aan behoud veiligheid tegen water DRUKWERK FAMILIEDRUKWERK HANDELSDRUKWERK Hoge bedragen 1981 Sociale Verzekeringsbank en Raden van Arbeid: f 30 miljard Gezinsraad tegen kinderbijslag naar inkomen Wat biedt de BEELDBUIS? 4 DEN HAAG, 9-1. Het aantal leerlingen voor het totale Nederlandse onderwijs in het nu lopende schooljaar is ten opzichte van het vorige met 1,1 procent gedaald tot 3,47 miljoen. Dat blijkt uit voorlopige gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De teruggang komt vooral voor rekening van het kleuter- en lager onder wijs: in 19811,77 miljoen leerlingen tegen 1,84 miljoen in 1980. Maar ook in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs blijkt de invloed van de geboorteda ling nu uit de cijfers. Sterke groei van het aantal leerlin gen bestaat er bij het middelbaar be roepsonderwijs. Ook in het bezoek aan universiteiten en hogescholen zit nog duidelijk groei, zo blijkt uit de CBS-cijfers. CHARTOEM. Troepen uit Syrië en het oostblok hebben vorige week zondag in de Libische stad Benghazi een poging verijdeld het bewind van Gaddafi omver te werpen, zo heeft het Soedanese persbureau (SUNA) zaterdag gemeld. TEHERAN. Leden van de Iraanse revolutionaire garde hebben zeven arbeiders doodgeschoten tijdens een staking in de nationale autofabrie- ken in Teheran, zo is meegedeeld door de verboden oppositiebeweging Moedjahedien-E-Chalq. De Iraanse autoriteiten hebben dit ontkend. ABIDJAN. Een grote groep Libi sche functionarissen is in Accra aan gekomen aan boord van een Libisch vliegtuig dat werd begeleid door twee Ghanese gevechtsvliegtuigen. WASHINGTON. De Amerikaanse minister van defensie, Caspar Wein berger, heeft zaterdag in krachtige woorden de annexatie door Israël van de Hoogvlakte van Golan ver oordeeld. CAIRO. Het gezin van wijlen de sjah van Iran dat nu in het Koubbeh- paleis in Cairo woont, wil eenvoudi ger gaan wonen, zo heeft het Egyp tisch weekblad „Oktober" gemeld. Voortgezet onderwijs Het algemeen voortgezet onder wijs telt 829.000 leerlingen, 5000 meer dan het vorig jaar. Dat is een re sultaat van een afneming van 2000 bij de jongens en een toeneming van 7000 bij de meisjes. Circa 65 procent is leerling van een scholengemeen schap. Bij het lager beroepsonder wijs heeft de dalende trend zich niet voortgezet: dit jaar 405.000 tegen 403.000 in het vorige schooljaar. On der hen zijn minder meisjes (min. 1,2 procent) en dus meer jongens (plus 1,7 procent). Schoolverlaters De belangstelling van de lagere schoolverlaters voor het VWO, HA VO en MAVO lijkt zich na een jaren- WASHINGTOIN. Het percentage werklozen onder de beroepsbevol king in de Verenigde Staten is in de cember gestegen van 8,4 tot 8,9. Er zijn nu bijna 9,5 miljoen Amerikanen werkloos, zo heeft het Amerikaanse ministerie van arbeid vrijdag be kendgemaakt. ROTTERDAM, 9-1. Er kunnen ern stige twijfels worden geuit of de vei ligheid van de mens tegen, het water wel gewaarborgt zal blijven. Deze waarschuwing schrijft de Ne derlandse Vereniging Kust- en Oe- verwerken in Rotterdam in een brief aan de ministers van sociale zaken en werkgelegenheid en van verkeer en waterstaat, alsmede aan de vaste Ka merkommissie voor beide beleidster reinen. In de brief, luiden de aannemers in de sektor kust- en oeverwerken de noodklok over de ekonomische situa tie in hun branche. Zij baseren hun DEN HAAG, 9-1. De gemiddelde verkoopprijs in 1981 van een bestaande woning uit het bestand van de leden van de Nederlandse Bond van Makelaars (NBM) bedroeg 153.000 gulden. Dat is 10,9 procent minder dan in 1980, toen een woning gemiddeld 171.500 gulden opbracht. NBM-voorzitter G. Chr. H. Smit noemde deze cijfers in Den Haag, waar hij zijn nieuwjaarstoespraak hield. De forse (gemiddelde) prijsdaling heeft volgens Smit twee oorzaken. De hoeveelheid te koop staande wo ningen neemt nog steeds toe, wat de prijzen drukt, en er trad in de tweede helft van vorig jaar een verschuiving op in transakties naar goedkopere wonintypen. Voor dit jaar durfde Smit gaan voorspelling te geven omtrent de ont wikkelingen van de koopwoningen- markt, maar voor hem was wel dui delijk dat de overheid het verhuizen moest stimuleren. Volgens hem werkte de overheid nu eerder verhuis-belemmerend Grensverlegging Als voorbeeld noemde hij de maat regel van minister Van Dam van volkshuis vestig en ruimtelijke orde ning per 1 januari om de grens voor een woonvergunning voor koopwo ningen te verlagen naar 211.000 guU den (was 234.000 gulden). De voorzit^, ter van de makelaarsbond kwalifi-\ ceerde die verlaging als „schijn". Van Dam immers, zo betoogde hij, heeft de gemeenten tevens de ruimte gegeven om geheel zelfstandig die grens met vijftig procent te verleg gen. De praktijk wijst uit dat ge meenten doorgaans onmiddellijk overgaan tot deze verhoging, waar door de grens voor een woonvergun ning in feite op 316.000 gulden komt te liggen, aldus Smit. lange toeneming te stabiliseren. Cir ca 75 procent van de meisjes ging in 1981 na de lagere school naar het brugjaar van een school voor alge meen voortgezet onderwijs (in 1980: 73 procent), terwijl van de jongens 64 procent deze stap doet en dat ligt op gelijk niveau met het voorgaande schooljaar. ROME. De Italiaanse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag ongeveer negen personen gear resteerd die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij de ontvoering van de Amerikaanse NAVO-generaal James Dozier. LONDEN. De Britse liberalen en de in 1981 opgerichte sociaal-demo- kraten hebben hun geschillen bijge legd over de verdeling van kies- distrikten in het land. ISLAMABAD. Afghaanse opstan delingen hebben Werat, de derde dat van het land, veroverd op de tweede verjaardag van de Sowjet-inval. Dit heeft een lid van het verzet gezegd, in de Pakistaanse hoofdstad Islama bad. alarmerende twijfels op het feit dat het aantal aangenomen opdrachten voor scheepvaartwegen, havens- en waterkeringen in de eerste negen maanden van 1981 met 46 procent is gedaald ten opzichte van dezelfde pe riode in 1980. De vereniging Kust- en Oeverwer ken stelt in haar brief dat alleen des kundigen, die bereid en in staat'zijn de strijd tegen het water te voeren, de veiligheid van de Nederlandse be volking, tot in lengte van jaren kun nen waarborgen tegen het grillige karakter van de zee en de binnen landse vaarwegen. Jannewekken11 Zierikzee/Telef. 01110-65511 Stencil - offset en boekdruk VERLOVINGSKAARTEN HUWELIJKSKAARTEN GEBOORTEKAARTEN Een uitgebreide keuze uit vele modellenboeken. van klein tot groot en van zwart tot in vele kleuren, voor: BRIEFPAPIER ENVELOPPEN REKENINGEN FOLDERS, ENZ. UW DRUKKER LONDEN. Bij het Britse staatsau- tomobielconcern BL (vroeger British Leyland geheten) is de produktivi- teit op het ogenblik niet hoger dan in 1929, zo blijkt uit een onderzoek van het bedrijfsadviesbureau Jay Con sultancy Services. PARIJS. Louis Poterat, tekst schrijver van tal van suksesvolle chansons, zoals „J'Attendrai", in 1939 gebracht door Rina Ketty en la ter door Dalida, is op 80-jarige leef tijd in Geneve overleden. WASHINGTON. De Westduitse bondskanselier, Helmut Schmidt, heeft in een vraaggesprek met de Amerikaanse televisie aangedrongen op een ontmoeting tussen president Reagan en zijn Russische ambtge noot, Brezjnjev. De watersportvereniging Zierikzee hield zaterdagavond in de Zeeuwse Stromen te Renesse haar nieuwjaarsreceptie. Vele leden kwamen bijeen om in een gezellige sfeer het glas te heffen en een hapje te nemen van een lopend koud buf fet. De bijeenkomst begon met een aantal toespraken rond het pas geopende zwembad, waarin enkele mededelingen over Pleun van der Lugt werden gedaan. Naar verwachting zal de solo-zeiler rond twintig april in Zierikzee terugke ren. De watersportvereniging wil samen met de gemeente Zierikzee en de Zeeuwse Stromen een inhaaltocht organise ren, zodat Pleun omringd door een cordon met jachten op grootse wijze Zierikzee wordt binnengehaald. In de Zeeuwse Stromen konden de aanwezigen zaterdagavond een film over Pleun bekijken, die hij zelf aan boord van zijn schip heeft gemaakt. Ook was een lange reportage over de festiviteiten afgelopen zomer ter gelegenheid van het twintigja rig bestaan van de W.S.V. Voorzitter J. H. Molenaar hield overigens zijn laatste officiële toespraak voor de W.S.V., want tijdens de ledenvergadering dit voorjaar, legt hij zijn funktie als voorzitter neer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) AMSTERDAM, 9-1. De Sociale Ver zekeringsbanken en de Raden van Arbeid hebben vorig jaar in totaal f 30 miljard uitgekeerd tegen 29 miljard in 1980. Vorig jaar zijn alle premiebetalen- de VOV-verzekeringen afgekocht. Voor 85.000 verzekeringen is 625 miljoen aan afkoopsommen beschik baar gesteld. Rond de 6000 personen hebben hun verzekering op enige wij ze voortgezet bij de Stichting Sienst- verlening VOV. Een kleine 1500 ver zekerden wilden gebruik maken van de beperkte mogelijkheden hun VOV-verzekering bij de bank voort te zetten. Leningsarrangement Er is een leningsarrangement gesloten tussen de Ziekenfondsraad en de Sociale Verzekeringsbank met het Algemeen Arbeidsongeschikt heidsfonds. Het SVB leent jaarlijks van janua ri tot mei ruim 100 miljoen aan de ziekenfondsraad en krijgt eenzelfde bedrag van mei tot september van déze raad. Er behoeft geen rentever- rekening plaats te vinden. Bij de pre mievaststelling voor 1982 is al reke ning gehouden met dit arrangement, aldus SVB-direkteur Snijders in een nieuwjaarsrede. DEN HAAG, 9-1. De Nederlandse Gezinsraad, een adviesraad voor perso nen en samenleef verbanden, is vooralsnog tegen een inkomensafhankelijke kinderbijslag, zo laat de raad in Den Haag weten. De Gezinsraad vreest dat zolang gegevens over het totale gevolg van vaak onafhankelijk van elkaar geno men maatregelen ontbreken, een kin derbijslag die gekoppeld is aan de hoogte van het inkomen in veel ge zinnen een zware druk zal opleveren. Een ander argument van de NGR is dat de verzelfstandiging van het kind, waar de raad sterk aan hecht, moeilijker te verwezenlijken is. worden van het kind nemen de kosten van onderhoud toe, zodat een stijging van de bijslag met het ouder worden gerechtvaardigd is, zo zegt de raad. De raad pleit voorts voor een alge meen systeem van studietoelagen voor alle jonge mensen die na het voortgezet onderwijs nog een oplei ding willen volgen. Kabinetsformatie Tijdens de formatie van het kabi net Van Agt 2 kwamen de informa teurs De Galan en Halberstadt met het idee van kinderbijslag naar inko men. Tijdens het debat over de re- gringsverklaring deelde premier Van Agt mee dat het kabinet geen be leidsvoornemens in deze richting heeft. De Nederlandse Gezinsraad is vóór de invoering van een leef tijdsafhan kelijke kinderbijslag. Met het ouder EINDHOVEN. Inbrekers hebben het afgelopen weekeinde tevergeefs geprobeerd de kluis van een Eindho- vens bedrijf aan de Rooyak- kersstraat te kraken met een vork heftruck. NIEUWESCHANS. De politie in het Groningse Nieuweschans heeft proces-verbaal opgemaakt tegen een ectpaar uit de gemeente wegens het doen van een valse aangifte van een antiekdiefstal. DINSDAG 12 JANUARI NED. I: In de EO kinderkrant wordt het bijbelverhaal over Petrus voortgezet en heeft Wim de Knijf weer een spelletje en grapjes voor de jeugd in petto. Bij de Waltons doet een houtbewerkingsbedrijf een bod op hun grond die echter niet gere gistreerd is. Dit alsnog te doen blijkt zo kostbaar te zijn, dat het hun finan ciële draagkracht ver te boven gaat. Na de rubriek Tijdsein en het mu ziekprogramma Klankleur wordt in het programma Op weg naar het be loofde land vragen beantwoord naar aanleiding van de uitzending van 5 januari jl over God dienen in Egypte. In Beeldspraak wordt Hubert Hille in het zonnetje gezet. Ondanks het verzet in zijn familie koos Hubert na zijn gymnasium- en rechtenstudie voor een schildersloopbaan. Pas op het eind van zijn leven ontvangt hij erkenning. NED. II: Studio Sport extra besteed aandacht aan de finale van het WK hockey. Na Avro's Toppop kan de jeugd verder belevenissen van broer en zus Annie en Klaas mee maken in Er waren twee Konings kinderen. Caroline Kaart, Therèse Steinmetz en Jan Blaaser zijn te gast in Babbelonië. Donkere wolken pak ken samen boven het huwelijksfir- mament van JR en Sue Ellen. In met een broodje de bus in wordt getoond hoe het gezelschap van de musical Amerika, Amerika reilt en zeilt als het het land intrekt. In Honderd be roemde schilderijen staat het doek De Vossenjacht van Winslow Homer centraal. NED. 1:11.00 Schooltelevisie: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven18.28 Te- leac; 18.58 Nieuws; 19.00 Kinder krant; 19.30 The Waltons; 20.20 Tijd sein; 20.50 Klankkleur; 21.00 Op weg naar het beloofde land; 21.37 Jour naal; 21.55 Beeldspraak; 22.40 Jour naal; 22.45 Nieuws voor doven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 17.55 Studio Sport extra; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeigdjournaal; 18.59 Toppop; 19.25 Er waren twee koningskinderen; 20.00 Journaal; 20.27 Babbelonië; 21.10 Dallas; 22.00 Met een broodje de bus in; 22.20 Televizier; 23.00 De toestand in de wereld; 23.05 Honderd beroem de schilderijen; 23.30 Journaal; 23.25 Nieuws voor doven. Door HENK VAN HE ES WIJK Ben je vergeten, verleden jaar, toen een man of vier je tent veranderde in een puinhoop en ze jou naar het zie kenhuis sloegen? De heren zijn wel licht nog steeds beschikbaar en kun nen, als het moet assistentie krijgen van nog eens vier man. Als jij je een beetje gedijsd houdt en dat tuig van je in de hand houdt, zodat er geen bal op ons kind terecht kan komen, bestaat de kans datje het leven er af brengt Want een volgende keer slaan ze je niet meer het ziekenhuis in, maar meteen klaar voor het kerkhot Is dat duidelijk?" Wervelman heeft het relaas van Steeman met stijgende schrik aange hoord. En als Joop is uitgesproken, knikt hij enkele malen. „Dus jijdat was jouw werkik had het kunnen weten; niemand anders zou daartoe in staat zijn geweest Ze waren allemaal veel te bangEr komt een vals lachje over zijn gezicht „Ben blij, dat ik dit nu weet Steeman. Ik heb een paar centen en snor wel een of andere advo- kaat op. Die moet maar eens neuzen. Als jij zulke goeie vriendjes bent met gangsters, is er met jou misschien ook wel wat aan de hand!" Al is Joop nu op zijn beurt geschrok ken door deze woorden - hij had er beter zijn mond over kunnen houden - laat hij niets merken, maar zegt enkel: „Jy wilt altijd zo graag bewijzen, he? Probeer het dan maar eens te bewij zen. Wie weet hebben we het wel met z'n zevenen bekokstoofd. Maar je bent gewaarschuwd. Als welke buurman dan ook opnieuw veel last heeft van jou of je kinderen, kun je opnieuw bezoek verwachtea Maak tegen die tijd je testament dan maar. Ik zal jou eens een goeie raad geven. Wervelman, een heel goeie raad; Denk daar eens hardstikke goed over na, want het is misschien wel het beste voor je gezondheid: ga zo gauw mogelijk verhuizen, jo, hier ver van daan. We lustem jou en je vieze zootje niet meer. Vanaf morgen gaan we al het mogelijke doen om jullie hier weg te krijgen. Voor dat we allemaal onder de luizen zitten! Goeiemiddag!" Joop heeft de deur gesloten en kijkt nog even door het raampje naar de man, die rood van woede zijn vuist heft en dan omkeert en naar de weg loopt Mar als de man terug is in de kamer zegt Gerda: „Je had je mond moeten houden over die gangsters. Dat zal hem nu te denkeji eevea" riy kijkt zijn vrouw verstoord aan. „Heb je staan luisteren?" „Praat geen onzin, Joop, jullie schreeuwden bijna; ik kon in de kamer vrijwel woord voor woord verstaan. Wie weet, wat hij nu in zijn schild voert Van zulke mensen kun je van alles verwachtea" ,Aprés nous le déluge," antwoordt hij en gaat zittea „Dat is makkelijk gezegd^ "maar je vergeet dat je een vrouw en een kind hebt Waarmee je ook rekening moet houden. Jij bent de hele dag weg. Wat moet ik beginnea als-ie overdag kwaad wil? Ben ik nergens meer." En dat geeft Joop Steeman wel stof tot nadenkea Sinds die zondagmiddag zijn er weer prikakties van de andere kant Blikjes en plastic, etensresten en ander vuil wordt dagelijks over de schutting ge gooid. Joop schept elke avond die vie zigheid op en met een zwaai gaat alles retour over de schutting. Terwijl hij dit op een avond doet, krijgt hij een idee. Op een middag bespreekt hij het met een van de timmerliedea „Met stevig kippegaas is zoiets toch wel te realise ren, dunkt me?" En daar is de man het mee eens. Tegen zijn schoonvader zegt hij, dat er bij hem thuis een klein karweitje verricht moet wordea „Kwestie van een halve dag. Mag ik het Van Dongen laten doen?V Joop heeft wel eens een enkele keer vaker thuis iets te repare ren of te maken. Soms doet hij het helemaal alleen, soms samen met een van de mensen. Een enkele keer - tijdens de periode bijvoorbeeld, toen hij met de restauraties in de stad bezig was - iemand van het personeel aleen. Dat werd als vanzelfsprekend toege staan door Van Vuren. Ditmaal zegt zijn schoonvader met een bedenkelijk gezicht „Ik kan de komende dagen eigelijk geem mens missen. Joop. We hebben zoveel on derhoudswerk, enfin, dat weet je im mers ook. Kun je het zelf niet maken in de avonduren? Of zaterdag?" (wordt vervolgd) NOORDGOUWE. Plaatje uit het eind van de twintiger jaren van het toenmalig ziekenhuis te Noordgouwe. In de deur opening een verpleegster, in het toenmalig uniform. 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4