Burgemeester en duikers openen nieuw binnenbad Onbekenden lieten ware puinhoop na in tweetal schoollokalen Looi der b< evolk ing S< ïhouu ren-Di uivelï tnd in 1981 Zeeuws Nieuwjaarsfestival Youth for Christ ditmaal te Ouwerkerk Z.L.M. belicht situatie in de veehouderij In de Zeeuwse Stromen STREEKNIEUWS Vandalisme te Zierikzee Mosselprijzen aan de matige kant Op zaterdag 16 januari 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag li januari 1982 Nr. 23045 De burgemeester opende met het luiden van de bel het zwembad. Van het spreekgestoelte boven de doorgang naat het buitenbad sprak zij nog enkele woorden. RENESSE, 8-1. Burgemeester J. L. Niemantsverdriet- Leenheer opende vrijdagmiddag het nieuwe luxueuze binnenbad van motel congrescentrum de Zeeuwse Stro men te Renesse. Het bad werd in aanwezigheid van ruim vijftig genodigden op feestelijke wijze in gebruik geno men. GOES, 4-1. Op de jongste hoofdbestuursvergadering van de Z.L.M. gaf de heer W. van Veldhuizen een overzicht van de situatie in de veehouderijsektor en keek even terug naar het voorbije jaar. Hij konstateerde dat 1981 een jaar is geweest met voor praktisch alle veehouderij-sektoren goede roijzen. Hij wees er echter nadrukkelijk op dat ondanks alle optimistische gelui den de netto-resultaten in het alge meen negatief zijn geweest. Voor het nieuwe jaar mag van de E.E.G.-prijsvoorstellen een gematig de verhoging worden verwacht. Er wordt in Brussel gedacht aan een vrijstelling van heffing tot 30.000 kg melk. „Voor ons land is dit onaan vaardbaar" zo zei Van Veldhuizen. Frankrijk De in Frankrijk steeds meer opko mende lange-termijn-kontrakten in de zuivel wees de voorzitter van de veehouderskommissie van de hand omdat daarmee via Brussel onze zui velindustrie ernstig wordt bena deeld. Met instemming zei hij vernomen te hebben dat de regeling van de schade als gevolg van de hormoonaf faire nu zo goed als rond is. Wel zal er nog zekerheid moeten komen over de vergoeding voor kosten die voor vee houders voort zijn gevloeid uit de blokkades van het bedrijf. Van Veldhuizen zei ook met vol doening gekonstateerd te hebben dat er nu een vereniging voor rood- vleesmesters is opgericht. Hij zei te hopen dat alle mesters zich bij de ver eniging aan gaan sluiten zodat er een goede belangenbehartiging kan gaan ontstaan. Het zwembad vormt een onderdeel van de laatste fase van de uitbrei ding van het hoofdgebouw, dat ook een sauna en een solarium erbij heeft gekregen. De burgemeester luidde aan de rand van het zwembad een bel, waar na twee duikers uit het buitenbad via de doorgang naar het binnenbad zwommen. Op het bord dat zij naar binnen brachten stond de naam 't Sloebad. Het bordje werd aan het bruggetje bevestigd. SCHOUWEN-DUIVELAND Auto's opengebroken Zondagmiddag werden tussen 13.00 en 15.00 uur op enkele plaatsen in de regio geparkeerd staande auto's opengebroken en geld en waardepa pieren ontvreemd,, S. jyv.,v- d. H., bestuurslid vah'de'ljsvereniging Re- nesse, had zijn auto bij de ijsbaan ge parkeerd en vond zijn voertuig bij te rugkomst opengebroken. Entrée- kaarten voor de ijsbaan en een geld kistje met 50,- waren ontvreemd. G. F. V. uit Düsseldorf parkeerde zijn auto langs de Brouwersdam en vertoefde zelf tien minuten langs de vloedlijn. Ook zijn auto werd open gebroken, de tas van zijn echtgenote werd gestolen. Deze tas bevatte een klein geldbedrag, paspoort en overi ge waardepapieren. Ten slotte werd ook de auto van R. d. J. uit Kerkwerve, geparkeerd staande bij de Schelphoek, openge broken. Ook hier werden waardepa pieren en een geldbedrag van onge veer 150,- ontvreemd. Als bekend kwam na de verhuizing van de R.S.G. „Prof. Zeeman" de oorspronkelijke combi-school aan de (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De heer M. Breekweg, direkteur van het motel congrescentrum zei er trots op te zijn dat het bedrijf weer een nieuwe uitbreiding heeft onder gaan. Hij memoreerde de geschiede nis van de Zeeuwse Stromen, dat in mei 1959 werd geopend. Namens de direktie bedankte hij de gemeente Westerschouwen voor de prettige sa menwerking, die hij vanaf het begin heeft ondervonden. Hij hoopte dat dit in de toekomst zo zal blijven. In 1959 werd onder de naam vakan tiemotel begonnen, omdat niemand van de vier direkteuren over diplo ma's in de horeca-sektor beschikte. Die situatie bestond niet lang. Diplo ma's werden gehaald en het bedrijf groeide uit." „Ongeveer vijf jaar geleden werd besloten kongressen aan te trekken, omdat men van mening was dat daar een goede markt voor was", aldus de heer Breekweg. Naast een goede ak- kommodatie en service kan men de kliënten het gebruik van mqdeme apparatuur op audiovisueel gebied aanbieden. Ook hierin heeft de Zeeuwse Stromen een forse uitbrei ding ondergaan. Zwembad Omdat er bij de gasten behoefte bleek aan ontspanning werd het ZIERIKZEE Ijsbaan maandagavond open Heden (maandag)avond om 19.00 uur zal de Zierikzeese ijsbaan wor- Calandweg, geheel ter beschikking van de Chr. Scholengemeenschap. Op het terrein bevindt zich een twee zwembad erbij gebouwd. In eerste in stantie kwam er een plastic overkap ping voor het buitenbad, maar dat bleek niet voldoende. Het binnenbad is leuk aangekleed met zitjes, zodat de omgeving tevens geschikt is voor partijtjes. De burgemeester verklaarde dank baar te zijn om in een zo feestelijke ambiance het binnenbad te mogen openen. „U heeft gedurfd te investe ren en dat is een goede zaak. Waar blijven we in Nederland als er geen mensen meer zouden zijn met durf", aldus mevrouw Niemantsverdriet. Zij prees de heer Breekweg om zijn aktiviteiten en enthousiasme en zei dat hij op de medewerking van de ge meente kan rekenen. Nadat de duikers het bordje aan het bruggetje hadden bevestigd kre gen de aanwezigen de gelegenheid om in groepjes de akkommodatie te bezichtigen. Het nieuwe bad heeft een afmeting van 10 bij 6 m en is 1,40 tot 1,60 m diep. Het zwembad en de sauna- en solariumafdeling is alleen toegankelijk voor gasten van het motel- en congrescentrum, maar kan ook worden gehuurd voor partijen. den geopend voor leden en voor hen, die lid wensen te worden. Na een dooiperiode van twee weken keerde de vorst terug en de baan is nu weer berijdbaar. De baankommissie van de Zierikzeese IJsvereniging is zater dagavond met man en macht bezig geweest om de baan sneeuwvrij te maken. Afgezien van een enkel min der fraai plekje, wordt gesproken van een schitterende baan. Start vrouwencafé Het vrouwencafé start het jaar op woensdag 13 januari met een nieuw jaarsavond. In de „Gekroonde Sui kerbiet" aan de Nieuwe Haven staat een drankje op het nieuwe jaar ge reed. Voor tijd: zie agenda. Op woensdag 27 januari zal er in dezelf de lokaliteit een film vertoond wor den en volgt een thema-avond over: „Mannen kunnen niet verkracht worden". Bureau Eerste Rechtshulp Verschenen is het 1982 - rooster van de Stichting „Bureau Eerste Rechts hulp Schouwen-Duiveland". De zit tingsdata - zo blijkt - zijn steeds de eerste en de derde donderdag van el ke maand. Een uitzondering hierop is 27 mei. De tweede zitting in mei is een week opgeschoven i.v.m. de He melvaartsdag. Interkerkelijke dienst Op zondag 24 januari wordt weer een interkerkelijke dienst gehouden in, georganiseerd door de I.W.Z. (In terkerkelijke Werkgroep Zierikzee). Voorgangers in de dienst zijn: me vrouw Dijkstra en pastoor H. de Graaf. Medewerking wordt verleend door het Jeugdcombo „Joy". Thema van de dienst is: „Eenheid onder de Christenen". De te houden kollekte is bestemd voor de hulpaktie in Po len. Afd. Philatelica Op maandag 18 januari wordt in het Huis van Nassau een vergadering tal noodlokalen en hierin zijn de ver nielingen aangericht. Tijdelijk zal van deze lokalen toch gebruik moeten worden gemaakt, als met de renovatie van het gehele ge bouw wordt begonnen. Men is derhalve verre van gelukkig met dit nieuwe staaltje van tegen een school gerichte agressiviteit. De politie zette al in de nanacht het gebouw, om eventuele diefstallen te voorkomen, onder permanente be waking. De technische recherche zou een uitgebreid onderzoek instellen. Over een in geld uit te drukken scha de kon zondag nog niets worden ge zegd. gehouden van de afdeling Schouwen- Duiveland van „Philatelica". Op za terdag 23 januari wordt - eveneens in het Huis van Nassau - een postzegel- beurs gehouden. BURGH Vergadering tennlsklub De tennisklub Westerschouwen vergadert op vrijdag 15 januari in het klubgebouw te Burgh. Op deze jaar vergadering komen de gebruikelijke punten aan de orde, zoals de diverse verslagen, benoeming kommissies, mededelingen over de Tennis Stich ting Schouwen-Duiveland en voor zieningen aan en om de banen. RENESSE Dodelijk ongeluk Zaterdagavond omstreeks 19.07 stak de 86-jarige T. A. Blom, wonen de aand e Hogezoom 165, na het ver laten van zijn woning, de Hogezoom over en werd daarbij gegrepen door een juist passerende auto, bestuurd door J. S. v. d. W. uit Scharendijk. Het slachtoffer is direkt per ambu lance naar het Zweedse Rode Kruis- ziekenhuis te Zierikzee vervoerd, waar hij kort na aankomst aldaar aan de verwondingen is overleden. Dokter Flach verleende nog eerste hulp De heer Blom, rustend fruitte ler, heeft kennelijk de aankomende auto niet gezien en is daarna de weg overgestoken. DREISCHOR Streekfederatie P.v.d.A. De Streekfederatie Schouwen-Dui- En het werk c.q. het binnenhalen en verwerken van de mosselen en de vaart Waddenzee-Yerseke werden maar karig beloond. Vele partijen verdwenen in het mosselfonds (op brengst notto f 14,- d f 15,— per ton). Wie niet in het fonds terecht kwam Op dit festival treden op de Hoens- broekse formatie Eternal Rock en de duitse instrumentalist/zanger Hel mut Jost. Het festival vindt plaats te Ouwerkerk in de Hervormde kerk. De band, Eternal Rock Associati on, staat bekend als een sterke gospelgroep en ondervindt veel be langstelling. Dit wordt de eerste keer, dat deze groep op Schouwen- Duiveland optreedt. Dat is niet het geval met Helmut Jost, die deze zomer ook in de koffie bar van YfC Zierikzee is opgetreden met zijn muziekgroep. Die groep, Da- maris Joy, oogstte toen het nodige succes in Zierikzee. Ouwerkerk Het is doordat de YfC groep van Zierikzee dit jaar aan de beurt was het traditionele Youth for Christ Nieuwjaarsfestival van Zeeland te organiseren, dat dit op Schouwen- Duiveland plaats vindt. Vorig jaar had Vlissingen en in 1979 Goes de or ganisatie in handen. Het is de bedoe ling, dat op dit festival de mensen van de verschillende Zeeuwse YfC groepen elkaar ontmoeten en tevens is er de gelegenheid een regionaal koncert te houden, waarop iedereen die belangstelling heeft welkom is. De ruimte in Ouwerkerk is zeer ge schikt voor dat doel. In het dorpshuis wordt aansluitend op het avondkoncert een nachtkoffie bar gehouden, die gratis toeganke lijk is. Helmut Jost zal ook daar op treden. De middagaktiviteiten zullen bestaan uit o.a. een dia-klankbeeld van Amnesty International, waaraan trouwens het thema van het festival is ontleend: Tussen macht en on macht. Viktor van heuseden, regio- veland van de P.v.d.A. houdt de jaar vergadering op dinsdag 19 januari in het dorpshuis te Dreischor. Op deze vergadering worden de jaarstukken behandeld. Aanwijzing vindt plaats van een bestuurslid, be last met vrouwenzaken in het Streekfederatiebestuur. Ook moet een lid voor de financiële kommissie worden benoemd. Voorstellen ko men verder aan de orde van de afde lingen, de Rooie Vrouwengroep Schouwen-Duiveland en het Streek federatiebestuur. kon een iets hogere prijs bedingen, maar bleef toch hangen tussen f 20,— en f 23,—. Enkele „uitschieters" hadden wat meer geluk en deze ver wisselden van f 40,— tot f 43,— van eigenaar. leider van Youth for Christ Zuid- Holland, zal een bijbelstudie over dat onderwerp houden. Negen muzikanten Zoals gezegd zal als speciale at- OUWERKERK Afd. Duiveland Plattelandsvrouwenbond Op woensdag 20 januari wordt in het Dorpshuis te Ouwerkerk, de jaar vergadering gehouden van de afde ling Duiveland van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. Op deze vergadering is een bestuursverkiezing nodig i.v.m. het aftreden van mevrouw J. van Oeveren-Gaanderse (niet herkies baar) en mevrouw N. Mijwaard- .Meijers (herkiesbaar). Verslagmatig zullen de aktiviteiten van de ver schillende kommissies worden be handeld. Na de pauze wordt een film gedraaid van het „Foster Parents Plan". WOLVEGA. De meubelfabriek Boll en Scharp met vestigingen in Wolvega (210 werknemers) en Stads kanaal (zeventig werknemers) heeft uitstel van betaling gevraagd. Het bedrijf heeft het moeilijk, omdat een aantal afnemers in de financiële pro blemen is geraakt. traktie de bekende gospelgroep „Eternal Rock" een optreden verzor gen. Het is een Nederlandse groep bestaande uit 9 muzikanten, die nu al ongeveer drie jaar samen musiceren. Deze muziek bestaat niet uit „kei harde" rock, zoals de naam mis schien suggereert, maar de groep om schrijft haar muziek als symfonische rock. De laatste tijd is de groep voor al bekend onder de afkorting ERA, (Eternal Rock Association) en deze aanduiding moet dan voorkomen dat men de groep meteen in de „harde rock" richting duwt. Melodieus dus, wat blijkbaar toch aantrekkelijk is, gezien de groeiende belangstelling waarin ERA zich mag verheugen. De gospelgroep Eternal Rock". ZIERIKZEE, 10-1. In een (voorlopig) nog leegstaand tweetal gebouw, oorspronkelijk in gebruik door de R.S.G. „Prof. Zeeman" en straks nodig bij de renovatie van het totale schoolgebouw van de Chr. Mavo aan de Calandweg, hebben onbekenden waarschijnlijk in de nacht van zaterdag op zondag een enorme ravage aange richt. Van beide lokalen werden vrijwel alle ruiten ingeslagen en ook binnen heb ben de vandalen enorme vernielingen aangericht en een ware puinhoop ach tergelaten. ZIERIKZEE/BRUINISSE, 9-1. De mosselkwekers, die alvorens op hun per celen in de waddenzee te kunnen gaan vissen, hun percelen van nieuwe „ba kens" moesten voorzien, de oude jonge boompjes, die de afscheiding van ieder perceel markeren, wareri als gevolg van de ijsgang verdwenen, moesten hun werk en daarna de visserij verrichten onder barre weersomstandigheden. ZIERIKZEE, 9-1. Youth for Christ Zierikzee organi seert dit jaar het traditionele Nieuwjaarsfestival in Ou werkerk. Youth for Christ Zeeland beoogt met zo'n Nieuwjaarsfestival een koncert te verzorgen, dat een breed (jeugd)publiek aanspreekt, zowel binnen als ook buiten Youth for Christ groepen. Inwonertal 31 dec. Levend geboren Overleden Meer geboren dan overleden Gevestigd Vertrokken Meer gevest, dan vertrokken Inwonertal 31 december Gemeenten M V T MVT M V 7 MVT MVT MVT MVT M V T Brouweshaven Bruinisse Duiveland Middenschouwen Westerschouwen Zierikzee 1.755 1.746 3.501 1.539 1.581 3.120 2.640 2.533 5.173 1.271 1.167 2.438 2.487 2.461 4.948 4.614 4.808 9.422 23 18 41 22 18 40 40 47 87 18 18 36 23 26 49 r- 76 49 125 25 i7 42 25 13 38 20 13 33 11 4 15 35 19 54 54 36 90 -2 1 -1 -3 5 2 20 34 54 7 14 21 -12 7 -5 22 13 35 86 90 176 59 51 110 125 136 261 48 60 108 141 172 313 267 267 534 83 87 170 46 50 96 99 108 207 67 55 122 118 108 226 188 209 397 3 3 6 13 1 14 26 28 54 -19 5 -14 23 64 87 79 58 137 1.756 1.750 3.506 1.549 1.587 3.136 2.686 2.595 5.281 1.259 1.186 2.445 2.498 2.532 5.030 4.715 4.879 9.594 Schouwen-Duiveland 14.306 14.296 28.602 202 176 378 170 102 272 32 74 106 726 776 1502 601 617 1218 125 159 284 14.463 14.529 26.992 4 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3