Winter toont grimmig karakter in delen Europa en de V.S. Buitenland-ministers Navo bijeen voor moeilijke vergadering voor al uw drukwerk Bovag wil nog lagere benzineprijs Werkloosheid naar half miljoen Werkgevers praten nu wél met kabinet Bouwvakkers onthutst over ziektegeldkorting Dertig miljard Spanje „ontsluit" Gibraltar B.V. Drukkerij Lakenman Ochtman De brandstichting in Vlijmen AGENDA Vandaag te Brussel (01110)6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE LONDEN/HAMBURG, 10-1. Felle kou heeft ook dit weekeinde delen van Europa en Amerika in haar greep gehouden. In de Sowjet-Unie daalde het kwik plaatselijk tot 60 graden onder nul. In Minnesota (V.S.) werd 43 graden vor§t geregistreerd en in Noorwegen was het min 29 graden. In Groot-Brittannië waar de sneeuwstormen al vier mensen levens eisten - werden zondag nog vier mensen vermist. DUISBURG. Werner Best, de plaatsvervanger van de Duitse Gestapoleider Reinhard Heydrich en van 1942 tot het eind van de oorlog „gevolmachtigde van het Duitse rijk" in het bezette Denemarken, zal waarschijnlijk niet meer in de Bondsrepubliek terecht behoeven te staan wegens oorlogsmisdaden in Po len. DEN HAAG, 9-1. De afdelingen au tobedrijven en benzinestations van de Bovag willen per 16 januari op nieuw een extra verlaging van de maximum benzineprijzen, zoals ook op 1 januari is gebeurd. De afdelin gen hebben minister Terlouw van ekonomische zaken hierom in een te legram verzocht. De organisatie meent dat die extra prijsverlaging mogelijk is, omdat er op de benzinemarkt nog steeds grote prijsverschillen bestaan tussen merkbenzines en merkloze benzines van vaak dezelfde oliemaatschappij en. Eind december veroorzaakten die prijsverschillen een prijzenslag, waarvan de pomphouders en hun personeel dupe dreigen te worden. Een extra verlaging van de maxi mumprijzen kan die prijzenslag en de schade daarvan volgens de Bovag beperken. Bovendien is de konsu- ment meer gebaat bij een algemene prijsverlaging van benzine, meent de Bovag. De benzineprijs ging 1 januari voor normaal 3 en voor super 4 cent extra omlaag, na overleg tussen minister Terlouw en de betrokken bedrijven. DEN HAAG, 9-1. Den Uyls mi nisterie deelde vrijdag mee dat vol gens de voorlopige werkloosheidscij fers in de maand december 331.700 mannen en 142.000 vrouwen geen baan hadden. De totale werkloosheid nam met dertigduizend toe tot 473.700. Dinsdag worden de gekorri- geerde cijfers over december ver wacht, aldus een woordvoerder van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid DEN HAAG, 9-1. De werkgevers- centrales VNO en NCW zijn bereid op de uitnodiging van het kabinet om deze week rond de tafel te gaan zitten in tegaan, aldus hun woordvoerders. Het gaat om een open gesprek, zo be nadrukte de VNO-woordvoerder. Als de uitnodiging bedoeld is met het oog op herstel van de normale verhoudin gen, zoals minister Den Uyl heeft ge zegd, dan moet eerst wel worden vastgesteld wat die normale verhou dingen zijn, aldus het NCW. UTRECHT, 9-1. Bouwvakarbei ders worden door de voorgenomen ziektewetmaatregelen van het kabi net extra gepakt. De gemiddelde duur van een ziek tegeval is in de bouwnijverheid bijna twee keer zo lang als in het gehele be drijfsleven. Bouwvakarbeiders drei gen daarom het gelag extra te moeten gaan betalen, nadat deze werkne mers al meerdere malen in hun socia le rechten zijn aangetast, onder meer omdat reisuren niet meer voor het ziekengeld meetellen. Dat zegt de Bouw- en Houtbond FNV in verband met de plannen van minister Den Uyl van sociale zaken en werkgelegenheid tot wijziging van de ziektewet (vanaf 1 april voor zieken nog maar tachtig procent van het brutoloon). UTRECHT, 9-1. In 1081 is in totaal 30 miljard gulden aan AOW, AWW (weduwen en wezenwet) en Kinder bijslag uitbetaald. Dat is een miljard meer dan in 1979, toen het om een be drag van 29 miljard gulden ging. Dit heeft de direkteur van de Sociale Verzekeringsbank, drs. H. Snijders, bekendgemaakt. De Sociale Verzeke ringsbank is samen met de Raden van Arbeid belast met de betaling van de drie genoemde uitkeringen. Ongeveer een kwart van de Neder landse bevolking krijgt Kinder bijslag of een AOW- of AWW-uitke- ring. Door de zware sneeuwval werd de Britse provincie Wales vrijwel van de buitenwereld afgesloten. Schot land ging nog gebukt onder een bij tende kou. In het Noord-Engelse Yorkshire hebben nog veel dorpen van hoogwater te lijden. In Quickborn bij Hamburg werd - evenals in Moskou - 20 graden vorst gemeten. Verse sneeuw tot 35 centi meter hoogte leidde in het zuiden van de Bondsrepubliek tot een verkeers chaos. Sneeuw en ijzel Ook Parijs en Brussel kenden een sneeuwtapijt. IJzel veroorzaakte veel ongevallen. In het zuiden van Frankrijk deed het zachte weer het gevaar voor hoogwater toenemen. In Denemarken trad zondag lichte dooi in nadat daar zaterdag tempera turen tot 20 graden onder nul waren geregistreerd. Ook in Zweden steeg het kwik tot vijf graden vorst in de steden en min 15 graden in het berg gebied aan de grens met Noorwegen. In Midden-Polen in het gebied van Plock moesten duizenden mensen wegens overstromingen geëvacueerd worden. Poolkou bereidde het noordelijke deel van de Verenigde Staten de felste koudegolf sedert jaren. In Was hington en New York werd 15 graden vorst gemeten. In het noordelijke midden-westen was het nog veel kou der. In Califonië zijn de omstandighe den verbeterd nadat het noodweer daar vorige week 29 mensenlevens en 20 vermisten eiste. LONDEN, 9-1. Spanje heropent de landgrens en de direkte verbindin gen met de Britse kolonie Gibraltar op 20 april, zo heeft de Spaanse pre mier Leopoldo Calvo Sotelo vrijdag in Londen bekendgemaakt. Op die datum zullen ook de onderhandelin gen worden hervat tussen Spanje en Engeland over de toekomst van de kolonie en om alle verschillen van mening tussen beide landen over Gi braltar uit de weg te ruimen, zo bleek uit een gezamenlijk Spaans-Brits kommuniqué dat vrijdag werd gepu bliceerd na afloop van overleg van Calvo Sotelo met de Britse premier, Margaret thatcher. De beperkingen op het verkeer met Gibraltar werden twaalf jaar gele den ingesteld door Spanje. Flitsen uit het buitenland PARIJS. Vorig jaar december heeft Frankrijk met Nicaragua een over eenkomst voor wapenleveranties gesloten, zo is in het ministerie van buitenlandse zaken in Parijs verno men. Het zou gaan om een bedrag van meer dan 100 miljoen frank. HARRISBURG. Kleine hoeveelhe den radio-aktiviteit zijn ontsnap uit de beschadigde reaktor van de kern centrale Three Miles Island bij Har- risburg in de Amerikaanse staat Pennsylvania. STAMFORD (CONNECTICUT). De Amerikaanse onderneming General Electric zal drie Europese bedrijven geen uitrusting leveren die zou wor den gebruikt voor de aanleg van de aardgasleiding van Siberië naar West-Europa. KOEWEIT. De kommissie-Brandt, een onafhankelijke kommissie die zich onder voorzitterschap van oud bondskanselier Brandt bezighout met ontwikkelingsproblematiek, gaat een noodprogramma opstellen om de ontwikkelingslanden te hel pen. MILAAN. De Italiaanse autoritei ten in Milaan hebben een vierde boodschap ontvangen van de Rode Brigades, de terroristische organisa tie die op 17 december de Amerikaan se NAVO-generaal James Dozier ont voerde. WASHINGTON. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Alexander Haig, is ernstig teleur gesteld over de Franse wapenver koop aan Nicaragua. Alleen robots TOKIO9-1. Het Japanse elektronische concern Pioneer hoopt dat er in 1985 aan de pro- duktie van zijn stereogeluid- sapparatuur alleen nog robots te pas zullen komen. Dit heeft een woordvoerder van de on derneming vrijdag verklaard. Pioneer wil ongeveer twee miljard Yen (ruim 22 miljoen gulden) investeren in de aan schaf van robots voor haar fa brieken in Kawagoe en Shizuo- ka. Aan elke assemblagelijn zullen twintig tot dertig robots komen te staan. De fabriek in Kawagoe produceert stereo systemen voor auto's, terwijl in Shizuka versterkers, tuners, luidsprekers en platenspelers worden gemaakt. SINGAPORE. In Singapore zijn tien leden van een ondergrondse or ganisatie gearresteerd op beschuldi ging dat zij van plan waren de rege ring van Singapore met geweld om ver te werpen, zo is officieel bekend gemaakt. KOEALA LOEMPOER. De Malei sische minister van buitenlandse za ken, de 60-jarige Tan Sri Ghazali Shafie, is vermoedelijk bij een vlieg tuigongeluk om het leven gekomen, zo is uit Koeala Loempoer vernomen. WASHINGTON. De Amerikaanse minister van defensie, Caspar Wein berger, heeft de wens uitgesproken, dat Frankrijk terugkomt op het besluit wapens te leveren aan Nica ragua. CAIRO. De Etyptische autoriteiten hebben 81 personen vrijgelaten die in opdracht van wijlen president Sadat in september van het vorig jaar wer den gearresteerd. Dit is in Cairo mee gedeeld. JERUZALEM. Ariel Sharon, de Is raëlische minister van defensie, gaat op 17 januari voor een vierdaags be zoek naar Egypte. Dit heeft de woordvoerder van zijn ministerie in Jeruzalem meegedeeld. GUATEMALA. De twee paters van een Belgisch orde in Guatemala die onlangs werden ontvoerd, zijn in middels weer op vrije voeten, zo heeft de pauselijke Nuntius in Guate- male vrijdag bekendgemaakt. De twee zijn donderdagavond bij de nuntiatuur „afgeleverd". NEW YORK. De Palestijnse bevrij dingsorganisatie (PLO) heeft de Vei ligheidsraad van de Verenigde Na ties gevraagd om strafmaatregelen tegen Israël wegens zijn annexatie van de Golan-hoogte. BEIROET. De gevechten van vrij dag tussen linkse rivaliserende groe pen in de Libanese hoofdstad hebben het leven geëist van veertien mensen. Er waren verder 66 gewonden, aldus Radio-Beiroet. De meeste slachtof fers waren burgers. WASHINGTON. Het Amerikaanse ministerie van justiê heeft maatrege len getroffen om te verhinderen, dat een 14-jarige Oekraïense jongens te gen zijn wil de Verenigde Staten ver laat. V J L JAKARTA. Zeker 30 mensen zijn omgekomen en meer dan 20 worden er nog vermist nadat zich op Noord- Sumatra een omvangrijke aardver schuiving had voorgedaan. Het half- statelijke persbureau Antara heeft zondag meegedeeld, dat 30 lichamen zijn geborgen. WASHINGTON. Zestig soldaten uit El Salvador zijn in de VS aange komen voor een infanterietraining van vier maanden. Zij zijn de eerste van een grote groep Salvadorianen die in de V.S. een militaire training zullen krijgen in het kader van de Amerikaanse hulp aan El Salvador. PARIJS. De Franse minister van buitenlandse zaken, Claude Cheys- son, heeft het verwijt van de hand ge wezen dat bondskanselier Schmidt een neutralist zou zijn. WASHINGTON. De Europeanen willen volgens bondskanselier Hel mut Schmidt door de Amerikanen als gelijkberechtigden behandel wor den, „ook als in een bondgenoot schap van gelijken, enkelen gelijker zijn". ABDIJAN. Alle voormalige parle mentsleden in Ghana hebben te ho ren gekregen dat zij zich bij de dichtstbijzinde politiepost moeten laten inschrijven. Doen zij dit niet dan volgt arrestatie, zo heeft radio Accra gemeld. GAO, Mali. De monsterrally voor auto's en motoren, Parijs-Dakar, heeft zijn tweede slachtoffer geëist. Na de Nederlandse motorcoureur Bert Oosterhuis verongelukte zon dag de Westduitse journaliste Ursula Zentsch. Jannewekken 11 Zierikzee Telefoon 01110-6551 DEN HAAG, 11-1. Ministers van buitenlandse zaken van de vijftien Navo-landen komen maandag in het hoofdkwartier van het bondgenootschap in Brussel bij een om te trechten tot een gezamenlijk standpunt over Polen te komen. Het merendeel van de deelnemers - negen van de tien landen van de EG zijn immers aangesloten bij de Navo - hebben hun standpunt al vervat in een ver klaring die in het kader van de Europese politieke samenwerking (der EG- landen) vorige week maandag in Brussel werd gepubliceerd. VLIJMEN, 9-1. Met de arrestatie van de 54-jarige J. S. uit Waalwijk, blijkt de brandstichting in Vlijmen, in de nacht van oud- op nieuwjaar, te zijn opgelost. In de nacht vloog een cafétaria op de markt in Vlijmen in brand wat voor 250.000 gulden scha de aanrichtte. Bij deze brand werd de 22-jarige T. B. uit Vlijmen zo ernstig gewond dat hij nog diezelfde nacht in het Groot-Ziekengasthuis in Den Bosch moest worden geopereerd. Er moest een 16 centimeter lange glassplinter naast zijn hart worden weggehaald. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND EDERVEEN. Een felle, uitslaande brand heeft in Ederveen een grote woninginrichtingszaak met opslag ruimte (van de firma H. Hasselaar aan de Hoofdweg 6) geheel in de as gelegd. De brandweer schat de scha de op zeker een half miljoen gulden. VEENDAM. De industriebond FNV heeft een plan ontwikkeld om het aantal ontslagen bij het koöpera- tieve aardappelzetmeelkoncern Ave- be in Oost-Groningen te beperken. BILTHOVEN. Het ministerie van volksgezondheid heeft de Willem Zeylmans van Emmichovenkliniek in Bilthoven, waar de geneeskunde wordt bedreven vanuit de antroposo fische benadering, officieel erkend als ziekenhuis. DEN HAAG. Prins Constantijn, de jongste (12) zoon van koningin Bea trix en prins Claus, is ontslagen uit het Academisch ziekenhuis in Utrecht, waar hij begin deze week aan een knie was geopereerd. BUGGENUM. Een 28-jarige mede werker van de bewakingsdienst van de centrale van de provinciale Lim burgse elektriciteitsmaatschappij in Buggenum wordt sinds zaterdag ochtend vermist. In Den Haag wordt er rekening mee gehouden dat het overleg van maandag langdurig en moeizaam zal zijn. De Verenigde Staten hebben op 29 december, zonder overleg met hun West-Europese bondgenoten, snkties tegen de Sowjet-Unie afgekondigd. De West-Europese Navo-landen heb ben het Amerikaanse voorbeeld niet gevolgd en de verklaring die vorige week in Brussel werd uitgegeven ging, hoewel er geen konkrete maat regelen in werden aangekondigd, de Griekse regering al te ver. De Griek se staatssekretaris van buitenlandse zaken, Fotilas, die in Brussel met de verklaring had ingestemd, werd bij terugkeer in Athene ontslagen. Druk V.S. Het ligt voor de hand, dat de Ame rikaanse minister van buitenlandse zaken, Alexander Haig, maandag in Brussel al het mogelijke zal doen om de West-Europese landen ertoe te be wegen ook sankties af te kondigen. Omdat zich de afgelopen week geen nieuwe ingrijpende ontwikkelingen hebben voorgedaan, ligt het evenzeer voor de hand dat de West-Europese landen geen aanleiding zien om thans verder te gaan dan een week geleden. Eveneens kan worden verwacht dat de Griekse minister van buitenland se zaken, CharalambopouJos, al het mogelijke zal doen om de verklaring van vorige week terug te draaien. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 -10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. N oordgouwe Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 -19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 r 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee \n91d Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Maandag 11 januari Zierikzee Stadhuis. Vergadering gemeenschap pelijke schoolraad. 20.00 uur. Nieuwerkerk Zaal Badhuisstraat. Interk. ge spreksgroep. Aanvang: 19.30 uur. Dinsdag 12 januari Zierikzee „Zeeuwsche Herberghe". Ledenver gadering L.T.C. Zierikzee. 20.00 uur. Scharendijke Herv. Verenigingsgebouw. Midden- soos. 20.00 uur. Woensdag 13 januari Zierikzee „Huis van Nassau". Afdelingsverga dering P.v.d.A. 20.00 uur. Poppentheater „Al te Klein" (St. Do- musstraat 24). Poppenspel „Wolkje Wit". 14.30 uur. School Manhuisstraat. Kursus kunst geschiedenis Z.V.U. Aanvang: 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bejaar denmiddag NCVB. 14.30 uur. „De Gekroonde Suikerbiet". Vrou wencafé. Aanvang: 20.30 uur. Donderdag 14 januari Zierikzee Verenigingsgebouw. W.A.O.-ge spreksgroep F.N.V. Aanvang: 14.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Vrijdag 15 januari Zierikzee „Huis van Nassau". Fraktievergade- ring P.v.d.A. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Feestavond en prijsuitreiking vogelhoudersvereni- ging „Zang en tóeur". 20.00 uur. Burgh Klubgebouw. Jaarvergadering Ten- nisklub. 20.00 uur. Scharendijke „De Putmeet". Voorlichtingsbijeen komst bestemmingsplan Aanvang: 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Open dans- en bingo-avond. Bond van Opzich- zelfstaanden. 20.00 uur. Zaterdag 16 januari Ouwerkerk Hervormde Kerk. Youth for Christ. Koncert „Eternal Rock". 19.30 uur. Zondag 17 januari Zierikzee Bar Mirabelle. Benny Neijman. 14.00 uur. Maandag 18 januari Zierikzee „Huis van Nassau". Afd. Philatelica. 20.00 uur. Ouwerkerk Rest. De Vierbannen. Jaarvergade ring V.V.V.-Duiveland. 20.00 uur. Dinsdag 19 januari Kerkwerve VerenigingsgebouwBej aardensoos 14.30 uur. Dorpshuis. Streekfederatie P.v.d.A. 20.00 uur. Woensdag 20 januari Zierikzee Poppentheater „Al te Klein" (St. Do- musstraat 24). Poppenspel „Wolkje Wit". 14.30 uur. School Manhuisstraat. Kursus kunst schilderen Z.V.U. Aanvang: 20.00 uur. Ouwerkerk Dorpshuis. Afd. Duiveland Platte landsvrouwenbond. 19.30 uur. Donderdag 21 januari Brouwershaven Verenigingsgebouw. Spelmiddag Bond voor ouderen. 14.30 uur. Zaterdag 23 januari Zierikzee „Huis van Nassau". Postzegelbeurs. 10.00 - 16.00 uur. Dinsdag 26 januari Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering Middenschouwen. 19.30 uur. Woensdag 27 januari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst- schilderen Z.V.U. Aanvang: 20.00 uur. Dinsdag 2 februari Zierikzee Chr. LHNO-schoo. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Woensdag 3 februari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kun^ schilderen Z.V.U. Aanvang: 20.00 Zaterdag 6 februari Brouwershaven Ophalen oud papier, sportvereniging Brouwershaven. Vanaf 9.00 uur. Woensdag 10 februari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst schilderen Z.V.U. Aanvang 20.00 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Vergadering Interge meentelijke Planningsgroep Sehou- wen-Duiveland/St. Philipsland. 19.45 uur. Dinsdag 16 februari Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Donderdag 16 februari Zierikzee „Huis van Nassau". VARA-afdeling Schouwen-Duiveland, jaarvergade ring. 19.30 uur. Dinsdag 2 maart Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Dinsdag 9 maart Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Dinsdag 16 maart Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110)5396, (01110)3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2