<7sVC Trekker en oplegger met 25-ton regio-hulpgoederen naar Polen Maandag 18 januari konfrontatie raad Zierikzee met grote agenda Sabotage-akties tegen noodtoestand in Polen DE ZIERIKZEESCHE COURANT Eerste vergadering in 1982 Wr PE 8itr Twee doden op overweg Schaatser vermist Aanval op armoede Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Teleloon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur. zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/b Lakenman Ochlman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 11 januari 1982 138steJaargang Nr. 23045 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Zeeuws festival Y.F.C. - Ouwerkerk ZIERIKZEE, 9-1. Op maandag 18 januari vindt ten stadhuize een openbare vergadering plaats van de ge meenteraad. De agenda telt een dertigtal punten; inge komen stukken zijn er ook, n.l. vijftig. Het kollege be-antwoordt eerdere vragen van de PvdA-fraktie inzake her ziening van het verkeerscirculatielan. Het kollege persisteert bij de mening, dat het - uit 1971 daterende - plan nog goed bruikbaar is, zodat aan aktualise- ring van het plan niet wordt gedacht. Het kollege gaat ook in op een op merking uit de raad (PvdA) inzake kritiek van „Beter Wonen" op de om slachtige procedure voor de aanpas sing van woningen voor gehandicap ten. Het kollege verwerpt de veron derstelling dat het aanvragen van subsidie meer kosten dan baten dreigt op te leveren. In geval van een sobere uitvoering - zo meent het kol lege - worden de kosten voor 100 pro cent gedekt door een jaarlijkse bij drage ineens. Een wijziging wordt voorgesteld van de „Verordening Onroerend Goedbelasting", in dier voege dat aanslagen van minder dan f 10 niet zullen worden opgelegd. Aan de orde komt de herziene exploitatiereke ning bestemmingsplannen Poortam bacht I/II/V, uitkomend op een to taal van 4.076.337, 50 (exkl. btw). Begrotingswijzigingen Voorstellen tot begrotingswijzigin gen hebben betrekking op het be schikbaar stellen van krediet voor uitbreiding aansluitingspunten elek triciteit op het Havenplein en ver goeding en tegemoetkoming aan raadsleden in 1982. De verhoging van de bestaande post bedraagt 460. Pachtontbinding is nodig met de pachter, de heer J. A. Kik, voor reali sering van het bestemmingsplan „In dustrieterrein Zuidhoek", betreffen de een kavel van 195 m2, aangekocht door jhr N. J. Westpalm van Hoorn. Voorgesteld wordt mevr. C. Klippel- Huurling in vaste dienst te benoe men als administratrice van de Bea- trixschool, voor een urenaantal van tien. Jachthaven Voorgesteld wordt een deel van de jachthaven te verpachten aan de Kon. Roei- en Zeilvereniging „De Maas" te Rotterdam voor één jaar te gen een pachtsom van 38.220, met mogelijke aanpassing van de pacht som door de gemeente. Zeeuws Studiefonds Zij het onder voorwaarde stelt het kollege voor de Stichting Zeeuws Studiefonds te subsidiëren m.i.v. 1982, nl. met 0,30 per inwoner, maar alleen als alle Zeeuwse gemeen ten een zelfde besluit hebben geno men de provincie haar subsidie aandeel verhoogt tot 110.000,—. Voorgesteld wordt het gemeente lijk subsidie voor de S.C.Z. (Stich ting Cultuurspreiding Zeeland) van 23.669,63 met 5.643,87 te verhogen tot 29.313,50. Op de begroting 1982 blijft men met dit bedrag binnen de norm. De gebruikelijke subsidie wordt gevraagd voor rehabilitatie van het pand Ravenstraat 24. Sneeuwschuif Een begrotingswijziging is nodig wegens beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van een sneeuwschuif en kleine opzet zand- zout-strooier 23.000,—). Idem i.v.m. aansluiting onrendabele perce len op het ardgasnet 15.200,— Idem voor baggerwerk in de haven 46.500,— inkl. btw). Idem voor ge bruik eigen motorrijtuigen 11.750,—). Voorgesteld wordt het bedrag per leerling voor het open baar onderwijs voor 1982 vast te stel len op 441,76. Voor energiebesparende maatrege len aan bijzondere kleuter- en lagere scholen wordt - bij begrotingswijzi ging - een bedrag gevraagd van totaal 34.523,-. TEXEL. Jan Bakker, oud-schipper bij de Koninklijke Noordzuidhol- landse Reddingmaatschappij op Texel, is op 92-jarige leeftijd in Den Burg overleden. ZWOLLE. Groeperingen, die ge kant zijn tegen het vervoer van Ame rikaanse munitie per trein door noordoost Nederland, hebben in Zwolle besloten 23 januari in Gronin gen, Zwolle en Arnhem te demonstre- Gevraagd wordt de vaststelling van de Geluidshinderverordening en het opnieuw vaststellen van enkele artikelen van de Bouwverordening. Voorgesteld wordt verder een voorbereidingsbesluit te nemen voor een deel van het bestemmingsplan Poortambacht II i.v.m. het plan voor de bouw van een landbouwschuur door de heer L. Kooman aan het Eerste Weegje. Een begrotingsweijziging is nood zakelijk i.v.m. de aankoop van een zilveren beker uit 1691. Een krediet wordt gevraagd van 19.800,— en het reserveren van 1040,uit de museumreserve. Aan subsidies op het totaalbedrag komt 18.760,— terug. Een verder wijziging van de begroting is nodig door verhoging van de rijksbijdrage sociaal-kultureel werk 19.391,66). Voorlichting- Na een uitvoerige toelichting, waarin verschillende vervangende mogelijkheden op een rij worden ge zet, stelt het kollege voor het bestaande periodiek „Stadsberig- ten" op te heffen en de gemeentelijke voorlichting onder de rubriek „Mededelingen gemeente Zierikzee" in de normale editie van de Zierik- zeesche Nieuwsbode te doen plaats vinden. Zulks betreft een meerderheids- voorstel van het kollege; wethouder P. de Rijke gaf voorkeur aan honore ring van een aan een naar prijs gere duceerde mogelijkheid van de uitga ve in de huidige vorm, door de druk ker. Een begrotingswijziging is nodig wegens vergoeding van door de bank geleden verlies als gevolg van een executoriale verkoop van het met ge meentegarantie gekochte pand Vol- kerakstraat 75. Een voorstel heeft betrekking op vaststelling Van een voorbereidingsbesluit voor delen van het bestemmingsplan Poortam bacht VII in verband met opvoering van de woningdichtheid. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. OOSTERLAND. De heer De Later te Oosterland is in het bezit van een Ama rillis, die het wonder ten toon spreidt van maar liefst acht kelken. Het moet een grote uitzondering zijn. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) AMSTERDAM. Een diamantair in Halfweg is door vier gemaskerde en gewapende mannen overvallen in zijn woning en beroofd van ongeveer 80.000 gulden aan sieraden en een on bekend gedrag aan diamanten. Van de daders ontbreekt tot nu toe elk spoor, aldus de Amsterdamse politie. ZIERIKZEE/BURGH-HAAMSTEDE, 9-1. Zaterdag zijn trekker en oplegger verschenen op het „Brogum"- terrein aan de Julianastraat en werd de recentelijk inge zamelde hoeveelheid goederen door „Brogum" voor Po len, opgehaald. De trekker werd - als gemeld - beschikbaar gesteld door de fa Noordhoek, via de fa De Groene te Goes (de voorwagen dus), terwijl de oplegger beschik baar kwam door een geste van de fa Taaien te Nieuwerkerk. Deze „trein" zette zich al eerder (vrijdag) in beweging, om goederen op te halen te Bruinisse (ongeveer 20 m3) en zaterdag dan werd het „Bro- gum"-materiaal opgehaald. Daarbij wordt nog gevoegd een hoeveelheid goederen, opgeslagen in een schuur te Burghsluis, eigendom van de initi atiefnemer, de heer W. P. Geleijnse. Bij elkaar is dit tenslotte 25 ton, want aanvakenlijk is de door „Bro gum" bijeengebracht hoeveelheid iets overschat. Vijf en twintig ton gaat dus naar Polen. De heer Geleijnse is nog wachtend op zijn visum, dat uit Warschau moet komen. Hij gaat in ieder geval mee met dit transport, waarop een chauf feur met een internationale vergun ning. Mag Geleijnse Polen niet bin nen dan rijdt deze chauffer het land wel binnen en wacht eerstgenoemde aan de grens op terugkeer. Intussen zijn ook de kerken in de Westhoek aktief geweest. Inzamelingen wer den gehouden in de kerken te Haamstede Burgh en Renesse. GRONINGEN. De dienstkommis- sie van het bedrijf en de afdeling Groningen van ABVA/KABO vrezen dat bij het elektriciteitsbedrijf voor Groningen en Drente de komende vijf jaar drie- tot vierhonderd ar beidsplaatsen verloren zullen gaan. Er werken bij het EGD nu 1500 men sen. DEN HAAG. Op de Noordzee is een Belgisch vissersschip gezonken, zo heeft radio Scheveningen meege deeld. De vijf opvarenden van de Nautilus (Z-274) zijn gered. USQUERT. Door een brand in een schuur in het Groningse Usquert is ongeveer duizend ton aardappelen verloren gegaan. UTRECHT, 9-1. Op een met knip perlichten beveiligde overweg in Utrecht is zaterdagavond een auto onder de trein gekomen. Twee van de vier inzittenden van de auto zijn om het leven gekomen. De inzittenden zijn de 59-jarige (vrouw) J. H. G. Nieuwesteeg en de 70-jarige (man) Th. de Klein, beiden uit Eek en Wiel. De twee andere inzittenden zijn met verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het zijn de 42-jarige (man) L. F. en de 47-jarige (vrouw) R. F. uit Houten. Het Academisch zie kenhuis te Utrecht deelde mee, dat de vrouw in zorgwekkende toestand verkeert. VINKEVEEN, 10-1. Het ijs op de Loosdrechtse en Vinkeveense plas sen en het Abcouder meer in de pro vincie Utrecht is zeer onbetrouw baar. Dat komt volgens de rijkspoli tie in dit gebied, doordat de wakken licht zijn opgevroren en het verschil met het dikkere ijs nauwelijks te zien is. Als gevolg daarvan raakten zon dagmiddag zeven schaatsers te wa ter. Naar één van hen - een 20-jarige jongeman die op de Vinkeveense plassen door het ijs zakte - is tot zondagavond tevergeefs door dui kers gezocht. Verwachting tot dinsdagavond: Veel bewolking- Veel bewolking en in-riiet noorden van het land mogelijk een enkele sneeuwbui; minimumtemperatuur rond min 9 graden; middagtempera- tuur omstreeks min 4 graden; zwak ke tot matige noordoostelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 15 jan.: Woensdag: Wolkenvelden Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: -7 gr. Middagtemp.: 3 gr. Windkracht: oost 3 Donderdag: Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: -4 gr. Middagtemp.: -2 gr. Windkracht: zuid 4 Vrijdag: Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: -2 gr. Middagtemp.: 0 gr. Windkracht: ver. 3 ZON- EN MAANSTANDEN 12 jan. Zon op 8.44, onder 16.53 Maan op 20.21, onder 10.35 Laatste Kwartier; 17 jan. (00.58) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 12 jan. 4.18 17.29 10.42 22.56 Doodtij: 12 januari HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 11-1. Het K.N.M.I. deelt mede: De laagste temperatuur werd de afgelopen nacht op de vlieg basis Leeuwarden gemeten: min 15 graden. In het zuiden van het land bleef de vorst beperkt tot een graad of negen, doordat daar in de loop van de nacht de bewolking toenam. Deze bewolking hing samen met een ocea andepressie die bij Brest Frankrijk binnentrok en die in België en Noord-Frankrijk voor een flink pak sneeuw zorgde. Vanmorgen vroeg drong de sneeuw ook onze zuidelijke provincies bin nen. In Midden-Frankrijk deed de de pressie de temperatuur sterk oplo pen. Net ten zuiden van Parijs was de temperatuur vanmorgen al tot negen graden boven nul gestegen. De dooigrens komt de komende da gen niet verder dan Noord-Frank rijk. In ons land blijft het weer nog enige dagen onder invloed van een zwak hogedrukgebied op de Noord zee. Het blijft nog wel vriezen, maar strenge vorst zal waarschijnlijk niet meer voorkomen. De kans op neerslag is voor mogen, afgezien van een enkele sneeuwbui in het noorden van het land, klein. UTRECHT. Op diverse plaatsen in ons land hebben vrouwen van de dienstenbond FNV bij de Bijenkorf, de Hema en de Masix geprotesteerd tegen de ontslagen die dreigen te val len als gevolg van de moeilijkheden bij het KBB-koncern. vA ;V ZIERIKZEE. urukte op het ,,Brogum"-terrein tijdens het opladen van de Poolse hulpgoederen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) KOEWEIT, 9-l. De kommissie voor wereldontwikkeling, naar haar voor zitter de kommissie-Brandt ge noemd, treft voorbereidingen voor een nieuwe aanval op de armoede in de ontwikkelingslanden. Zij heeft twee dagen in Koeweit vergaderd en na afloop van de besprekingen heeft de voormalige Duitse bondskanse lier Willy Brandt in het weekeinde meegedeeld dat de kommissie, die haar werkzaamheden dit jaar zou moeten beëindigen, wil blijven wer ken aan het verkleinen van de kloof tussen arme en rijke landen. DEN HAAG, 10-1. De sabotage-akties tegen de noodtoestand, die drie we ken geleden in Polen werd uitgeroepen door premier en partijleider generaal Jaruzelski, gaan nog steeds door. Dit valt op te maken uit illegale berichten die zaterdag en zondag het westen bereikt hebben. Volgens deze berichten is er op vrij grote schaal sabotage gepleegd tegen spoorlijnen en treinemplacementen. Met dynamiet zou in de buurt van Warschau een spoorwegemplacement zijn opgeblazen met 50 wagons erop. Soortgelijke daden van verzet tegen het militaire bewind werden gemeld uit de omgeving van Lublin in het zuidoosten en Katowice, de belang rijkste stad in Silezië, waar de voor de Poolse ekonomie onmisbare steen kool vandaan komt. Spoorwegwagons In onder andere Krakow, Wroclaw, Gdynia, Bialystock, Szczenin en Poz- nan zouden met behulp van dyna miet spoorwegwagons zijn vernield. Zoals al enkele weken gebruikelijk is, werd in de berichten gevraagd om het zenden van hulpgoederen. Nieuw in dit verband was het verzoek om medicijnen en medicijnen ter verzor ging van gewonden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1