Solidariteit roept op, staking voor te bereiden Een kleinigheid vergeten In kampen dragen gevangenen het Solidariteitsspeldje Duits hulp voor Polen? Plan voor adoptie Poolse gezinnen Zeelieden omgekomen Tweeëntwintig Polen van Schiphol naar Warschau vertrokken De toestand in Polen Kijken met kleurenbril ,>Flitsen" uit het buitenland Wat biedt de BEELDBUIS ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE f_Vrljdag 8 Januari 1982 Nr. 23044 WENEN, 7-1. Kaderleden van het onafhankelijke Pool se vakverbond Solidariteit die nog op vrije voeten zijn, hebben hun landgenoten ertoe opgeroepen, geheime plannen te maken voor een algemene staking. Ze zeiden erbij, tegenstander te zijn van het gebruik van geweld omdat ,,er al genoeg bloed is gevloeid". In dokumenten die donderdag Wenen hebben bereikt, zegt een vakbondsleb der van de Ursus-traktorenfabriek bij Warschau dat „de autoriteiten moorde naars zijn" en dat „het hun niets kan schelen hoeveel mensen ze moeten dood schieten als het in hun belang is". Zbigniew Janas drong er bij de ar beiders op aan, in het geheim komi- tés te vormen die een algemene sta king moeten voorbereiden. Tevens vroeg hij sympathisanten van Soli dariteit, zo veel mogelijk vlugschrif ten in omloop te brengen. Wladyslaw Frasyniuk, die lid is van het uit 18 leden bestaande presi dium van Solidariteit, verklaarde in een brief aan de aanhangers van het vakverbond, dat de centrale niet uit een is gevallen ondanks het van kracht zijn van de noodtoestand. Volgens het ondergronds funktio- nerende netwerk van Solidariteit zijn er nog zeker drie prominenten op vrije voeten. Het gaat om Bogdan Lis, Alina Pinkowska en Bohdan Bo- rusewicz, die allen in Gdansk wonen. Zij waren aktief betrokken bij de stakingen in de zomer van 1980, waaruit het eerste onafhankelijke vakverbond in een socialistisch land voortkwam. king te gaan uit protest tegen de om- standighiden waaronder de autori teiten hen vasthouden. Stafleden van de gevangenis onder wie de direk- teur zouden zijn vervangen omdat ze te „lief" waren voor de geïnterneer den. Ze mochten een koor vormen, taalkursussen volgen en onderling lezingen houden. WARSCHAU. In illegale berichten uit Polen wordt donderdag opnieuw melding gemaakt van een serie sabo tagedaden tegen spoor- en verkeers- bruggen en viaducten. In berichten die in Nederland zijn opgevangen, is tevens sprake van het opblazen van oliepompstations MOSKOU/LONDEN/WASHING TON. De Sowjet-Unie is vastbesloten Polen - ongeacht de prijs - financieel en ekonomisch te steunen in de we tenschap dat dit de eerste voorwaar de is voor normalisering van de toestand in het land. Dit heeft een welingelichte Sowjet-kring meege deeld. AMSTERDAM, 7-1. West-Duits- land is bereid Polen samen met ande re landen in het Westen „aanzienlij ke financiële hulp" te verlenen als de militaire leiders in Warschau zich be reid verklaren de staat van beleg op te heffen en sociale en ekonomische hervormingen niet meer in de weg staan. Volgens de Financial Times van donderdag heeft de Westduitse mi nister van buitenlandse zaken, Hans Dietrich Genscher, dit woensdag in Bonn verklaard bij zijn terugkeer uit Washington, waar hij samen met bondskanselier Helmut Schmidt besprekingen heeft gevoerd met de Amerikaanse regering. HENGELO, 6-1. Ruim 20 oost-Nederlandse aktiegroepen voor hulpverle ning aan Polen hebben zich verenigd in een stichting. Deze heeft een plan ont wikkeld voor adoptie van Poolse gezinnen. Dit betekent dat Nederlandse fa milies, verenigingen of instelUngen een of meerdere gezinnen in Polen regel matig een pakje sturen met de meest noodzakelijke artikelen. TOKIO, 7-1. In de Beringzee is woensdag een Japans schip gezon ken. Van de 33 opvarenden is er tot nog toe slechts één gered. Van de overigen zijn de lijken van acht ge borgen. Er bestaat maar weinig hoop dat de 24 nog vermisten uit het ijs koude water kunnen worden gered, zo is donderdag in Japan bekendge maakt. WENEN. De korrespondent van de Poolse radio en televisie in de Roe meense hoofdstad Boekarest wil asiel vragen in de Verenigde Staten, omdat hij zegt niet meer te kunnen funktioneren als ondergeschikte van de militaire machthebbers in War schau. LONDEN. De oproepen aan de Poolse boeren, meer vlees te gaan le veren aan de staat, beginnen effekt te sorteren. Dit heeft radio-Warschau meegedeeld in een bericht dat de BBC in Londen heeft opgevangen. MOSKOU. De Sowjet-Unie heeft het afgelopen jaar ruim 465 miljard kubieke meter aardags geprodu ceerd. De produktie komt hiermee overeen met de doelstellingen, zo heeft het blad „Ekonomitskaje Gaze- ta" gemeld. LONDEN. De Britse regering heeft bij de Sowjet-Unie een officieel pro test ingediend tegen het storen van de uitzendingen in het Pools van de Britse BBC door stoorzenders in de Sowjet-steden Smolensk en Kalinin grad. Gevangenen Verscheidene wel geïnterneerde kopstukken van Solidariteit verblij ven volgens betrouwbare bronnen in de Bialoleka-gevangenis in de buurt van Warschau. Mensen die daar vast zitten, zijn van plan in hongersta- Op die manier is volgens de stich ting de continuïteit van hulpverle ning beter gewaarborgd dan de grootschalige inzamelingen, waar voor na verloop van tijd het enthou siasme vaak wegebt. Bovendien kan door de adoptie beter met de specifie ke behoeften van de Poolse gezinnen rekening worden gehouden. De stichting beschikt over een lijst met gezinnen waar de nood het hoogst is. Het gaat meestal om gezin nen zonder vader of moeder. De stichting verstrekt stencils waarop vermeld is welke artikelen dringend nodig zijn. Voor de paketten aan de Poolse gezinnen zijn standaarddozen MOSKOU. De Sowjet-Unie heeft Polen een lening op soepele voor waarden verstrekt van 2,7 miljard roebel (tegen de officiële koerst onge veer 8,5 miljard gulden). Een van de zes die in Nederland verbleven toen de noodtoestand in Polen werd afgekondigd, in de nacht van 12 op 13 december, was de 27- jarige Kasia Rengwilska. Zij stu deerde sinds zes weken an de rijksa- kademie voor beelden kunsten in Amsterdam. Kasia, gehuwd met een in Warschau wonende Pool, ver wacht in februari haar eerste baby. „Het was een moeilijke beslissing om terug te gaan. Ik had hier veel vrienden die mij wilden helpen. Maar gezien de komst van mijn baby heb ik toch besloten naar mijn man terug te gaan", zo vertelde zij voor vertrek op Schiphol. Kasia vertelde verder in ons land vele Polen te heb ben ontmoet, die besloten hebben voorlopig niet naar hun vaderland terug te gaan. „Maar die zijn onaf hankelijk. Ik had voordat ik naar LONDEN, 7-1. Politieke gevangenen in internerings kampen in Polen dragen het rood-witte speldje van de onafhankelijke vakbeweging Solidariteit openlijk met tralies erop getekend als symbool van gevangenschap. Dit blijkt uit berichten die woensdag het westen bereik ten. De berichten, van westerse journalisten in Warschau haalden bezoekers aan het interneringskamp Strzebielinek aan die zeiden dat de gevangenen de speldjes droegen als uiting van hun misprijzen. Bewakers van het kamp zijn al twee keer vervangen als gevolg van suksesvolle demoraliseringscampag- nes van gevangen leden van Solidariteit, zo verklaarde een bezoeker. Het speldje met Solidarnosc, de Poolse vlag aan een poot van de N en vaak de naam van de streek eronder, was het zichtbare symbool van de massale steun die de vakbeweging genoot onder het Poolse volk voor de militaire machtsovername 13 decem ber. De kampen Volgens de berichten zijn de om standigheden In de kampen goed en ontvingen ge-interneerden de hun toegezonden voedselpaketten. In een kamp' fn Pruszcz, in het noorden, worden naar verluidt jonge ge- interneerden in tenten vastgehou den. Spoedig na de uitroeping van de noodtoestand bereikten berichten het westen dat leden van Solidariteit en anderen gevangen werden gehou den in tenten bij temperaturen ver onder nul. Volgens de militaire autoriteiten worden ongeveer 5.000 mensen vast gehouden, maar volgens andere bronnen is dit getal veel hoger. In het kamp Potulice, in de buurt van Bydgoszcz, slaagden gevangenen erin volgens de berichten een met de handgeschreven nieuwsbulletin te vervaardigen dat van cel tot cel ging. Het moreel in dit kamp zou hoog zijn. Walesa De westerse diplomatieke bronnen werden de berichten over een ont moeting van de Poolse autoriteiten met funktionarissen van Solidariteit in twijfel getrokken. Zulke bespre kingen zijn volgens de bronnen zin loos als voorzitter Lech Walesa daar bij niet aanwezig zou zijn. Walesa weigert, volgens de berichten die het westen bereikten, te praten als zijn mede-presidium-leden gevangen blij- SCHIPHOL, 7-1. Met een DC-9 van de KLM, zijn donderdagmiddag 22 Polen van Schiphol naar hun vaderland teruggekeerd. De KLM heeft, tot nu toe als enige buitenlandse luchtvaartmaatschappij, van de Poolse autoriteiten toestemming gekregen een maal een vlucht naar Warschau uit te voeren. Al leen Poolse ingezetenen mochten van deze reismogelijkheid gebruik maken. Van de 22 Polen, die op Schiphol aan boord gingen, waren er 16 in de vroege ochtend vanuit Chicago op Schiphol gearriveerd. HILVERSUM, 7-1. De NOS zal in samenwerking met de Nord Deutscher Rundfunk en het natuurkundig laboratori um van Philips in Eindhoven op zondagavond 28 februari om 22.35 uur via Nederland 1 een experimentele uitzending van driedimensionale televisie verzorgen. Het programma voor deze uitzending wordt voor een deel door de NDR en voor een deel door de NOS in samenwerking met Philips ge produceerd. Het experiment kan volgens Carel Enkelaar van de NOS in de huiskamer op een normale televisie-ontvanger in zwart wit worden gevolgd. Daarbij heeft men dan wel een eenvou dige papieren rood-groene bril nodig, die op een nog nader vast te stellen wijze voor het publiek beschikbaar zalko men. Volgens een bericht uit West- Duitsland zullen ook televisie organisaties van Oostenrijk en Zwitserland aan de proef deel nemen. Amsterdam kwam al besloten de ba by in Polen te krijgen en dan daarnaa weer naar Amsterdam terug te ke ren", zo vertelde Kasia, die vurig zei te hopen dat dat alsnog mogelijk zal blijken te zijn, en dat de situatie spoedig in haar land weer normaal zal worden. Kontakt met haar echtgenoot heeft Kasia sinds 12 december niet meer gehad. Ook aan boord ging een Poolse za kenman die, terwijl hij voor zaken in ons land verbleef, ziek werd en in een ziekenhuis moest worden opgeno men. „Ik moet terug, ik heb een gezin in Polen", luidde zijn korte kommen- taar. MOSKOU. Het Russisch partijblad de Prawda heeft impliciet kritiek^e- leverd op het standpunt van de Fran se regering inzake Polen en gespro ken van „anti-socialistische hysterie" in Frankrijk. WARSCHAU. De primaat van de Katholieke Kerk in Polen, aartsbis schop Jozef Glemp, heeft de bevol king gewaarschuwd voor wraakge voelens en haat. Hij veroordeelde echter tevens de dwangmaatregelen én de morele druk die de autoriteiten uitoefenen in een preek die hij in de kathedraal Warschau hield ter gele genheid van Driekoningen. PRAAG. Het hof van beroep in Praag heeft het vonnis van drie jaar gevangenisstraf en twee jaar huisar rest voor Jan Litomisky bekrach tigd. Hij was veroordeeld wegens zijn aktiviteit in het „komité ter ver dediging van ten onrechte vervolg den". PRAAG. Ongeveer 25.000 Sowje- trussische, Tsjechoslowaakse en Hongaarse militairen zullen van 25 tot 30 januari in Noord- en West-Bo- hemen deelnemen aan gemeenschap pelijke wintermanoeuvres van het Warschau Pact. TEHERAN. In de afgelopen drie weken zijn in Teheran 264 leden van de linkse oppositie gearresteerd, evenals 864 mensen die verdacht wer den van „diefstal, korruptie en ver koop en gebruik van verdovende middelen". BUTTE, Montana. De Russische dissidente natuurkundige en strijder voor de mensenrechten Andrei Sa- charov is er erg slecht aan toe. Zijn gezondheid gaat nog steeds achter uit, zo heeft zijn stiefzoon, Alexei Smejonov, verklaard. KHARTOEM. Bij een betoging te gen de verhoging van de prijs van suiker met 62 procent is in de Soeda- nese hoofdstad één dode gevallen. Er raakten twee mensen gewond, zo is uit ziekenhuisbronnen vernomen. Zondag 10 januari, 20.10 uur, Nederland I: Marco Bakker presenteert. Aan dit muzikale programma werkt ook het ballet van Penney de Jager mee. verkrijgbaar, die worden centraal opgeslagen in Almelo en vandaaruit naar Polen vervoerd. ZATERDAG 9 JANUARI NED. I: Honden trimmen, papier marmeren zijn onderwerpen die aan de orde komen in Studio Vrij. Diver se scholen zullen weer elkaar beijve ren in het programma Klassewerk. Frank Kramer presenteert na het journaal zijn vierde spelshow waar na een aflevering van de serie Galac- tica vertoond wordt. Hierin laat Or tega zich niet van zijn beste kant zien en als Ortega vermoord wordt aange troffen valt de verdenking onmiddel lijk op Starbuck. Privézaken komen aan de orde in de aflevering van de comedyserie Yes minister. Na het journaal en Sport op zaterdag de thriller Dreiging in de duisternis. Een blinde man, Richard Carter hoort tijdens zijn verblijf in z'n bui tenhuis in Wales allerlei vreemde ge- luidem die hij niet kan thuisbrengen. Algemene Loterij Nederland besluit het programma. NED. II: Allereerst beelden van de Nederlandse kampioenschappen schaatsen. Bij de NCRV verschijnen als eerste De lieverdjes van Grange Hill op het scherm. Ted de Braak pre senteert weer de Tedshow waarin hij de volgende gasten zal ontvangen: Wilma Driessen, José en Hank Davis. Mary en Jonathan uit de serie Rebel voor de vrijheid zijn toch getrouwd en zetten zich in samen een zo'n goed mogelijk leven op te bouwen. Tegen wil en dank worden beiden en hun vrienden Polly en Hill in de strijd te gen de dwangarbeiders betrokken. Tot besluit wordt ingegaan op de re latie met de zieke medemensen. ZATERDAG 9 JANUARI NED. I: 10.00 Teleac15.30 Nieuws: 15.32 Studio Vrij; 16.10 Klassewerk 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws: 19.00 De Frank Kramer show; 20.15 Galactica; 21.00 Yes Mi nister; 21.37 Journaal; 21.55 Sport op zaterdag; 22.50 Dreiging in 't duister; 23.40 Alg. Loterij Nederland; 23.50 Journaal; 23.55 Nieuws voor doven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 17.40 Studio Sport extra; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Toeristische tips; 18.59 De lieverdjes van Grange Hill; 19.25 Kerkbuurt 20.00 Journaal; 20.27 Tedshow; 22.00 Rebel voor de vrijheid; 22.50 Hier en nu; 23.45 Tot besluit; 23.55 Journaal; 00.00 Nieuws voor doven. ZONDAG 10 JANUARI NED. I: De Eucharistieviering op het feest van de Doop van Christus wordt uitgezonden vanuit de H. Pastoor van Arskerk in Amsterdam- Nieuwendam. Studio Sport extra besteedt aandacht aan de Nederland se kampioenschappen schaatsen te Heerenveen. Na drie Walt Disney filmpjes neemt journalist Ludovic Kennedy de kijker mee in de Grote Treinreis naar de Verenigde Staten. Marco Bakker presenteert is de tit^l "ucinfiet programma waarin deze zan ger weer diverse intersessante gasten zal ontvaügen zodls Cleo Laine, Lau rens van Rooijen en Penny Orloff. The family man is de titel van een tv film waarin de geschiedenis wordt verteld van een gezin, bestaande uit vader Eddie, die eigenaar is van een parkeergarage, echtgenote Maggie waarmee hij 25 jaar gehuwd is, ge trouwde dochter Oona en zoon Den ny die nog thuis is. Hun leven ver loopt gladjes totdat Eddie in zijn ga rage een jonge vrouw Mercedes ont moet en daar hevig verliefd op raakt. NED. II: De NCRVpresenteert alle reerst Slakkie en Puntmuts. De dich ter Gerard Achterberg staat centraal in het programma Wat niet goed is, is niet geschreven. In Op verzoek staat Catharina Rennes centraal. DE VPRO vangt het programma aan met een portret van een vooraanstaande familie in Italië. Het gezin bestaat uit vader, die van beroep advocaat is moeder en vier kinderen. Hieropvol- gend de Italiaanse speelfilm Meledet- ti, vi amero. Hoofdpersoon is de Ita liaan Svitol die na een verblijf van vijf jaar in Zuid-Amerika terugkeert naar zijn vaderland en daar gekon- fronteerd wordt krisissituaties op maatschappelijke en politieke vlak. ZONDAG 10 JANUARI NED. I: 11.00 Eucharistieviering; 15.45 Teleac; 17.00 Theologisch por tret; 17.45 Studio Sport extra; 18.20 Nieuws voor doven; 18.30 Teleac; 19.00 Nieuws; 19.05 Mickey en Do nald; 19.30 De grote treinreis; 20.10 Marco Bakker presenteert; 21.00 TV- privé; 22.00 The family man; 23.35 Journaal; 23.40 Nieuws voor doven. NED. II: 15.30 Nieuws; 15.35 Slak kie en Puntmuts; 15.40 Wat niet goed is, is niet geschreven16.30 Op ver zoek; 17.05 Studio Sport; 17.35 Spre- kershoek; 17.50 Gelet op Europa; 18.20 Op zicht; 18.45 Sesamstraat; 19.00 Studio Sport; 19.55 Lotto; 20.00 Nieuws; 20.10 Panoramiek; 20.40 HV; 20.45 Van goeden huize; 21.40 Inter view; 21.55 Maledetti, vi amero; 23.15 BGTV; 23.45 Journaal; 23.50 Nieuws voor doven. MAANDAG 11 JANUARI NED. I: De Visarend staat centraal in het Wonder der natuur. Superstars heren waarin acht sporthelden el- kaars krachten meten op verschillen de sportonderdelen. Kees Brusse speelt de hoofdrol in de derde afleve ring van korte verhalen Mensen zoals jij en ik. Het eerste verhaal is geti teld De Inbrekers, het tweede Rijbe wijs, Mijn vrouw is het einde, is de ti tel van het laatste verhaal. Hier Frankrijk, Hier Jan Brusse worden de resultaten besproken van de inza- melingsaktie ten bate van mevrouw Hendriks. Na het journaal het pro gramma Driester over de vele toepas singsmogelijkheden van laserstralen en een reportage van een chartertrip boven het wolkendek tijdens de maansverduistering op zaterdag 9 ja- NED. II: De wereldkampioen schappen hockey in Bombay staan centraal 'in Studio Sport' extra.' Dan Tarzan, de heer van het oerwoud, waarin Tarzan in een hachelijke situ atie komt te verkeren als hij op zoek gaat naar zijn vrienden die spoorloos zijn verdwenen. In Zeg 'ns AAA breekt Hans zijn pols en trekt Lydie in om zich te laten verzorgen door haar. Zoonlief mag gebruik maken van zijn flat, waar hij het bijzonder bont maakt met een aantal vriendin netjes. In Malu een vrouw organi seert zij met haar vriendinnen een reünie van medestudenten, hetgeen anders uitpakt dan zij hadden ver wacht. Sonja op maandag ontvangt weer diverse interessante gasten. MAANDAG 11 JANUARI NED. I: 11.00 en 14.00 Schooltelevi sie; 13.00 en 18.20 Nieuws voor do ven; 18.28 Teleac18.58 Nieuws; 19.00 Het wonder der natuur; 19.25 Su perstars; 20.25 Mensen zoals jij en ik; 21.15 Hier Frankrijk, hier Jan Brus se; 21.37 Journaal; 21.55 Driester; 23.00 Journaal; 23.05 Nieuws voor do ven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.20 Studio Sport extra; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Tarzan; 19.23 Zeg 'ns AAA; 20.00 Journaal; 20.27 Achter het nieuws; 21.10 Malu, een vrouw; 22.25 Sonja op maandag; 23.30 Journaal. 54 Nog diezelfde zondagmiddagis Joop Steeman weer bij de politie in het dorp. En vertelt van het gebeurde. „Ik wil extra surveillance en ik meen het Als er wat met mijn huis gebeurd, stel ik jullie verantwoordelijk! Ik heb nu lang genoeg geduld gehad met die hufters aan de andere kant' Jullie nemen tegen deze mensen de nodige maatregelen en zo nietdan zijn de gevolgen voor jullie. Ga ik een der komende dagen naar Duitsland en koop daar een geweer met munitie. De eerste de beste die zich dan op mijn terrein ver toont schiet ik in zijn kop en geloof maar, dat ik het doe!" De postcommandant is helemaal niet geïntimideerd door de boze woor den. Hij heeft dergelijke bedreigingen al zo vaak gehoord en doorgaans komt er niets van terecht „We rijden er van daag of morgen wel eens langs en zul len de heer Wervelman waarschuwen. Niet vanwege uw bedreigingen, want die lap ik aan myn laars. U snapt waar schijnlijk, dat wij ons niet laten dwin gen; niet door u, niet door anderen. We zullen maar aannemen, dat u door het gebeurde een beetje over uw toeren bent geraakt en niet helemaal beseft wat u hebt gezegd." „Ik ben zo goed bij mijn positieven als maar mogelijk is, meneer. Nu moet u eens heel goed naar mij luisteren. Als mij blijkt dat u en uw mensen er weer met de pet naar gooien, wat de kwestie Wervelman betreft zoals al zoveel keerinjiet verleden gebeurde, dien ik officieel, samen met mijn buren, een aanklacht tegen u in bij de betreffende instantie. Weet u, wat u eens moet doen, meneer de plaatsteüjke com mandant? Overplaatsing aanvragea Misschien dat we dan eens een flinke kerel hier krijgen, die wat durft! Goeie middag!" De rest van de zondag is ook post commandant Vervoren uit zijn humeur. Dat gedonder daar op de Bredelaan begint op mijn zenuwen te werken. Altyd en eeuwig die burenruzies Dat de mensen niet in vrede met elkaar kunnen leven! Waarom is die kerel niet in de stad gebleven? De historie is voor Joop Steeman nog niet ten einde, want als hij terug is in huis, staat twee minuten later Wer- velman zelf op de stoep. Gerda ziet hem ook en als Joop naar de deur loopt, waarschuwt ze: „Je maakt je niet kwaad, hoor!" Wervelman is als altijd gekleed in een vuile broek en een boezeroen zon der boord. Terwijl een stoppelige kin daar bovenuit pronkt Blijkbaar bezit hij geen zondagse kleren en evenmin een behoorlijk scheermes. „En?" vraagt Joop. De man houdt enkel zijn hand op. „Geld. Voor een nieuwe baL Die jij kapot gemaakt hebt dat gaat zo maar niet" „Probeer het eens bij de politie, als het u niet aanstaat," antwoordt Joop Door HENK VAN HEESWIJK lachend, maar van mij krijgt u geen cent Bent u al vergeten, welke schade dat lieve kroost van u mij berokkend heeft met de vernielingen aan de be tonnen muuri" „Moet je maar eens bewijzen, dat mijn jongens dat gedaan hebben," zegt Wervelman onverstoorbaar. „Wie zou het anders gedaan kunnen hebben? Zouden ze over uw erf moeten lopen." „Interesseert me allemaal niet Een nieuwe leren bal kost op het ogenblik dik zestig gulden. Poen." Nog altijd is de holte van een groezelige hand zicht baar. „En wat ga je doen, geachte buur man, als je geen cent van me krijgt? Ga je dan slaan?" Het komt er treiterend uit Waarschijnlijk is Wervelman, toen hij nog wat doen moest voor de kost, grondwerker geweest Of handlanger in de bouw. Hij is lang en mager en het is best mogelijk, dat hij zijn mannetje staat Maar Joop Steeman is ook niet de eerste de beste, hij is vast niet bang en wacht af. Wervelmans hand zakt „We krijgen jullie nog welwacht maar, Steeman, je bent nog niet van me af." Meteen wilde hij zich omkeren, maar dan klinkt de stem van de man in de deur opening: „Ik zou maar heel voorzichtig zijn. Wervelman, met je dreigementen. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5