Enquête Regionale Bedrijfs ontwikkeling Midden- en N oord-Zeeland Ergernis over onbillijkheid graanvoorstellen Bestrijding akkerdistel - buiten de landbouw - is ongewenst 4 Kamer van Koophandel ELEKTRO LIEVENSE Aardappelen, kwaliteit en prijs Rijnschip in brand en gezonken Koelwater in Westerschelde Dode bij brand Triest geval van ernstige dierenverwaarlozing Overval op Haagse bank ,*Rente-rust- hypotheek" Straks veel „bollenvluchten Arrest „zware jongens Overval op geldtransport GOES, 7-1. Aan het begin van 1982 moet helaas gekon- kludeerd worden dat de vooruitzichten voor het be drijfsleven in Midden- en Noord-Zeeland weinig hoopvol zijn. Éénderde van de ondernemers verwacht een absolute afname van het nette- bedrijfsresultaat en slechts 13 voorziet een reële groei. Van het regionale bedrijfsleven zal 10 in de rode cijfers zitten, weliswaar een geringe verbete ring t.o.v. 1981. De investeringen zijn eveneens als somber te kenschetsen. In 1982 is de investeringssom met zo'n 35 gedaald, voor 1982 denkt de helft van de investerende bedrijven dat het investeringsbedrag absoluut zal afnemen. Dit beeld komt naar voren uit de Enquête Regionale Bedrijfsontwik keling (E.R.B.O.) die voor de zevende achtereenvolgende maal door de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland is ge houden onder zo'n 2900 bedrijven in haar gebied. In navolging van het nationale ver slag zijn door de Kamer Middelburg afzonderlijke sektorbeschrijvingen over 1981 gepubliceerd. Rekeninghoudend met de inflatie zijn de geldomzetten in 1981 terugge lopen, hoewel ze nominaal gelijk ge bleven zijn. Slechts door een kwart van de bedrijven is een reële verbete ring van de omzet gerealiseerd. Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. 01114 -1368 01119 -1634 GOES, 4-1. Het hoofdbestuur van de ZLM heeft zich zeer uitvoerig be zig gehouden met de vraag of het wenselijk is om de uitbetaling naar kwaliteit voor aardappelen verplicht te stellen. De heren J. Geluk, G. J. de Jager en H. C. v. d. Maas hadden zich over een en ander verstaan met de praktijk van handel en telers. De indruk was dat deze kwaliteits uitbetaling (op basis van de algeme ne model-voorwaarden voor de uit betaling naar kwaliteit van aard appelen, teler/kollekteur) wel dege lijk voordelen biedt maar ook wel nadelen. Belangrijk is dat er met be trekking tot de kwaliteitsbepaling een objektieve en uniforme methode wordt gehanteerd. De uitspraak van het hoofdbestuur was dat men zich in principe in een verplichte regeling kan vinden, maar dat deze op termijn zou moeten worden ingevoerd. In de tussentijd zou de levering op basis van de modelvoorwaarden moeten worden gestimuleerd. 15-30 ha Ook de akkerbouwkommissie van de Z.L.M. zal zich nog eens over deze zaak buigen. Aan de orde kwam ook het rapport de 15-30 ha akkerbouw bedrijven in het Zuid-westelijk ak kerbouwgebied. Gekonstateerd werd dat de mogelijkheden tot ver groting beperkt zijn. De mogelijkhe den van deze bedrijvan hangen daar om ten zeerste samen met hetgeen de ondernemer zelf voor ogen staat. Om de ondernemer die dat wil daarbij te helpen moet in de eerste plaats ge dacht worden aan gerichte (individu ele) voorlichting waardoor de onder nemer beter kan kiezen. Naar de overheid toe zou ook het werkgele- genheidsaspekt geaccentueerd moe ten worden. In zijn algemeenheid moeten de landbouworganisaties zich inspannen voor een aanvaard baar kader waarbinnen de bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Met name het onderdeel .fiscaal" speelt daar bij een belangrijke rol. Regionaal ge zien zal er hard getrokken moeten blijven worden aan de zoetwater voorziening. Met het oog op het be zoek van minister. Gewasbescherming Kennis werd genomen van een koncept-nota van het Landbouw schap over verantwoorde gewasbe scherming. Een en ander hangt nauw samen met de wet op de bodemveron treiniging en het meststoffenbesluit. Het hoofdbestuur sprak de hoop uit dat deze regelingen ,,naar de geest" zullen worden uitgevoerd. Ten aanzien van het suikersysteem zal het bestuur van het Landbouw schap eerdaags een uitspraak doen. Ter bescherming van de stabiele te-. Iers in het zuidwesten handhaafde het Z.L.M.-bestuur zijn keuze voor het kontraktenstelsel. Besloten werd voorts bij de hoofd afdeling Akkerbouw van het Land bouwschap aan te dringen op teelt- technisch onderzoek- en begeleiding van de teelt van eiwitrijke gewassen als met name erwten en bonen. In dit kader zal ook verzocht worden om het zogenaamde 1000-korrelgewicht op de label op te nemen. Was er voor 1980 nog sprake van een bijzonder gunstige ontwikkeling van de export in hat Kamergebied - een stijging van het exportvolume van ruim 20 - thans blijkt dat deze ontwikkeling zich in 1981 niet heeft voortgezet. Het exportvolume is met 2 gedaald. Negatief resultaat 1981 is door 14 van de bedrijven afgesloten met een negatief netto be drijfsresultaat. De hoogte van het re sultaat is bij 40 van de Midden- en Noordzeeuwse ondernemingen abso luut teruggelopen. Opvallend is het grote aantal bedrijven met 50 of meer werkzamen personen die een reële verbetering van het resultaat hebben behaald. Het rendement van het eigen ver mogen wordt door ruim de helft van de ondernemers onvoldoende geacht. De investeringsontwikkeling is het afgelopen jaar uitermate teleurstel lend geweest. De investeringssom is met 35 gedaald. Door eenderde van de bedrijven in de regio is geïn vesteerd waarvan bij 30 het infla tiepercentage is goedgemaakt. Het investeringsplan is door 15 van de ondernemers niet gerealiseerd. Blijkbaar heeft men zich bij de in vesteringsplanning reeds wat terug houdend opgesteld. De werkgelegenheid-bij de geën- queteerde bedrijven is slechts frakti- oneel teruggelopen. Bij 10 van de bedrijven was sprake van een toena me van de werkgelegenheid. Sektoren De omzetontwikkeling in de agra rische sektor is in 1981 evenals voor gaande jaren achtergebleven bij de landelijke ontwikkeling. Deson danks is er sprake van een vrij gunstige beoordeling van het rede- ment. Het investeringsvolume is^met een kwart afgenomen; de teruggang in de werkgelegeiiheid bedraagt 1 In de sektor industrie is een stij ging van de geldomzet gerealiseerd van 4 hetgeen minder is dan het inflatiepercentage. De export heeft een lichte daling te zien gegeven. Landelijk is de export in deze sektor met 10 gestegen. Ruim de helft be oordeelt het rendement onvoldoen de. Het investeringsvolume is met 6 gedaald; de werkgelegenheid is op het niveau van 1980 gebleven. Groothandel De sektor groothandel heeft on danks een teruggelopen export het omzetniveau kunnen stabiliseren. Nationaal is sprake van een reële stijging. Het rendement wordt door ruim de helft van de ondernemers on voldoende beoordeeld. Het investe ringsvolume heeft zich bijzonder te leurstellend ontwikkeld namelijk een afname van 58 desondanks is wel sprake van een toename van de werkgelegenheid met 2 WIJK BIJ DUURSTEDE, 7-1. Bij de Beatrixsluizen in Wijk bij Duurstede is in de nacht van donder dag op vrijdag een passagiersschip voor pleziertochten op de Rijn in brand geraakt Op het schip, ,,De Rival", dat bij het sluizenkompiex lag afgemeerd, bevonden zich geen passagiers. Vol gens een woordvoerder van de rijkspolitie is het nog onduidelijk of er nog bemanningsleden aan boord waren. De brandweer van Wijk bij Duurstede is sinds middernacht be zig met het blussen van de brand. Dat lukt moeilijk, omdat het schip van de waterkant af niet bereikt kan wor den. Rond half zes vrijdagmorgen is „De Rival" gezonken. Een woord voerder van de rijkspolitie heeft dit meegedeeld. De geldomzet in de sektor detail handel is toegenomen t.o.v. een da ling landelijk. Ook in deze sektor is de geldontwaarding niet goedge maakt. De helft van de ondernemers heeft een rendabele bedrijfsvoering gerealiseerd. Een daling van 40 van het investeringsvolume in de re gio is ongunstig te noemen, zeker in relatie met een landelijke stijging. De export in de sektor dienstverle ning is opvallend gestegen met 12 De geldomzet is vrijwel op het ni veau van 1980 gebleven. Het nationa le beeld komt hier vrijwel mee over een. Ruim 60 heeft in het achter ons liggende jaar rendabel gefunktio- neerd. Teleurstellend is hier de in vesteringsontwikkeling van de klei ne bedrijven. Bij de grote onderne mingen heeft de investeringsge neigdheid zich bijzonder gunstig ont wikkeld. De ontwikkelingen in de be drijfstak bouwnijverheid zijn bijzon der teleurstellend. Het omzetvolume heeft een teruggang te zien gegeven van 10 Bij ruim de helft van de be drijven is de geldomzet absoluut af genomen, evenals het netto-bedrijfs resultaat. Daarnaast is ook het investerings volume met ruim 50 gedaald. De werkgelegenheid is met 10 terug gelopen. VLISSINGEN, 7-1. De Vereniging Milieuhygiëne Zeeland (VMZ) heeft bij de Kroon beroep aangetekend te gen een vergunning voor de lozing van koelwater in de Westerschelde, die de minister van verkeer en wa terstaat op 30 november 1981 heeft afgegeven aan de NV Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM). De vergunning is tien jaar geleden al aangevraagd maar pas twee maanden geleden afgegeven. UTRECHT, 8-1. Bij een uitslaande brand in een woning aan de Utrecht se Omloop is vrijdagmorgen .zeker één dode gevallen. De brandweer was rond half negen-nog op zoek naar mogelijke andere slaèhtóffers.'Een jongen van vijf jaar oud is met brandwonderi maar een zièkenhuis gebracht. Over de oorzaak van de brand, die rond zeven uur uitbrak, is nog niets bekend. Volgens een woordvoerder van de Utrechtse politie heeft de brand het leven gekost aan de 43-jarige C. Kok. Omwonenden hadden de politie ge waarschuwd dat er iets niet pluis moest zijn in een stal bij de woning van R. De politie stelde een onderzoek in en trof een „ongelooflijke rotzooi" aan. Buiten de stal lagen kadavers van enkele dieren en in de stal werd een dood paard aangetroffen en een OUWERKERK. Plaat van het vooroorlogse Ouwerkerk. Hier het z.g.n. een typisch Ouwerkerks plekje. 't Heultje", een landelijke aanduiding van BRUNSSUM, 7-1. De gemeentepolitie van Brunssum heeft donderdag proces-verbaal opgemaakt tegen een inwoner uit deze plaats, de 35-jarige al leenwonende man F. R. wegens schromelijke verwaarlozing van zijn dieren. ernstig gewonde pony, die afge maakt moest worden. Verder trof de politie meer dan ze ventig zwaar ondervoede dieren als schapen, lammeren, geiten, twee honden (een bouvier en een herder) vijftien eenden. 28 kippen, vijf gan zen en enkele duiven. Al deze dieren zijn uit de stal gehaald en overge bracht naar een dierenpark. Hoofdbestuur Z.L.M. GOES, 4-1. Op de jongste hoofdbestuursvergadering van de Z.L.M. heeft de voorzitter, de heer A. J. G. Doeleman, gekonstateerd, dat de akkerbouw er gernis heeft over het feit, dat het ministerie nog steeds niet doordrongen is van de grove onbillikheid van de graanvoorstellen zoals die nog steeds „bo ven onze hoofden hangen". moeilijk vast te stellen wat de oor zaak daarvan is geweest". DEN HAAG, 8-1. Twee mannen hebben vrijdagmorgen een filiaal van de Nutsspaarbank aan de Am- bachtsgaarde in Den Haag beroofd. De met een geweer en een pistool gewapende overvallers maakten 75.000 gulden buit, aldus de politie. De beide overvallers bevonden zich al in het gebouwtje toen de filiaal chef en een medewerker om kwart voor negen het filiaal binnen kwa men. De overvallers dwongen de bei de bankbedienden de kluis te openen en namen daaruit 50.000 gulden aan Nederlands geld en 25.000 gulden aan buitenlandse valuta weg. De bankbe dienden boeiden ze met handboeien aan een radiator in de keuken. Door meteen in dat keukentje staande vlaggestok een ruit in te slaan wisten de beide mannen de aandacht van voorbijgangers te trekken. DEN HAAG, 7-1. Het bouwfonds Nederlandse Gemeenten (BNG) ver koopt vanaf vrijdag 8 januari een nieuwe hypotheek, warvan het ren- tepercentge elk jaar opnieuw wordt vastgesteld aan de hand van gemid delden. Het fonds, een instelling waarvan gemeenten (behalve die in Brabant en Limburg) aandeelhou ders zijn, heeft zijn zogenoemde „rente-rust-hypotheek" donderdag in Den Haag gepresenteerd. Het BNG wil hiermee de koper van een woning stabiliteit in zijn woonlasten bieden. Wij zullen ons tot het uiterste moe ten verzetten tegen deze voorstellen en daarbij naar middelen zoeken die de Nederlandse overheid overtuigen de akkerbouwbelangen anders te verdedigen dan zij de laatste jaren heeft gedaan! Wat wij jammer genoeg steeds op nieuw als een dreiging moeten erva ren is de houding vanuit natuur- en milieu-organisaties. „Waarom moet op het einde van het jaar toch weer door het Zeeuws Coördinatieorgaan tegen de landbouw aangeschopt wor den als bedreiger van de natuur? Wij willen nog wel eens zien wat er te recht komt van een beheer in bijvoor beeld de Yerseke Moer wanneer de landbouw zich helemaal uit dit ge bied zou terugtrekken", aldus de ZLM-voorzitter. Sluiten jacht Ontstemd was hij ook over het zon der overlegmet de land.houw en jachtgerechtigden sluitén ^ya'n^ de jacht. Partijen die verantwoordelijk-- heid dragen, bij het instandhouden van de wildstand, behoren gehoord te worden. De landbouw moet im mers bij schade de jachtgerechtigde in de eerste plaats aanspreken; „nu vervalt naar mijn mening deze scha kel en dient Faunabeheer direkt aan sprakelijk gesteld te worden voor wildschade. Wij adviseren de leden in een vroegtijdig stadium wildscha de in tarwe te melden, maar al te dik wijls blijkt op een later tijdstip de schade tegen te vallen maar dan is Taak in 1982 „In 1982 zullen wij moeten nagaan wat wij zelf nog kunnen doen op onze bedrijven, maar ook in onze organi satie. Dat zal veel inspanning vragen en zeker ook kritisch medenken in onze organisatie is nodig. Wij weten dat dit dikwijls ondankbaar werk lijkt, omdat er met zoveel meningen en faktoren rekening gehouden moet worden, dat er soms van de eigen ideeën weinig overblijft. En toch blijven wij van mening dat via rede lijk overleg het beste beleid gevoerd kan worden met dien verstande dat er ook aan redelijk overleg grenzen zijn. Ik denk dat deze opstelling vanuit de ZLM ook in 1982 de meest optima le is en graag wil ik daarbij de mede werking vragen van bestuur en me dewerkers. Laten wij elkaar helpen Vanuit de ZLM een positief beleid te - voeren in he£ belang van de land-en tuinbouw" aldus de ZLM-voorzitter tot slot van zijn openingswoord. Bij de aanvang van de vergadering herdacht het hoofdbestuur de heer A. M. Geluk die zondag 3 januari is overleden. De heer Geluk was advi seur van het hoofdbestuur en is als kringvoorzitter van Schouwen-Dui- veland en lid van het hoofdbestuur zeer aktief geweest in de ZLM. De voorzitter bracht daarbij de grote verdiensten van de heer Geluk als mens en bestuurder in herinnering. ZIERIKZEE, 8-1. De Coördinatie- kommisie Onkruidenonderzoek NRLO te Wageningen heeft een ad hoe werkgroep de opdracht gegeven inzicht te verschaffen in het voorko men van de akkerdistel en zijn bete kenis voor landbouw, natuur en landschap. Het samenvattend rap port is in boekvorm verschenen. Op grond van de huidige kennis van de biologie van de akkerdistel en de mogelijkheden tot bestrijding van deze plant op landbouwgronden kan het hanteren van de bestaande distel- verordeningen niet worden verde digd. Gezien de ongewenste neven- effekten van bestrijding van de ak kerdistel op veel plaatsen buiten de landbouw zou het intrekken van de bestaande distelverordening een be langrijke bijdrage aan een evenwich tig milieubeheer leveren. 99 Daarin wordt gekonkludeerd dat met het huidige pakket van bestrij dingsmogelijkheden de akkerdistel binnen de landbouw doelmatig kan worden bestreden. Milieu Daarnaast wordt benadrukt, dat de akkerdistel (Virsium arvense) be langrijk onderdeel vormt van het na tuurlijk milieu; vele soorten orga nismen (vooral insekten) zijn voor hun ontwikkeling geheel of gedeelte lijk afhankelijk van deze plant. Uit roeiing van de akkerdistel is daarom ongewenst. Chemische bestrijding van de akkerdistel buiten de land bouw kan bovendien ook andere kruiden vernietigen, is daardoor schadelijk voor het milieu en in feite in tegenspraak met de bedoeling van de Bestrijdingsmiddelenwet. Bestrijding van de akkerdistel bui ten de landbouw is daarom meestal ondoelmatig, kostbaar en schadelijk, is de mening van de werkgroep. JOHANNESBURG. In Soweto, de zwarte voorstad van Johannesburg, heeft zich een ontploffing voorge daan in enige regeringskantoren. De Zuidafrikaanse politie deelde mee dat er slechts geringe schade is aan gericht en dat er geen doden of ge wonden zijn gevallen. 99 SCHIPHOL, 7-1. Alleen al op de Rotterdamse luchthaven Zestienho ven zullen in de periode eind maart tot half mei aanstaande ongeveer 16.000 Engelsen aankomen voor een korte vakantie in ons land, waarbij de voornaamste bezienswaardigheid wordt gevormd door de bloembollen- velden. Dit heeft een woordvoerder van de Engelse luchtvaartmaat schappij Dan-Air in Nederland don derdag meegedeeld. In totaal zullen deze Engelse toe risten met iets minder dan tweehon derd chartervluchten van en naar Zestienhoven worden gevlogen. Ook Dan-Air, die tussen Schiphol en drie Engelse bestemmingen lijndiensten onderhoudt, zal chartervluchten van en naar Zestienhoven uitvoeren. De Nederlandse chartermaatschap pij Transavia heeft ook een aandeel in de zogeheten bollenvluchten. Deze maatschappij voert in de genoemde periode zestien chartervluchten uit tussen Londen, Gat wiek en Schiphol. CAIRO. De Verenigde Staten heb ben zich bereid verklaard 120 mil joen van de 200 miljoen dollar voor bun rekening te nemen die dit jaar nodig is voor de internationale vre desmacht voor de Sinai. Dit heeft het Egyptische ministerie van buiten landse zaken woensdag bekendge maakt. UTRECHT, 7-1. De Zwitserse en Westduitse politie hebben, na tips van de Rijkspolitie in het distrikt Utrecht, de twee kopstukken van een internationaal opererende Zwitsers- Duitse bende kriminelen gear resteerd. De bende zou volgens een woord voerder van de Utrechtse Rijkspoli tie bezig zijn geweest met het voorbe reiden van een aantal ernstige mis drijven in enkele Europese landen. Over de aard van die misdrijven heeft de Zwitserse politie, die de za ken in onderzoek heeft, volgens hem niets gezegd. De twee kopstukken, de Duitsers H. B. (41) en H. W. (33), werden in no vember aangehouden. B. in zijn woonplaats en W. tijdens het voorbe reiden van een omvangrijke inbraak in Genève. De Duitse en Zwitserse politie hielden de bendeleden in de gaten op aanwijzing van de Utrecht se rijkspolitie. Die had belangstel ling voor B. en W. omdat beiden wor den verdacht van ontvoering van een 34-jarige Utrechter in september. AMSTERDAM, 7-1. Vier of vijf nog onbekende mannen hebben donder dagmorgen bij een gewapende roofo verval op een geldtransport op het binnenterrein van het hoofdpostkan toor aan de Oosterdokskade in Amsterdam een grote zak met een „aanzienlijk bedrag" aan geld buit gemaakt. Dit heeft de politie donderdag mee gedeeld. Men kon nog niet vertellen om hoeveel geld het ging, wel dat er in de zak voor zeventig procent aan buitenlandse valuta zat, bestemd voor de grenswisselkantoren. Drie van de daders hebben zich met een speedboot, die aan een steiger aan de achterkant van het postkan toor lag via het IJ uit de voeten ge maakt. De boot is later teruggevon den aan de noordzijde van het IJ. De politie vermoedt dat zij met. een daar al gereedstaande auto zijn verdwe nen. Van alle daders ontbreekt nog ieder spoor. Schieten De overvallers doken plotseling op toen een van de mensen van de geld transportwagen bezig was de zak met geld van een loket over te bren gen naar de transportauto. De in wit te schildersoveralls geklede daders begonnen onmiddellijk te schieten. Een van de kogels ging rakelings langs de man die het geld wilde inla den. Deze schrok daar zo van dat hij de zak liet vallen en renden weg. Er zijn in totaal vier overvallers gezien, maar volgens de politie zijn het er waarschijnlijk vijf geweest. Om nieuwe vuilniszak HARDENBERG, 7-1. Het mi- nisterie van ekonomische za ken zal 460.000 gulden beschik baar stellen aan Wavin Neder land in Hardenberg voor de aanschaf van installaties voor de produktie van vuilniszak ken die in de industrie kunnen worden gebruikt. De machines kunnen zakken maken die een buitenlaag van nieuwe materiaal hebben en een binnenlaag van opnieuw geschikt gemaakte, reeds eer der gebruikt, grondstof. Hier door denkt Wavin niet alleen het gebruik van primaire grondstoffen te beperken, maar ook de konkurrentiepo- sitie te verbeteren. Dat zal naar verwachting van het be drijf leiden tot een hogere af zet van dit soort vuilniszak ken. Het rijk geeft het geld hiervoor in het kader van het integraal struktuurplan noor* den des lands. i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4