W.S.V. Zierikzee hoopt op een snelle verzoening met het gemeentebestuur Rusthuis „Borrendamme" staat feestelijk stil bij tienjarig bestaan Minister Den Uyl en het werkgelegenheidsplan DE ZIERIKZEESCHE COURANT Een vierweek in januari Expositie olieverfschilderijen Over tariefsverhoging en afkoopsom WA> IK* pa NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 8 januari 1982 138ste jaargang Nr. 23044 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) in nu nummer: „Nieuiverkerkse" zag Pleunin N.-Zeeland ZIERIKZEE, 7-1. Wat betreft georganiseerde feeste lijkheden in het pas begonnen jaar, gaat rusthuis „Bor rendamme" het spits afbijten, met de viering van het tienjarig bestan op dinsdag 19 januari. Teneinde niet alle feestelijkheid te koncentreren op de exakte datum van de jaardag wordt - zo zijn de plannen - een spreiding in de tijd gemaakt. Het komt er op neer, dat het tweede lustrum van het huis gevierd wordt met een feestweek. Ook in „Borrendamme" is er uiteraard geen rijk gespekte feestpot, zodat de viering weliswaar attraktief wordt, maar toch betrekkelijk eenvoudig. Wél is voorgenomen dat het een feest wordt voor de bewoners, want „het is hun huis", aldus direktrice mevr. L. de Kok in een vraaggesprek. Als steeds geldt ook in deze situa tie de (al vooroorlogse) spreuk: „Er is geen feest te Zierikze, als daar niet is een komité". En een (feest)-komité is er, bestaande uit twee bewoners van het huis, twee bestuursleden, twee personeelsleden, een administrateur en uiteraard de direktrice. Deze even demokratisch als pluriform samen gestelde groep heeft voor de feest week het programma al gereed. „Open dag" Weliswaar valt bij de viering - als gezegd - het accent op de bewoners, maar de Zierikzeese burgerij „zal er ook iets van merken". Maandag 18 januari houdt „Borrendamme" „open dag" (14.30-17.00; 19.00-20.30). Dan is iedereen welkom in het ge bouw aan de Scheldestraat. Voor de nodige randversiering wordt gezorgd. Er komt een foto-ex- Advertentie WILLEMSTAD. In het kabinet van de Nederlandse Antillen is een krisis ontstaan nu binnen de Demokrati- sche Partij (D.P.) van Curasao ver deeldheid is gerezen over de voor tzetting van de steun aan de regering van premier Don Martina. positie (thans in het stadhuis) en in de Gange) gang komen kraampjes, waarin koffie en gebak worden ge presenteerd. Eén der koks (hooggemutst) ver laat zijn keuken en installeert zich in een kraampje. Tafeltjes verder met handwerken, gemaakt door de bewo ners, want bejaarde handen kunnen vaak nog van alles maken. Verder te keningen van een 93-jarige. Dezelfde naar leeftijd eerbiedwaardige, zals zich tonen als „wasknijperkunste naar en touw vlechter". „Ópen huis" betekent verder „open huis", want het belangstellende publiek mag gaan en staan waar het wil. „Bedrijfsfilm" Op dinsdag 19 januari krijgen de flatbewoners, bestuur en personeel een feestelijke beurt. Het draaiorgel „Neptunes" zal zijn klanken rond het iiu.'.s strooien en 's avonds is er een „bedrijfsfilm", waarop „Borren damme" in optima forma is gevisiua- liseerd. Op woensdag 20 januari wordt een mosselmaaltijd geser veerd en 's avonds komt èe K.H. „Kunst en Eer" op bezoek. Op donderdag 21 januari geeft het poppentheater „Al te klein" een voorstelling en wordt voor de flatbe woners de „Borrendamme"-film ge draaid. De slotdag (vrijdag) is er voor bewoners, bestuur en personeel een koud buffet, terwijl een Middelburg se goochelaar een konijn uit een hoed tovert als hij dat al doet, of iets an ders. Die avond krijgt een kader van ,,life"-muziek en misschien valt er dan nog wel iets dantesks te beleven, want die dingen weet je nooit. Het begin Zuster De Kok feest mee, want haar „Borrendamme"-tijd loopt syn chroon met die van het huis. In 1971 begon zij met 17 personeelsleden en er waren 89 bewoners. De tijd doet iets aan een tehuis; nu zijn er 97 be woners en vijf en dertig personeelsle den. Van de oorspronkelijke personeel- klub zijn nog drie mensen „van het eerste uur" over. De gemiddelde leef tijd van de bewoners ligt hoog (83). In de loop der jaren is sterker de nadruk komen te liggen op het ver- zorgingsaspekt, want de maatstaven voor toelating zijn strenger dan in de beginperiode. In dit opzicht doet de zgn. Indikatiekommissie belangrijk werk. Nog dertig bewoners van het huis uit 1971, vertoeven ook nu nog in „Borrendamme". Intussen is er een wachtlijst van 30 35 mensen, want Schouwen-Duiveland heeft een vrij sterk vergrijsde bevolking. In dit opzicht wordt voor de toekomst indirekt, wat betreft „Borrendam me" wat soulaas verwacht van het nieuw te bouwen verzorgingstehuis onder de rook van het Rode Kruis ziekenhuis. lïen jaar Het is duidelijk, tien jaar is tien jaar en dat is „nog maar tien jaar", maar „Borrendamme" heeft in die periode zich een eigen plaats verwor ven en een eigen typische ontwikke ling doorgemaakt. De bijbehorende flats worden - zo zijn, zij het nog vaag de plannen - wellicht in de toekomst echte verzorgingsflats. Het betekent dat zij inniger verin- corporeerd worden en betrokken bij het „grote huis" en toekomstige be paalde aanpassingen zullen in de toe komst ook nog wel nodig zijn. In tien jaar werd een gezonde basis gelegd voor een verdere ontplooiing en daarom mag het straks best een beetje feest zijn. Advertentie ZIERIKZEE. Direktrice, zuster L. de Kok van rusthuis „Borrendamme", hier - met trouwe viervoeter - wachtend op de komende festiviteiten. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) DEN HAAG, 7-1. Minister Den Uyl (sociale zaken en werkgelegenheid)gaat ervan uit dat het totale effekt van het werkgelegenheidsprogramma niet be duidend zal afwijken van wat aangekondigd is in de regeringsverklaring. Dat heeft zijn woordvoerder laten weten. Zaterdag 9 januari met .werken van Schouwse schilderamateurs en de landschapschilder AD ZUIDERENT Geopend van 14.00-17.00 uur. Sternkantine, Oostweegje 5, Noordgouwe, 01112-1381 Het Centraal Planbureau kwam na doorrekening tot vijfduizend banen, terwijl de regeringsverklaring spreekt van 30.000 nieuwe (deels in deeltijd) banen en een vermindering van de werkloosheid met 30.000 met name als gevolg van de te treffen maatregelen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Het ministerie en het C.P.B. zijn volgens de woord voerder nog steeds bezig aan een her nieuwde doorrekening. Die bespre- LONDEN. Amnesty International, de organisatie die opkomt voor de rechten van de mens, heeft de strij dende partijen in Afghanistan opge roepen de exekutie van gevangen sol daten en andere tegenstanders stop te zetten. kingen zullen worden afgerond met de definitieve invulling van het werkgelegenheidsprogramma voor 1982. Het plan worden op korte ter mijn verwacht, ergens in februari. Advertentie Rente Spaar-selekt-extra 10 (bij opname 2% retourrente) Deposito 1-6 jr vast t/m 11,5% Spaarbiljetten t/m 11 NUTSSPAARBANK ZIERIKZEE 5 'n Bondsspaarbank Havenpark 16 - telefoon 01110-4051 ZIERIKZEE, 5-1. „Nu zijn er al zoveel vervelende za ken over de tafel gegaan en dat is eigenlijk helemaal de bedoeling niet", zegt de heer J. H. Molenaar, voorzitter van de Watersportvereniging „Zierikzee". Met hem en enkele andere bestuursleden werd gesproken over de problemen, die zijn ontstaan tussen de W.S.V. en het ge meentebestuur naar aanleiding van een nieuw pachtkon- trakt en de aanvankelijk voorgestelde tariefsverhoging. De heer Molenaar wil niet de weg der polarisatie ins laan, hij hoopt op een mogelijkheid tot verzoening met het gemeentebestuur en voelt er derhalve weinig voor de moeilijkheden aan te scherpen. ZIERIKZEE. De Watersportvereniging Zierikzeeziet mogelijkheden tot uitbreiding van de jachthavenkapaciteit door de huidige akkommodatie in het Havenkanaal te wijzigen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het is duidelijk dat de bestuursle den niet blij zijn met de huidige situ atie, temeer daar ze zelf overtuigd zijn van het feit, dat de Watersport vereniging hele goede dingen doet en zeker op het gebied van zelfwerk zaamheid een aanzienlijk niveau heeft bereikt. De voorzitter hecht be lang aan een korte bloemlezing: Het fraaie klubhuis in de Zuidha-' venpoort - dat voor een luttel bedrag (f 360,- per jaar) van de gemeente wordt gehuurd - werd destijds geheel in eigen beheer bruikbaar gemaakt. Het staat open voor eigen leden, maar ook voor alle bezoekers en pas santen en het fungeert als wedstrijd centrum bij zeilwedstrijden. Investeringen in het klubhuis ten bedrage van ca. 40.000,- waren mo gelijk door de exploitatie-opbrengst uit het eigen beheer van een gedeelte van de haven, alsmede het werk van vele leden. Ook de jeugdaktiviteiten kunnen daaruit gefinancierd wor den. Er wordt bewust naar gestreefd de financiële drempel laag te houden voor de jongeren. Andere aktiviteiten De heer Molenaar memoreert ver der de W.S.V.-medewerking tijdens het slotfestijn van de toeristendagen, het sprankelend jubileumfeest in en voor Zierikzee in mei vorig jaar, dat de vereniging ruim 6 mille heeft ge kost, de beschikbaar gestelde kooien op de „Zonnetij" voor gehandicap ten, de deelname aan de Deltaweek- organisatie, de begeleiding rond de non-stop-solo-wereldreis van Pleun v. d. Lugt en de talloze wedstrijdak- tiviteiten. „Bovendien werd in Zie rikzee het initiatief genomen tot het pleidooi van de Watersportbond tot subsidie voor herstel van de kade muur", rondt de voorzitter de opsom ming af. Allemaal positieve dingen, maar er waren, zoals gezegd, ook nog wat „vervelende zaken". Zo is de W.S.V. in het geweer gekomen tegen de ver hoging van de liggelden met 20% in het afgelopen jaar en nogmaals 20% in vier achtereenvolgende jaren. Deze tariefsverhoging werd voor gesteld om op hetzelfde prijsniveau te komen van vergelijkbare havens. Zierikzee zou in vergelijking met an dere havens te goedkoop zijn. De wa tersportvereniging kan zich niet met dat argument verenigen, evenmin als met de poging het exploitatietekort op de haven voor een gedeelte op de vaste ligplaatsen af te wentelen. Bezwaarschrift De W.S.V. diende een bezwaar schrift in bij het ministerie van eko- Vervolg pag. 3 Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. 61LT Verwachting tot zaterdagavond: Sneeuw en vorst Veel bewolking en vooral in de avond en nacht sneeuw; temperatu ren zowel in de nacht als vroege och tend: min 4 graden in het zuiden tot min 10 graden in het noorden van het land; krachtige, bij de Wadden harde oostelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 12 jan.: Zondag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: -7 gr. Middagtemp.: -4 gr. Windkracht: oost 3 Maandag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: -7 gr. Middagtemp.: -3 gr. Windkr.: oost 3 Dinsdag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: -7 gr. Middagtemp.: -2 gr. Windkracht: noord 3 ZON- EN MAANSTANDEN 9 jan. Zon op 8.45, onder 16.49 Maan op 16.43, onder 08.18 10 jan. Zon op 8.45, onder 16.50 Maan op 17.45, onder 9.15 11 jan. Zon op 8.44, onder 16.52 Maan op 19.03, onder 10.00 Volle Maan: 9 jan. (20.53) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 9 jan. 10 jan. 11 jan. Springtijd: 12 januari 2.12 15.01 2.59 15.56 3.43 16.45 8.18 20.33 9.13 21.20 9.56 22.08 VATICAANSTAD. Paus Johannes Paulus de Tweede heeft tijdens een audiëntie voor de Israëlische mi nister van buitenlandse zaken, Yitz- hah Sjamir, gepleit voor stappen om te komen tot een rechtvaardige oplossing van het Palestijnse vraagstuk. AKEN. De koning van Spanje, Ju an Carlos de Eerste, wordt de 24ste bezitter van de internationale Karei de Grote-prijs van de stad Aken. zo is officieel bekendgemaakt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1