Inkomenspositie loopt achter bij (gunstige) exportpositie Kanaalharing werd alleen verkocht als veevoeder ERIC DE NOORMAN 7 Hoofdbestuur Z.L.M. Visserij INGEZONDEN STUKKEN Nivon-exkursie naar Sterrenwacht Stichting voor het Kind Cursus textiele werkvormen Scharendijke Van Dalen Natuursteen B.V. GRAFSTENEN Wigberths wraak ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 7 januari 1982 Nr. 23043 GOES, 4-1. Het hoofdbestuur van de Zuidelijke Land bouw Maatschappij is voor de eerste maal in het nieuwe jaar in vergadering bijeen geweest. De vergadering vond plaats in het Landbouwhuis, na afloop van de gebruike lijke nieuwjaarsbijeenkomst met het personeel. Na zijn nieuwjaarswens zei voorzitter Doeleman de verleiding te willen weerstaan om in zijn openingswoord nog uitvoerig terug te blikken op het voorbije jaar ook al omdat vlak voor de jaarwisseling de prognose '81/'82 van het Landbouw Ekonomisch Instituut (LEI) is gepubliceerd die nogal wat aan dacht heeft gekregen^ Vooral ook in de pers is daar nogal op ingegaan. En daaruit blijkt hoe moeilijk het is een objektieve weer gave te geven van de juiste situatie. Wanneer een of meer sektoren een ge deelte van de door de jaren heen op gelopen achterstand inhaalt, dan wordt alleen die verbetering naar buiten gebracht zonder dat tot uiting komt hoeveel men nog achter ligt bij andere sektoren van het bedrijfsle ven. Overigens is het wel opmerkelijk dat de land- en tuinbouw blijkbaar een van de weinige sektoren in het totale bedrijfsleven is die vooral op de exportmarkt zijn positie heeft we ten te verbeteren. Deze gunstige exportontwikkeling loopt echter niet parallel met de in komenspositie van de bedrijven in de land- en tuinbouw. Met name in de akkerbouw is de kostenontwikke ling verontrustend. De vrij goede opbrengsten en de re delijke prijsontwikkeling maken het niet mogelijk de kostenontwikkeling voldoende te kompenseren. In het verleden is door de mechani satie de stijging van de arbeids kosten beperkt kunnen worden maar daar blijkt nu de rek uit te zijn. Het gevolg daarvan is dat èn de arbeids kosten met de werktuigkosten èn het werk door derden steeds zwaarder op de exploitatie gaan drukken. In andere sektoren wordt er veel gesproken over energiekosten, maar ook bij de akkerbouw gaan de ener giekosten o.a. van dieselolie een rol spelen. Zelfstandigenbeleid Doeleman: „Wij zullen bij de over heid aan moeten blijven dringen op een gunstiger zelfstandigen beleid, met maatregelen die een optimale be drijfsvoering mogelijk maken onder andere door ruilverkaveling, parti- kulier-kultuurtechnische werken (pcw) en extra aandacht voor kleine- en kavelruilobjekten." Zorgen maken wij ons over ont wikkelingen zoals in Frankrijk waar men zich minder aantrekt van de EEG dan in ons land, gezien het ak- tieprogramma van het Franse mi nisterie van landbouw dat 5,5 mil jard Fr. frs. aan steunmaatregelen in de Franse landbouw stopt. Hieruit blijkt dat het verantwoord is geweest dat het Landbouwschap voet bij stuk heeft gehouden wat be treft het aardgaskontrakt. EEG-maatregelen De ZLM-voorzitter vroeg zich dan ook af of de Nederlandse overheid zich niet te gemakkelijk achter EEG- maatregelen verschuilt om zo bepaal de bezuinigingen doorgevoerd te krijgen: „wanneer het gaat over be zuinigingsrondes wordt het tijd dat het ministerie van landbouw zich harder opstelt. Verdere bezuinigin gen zijn niet meer verantwoord" en "als het gaat over de besteding van de gelden die de overheid onder meer via het aardgas beschikbaar stelt willen wij over de besteding als be drijfsleven meepraten over de bestemming". DEN HAAG. Minister Van Thijn van binnenlandse zaken zal de vijf centrales van overheidspersoneel een plan voor 9.500 nieuwe banen in de kwartaire sektor voorleggen. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Bruinisse In de Ned. Herv. Kerk te Bruinisse zijn de vakatures van enige niet her kiesbare kerkeraadsleden vervuld. In de vakature ouderling kerk voogd S. de Koning werd gekozen de heer W. van den Berge; ouderling kerkvoogd C. de Keizer werd opge volgd door de heer G. Schraver en in de vakature ouderling-A. Jumelet werd vervuld door de heer H. Hooft- man. BRUINISSE, 6-1. De Noordzeekotters, die in span de laatste maanden op de z.g. kanaalharing visten, kunnen het nu wel voor gezien houden. Toen de vis serij voor Nederlandse kotters werd vrijgegeven, was de vis gevuld met hom of kuit, uitstekend geschikt om te worden verwerkt als bokking, gemarineer de haring, haring in 't zuur of op andere manier te worden gekonserveerd. De haring zwom toen nog naar de paaigronden. Maar dat paaifeest is nu voorbij en de haring die als ijle kanaalharing bij honderdduizenden kilo's in de Franse Kanaalhavens werd aangevoerd, juist in de weken voor Kerstmis, was voor de industrie en de handel weinig interessant. Alleen voor veevoeder werd deze haring gekocht, maar de opbrengst was bij lange na niet voldoende om de kosten (onder meer van de dure stookolie) te dekken. En dan begint natuurlijk ook weer het omzien in wrok, over het ondoor dachte en verkeerde E.E.G.-beleid. Meer opbrengst Haring die in de tweede helft van december nog geen 70 cent per kilo opbracht, had wanneer de vangst in mei of juni was vrijgegeven, tiental len miljoenen guldens meer opge bracht. Het RIVO (Rijks Instituut Visserij Onderzoek) is er van overtuigd dat de kanaalharingstam de laatste jaren enorm is gegroeid. Er zal dan ook voor moeten gezorgd, dat de haring visserij in 1982 wel op tijd wordt vrij gegeven. De haringstand zal daar KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Twijzelerheide: W. van den Brink te Rumpt (Gld); te Zwarte- broek: P. de Vries, kand. te Alblas- serdam; te Wapenveld: W. Westland te Lunteren; te Zeist (toez.): W. van Gorsel te Wijk bij Heusden. Aangenomen naar Meeuwen: K. C. Kos, te Zeist. Bedankt voor Ridderkerk, nieuwe pred. plaats: H. Harkema te Brake!; voor Strijen: H. G. Oostinga te Slie- drecht; voor Borculo (toez.): J. J. Franck te Eelde-Paterswolde. Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Zutphen (t.b.v. het maatschappelijk aktiverings- werk dr. J. C. Sikkelstichting): L. P. Miedeman kand. aldaar; naar Drach ten: Th. P. van Belzen te Nunspeet. geen schade van ondervinden, de Ne derlandse ekonomie kan er wel een hoognodige flinke injektie door krij gen. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Nijmegen: drs. L. Sol- lie, kand. te Zwartshiis; te Eemdijk: drs. H. Drost, kand. te Enschede. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Rhenen i.c.m. doven- zorg: Th. van Stuyvenberg te Melis- kerke. Bedankt voor Rotterdam-West: A. Moerkerken te Nieuw Beijerland. MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 5 januari 1982 Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 uit opslag handel en coö peratie, 49,75 - 50,75; tarwe, basis 16 uit eigen opslag, 52,00; zomer- gerst, basis 16 52,75 - 53,75; voergerst, basis 16 46,75-/ 47,25; haver, basis 16 44,50; erwten (kleine groene) 81,00 - 85,00; Schokkers 79,50 - 85,50; Capucij- ners 162,50; bruine bonen (vrij van grond en halve bonen; 18 vocht) 182,50 - 187,50; karwij (boeren schoon) 227,50 - 245,00; karwij (prima doorsnee kwaliteit) 262,50. Exklusief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldgewas, direkte leve ring, op auto geleverd, 19,00 - 22,00 per 100 kg. 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen, 20,00 - 23.00 per 100 kg. Voeder aardappelen 9,00 per 100 kg. Notering Rotterdamse Beurs d.d. 4 januari 1982: Bintje 35-50 mm 22,00 - 23,00 per 100 kg; 50 mm-opwaarts 26,50 - 28.00 per 100 kg. Exklusief b.t.w. Uien Zaaiuien 0,18 - 0,20 per kg. Zaai- uien, grove blanke partijen, 0,21 - 0,25. Op auto gelever en exklusief b.t.w. Vlas Ongerepeld, op auto geleverd, ex klusief b.t.w. 0,35 - 0,52 per kg. Hooi en stro Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi 225,— - 250,—; dijkhooi 160,— - 180,—; Roodzwenk 130,—; Veldbeemd 150,—; Riet- zwenk 95,110,—; Raaigrassen 130,—; gerstestro 125,—; tar- westro 95,100,—; schokkerstro 100,125,—erwtenstro 110, 130,—; bruine bonenstro 120,—. Op auto geleverd en exklusief b.t.w. De Eierveilingen BARNEVELD, 6-1. Coöp. Veluwse Eierveiling. Aanvoer 2.370.600 stuks. Stemming: kalm. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 11,40; 55-56 gram 13,35 - 14,20; 60-61 gram 14,10 - 14,00; 65-66 gram 14,05 - 14,20. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 6-1. Aanvoer: totaal 6982, runderen 2734, graskalveren 200, vette kalveren 34, nuchtere kal veren 1986, schapen 1073; geiten 35, slachtvarkens 920, slachtrunderen 1410. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2450 - 3250; guiste koeien 1600 - 1950; kalfvaarzen roodbont 2350 - 3225; zwartbont 2000 - 2625; klamvaarzen 1800 - 2125; guiste vaarzen 1775 - 2125; pinken 850 - 1700; graskalveren 700 - 1000; nuchtere kalveren roodbont 225 - 550; zwartbont 150 - 430; weideschapen 80 -ƒ 155; lammeren 80 - 150; vette schapen 170 - 260; vette lammeren 170 - 240. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,40 - 9,10, 2e 7,35 - 8,40; vaarzen le 7,40 - 8,40, 2e 6,70 - 7,40; koeien le 7,45 - 8,40, 2e 6,90 - 7,45, 3e 6,60 - 6,90; worstkoeien 5,20 - 6,50; dikbillen 9,40 - 13,60; vette kalveren le 7,25 - 7,35, 2e 7,15 - 7,25, 3e 6,50 -ƒ 7,15; slachtzeugen le 3,50 - 3,60, 2e 3,40 - 3,50, 3e 2,75 - 3,40. SCHEEPVAART Acila, 4-1 ten anker 50 noord oost Singapore Acmaea, 5-1 te Pointe Noire Acteon, 5-1 te Chittagong Aldabi, 5-1 ten anker La Pallice Atlantic Star, 6-1 te Southampton Macoma, 6-1 te Las Tanura Nedlloyd Rockanje, 5-1 te Izmir Nivon, roepnaam van Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (afd. Goes), waaronder o.a. ook Schouwen-Dui- veland ressorteert, houdt, zondag 10 januari 1982 een exkursie naar de Sterrenwacht Simon Stevin" te Hoeven. Vertrek 12.30 uur vanaf het parkeerterrein bij winkelcentrum „de Bussel" in Goes-Zuid. Aanvang exkursie te Hoeven om 13.30 uur. Ook niet-leden kunnen deelnemen. Afd. Nivon De opbrengst van dè verkoopaktie kinderzegel en kaarten bedraagt 12.081,40. Door de inzet van U. V.V.-sters, die in de stand in postkantoor, hebben geholpen met de verkoop èn mede door de klanten is dit prachtige re sultaat bereikt. Hartelijk dank!! Tevens dank aan de pers en P.T.T., die ons zo terwillen zijn geweest. Tot volgend jaar graag! HET PLAATSELIJK COMITÉ Op dinsdag 12 januari a.s. start voor de derde maal een kursus textie le werkvormen. Op deze kursus zal de kursisten geleerd worden om pop pen te maken. De kursus omvat 10 lessen van 2 uur en staat onder leiding van mevr. Ted Stigter-Meyer uit Brouwersha ven. De onkosten bedragen voor de 10 lessen 45,-. Inlichtingen en aanmeldingen bij: mevr. L. S. M. Horst-Kuit, Ellemeet, tel. 01117-1329 en mevr. S. Duk- Veenstra, Scharendijke, tel. 01117- 1231. S. DUK-VEENSTRA Heel blij zijn wij met de ge boorte van onze dochter en zusje EVA PIET en CORRIE VAN ZOEST HANS Zierikzee, 4 januari 1982 St. Domusstraat 43 Tijdelijk adres: Zweedse Rode Kruis Zieken huis Zierikzee. Wij zijn erg blij met de ge boorte van onze dochter en zusje die wij PETRA zullen noemen. RUDI, LIA en RONALD DE MUNNIK 5 januari 1982 Schendersweg 11 4318 ER Brouwershaven Stille verwondering voor dit nieuwe leven met dank aan Hem die ons dit heeft gege ven Geboren op 5 januari 1982 EIBERT zoon en broertje van PIETER TIGCHELAAR ANNEKE TIGCHELAAR- WIERSMA SARAGERBRIG Bogerdweg 24 4315 CC Dreischor Tijdelijk: Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis te Zierik- Hartelijk bedankt voor de vele kado's, bloemen en kaarten na de geboorte van onze zoon JOCHEM. LEEN en JOLANDA, NADINE MOL Zierikzee, januari 1982 Varremarkt 24 PETER PLAISIER JACQUELINE DE GRAAF delen u mede dat zij gaan trouwen op vrijdag 15 januari 1982 om 15.00 uur in het gemeentehuis te Scharendijke. U kunt ons feliciteren van 19.30 tot 21.00 uur in het „Durp- suus" te Ellemeet. Ons adres blijft Schelpweg 12, 4323 LN Ellemeet. ANE VAN DE VELDE CONNY VAN DER WEKKEN delen u mede, ook namens wederzijdse ouders, dat zij D.V. 15 januari 1982, om 14.00 uur in het stadhuis te Brouwersha ven in het huwelijk hopen te treden. De kerkelijke bevestiging vindt plaats in de Kerk van de Ge reformeerde Gemeente te Nieuwerkerk om 15.00 uur door de weleerwaarde heer Ds. M. J. van Gelder. Gelegenheid tot feliciteren van 20.00-21.30 uur in de zaal van de Chr. Geref. Kerk, Zevengetij straat 11 te Zierikzee. Zuiddijkweg 15 4317 NC Schuddebeurs Oosterweegje 13 4317 AD Noordgouwe Dankbetuiging Hartelijk dank voor de vele kaarten en andere geschenken ontvangen in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. PETEftpE VLIEGER Oostérland, januari 1982 sAriL Koninginneplein 17 Hartelijk dank aan allen die blijk hebben gegeven van hun medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. JANNY v. d. HAVE Nieuwerkerk, januari 1982 Esdoornstraat 36 Op 2 januari 1982 hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve zoon, onze dierbare broer, zwager en oom JOHAN THEUNIS BARENDREGT geboren 16 februari 1924. Nieuwerkerk: N. L. B ARENDREGT-LIE VEN SE Blaricum: T. J. BARENDREGT K. J. BARENDREGT-GAST Zierikzee: T. C. M. KOOPMAN-BARENDREGT C. KOOPMAN Neven en nichten Aan huis liever geen bezoek. Overeenkomstig zijn wens heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden. Na een kortstondige ziekte, is uit onze familiekring ont vallen onze neef J. T. BARENDREGT op de leeftijd van 57 jaar. Zierikzee: P. C. BARENDREGT Dreischor: J. BARENDREGT L. BARENDREGT-VAN GASTEL 2 januari 1982 ZIERIKZEESCRE NIEUWSBODE uw grootouders lazen hem al! Na een langdurige ziekte is heden overleden mijn lieve man en vriend JAN LEENDERT VIERGEVER Ridder in de Orde van Oranje Nassau op de leeftijd van 65 jaar. M. D. VIERGEVER-DE RIJKE 4328 NC Burgh-Haamstede, 5 januari 1982 Weeldeweg 10 Geen bezoek aan huis. De overledene is opgebaard in de aula van de begraaf plaats „Vredehof" te Haamstede. Gelegenheid tot condo leren aldaar op donderdagavond van 7 tot 8 uur. De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 8 januari a.s. te 14.00 uur in het crematorium Breda, Tuinzichtlaan. Gelegenheid tot condoleren na de crematie in de koffieka mer van het crematorium. Degenen die deze plechtigheid wensen bij te wonen wor den verzocht om 13.45 uur aanwezig te zijn. Na een langdurige ziekte is heden overleden mijn zoon JAN LEENDERT VIERGEVER op de leeftijd van 65 jaar. C. J. VIERGEVER-DORREMAN Zierikzee, 5 januari 1982 Cornelia Stichting Havenpark 37 Met diep leedwezen vernamen wij het overlijden van on ze beste vriend de heer L. J. VIERGEVER Zijn vriendschap zal in onze herinnering blijven voortle ven. Burgh-Haamstede: B. STOEL C. STOEL-HAGESTEIN en kinderen Zierikzee: M. C. WALKIER A. W. WALKIER-BARENDSE en kinderen Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van ons zeer geacht lid de heer 1 J. VIERGEVER op de leeftijd van 65 jaar. Zijn bereidheid en inzet voor ons koor zullen wij nimmer vergeten. Zangvereniging „Nu met Hope" Burgh-Haamstede, 5 januari 1982 Met groot leedwezen geven wij kennis van het plotseling overlijden van onze lieve, zeer zorgzame man en vader ARIE VINK op de leeftijd van 51 jaar. J. A. VINK-'T HART MARJA GREET CORINE ASTRID LEEN RONA 4301 XA Zierikzee, 6 januari 1982 Kabbelaarsbank 29 Geen bloemen De teraardebestelling zal plaatshebben zaterdag 9 janua ri a.s. om 11.45 uur op de algemene begraafplaats te Zie rikzee. Gelegenheid tot condoleren aan huis. Mede namens mijn vrouw en kinderen dank ik allen heel hartelijk voor de vele gelukwensen, bloemen en geschenken die ik mocht ontvangen bij mijn afscheid van de PTT op 2 ja nuari j.l. Deze dag is voor ons een onvergetelijke gebeurtenis gewor den. P. C. WILLEMSE Bij ons vertrek uit Zierikzee groeten wij vrienden, beken den en relaties en wensen al len een voorspoedig 1982. GON, GÉ, KAREL en NIELS DREYER U blijft op de hoogte met de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Machinale steenhouwerij en -zagerij speciaal adres voor levering van in de door u gewenste natuur steensoorten Bagijnestr. 35 - Zierikzee - Telefoon (01110)2238-5721 Goes - Langemeet 32 - Tel. (01100) 27919 3. De gehele omgeving maakt een verlaten in druk, als het schip langzaam de rivier opvaart. In een kleine inham, waar hun boot vanuit zee niet zichtbaar is, landen ze. „We moeten zo snel mogelijk paarden zien te krijgen", zegt Eric en rondkijkend knikt hij tevreden. „Daar is de Romeinse muur," wijst hij, „we zijn dus veilig op Brits gebied". „Ik heb geld", zegt Mildred, „we kunnen paarden kopen bij de eerste grenspost, die we bereiken". „En mogelijk meteen een boodschapper zen den naar Vortigern om hem in te lichten over onze komst", vult de Noorman aan. „Denkt ge dat het al gaan zal Axe?" De boog schutter knikt kort en even later trekt het kleine troepje met de hond over de onafzienba re vlakte op weg naar de dichtstbijzijnde grenspost der Britten. Helaas deze grenspost zullen zij nimmer bereiken

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7