Een kleinigheid vergeten Van Dam verhoogt minimum inkomensgrens voor premiewoningen Wolven in Portugal Invoering van Postbank per 1 januari 1984 5 Flitsen uit het buitenland Man bijt vrouw Tweede Kamer Geen huurverhoging na isolatie Situatie bij Hoogovens kritiek „Nederland- Amerika 200" Het leger en de ruimte Maastricht: in de huiskamer Bekentenis in moordzaak Wat biedt de BEELDBUIS? I f i A. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 7 januari 1982 Nr. 23043 DEN HAAG, 6-1. Wie dit jaar een premiekoopwoning wil aanschaffen moet in 1981 een belastbaar inkomen van minstens 27.500 gulden hebben gehad. Woont de huizenkoper in de Randstad, dan moet hij minimaal 29.500 gulden als belastbaar inkomen hebben opgegeven. Minister Van Dam, van volkshuis vesting en ruimtelijke ordening heeft deze verhoging met vijftienhonderd gulden woensdag aangekondigd. Zij treedt met terugwerkende kracht op 1 ja nuari van dit jaar in werking. Vorig jaar bedroeg de ondergrens van het belastbaar inkomen 28.000 gulden in de Randstad en 26.000 gul den in de rest van Nederland. De bo vengrens is voor dit. jaar vastgesteld op 39.500 gulden en 41.500 gulden in de Randstad. Ook dit is ten opzichte van vorig jaar een verhoging met vijftienhonderd gulden. CAIRO, Het proces tegen 24 Egyp- tenaren die terechtstaan in verband met de moord op president Sadat is hervat. Alle verdedigers die op 29 de cember een boycot van het proces be gonnen uit protest tegen wat zij noemden de beperkingen van hun rechten „in de duisternis van beslo ten zittingen", waren weer aanwe zig. ACCRA. Kapitein-vlieger Jerry Rawlings, de nieuwe machthebber in Ghana, heeft gezegd dat zijn bewind geen militaire diktatuur zal zijn en dat hij binnenkort burgers in zijn re gering zal opnemen om het wanbe leid van de vorige leiders te korrige- ren. WASHINGTON. De Egyptische president Hosni Moebarak zal op 3 februari in Washington een ontmoe ting hebben met president Reagan van de Verenigde Staten. Dit hebben funktionarissen van het Witte Huis meegedeeld. BEIROET. Iraakse strijdkrachten hebben een grote aanval geopend op Iraanse posities in de centrale sektor van het front. Een Iraaks militair kommuniqué maakte gewag van meer dan 1800 doden aan Iraanse kant en talrijke gewonden en krijgs gevangenen. TRENTO. De Italiaanse terroristi sche organisatie Rode Brigades heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor een bankoverval in het win tersportcentrum Madonna di Cam- piglio. Bij de overval, die door drie gemaskerde en gewapende mannen was gepleegd, werd 229 miljoen lire (ongeveer 477.000 gulden) buitge maakt. WINDHOEK. Zuidafrikaanse troe pen zijn in het grensgebied tussen Angola en Namibië voor het eerst slaags geraakt met Cubaans militai re eenheden. CANBERRA. Twee Roemenen heb ben woensdag geprobeerd zich voor het gebouw van het Australische par lement in Canberra in brand te ste ken. ATHENE. De Griekse regering acht zich niet „politiek gebonden" door het feit dat haar staatssekreta- ris voor buitenlandse zaken, Assima- kis Fotilas, zijn handtekening heeft gezet onder de maandag door de tien EG-ministers van buitenlandse za ken in Brussel overeengekomen ver klaring over Polen. OTTAWA. De Canadese regering heeft een verbond uitgevaardigd op het aannemen van buitenlandse werknemers in mijnen, op bouwter reinen, in een aantal fabrieken en voor niet-gespecialiseerde beroepen. De maatregel heeft toe doel de banen voor de Canadezen zelf te bescher men. NEW YORK. Als gevolg van de ekonomische inzinking en de hoogte van de olieprijzen, die aanzetten tot besparingen, heeft de wereldpro- duktie van olie in het afgelopen jaar een forse vermindering ondergaan. WARSCHAU. Berichten over wat de Poolse partijleider Wojchiech Ja- ruzelski maandag in Warschau tegen over de ambassadeurs van de tien landen van de Europese Gemeen schap heeft verklaard, hebben in ver scheidene West-Europese hoofdste den verwarring doen ontstaan over het lot van de geïnterneerde leiders van Solidariteit. BOGOTA. Gedurende het afgelo pen jaar zijn in Colombia honderd mensen ontvoerd. Van hen bevinden zich nog 47 in handen van hun ont voerders. Dit is dinsdag uit officiële brond in Bogota vernomen. ROME. In Rome heeft de politie twee mannen aangehouden die wel licht een nieuwe ontvoering voorbe reidden. In hun auto werden een ma chinepistool van Belgische makelij, een geweer met afgezaagde loop, een handgranaat, munitie, kettingen, nieuwe hangsloten, watten en pleisters aangetroffen. TEL AVIV, Israël, 6-1. Wan neer een man een hond bijt is dat nieuws. Wanneer een man zijn vrouw bijt, omdat hij denkt dat hij een hond is. is dat niet alleen nieuws, het mag niet van de wet. Het dagblad Jedioth Achro- noth berichtte dat de politie de 73-jarige Joseph Sarussi had aangehouden, omdat hij „waar hij maar kon" zijn vrouw van 70 had gebeten. De politie was om twee uur 's nachts door buren naar het huis wan de Sarussi's in het zuiden van Tel Aviv ontboden omdat er zulke schreeuwen uit kwamen. Sarussi vertelde dat hij wak ker was geworden uit een droom waarin hij een hongeri ge hond was geweest en dat hij zijn tanden had gezet in zijn vrouw om de honger te stillen. De premie die de aspijaut-koper van een huis bij dit (belastbaar) inko men kan krijgen is 5500 gulden in het eerste jaar, vijfduizend gulden in het tweede jaar, 4500 gulden in het derde jaar, totdat de premie met vijfhon derd gulden per jaar geheel is afge bouwd. Bij een belastbaar inkomen van 27.500 gulden ontvagt de kersverse huiseigenaar 10.900 gulden in het eerste jaar. Ook hier wordt de pre mie met vijfhonderd gulden per jaar afgebouwd. Voor premie-B-wonin gen geldt een maximum belastbaar inkomen van 70.000 gulden over 1981. Maximum prijzen De minister heeft de maximum prijzen voor premiewoningen ver hoogd. In de Randstad mag een huis van het A-type hooguit 152.000 gul den kosten, daarbuiten maximaal 142.000 gulden. Vorig jaar lagen deze bedragen beide zevenduizend gulden lager. B-woningen moeten in het westen tussen de 152.000 en de 187.000 gulden kosten en in de rest van het land tussen de 142.000 en 177.000 gulden, aldus de minister. HAMBURG. Een zware sneeuw storm met ophopingen van een meter heeft woensdagmorgen in grote de len van het noorden van de Bondsre publiek voor chaos in het verkeer ge zorgd. JERUZALEM. De Israëlische poli tie heeft meegedeeld dat zij een niet- officieel onderzoek instelt naar een smeergeldzaak waarin de naam valt van Jitzhak Moda'i, indertijd mi nister van energie in Menachem Be gins eerste kabinet, en nu minister zonder portefeuille in het tweede. BRUSSEL. De Internationale Con federatie van vrije 'Vakverbonden (ICFTU) in Brussel heeft verklaard dat zij een advocaat wil sturen naar de processen van vakbondsleden die sinds de afkondiging van de staat van beleg in Polen zijn gearresteerd. DURBAN. In Zuid-Afrika is een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de 45 huurlingen die na een mislukte staatsgreep op de Seychellen een ge kaapt vliegtuig van „Air India" dwongen naar Zuid-Afrika te gaan. BILBAO. Mannen die zich uitga ven voor leden van de Baskische af scheidingsbeweging Eta hebben de zakenman Jose Lipperheide Heinke ontvoerd uit zijn villa in Neguri bij Bilbao. De mannen maakten bekend dat voor zijn invrijheidstelling een losgeld zou worden geëist. LONDEN. De Britten hebben in de afgelopen drie weken ruim twee mil joen pond sterling bijeengebracht voor de gezinnen van acht mannen, die voor Kerstmis met hun redding boot ter hoogte van de Engelse zuid westkust ondergingen. LONDEN. In York in het noorden van Engeland zijn honderden huizen in het water komen te staan als ge volg van het buiten zijn oevers tre den van de rivier de Ouse. SAN SEBASTIAN. De „Antikom- munistische apostolische alliantie" (A.A.A.), een extreem-rechtse organi satie, heeft zich dinsdag verantwoor delijk gesteld voor de moord afgelo pen zaterdag op een taxichauffeur in Berastegui (Baskenland). PEKING. De Chinese regering heeft berichten als zouden de Vere nigde Staten Russische militaire oe feningen volgen vanaf een waarne mingspost in het noordwesten van China noch bevestigd noch ontkend. Een woordvoerder in Peking sprak dinsdag van „de simpele versprei ding van geruchten". ATHENE. De voorzitter van de Westduitse sociaal-demokratische partij, oud-bondskanselier Willy Brandt, heeft in Athene verklaard dat het niet zijn taak kan zijn, de rol van bemiddelaar de kwestie Cyprus op zich te nemen. GUATEMALASTAD. In het depar tement Escuintla in het zuiden van Guatemala zijn woensdag de lijken gevonden van de twee geestelijken die maandagavond uit hun pastorie waren ontvoerd. Het gaat om de Bel gische pater Pablo Schildersmans (33) en pater Roberto Paredes, die be hoorden tot de Belgische Katholieke Orde Missionhurst-Cicm. PORTO, 6-1. Het slechte weer in Portugal is er de oorzaak van dat wolven de laatste dagen steeds vaker rondzwerven vlak bij bergdorpen in het noordoosten en schaapskuddes aanvallen. In een dorp bij Macedo de Cavaleiros verscheurde een troep wolven maandag enkele schapen en een herdershond. De jaarlijkse bijdrage voor B- woningen is afhankelijk van de prijs van een huis. Bij 142.000/152.000 gul den bedraagt zij 5500 gulden (eerste jaar) en bij 177.000/187.000 gulden 2700 gulden. Vorig jaar lagen deze bijdragen van het rijk vijfhonderd gulden lager. DEN HAAG, 6-1. Minister Van Dam van Volkshuisvesting vindt het onterecht dat verhuurders huren ver hogen op grond van het isoleren van huurwoningen voor rekening van de huurder. Dat dit ontoelaatbaar is zal worden vastgelegd in het „besluit huurprij zen woonruimte", zo heeft de mi nister meegedeeld in antwoord op schriftelijke vragen van het tweede kamerlid Duinker (PvdA). Het Nederlands Verbond van Huurders had de gewraakte praktijk aan de orde gesteld in zijn jaar verslag over 1980 van november 1981. Het probleem was dat het besluit huurprijzen woonruimte geen basis biedt om na te gaan of huurverhogin gen op grond van aangebrachte isola tievoorzieningen terecht zijn. IJMUIDEN, 6-1. Door de grote ver liezen van de afgelopen jaren in 1J- muiden en bij de belangrijkste Ne derlandse dochterondernemingen is de financiële situatie van Hoogovens kritiek geworden. Alleen met inspanning van alle krachten en met uiterste zuinigheid kan het bedrijf uit het dal omhoog krabbelen. Na 1981, het zorgelijkste jaar dat de onderneming sinds een halve eeuw heeft gekend, zal ook dit bedrijf slechts zeer beperkt door nieuwe afspraken met de sociale partners de arbeidsvoorwaarde^ kunnen verbeteren. Ieder zal duide lijk moeten zijn dat eigenlijk niets kan en dat het enige dat toch gedaan zal worden gericht moet zijn op speci fieke situaties, bijvoorbeeld voor hen die in bijzondere omstandighe den werken. Aldus drs. J. D. Hoog- landt, voorzitter van de raad vai^ bestuur van Hoogovens in zijn nieuw j aarstoespraak DEN HAAG, 6-1. Een levendige uitwisseling op een breed artistiek terrein tussen Nederland en Amerika markeert 1982. Daarmee wordt het jaar herdacht dat de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen tweehonderd jaar bestaan. Een reeks aktiviteiten als kóncerten, theater- produkties en tentoonstellingen staat op stapel voor „Nederland- Amerika 200". Het ministerie van CRM heeft er een overzicht van gege ven. UTRECHT, 6-1. Het Nederlandse leger gebruikt te veel ruimte als oe fenterrein. Het ministerie van defen sie moet serieus gaan onderzoeken of het mogelijk is bij oefeningen meer dan nu gebruik te maken van bestaande landwegen, simulatoren en terreinen in het buitenland. Dat schrijft de Stichting Natuur en Mi lieu in een kommentaar op het struk- tuurschema militaire oefenterreinen dat in maart vorig jaar onder de vori ge regering is uitgekomen. MAASTRICHT, 6-1. De agressivi teit in Maastricht is het afgelopen jaar verschoven van de straat naar de huiskamer. Er zijn veel meer ruzies thuis dan op straat uitgevochten en dat is wellicht te verklaren door de ekonomische krisis. Kommissaris N. Gijben van de ge meentepolitie Maastricht zei dit dinsdag tijdens de nieuwjaarsbijeen komst. APELDOORN, 6-1. Bij de politie van Apeldoorn heeft zich dinsdag een 26-jarige man uit Twello gemeld, die heeft bekend in december van het vo rig jaar de 25-jarige Atja Haurissa uit Vaassen te hebben vermoord. Haurissa werd in de nacht van 12 op 13 december na een woordenwis seling op een Molukse kulturele avond in Twello met een vuurwapen om het leven gebracht. De verden king viel toen al op de 26-jarige S. J. F. T., maar deze was na de schietpar tij in een auto gevlucht en tot dins dag nog niet door de politie achter haald. De man is inmiddels ingeslo ten en zal eind van deze week worden voorgeleid. ZIERIKZEE. De Driekoningenlaan in 1928. Rustig en evenwichtig, dat is duidelijk en zonder enkel geparkeerd autootje. DEN HAAG, 4-1. Drs. Ph. Leenman, direkteur-generaal van de PTT, acht realisering van de Postbank op korte termijn wenselijk. Als datum van in werkingtreding noemde hij maandag in Den Haag tijdens zijn toelichting op het nieuwjaarsbericht 1 januari 1984. Volgens hem is het aan te bevelen dat de start van de Postbank samen valt met het begin van een nieuw ka lenderjaar. „De datum van 1 januari 1984 is voor de PTT gunstig omdat dan een optimale voorbereidingspe riode in acht kan worden genomen", aldus drs. Leenman. Versterkende maatregelen Op het ogenblik worden maatrege len voorbereid om de positie van de Postgiro/Rijkspostspaarbank op korte termijn te vesterken. Het dienstenpakket zal worden verruimd met onder meer een reisverzekering, aan- en verkoop van vreemde valuta, uitbreiding van het debetstaan op de Postgiro, rekening-courantkrediet en zakelijke termijn deposito's. Ten aanzien van het zakelijke diensten- KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND HENGELO. Het bedrijfsleven in -Twente en Salland is er volgens de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor deze regio's slechter aan toe dan dat in de rest van Nederland. AMSTERDAM. In Amsterdam dient vandaag (donderdag) een kort geding met als inzet het gekraakte pand aan de Reguliersgracht 20. De krakers hebben dit, naar zij zeggen, aangespannen omdat burgemeester Polak hen niet toestaat langer in het pand te blijven. DEN HAAG. Op 27 januari zullen in de Haagse Rolzaal de ratifikatie- oorkonden van het Nederlands-Bel gische taalunieverdrag worden uit gewisseld, waardoor het verdrag in werking kan treden. DEN HAAG. Het WD-kamerlid De Korte wil van minister Den Uyl (van sociale zaken en werkgelegen heid) opheldering over ambtelijke notities, waarin de regelmatige toe passing van de Loonwet wordt afge wezen. TERNEUZEN. Minister Zeeval- king van verkeer en waterstaat heeft tijdens zijn eerste werkbezoek aan Zeeland een oplossing aangereikt ge kregen, die een einde zou kunnen ma ken aan de schade-varingen door auto-schepen in de sluizen van Ter- neuzen. pakket zal dit betekenen dat er in de naaste toekomst enkele honderden nieuwe arbeidsplaatsen bij de PTT nodig zullen zijn, zo zei drs. C. J. Schotsman, hoofddirekteur geld- diensten van de PTT. DEN HAAG. De omzet van de twaalf bloemenveilingen, aangeslo ten bij de Vereniging van Bloemen veilingen in Nederland V.B.N., is het afgelopen jaar met 12,6 procent gestegen tot ruim 2,3 miljard gulden. ENTER. In de Hervormde school in Enter (gemeente Wierden) heeft brand gewoed. Drie lokalen liepen ernstige brandschade op en de andere drie lesruimten werden aangetast door rook en bluswater. DEN HAAG. De gemeente Gronin gen krijgt van het rijk een bedrag van ten hoogste 4.780.000 gulden als tegemoetkoming in de kosten van de verplaatsing van het chemisch be drijf Aagrunol. "ENSCHEDE. De politie en de brandweer-,ovan .Enschede hebben aanwijzingen dat de brand, die in de nacht van maandag op dinsdag in een restaurant annex pension heeft ge woed, is aangestoken. DEN HAAG. Staatssekretaris De Boer van c.r.m. heeft bij de Tweede Kamer het wetsontwerp ingediend voor de Stichting Informatie- en Coördinatie-orgaan dienstverlening oorlogsgetroffenen. Als het wordt aangenomen, kan de CODO geza menlijk worden opgericht door de overheid en het partikulier initia tief. STAMPERSGAT. De Suikerunie is tussen 1975 en 1980 voor zeker twee honderdduizend gulden opgelicht als gevolg van de zogenaamde pulpfrau- de. Dit heeft een woordvoerder van de rijkspolitie, distrikt Breda, mee gedeeld na de eerste verhoren van de drie verdachten die begin deze week zijn aangehouden. WASSENAAR. Een 15-jarige jon gen uit Wassenaar heeft dinsdag avond in een brief aan de burge meester en de politie van deze plaats bekend met een katapult op de ra men van de raadzaal en de werkka mer van de burgemeester in het ge meentehuis te hebben geschoten. SCHIPHOL. De KLM heeft bij de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing kort voor de jaarwisseling een toestel van het type Boeing 74M 225 miljoen gulden besteld. VRIJDAG 8 JANUARI NED. 1: Kwart over acht begint de zevende aflevering van de Ameri kaanse serie „How the West was won". Zeb en Luke nemen de veesta pel van de Arapaha-indianen mee en moeten met de dieren door een wilde woestijn, hetgeen bijna fataal dreigt te worden voor de mannen alsook voor de dieren. Ondertussen krijgen tante Molly en Jesse een ongeluk met de postkoets, waarbij Jesse spoor loos verdwijnt in de woestijn. Na het „Nieuws" van half tien neemt het IKON even de uitzending over met de dokumentaire „Het volk en zijn belang". De makers van deze doku mentaire willen laten zien, dat de mens handelt naar de rangorde van zijn waardes in het leven. De proble men ontstaan pas goed als er van bui ten af getornd wordt aan die waar den. Vanavond krijgen we filmbeel den van de opstand in de Jordaan in 1934, die ontstond toen premier Co- lijn de sociale uitkeringen nog verder ging verlagen vanwege de toenmali ge ekonomische krisis. De AVRO besluit dan haar avonduitzending met de Amerikaanse speelfilm uit 1960 „De wereld van Suzie Wong". NED. 2: Na het Journaalvan acht uur, het eerste deel van de drie delige Nederlandse speelfilm „Dr. Vlimmen". Dr. Vlimmen is een vee arts in het plaats je Dombergen, waar de mensen alles denken te weten over zijn privé leven. Dat laat de dokter steenkoud, want hij houdt al leen maar van dieren en niet van mensen. Zijn enige vriend is de pro- deo advocaat Floor Dacka. Om tien over negen heeft de TROS nog een nieuwe produktie voor ons en wel de eerste aflevering van een zesdelige Engelse thriller „Sam Harvey", naar het boek van Francis Durbridge. In- spekteur Sam Harvey krijgt de op dracht om de moord op een echtpaar van middelbare leeftijd op te lossen. Het blijken zijn ouders te zijn NED. 1:11.00 Schooltelevisie; 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Open schooltijd; 18.58 Nieuws; 19.00 Holland-B elgië; 20.15 How the West was won; 21.37 Journaal; 21.55 Het volk en zijn belang; 22.35 De wereld van Suzie Wong; 00.40 Nieuws; 00.45 Nieuws voor doven. NED. 2: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 De Hulk; 20.00 Journaal; 20.27 Doc tor Vlimmen; 21.10 Sam Harvey; 22.10 Aktua TV: 23.25 Nieuws. 53 Je mag op je eigen grond tot op zekere hoogte doen en laten, wat je wilt Als je tussen tien uur's avonds en zes uur 's morgens maar rustig bent Dan is doorgaans iedereen in huis. Misschien met uitzondering van en kele lange, warme zomerse dagen. Maar op een zondagmiddag is het weer mis. Aan de andere kant van de schutting wordt gevoetbald Het is waarschijnlijk de enige „sport", die de kinderen Wervelmans kunnen be oefenen. Begeleid met veel lawaai en geschreeuw. Af en toe komt met een dof geluid de leren bal tegen de beton nen muur, maar daar kan hij wel tegen Anders wordt het als de bal een keer te hoog wordt getrapt en over de schut ting in de tuin van Steeman komt Tot vlak bij het prieel, waar het gezin zit Meteen hangen er drie, vier jongens aan de muur en kijken. Eén schreeuwt „Hé, ouwe! Schop onze bal es terug?" Joop heeft geen zin deze mooie dag door het in zijn ogen tuig te laten beder ven. Rustig komt hij overeind, pakt de bal en loopt ermee naar de muur. „Bal bij je houden, jongens, anders ben je hem kwijt" „Hij zeit wat.'t is toch zeker onze bal!" Jawel maar wat hier op mijn erf komt ben je kwijt Denk er goed om." Meteen retourneert hij de bal met een boog over de schutting en keert terug naar het prieel Waar hij het tijdschrift weer ter hand neemt, waarin hij zat te lezen. Het gaat weer een poosje góed. Ger- da loopt het huis binnen en komt even later terug met twee koppen koffie, die ze op het tafeltje zet Joop knikt ten dank en legt het blad even opzij. Hij neemt het kopje in de hand en wil het naar zijn mond brengen, maar ineens wordt het als het ware met een schok uit zijn hand geslagen. Scherven en warme koffie komen ten dele in de box terecht op het kind, dat daar rustig in zat te spelen. De jongen schrikt en zet meteen een keel op. Gerda heeft ge zien, wat er in deze éne sekonde ge beurde en komt met een kreet over eind. Pas dan realiseert Joop zich, wat er precies gebeurde: de voetbal is op nieuw over de schutting geschoten en kwam precies terecht op het kopje in zijn hand, dat brak en waarvan de scherven en de warme inhoud gedeel telijk over zijn kleren en over het kind in de box terecht kwam. Joop Steeman is iemand, die zelden of nooit goed kwaad wordt, maar nu is voor hem de maat voL Hij loopt rood aan, als hij overeind komt en naar de kleine jon gen kijkt, die zijn vrouw al uit de box heeft getild. „Is-ie gewond?" vraagt de man, eveneens geschrokken. Gerda is met een doekje bezig het gezicht van het kind schoon te vegen. Joop pakt een paar kopjeseherven uit de kleren van het kind. „Ik denk het niet, gelukkig," antwoordt de vrouw en gaat met het kind zitten, het wiegend in haar armen. „Dit is wel het toppunt!" zegt Joop Door HENK VAN HEESWIJK woedend. „Je zou hier niet eens meer rustig kunnen zitten." En werpt een weinig goeds voorspellende blik naar de vier jongens, die alweer over de schutting hangen en iets schreeuwen, dat hij helemaal niet verstaat Zonder meer gaat hij naar de schuuur, haalt er een zaag uit en begint daarmee de leren bal te bewerken In de tijd van een halve minuut is er een lek en ontsnapt de lucht er uit Met zijn grote zakmes bewerkt hij wat eens een voet bal was verder en loopt er dan mee naar de schutting. Naar achteren, intussen naar het nog altijd huilende kind wij zend. „Hebben jullie gezien wat je ge daan hebt? En kijk eens naar mijn kleren? Alsjeblieft daar hebben jullie je bal weer. Veel plezier ermee! En iedere bal van jullie, die weer op mijn erf komt wordt op dezelfde manier bewerkt!" De kinderen hebben, waarschijnlijk stom van verbazing toegekeken hoe de man hun voetbal vernielde. En als de leren resten over de schutting zijn ge gooid, zakken de jongens en bezien, wat eens een voetbal was. Joop is al weer in het prieel en kijkt bezorgd naar het nasnikkende kind. als een der grote jongens weer over de schutting hangt en schreeuwt „Hè. vuile lam straalals je ons geen nieuwe bal geeft steken we dat rothuis van je in brand!" (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5