Ger en Thea de Wit gaan er morgen mee stoppen Spontaan initiatief leidde tot een kursus poppen maken Broodgebruik zou in 1981 weer minder zijn geweest Filmkring Ziejook brengt Carnal Knowledge' Afscheid van de Mirabelle STREEKNIEUWS „Iedereen kan het leren" ZIERIKZEE, 6-1. Ger en Thea de Wit, de eigenaars van bar „Mirabelle" in Zierikzee gaan ermee stoppen. Aan staande vrijdag, morgen dus, gaat de bar over in andere handen en zoals hun opvolgers al aankondigden, zal dat wel even wennen zijn. Thea en Ger de Wit, na twaalfeneenhalf jaar uit de Mirabelle (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Ruim twaalf en een half jaar beheerden Ger en Thea de bar aan de Schuitha ven, maar juist de laatste vijf jaar kregen zij bijzondere bekendheid door hun promotie van de jazz oude stijl, waaraan zij ook zelf hun hart hebben verpand. samen met zijn broer in Dordrecht werken, in de daar bekende „Klan- der Muelen", waar ook geregeld „le vende muziek" wordt gebracht. De banden met Schouwen-Duive- land zijn echter zo sterk, dat het ge zin De Wit het (schier)eiland niet ver laat, maar zich op Ouwerkerk heeft gevestigd. Afscheid Morgen, vrijdagavond, zijn Ger en Thea voor de laatste maal in de „Mi rabelle" en worden ten afscheid een paar gezellige uurtjes doorgebracht met klanten, vrienden en kennissen, waarbij enige leden van de /.Drifting Five" zullen musiceren, Ook de nieuwe eigenaars, Jenny en Maurice Hessier uit Den Haag, zullen dan ter kennismaking aanwezig zijn. Tot genoegen van velen zullen zij de traditie van „levende muziek" voort zetten. Dat gebeurt zondagmiddag reeds met het bekende regionale trio Maar ten Bruijnes. Benny Neijman Zondagmiddag 17 januari komt vervolgens Benny Neijman naar de „Mirabelle", die de laatste jaren veel hits scoort. Zijn singles „Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet", „Ik weet niet hoe" en het recente „Een vrijgezel die gaat niet slapen" vonden goed onthaal bij een breed publiek. RENESSE Zilveren jubileum Vandaag (donderdag) wordt in „De Zeeuwse Stromen" een - voor de horeca-sektor - bijzonder jubileum gevierd. Het is deze dag 12 Vi jaar geleden dat Jenny Kouijzer in dienst trad van het bedrijf, een gebeurtenis die zel den voorkomt. In de middaguren wordt haar een receptie aangeboden in het eigen bedrijf. NOORDWELLE Nieuwjaarsreceptie N.B.v.P. Dinsdagochtend 5 januari hield de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen afdeling Noordwelle en om streken een nieuwjaarsreceptie in de koffieshop aan de Lange Reke te Re- nesse. De uitstekend bezochte bijeen komst werd geopend door de presi dente mevr. R. G. Gilijamse-Meijers, die namens het bestuur een gezond en gelukkig 1982 toewenste. Terugkij kend op het vorige jaar merkte ze op dat de afdeling in dat jaar veel nieu we leden erbij had gekregen, een te ken dat de vereniging bloeit. Bij deze gelegenheid kon men werkstukken bekijken, deels vol tooid deels stukken waaraan men nog bezig is, van dames van de ver schillende klubjes van de platte landsvrouwen. Zo waren er hand werken en schilderstukken, o.a. Hin deloper te bewonderen. De ongeveer anderhalf uur duren de bijeenkomst had een zeer geani meerd karakter. Op 28 januari hoopt men de jaarvergadering te houden. KERKWERVE Ophalen oud papier Zaterdag 9 januari haalt de s.v. W.I.K. oud papier op in Kerkwerve, Noordgouwe en Schuddebeurs. Wilt u het s.v.p. gebundeld aan de weg zet ten. Flamingo's De meisjes Sjoukje Muntendam en Marlies Kort te Haamstede, zagen in het binnenwater bij de Heerekeet, drie flamingo's. OUWERKERK Kollekte „Kinderzorg" Onder leiding van mevrouw A. M. Vijverberg-van Oeveren heeft in het vierde kwartaal 1981 weer de kollek te voor de vereniging „Kinderzorg" te Middelburg plaatsgevonden. Bijeengebracht werd 169,05. Dit bedrag werd gekoljekteerd door respectievelijk Miranda en Linda Vijverberg 70,80; Katy den Boer en Jacqueline Harinck 55,15 en door Ineke van den Hamer en Gusta van Loo 43,10. Namens „Kinderzorg" hartelijk dank voor hetgeen zij ook dit jaar voor „Kinderzorg" hebben verricht. Tevens dank aan allen die gaven. DUIVELAND Jaarvergadering V.V.V. De V.V.V.-Duiveland houdt op maandag 18 januari de jaarvergade ring in restaurant „De Vierbannen" te Ouwerkerk. Deze bijeenkomst be tekent tevens het afscheid van de heer Holm, die vele jaren leiding heeft gegeven aan het werk van de V.V.V.-Duiveland en zich daarnaast inzette voor de Streek-V.V.V. en de provinciale V.V.V, Bij de bestuursverkiezing is voorts aftredend, maar wel herkiesbaar de heer Bolijn. In één vakature moet dus worden voorzien. Voor tijd: zie agenda. Wereldbekende orkesten haalden zij naar Zierikzee, zoals de dixie- landsbands van Max Collie en Sam my Rimington en de bekende Neder landse Drifting Five waar eens Lee Towers zijn carrière begon. Jazz-sociëteit Niet alleen het Schouwen-Duive- landse publiek reageerde enthousi ast, maar ook de bands kwamen graag naar Zierikzee. De „Mirabelle" groeide bij die optre dens uit tot een geanimeerde jazzso- ciëteit. Het echtpaar De Wit had het al een tijdje in gedachten om over te scha kelen. Vooral Thea, die tevoren al enige jaren bij haar ouders in dezelf de zaak werkte, wilde het graag'wat rustiger aan gaan doen, zodat het ge zinsleven (ze hebben twee dochters) wat geregelder kan verlop&v. Ger blijft in hetzelfde vak. Hij gaat Benny Neijman - binnenkort in de Mirabelle". Burgerlijke stand over december Geboren 8 december: Gerlinda Ja- nine Petra, d.v. P. Bekedam en van H. J. M. Uitzetter (Oosterland); 16: Athina, d.v. I. Liaros en van O. Lank- horst (Oosterland); 28: Antonie Adri- aan Wilhelm, z.v. D. Bouwman en van: L. J. Bolier (Oosterland); 29: Ro- zalia Jacoba, d.v. L. Dooge en van: I. de Jonge (Oosterland); 31: Marina Ca- tharina, d.v. A. Donselaar en van S. M. Dooge (Oosterland); 31Elisabeth Suzanna, d.v. J. W. van de Velde en van C. Slijkhuis (Nieuwerkerk) gebo ren te Goes. Overleden: 3: Richard Jacobus Christiaan Peute, 13 jr, wonende te Zierikzee; 18: Rachel Stouten, e.v. J. A. van der Weele, 77 jr. (Oosterland). Gehuwd: 17: Jakob Cornells Kik, 31 jr. en Cornelia Nijsse, 25 jr. (bei den Nieuwerkerk); 17: Johannes Ma- rinus Stouten, 21 jr. (Oosterland) en Neeltje Cornelia Stouten, 21 jr. (Nieuwerkerk). NIEUWERKERK Ouddorps bezoek bij bakkerij Ten Hove Vierenvijftig leerlingen van de* Christelijke Koningin Beatrixschool uit Ouddorp brachten een bezoek aan de nieuwe en modern ingerichte bak kerij van Henk ten Hove. In twee groepen werd belangstel ling voor ons dagelijks brood ge toond. Eén groep zag de film, ge maakt rondom de bouw in 1980 van het bedrijf, terwijl de andere groep de broodbereiding in ogenschouw nam. Dit alles in het kader van het schoolprojekt „Van graan tot brood". Uiteraard gingen de leerlingen ook zelf aan het werk met een stuk deeg, waar broodjes van gemaakt werden. De kinderen genoten hier zichtbaar van, vooral toen ze hun baksel (in doos) mee naar huis mochten nemen. Brandje In de boerderij van M, d. R. aan de Stolpweg ontstond vanochtend in het ketelhuis een begin van brand. De bewoners zagen het aanvankelijk somber in en waarschuwde de brand weer. Vóór dat deze arriveerde was het brandje al geblust met een paar emmers water. De schade was dan ook zeer gering. OOSTERLAND Kollekte „Kinderzorg" Onder leiding van mevr. J. van der Werf-Steenpoorte werd hier ter plaatse ook in het vierde kwartaal van 1981 weer gekollekteerd ten batei van de Stichting „Kinderzorg" te Middelburg. Bijeengebracht werd door Corine en Martin van den Akker: 44,75; Marleen Steenpoorte en Bianca Bolle 78,45; Thereza en Leo Steenpoorte: 97,90; Izabel van der Werf 107,- en Marieke de Jonge 171,35. Zodoende was het totaalbedrag over het vierde kwartaal de mooie som van 499,45. Mede namens „Kinderzorg zeer veel dank aan de milde geefsters en gevers en zeker niet minder aan de leiding en de kol- lektantjes voor dit mooie resultaat. BRUIN1SSE Intergemeentelijke planningsgroep Als nieuwe datum voor de vergade ring van de Intergemeentelijke Coör dinerende Regionale Planningsgroep Schouwen-Duiveland/St. Philips- land in het gemeentehuis te Bruinis- se is woensdag 10 februari gekozen. De vergadering op 18 januari vindt geen doorgang. Voor tijd: zie agenda. Maaskant wil vestiging in Vlissingen In de tijd toen het in de Noordzee visserij nog botertje tot de boom was (de eerste helft van de jaren zeventig) waren er al vergevorderde plannen dat Maaskant b.v. te Bruinisse-Stel- lendam een dependance zou vestigen in Vlissingen. De onderhandelingen tussen de ge meente Vlissingen en de firma Maas kant werden afgebroken, toen de Noordzeevisserij in een krisissitua- tie terecht kwam als gevolg van de invoering vari tong en schol contin- genteringen en andere maatregelen, waardoor de vissers met verliezen te kampen kregen. Het voornemen om zich te vestigen in de onmiddellijke nabijheid van een zo groot gedeelte van de Zuid- vloot, als Breskens, Vlissingen en Arnemuiden annex het gemakkelijk bereikbaar, zijn voor een deel van de Belgische vloot, bleef echter levend en thans verkeren de onderhandelin gen tussen Maaskant en de N.V. Ha ven van Vlissingen opnieuw in een eindfase. Maaskant krijgt optie op grond om een bedrijf te vestigen ligt aan de Vlissingse binnenhaven. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. De omzet van de Ne derlandse groenten- en fruitveilin gen is, volgens een raming van het Produktschap voor grpenten en fruit, in 1981 met 11,5 procent gestegen tot ruim 2,6 miljard gulden. APELDOORN. De Vegin, de Vere niging van de Nederlandse g^sbedrij- y/en èn hét VEG-gasinstituuy hebben nét" ministerie'van .ekonómische' za ken steun gevraagd voor dé bouw van een proeffabriek voor kolenver- gassing. ROTTERDAM. De 19-jarige Rotter dammer J. E. R. van D., die was aan gehouden in verband met de tijdens nieuwjaarsnacht gepleegde moord op de 17-jarige Petra van den Berg, is op vrije voeten gesteld. SCHIPHOL. De KLM heeft van de Poolse autoriteiten toestemming ge kregen om eenmaal een vlucht Am- sterdam-Warschau uit te voeren. De ze zal donderdag (vandaag) worden gemaakt. UTRECHT. De soldatenvakbond V.V.D.M. is verontwaardigd over het feit dat bij een legeroefening onlangs drie krijgsgevangenen van de „oefenvijand" met losse flodders „geëxekuteerd" zijn. Volgens de V.V.D.M. gaat het leger met dergelij ke nagebootste exekuties zijn boekje te buiten. DEN BOSCH. De politie van Den Bosch heeft zes mensen uit die plaats aangehouden die ervan worden ver dacht in het afgelopen weekeinde een aantal verkeerslichtinstallaties on bruikbaar te hebben gemaakt. ASSEN. De C.P.N. in Assen is ge weigerd mee te doen aan de nieuw jaarsvisite van progressieve organi saties en politieke partijen in Assen, dat dit jaar voor de zevende keer op zaterdag 9 januari in Bellevue te As sen zal worden gehouden. ZIERIKZEE, 6-1. In de woning van mevrouw Ali Mol- Boogaart aan de Vlakestraat in Zierikzee heerste woens dagavond iets expositie-achtigs. Acht kursisten toonden het resultaat van hun inspanningen gedurende de afgelo pen maanden. Het ging om een kursus poppen maken. Dat resultaat mocht best gezien worden. Sinds oktober vorig jaar heeft Alie Mol haar kursisten de be ginselen van het poppen maken bij gebracht. De eerste serie was nu ge reed en vandaar dat expositie-sfeer tje. Zelf maakte Alie ongeveer vier jaar geleden kennis met de techniek van het poppen maken tijdens een kursus van het Leger des Heils, die werd geleid door de plaatselijke kunstenares Marja de Lange. Overdragen De hobby sloeg zo aan. dat ze er zich meer en meer in ging verdiepen. Bovendien sprak het haar aan de op gedane kennis op anderen over te brengen. Alie doet dat aan de meisjes van de zesde klas van de J. W. van den Doelschool in de Raamstraat tij dens de handenarbeidles. Toen enke le maanden geleden haar buurtgeno- te mevrouw R. v. d. Velde met het verzoek kwam een soort privé- kursus voor een beperkt groepje deelnemers op touw te zetten, was het enthousiasme ook meteen aanwe zig. Binnen een week zaten acht vrou wen vol inzet gebogen over de dar- wieklei, het materiaal waar de pop pen (het hoofd en de handen) uit wor den vervaardigd. De Amsterdamse popgroep The Cylinders treedt zaterdag 16 januari op in jeugdsoos Brogum te Zierikzee. De sinds vier jaar bestaande groep bestaat uit zes leden, te weten drummer Christian Muisser, zangeres Jolanda Markus, gitarist/zanger René Demets, bassist Ruud Nagel, pianist Kees Ronday en gi tarist Vincent Verbeek. De voorkeur van de groep voor de songs betreft mu ziek uit het begin van de jaren zestig. DEN HAAG, 6-1. De Nederlander is mogelijk in 1981 weer minder brood gaan eten. Meelfabrikanten en bakkerijen hebben de indruk, dat het brood- verbruik vorig jaar weer is verminderd, nadat de jaren ervoor een stabilisatie te zien hadden gegeven. DEN HAAG. De fraktie van D'66 in de Tweede Kamer noemt de recen te voorstellen in het kader van de Ziektewet in het licht van de ekono- mische omstandigheden „helaas on vermijdelijk", hoe onaangenaam de voorgestelde maatregelen ook zijn. DEN HAAG. Minister Van Dijk voor ontwikkelingssamenwerking brengt van 8 tot 19 januari een be zoek aan Sri Lanka. Sri Lanka is één van de konsentratielanden voor de Nederlandse hulpverlening. In 1981 bedroeg de Nederlandse hulp 46 mil joen gulden. DEN HAAG. Er zal geen „kerst- postzegel" worden uitgebracht. We. zal in 1983 „wellicht" een kinderze gel worden uitgebracht met de af- ^eeldjng.van één van de kinderteke ningen van de.onlangs door de PTT uitgeschreven tekenwedstrijd voor kerstkaarten./ -j p\r i GRONINGEN. De provincie Gro ningen heeft samen met deskundigen van het rijk een „noodrampenplan" opgesteld voor de gemeenten die aan de spoorlijn liggen, waarover volgen de week bij wijze van proef een mu- nitietrein zal rijden. Dat heeft P. Buyze, direkteur van de Nederlandse Bakkerij Stichting in Den Haag woensdag gezegd. Dat de broodkonsumptie in 1982 is afgenomen kan volgens Buyze echter niet meer dan een indruk zijn. „Er kunnen best psychologische f aktoren een rol spelen. Zo in de trant van, het gaat overal slecht, dus zal het bij ons ook wel niet zo best gaan. Pas als we de cijfers hebben, in mei, zullen we kunnen zien of het broodverbruik daadwerkelijk is afgenomen". SCHIPHOL. De KLM zal ook don derdag geen vluchten van en naar Griekse bestemmingen kunnen uit voeren. De staking van het personeel in dienst van buitenlandse lucht vaartmaatschappijen in Grieken land, die op 3 januari jongstleden is ingegaan, is met twee dagen ver lengd. AMSTERDAM. Een daling van het ziekteverzuim in 1980 en 1981 maakt het mogelijk, de ziektewetpremie voor de bedrijfsverenigingen die zijn aangesloten bij het Gemeenschappe lijk Administratiecentrum (GAK) in 1982 met gemiddeld 1,2 procent te verlagen. In foyer Concertzaal ZIERIKZEE, 7-1. In de foyer van de Concertzaal vertoont Stichting Ziejook vrijdagavond 8 januari de film „Carnal Knowledge", onder regie van Mike Nichols. In de hoofdrollen zijn Jack Nicholson, Ann-Margret en Art Garfun- kel te zien. In deze in 1971 gemaakte film spelen Jack Nicholson en Art Gar- funkel twee studerende kamergenoten. Hele nachten praten ze op hypothe tische wijze over sex en allerlei denk beeldige vrouwen. Na uitvoerig over leg delen ze hun eerste bedervarin- gen met een kille kamergenote (Can- dice Bergen). Na een half uur verplaatst de film zich tien jaar in de tijd. Garfunkel praat met bezadigde tevredenheid over zijn „geslaagde" huwelijk met Candice Bergen. Nicholson heeft zich uiteraard ontwikkeld tot een onver zadigbare prijsneuker, die geen inte resse toont voor een duurzame liefdes-relatie en vrouwen gebruikt als wegwerp-artikelen, in het gunstigste geval goed genoeg om zijn kwetsbare ego te strelen. Dit tien-jaar-later gedeelte opent met de introduktie van Ann-Margret. Ze geeft gestalte aan een versleten fo tomodel dat nog nèt in staat.is om aan de dreigende impotentie van Ni cholson een tijdelijk einde te maken. De kamera wordt scherp gesteld op een diner-tafel en verplaatst zich langzaam naar boven, waar Ann- Margret, zich zonder weerstand het bed laat in praten door de netjes in het pak gestoken Nicholson. Ontdaan van de traditionele laag make-up, de gestroomlijnde coiffure en het poezelige stemmetje komt Ann-Margret in deze film tot een on verwachte spelprestatie (Academy Award-nominatie). Troosteloosheid Later heeft de relatie zich ontwik keld tot een poel van troosteloos heid. Door samen te gaan wonen hoopte Nicholson zijn problemen met vrouwen op te lossen, terwijl Ann- Margret hunkerde naar standvastig heid en financiële zekerheid. Het resultaat toont echter twee ka rakterloze individuen die eikaars zwakheden voortdurend tegen el kaar uitspelen in uitzichtloze scheld kanonnades. Op vrijdag 29 januari vertoont Ziejook de film Annie Hall van Woody Allen en op vrijdag 12 fe bruari de film „Les Petites Fugues. Bij poppen gaat het volledig om handwerk: het vormen van het hoofd en het gelaat, evenals het fabriceren van het lijf en de kleding. Alie is er van overtuigd, dat iedereen de tech niek van het poppen maken kan le ren. Een blik op de fraaie poppen, die haar kursisten de afgelopen maan den hebben vervaardigd, doet echter toch vermoeden, dat minstens een spatje talent aanwezig moet zijn ge weest om tot dit resultaat te komen. Karakterpoppen Met het maken van een bandstro- hoedje werd woensdagavond de eerste kursus afgerond. Deelnemers en docente zijn vast van plan er een tweede op te laten volgen. Alie Mol volgt zelf inmiddels een kursus in Rotterdam voor het maken van zogenaamde karakterpoppen naar een techniek van Jeanette Hil- dersley. Ongetwijfeld zal ze dat straks ook op haar eigen leerlingen gaan overbrengen. Jack Nicholson met Ann-Margret.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4