Waterschap Schouwen-Duiveland nam afscheid van overleden dijkgraaf A. M. Geluk De bezwarende werkomstandigheden bij stads- en streekvervoer Tien jaar inwoonster van Borrendamme HALVE PRIJZEN Buitengewone algemene vergadering Moet er iets gebeuren STREEKNIEUWS Appelmarkt 1 Zierikzee HERENKOSTUUMS 419,-voor 209,- Kolberts229,-voor 129,- Pantalons139,-voor 69,- Lammy's1395,-voor 795,- Truien39,- 49,- 59,- Jassen, jacks 20% tot 50% korting Suede, leer20% tot 50% korting Schiesser pyama en ondergoed10% korting WOLLEN MANTELS. nu halve prijzen Jacks, coats nu halve prijzen Japonnen nu halve prijzen Deuxpieces nu halve prijzen Pullovers nu halve prijzen Blouses nu halve prijzen Rokken nu halve prijzen iPantalons nu halve prijzen 1 i ZIËRIKZEE&CHE NIEUWSBODE Donderdag 7 januari 1982 Nr. 23043 ZIERIKZEE. Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Schouwen-Duiveland, mét de algemene vergadering woens dag bijeen in 's Landskamer, ter herdenking van de overleden voorzitter, de heer A. Af. Geluk. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Deze avond zal het gaan over de verzorging van de hond en wat er zo al bij komt kijken een hond een goe de verzorging te geven en deze te on derhouden. Lia Verniel zal de vele fa cetten welke aan de orde komen toe lichten, en vragen beantwoorden. Aan de orde komen o.a.: Het onder houden van de vacht, het materiaal- welke hiervoor gebruikt wordt, ver zorgen van oren, nagels etc. het trim men van de hond enz. De avond wordt gehouden in het zuiderbaken in Middelburg-Zuid, en begint om 20.00 uur. De Polen-aktie Zaterdag 9 januari wordt een grote truck met oplegger geladen met hulp goederen voor Polen. De heer W. J. Geleijnse te Haamste de deelde mede dat pakketten zijn opgehaald te Nieuwerkerk en Sir- jansland. Te ,,Sir" kon hij 1.000,- voor de Polen-aktie in ontvangst ne men. De ingezamelde goederen wor den gevoegd bij de grote voorraad, die de aktie van „Brogum" oplever de, zodat in totaal 25 ton kan worden vervoerd. Materieel De materieelkwestie is ook opge lost, omdat de fa. Taaien B.V. te Nieuwerkerk een oplegger voor het transport beschikbaar stelde, terwijl een truck - door bemiddeling van transportbedrijf Noordhoek - werd aangeboden door een garage te Goes. Het wachten voor de heer Geleijnse is thans op een visum, daar in feite (zo is de nieuwe regeling) alleen in ternationale chauffers in Polen wor den toegelaten. De visumaanvraag loopt echter intussen en maandag kan de zaak - naar het zich laat aan zien - „rond" zijn. ZIERIKZEE Vergadering schoolraad In het stadhuis wordt maandag 11 januari een vergadering van de ge meenschappelijke schoolraad gehou den. Op de agenda staat onder meer de belangengroep De Kleine en Klei ner wordende School, de wet op de medezeggenschap in het onderwijs en de ontwikkelingen bij het open baar onderwijs in Zierikzee. Voor tijd: zie agenda. Bioscoop De Stichting Het Theater vertoont zaterdag de film Hoge Hakken, echte liefde, die geprolongeert is. In de tweede avondvoorstelling wordt za terdagavond de film Levend opgege ten door de kannibalen gedraaid, die ook zondag in bioscoop de Concert zaal te zien is. Voor tijden: zie agen da. W.A.O.-gespreksgroep Hét-F,N.V,Tbestuur wil op Schou- wen-Duivelahd probéren een W.A.O.- gespreksgroep van de grond te krij gen,-;6ïh één punt van het wel- zijnsprogramma gestalte te geven. De eerste bijeenkomst hiertoe zal zijn op donderdag 14 januari in het Verenigingsgebouw aan het Vrije. Op deze bijeenkomst zal o.m. Marius van Leeuwen aanwezig zijn (dis- triktsbestuurder). Het ligt in de be doeling dat leden met een W.A.O.- uitkering met elkaar van gedachten kunnen wisselen en door het F.N.V. van informatie worden voorzien. Voor tijd: zie agenda. SCHIPHOL. Automobilisten zul len binnenkort op het terrein van de luchthaven Schiphol te maken krij gen met verkeerslichten. logisch wordt gezuiverd, waarbij hij steeds voor ogen hield - met behoud van het goede - vernieuwingen en verbeteringen door te voeren. Medeleven Meeleven was er van de zijde van het waterschap gedurende de ziekte periode van de heer Geluk en respekt toen hij vanaf 1 januari 1981 zijn voorzitterschap weer hervatte. Iede reen toonde zich spontaan verheugd hem weer te ontmoeten en de waar dering voor en het medeleven met hem vielen op. Zeker niet omdat hij iedereen ge lijk gaf; zeer nadrukkelijk immers was hij altijd aanwezig, met overtui ging zijn mening gevend, maar kor- rekt en met respekt voor de ander. „Wij zijn hem veel dank verschul digd", zo besloot de heer Steur, die zijn medeleven uitsprak jegens echt genote en familie van de overleden dijkgraaf. Stem hoofdingeland De toespraak van de waarnemend dijkgraaf werd beantwoord door hoofdingeland J. D. de Kam, zijnde de oudste in funktie. Ook hij herinnerde aan het toen malige herstel van de dijkgraaf, „maar helaas zijn tijd was gekomen en met hem is een eerlijk, openhartig en rechtschapen mens heengegaan". De heer De Kam prees de onver moeibare geest, de onstuitbare werk lust, maar vooral de mens Geluk, die oog had voor een ander en altijd een vertrouwen gevende sfeer om zich heen verspreidde. Daarnaast was hij een kundig bestuurder, met wie het goed en prettig samenwerken was. Na de familie zijn deelneming te hebben betuigd, noemde de heer De Kam het een troost, dat de heer Ge luk, de tijd die hij van zijn Schepper heeft ontvangen, niet alleen voor zichzelf heeft gebruikt, maar voor een groot deel in dienst heeft gesteld van de gemeenschap, die hij trouw heeft gediend. Funkties Op een eerder „in memoriam" in deze krant, zij nog aangevuld, dat de heer Geluk ook president-commis saris was van een der deelnemingen van Cebeco-Handelsraad, de bestrij- dingsmiddelenfabriek Luxan. Sinds 1968 was hij vice-voorzitter van de Stichting P.R. Land- en Tuinbouw en was één der eerste landbouwers, die zijn bedrijf ter bezichtiging open stelde voor het publiek. Ook stond hij aan de wieg van het projekt, waarbij scholieren uit grote steden, tijdens een verblijf op boerderijen kennis konden maken met de Zeeuw se landbouw. Destijds kreeg zijn werk officiële waardering door zijn benoeming tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Vuilnis niet te vroeg buiten zetten Nu de ophaaltijden voor huisvuil door de reinigingsdienst veranderd zijn, blijken nogal wat inwoners en tweede huis-bezitters in Schouwen- Duiveland hun huisafval te vroeg op straat te zetten. De politie let er in deze tijd extra op, dat de voorschriften worden na geleefd. Er zijn reeds verscheidene waarschuwingen uitgedeeld. Kamercentrale Zeeland V.V.D. Op donderdag 14 januari vergadert de Kamercentrale Zeeland, afdeling Scholing en Vorming V.V.D. in „De Caisson" te Kapelle. De leiding is in handen van de heer J. D. de Voogd. (19.30 uur). Prov. Kommissie Ekonomische Aangelegenheden De Provinciale Kommissie Ekono mische Aangelegenheden, vergadert op maandag 11 januari in het Provin ciehuis. (16.00 uur). Kontaktavond Kynologenklub Zeeland De Kynologenklub Zeeland houdt 14 januari a.s. de maandelijkse Kon taktavond. DEN HAAG, 6-1. Er is geen aanleiding om aan het rij dend personeel in het stads- en streekvervoer naast de toeslagen voor gebroken diensten, onregelmatige diensten en overwerk nog een toeslag toe te kennen voor andere bezwarende werkomstandigheden. Deze omstandigheden, bijvoorbeeld zwaarte van de arbeid, inspannende houding en eenzijdige beweging, agressie van passagiers, tijdsdwang, tocht en lawaai zijn al meegenomen in de eerder toegekende verhoging van de loon schaal of hebben - volgens de onderzoekers - bij nadere beschouwing onvol doende gewicht om een hogere beloning toe te kennen. Wel bestaat er aanleiding om de be zwaren die voortvloeien uit het dienst doen op onregelmatige tijden nog eens apart te bekijken. Dit zijn de voornaamste konklusies en aan bevelingen uit het eindrapport van het centraal adviesbureau voor Orga nisatie, Documentatie, Registratie en Personeelsbeheer (ODRP) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, dat een onderzoek heeft ingesteld naar bezwarende werkomstandighe den bij het rijdend personeel van het stads- en streekvervoer. In het rapport van het bureau ODRP wordt voorgesteld om bij het werken op onregelmatige tijden zo veel mogelijk rekening te houden met individuele wensen van de chauffeur. Er zijn nu eenmaal ochtend- en avondmensen. Het bu reau erkent dat het onmogelijk is om alle bestuurders alleen op die uren te laten rijden waar zij de voorkeur aan geven. Dat neemt volgens de onder zoekers niet weg dat een poging moet worden gedaan om de voorkeur van de chauffeurs in de roosters in te bou- Men adviseert tevens om het ont vangen van een toeslag voor onregel matige diensten direkt te koppelen .aan het wérken van deze uren. Ook adviseert het ODRP om de toeslagre geling van de verschillende bedrij ven met elkaar gelijk te trekken. De streekbussen. De personeels-werkomstandigheden zijn aan de orde. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 6-11. De in de nacht van zaterdag op zon dag plotseling overleden dijkgraaf A. M. Geluk van het Waterschap Schouwen-Duiveland, is woensdag tijdens een buitengewone algemene vergadering, plechtig her dacht. Woordvoerder van het Dagelijks Bestuur was de waarnemend dijkgraaf, de heer M. J. Steur, die er op wees, hoe de heer Geluk in een periode van 23 jaar op meer dan voortreffelijke wijze leiding heeft gegeven aan het gebeuren in het waterschap en daarmede de belangen van de ingelanden heeft gediend. Hij greep terug naar het ontstaan van het waterschap, door samenvoe ging van (29) voormalige waterschap pen, met daarnaast de beheersover- name van twee kalamiteuze water keringen. Juist in die periode moest veel werk worden verzet. Na 1953 (stormrampjaar) kon het waterschap van start gaan met een uitstekend ontwateringsstelsel, goede gemalen en een verantwoord wegennet. Noordkust Een afdoende beveiliging ontstond voor de noordkust van Schouwen- Duiveland, vanaf Grevelingendam bij Bruinisse tot aan de Brouwers- dam bij Scharendijke. De voltooiing van de Schel- destormstuw, heeft de heer Geluk he laas niet meer mogen meemaken. Wél kwam de partiële dijkverster king tot stand en werd de zorg voor de waterkwaliteit gedelegeerd aan de waterschappen in Zeeland. Voorafgaande aan zijn benoeming tot dijkgraaf, was de heer Geluk voorzitter van de Kring Schouwen- Duiveland van de Z.L.M. en tot 1968 zeer nauw betrokken bij de herver kaveling van de regio. Onder zijn lei ding is in de periode 1953 tot heden, zeer veel tot stand gebracht. Volledige inzet Juist in moeilijke tijden is het be langrijk dat mensen bereid zijn initi atieven te nemen en ontwikkelingen te stimuleren, aldus de heer Steur. Voor alle relevante - reeds aangestip te - zaken heeft de - thans overleden - dijkgraaf zich volledig ingezet. Hij wist belanghebbenden in dit gebied te overtuigen en te winnen voor noodzakelijk te nemen maatre gelen. Daarnaast was hij een uitne mend organisator. Zo schreef hij de oprichting van het bureau partiële dijkversterkingen Oosterschelde op zijn naam. Hij toonde zich bereid tot een zoeken naar samenwerking in groter ver banden, indien de belangen van het geheel daarmee waren gediend. Waterschapsbond Genoemd werd ook Geluk's funkti- oneren in het bestuur van de Zeeuw se Waterschapsbond en de Unie van Waterschappen, alsmede de Techno logische Dienst van de Zeeuwse wa terschappen. Aan zijn inzicht is te danken dat op dit moment het overgrootste deel van het afvalwater in dit gebied bio- Donderdag 14 januari begint onze nullijn-prijzen opruiming! i ZIERIKZEE, 7-1. Het bejaardencentrum Borrendamme te Zierik- j zee bestaat tien jaar. Mevrouw Maria P. van Donge-Koole is de enige i inwoonster, die het hele decennium in haar kamer in Poortambacht 1 heeft meegemaakt. Het uitzicht van de sympathieke vrouw (88) is magnifiek. De St. Lievensmonstertoren toont zich bijna volledig in al zijn schoonheid en als de deur naar de kleine warande wordt ge- l opend ziet ze ook de Zeelandbrug liggen. De in Dreischor geboren en getogen bejaarde is in haar leven altijd I ruimte gewend g( weest. Als jongste uit een boerengezin doorliep ze de lagere school. ,,Mijn moeder zei: doe de zevende klas ook maar, want leren is belangrijk". Tot haar negentiende jaar werkte ze bij i vader op het land. In Zierikzee werden bij de ZLM enkele huishoude- lijke kursussen gevolgd, voornamelijk gericht op koken en met een beetje geluk kreeg mevr. Van Donge een betrekking bij de Zierikzee- i se notaris Korteweg als keukenmeisje. Tien jaar lang heeft ze daar 1 intern geleefd, totdat ze in 1927 met de direkteur van de Boerenleen- bank te Dreischor in het huwelijk trad. De heer P. S. van Donge was i een weduwnaar met twee kinderen, één van vijf en een baby, die ge- lijk onder de hoede van de inwoonster van Borrendamme kwamen. „Ik heb er heel lang over moeten denken, want ik zag een beetje te- i gen die twee kinderen op. Ik heb het toch gedaan en daar heb ik 1 nooit spijt van gehad, want ik beschouw ze helemaal als mijn eigen kinderen", vertelt de zeer spraakzame dame. Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren en toen de heer 1 Van Donge zijn werkzaamheden bij de bank niet meer aankon, nam de zoon het over en verhuisde het echtpaar naar de Molenweg. Na het overlijden van haar echtgenoot kon mevrouw Van Donge niet 1 langer in het grote huis met een tuin in Dreischor blijven. „Nee, dat ging niet alleen, dan had ik een tuinman en een werkster nodig ge- had. Mijn kinderen hebben gezorgd dat ik in Borrendamme terecht kon. Op 1 november hebben ze me gebracht. Dat ogenblik zal ik nooit vergeten, je verbrandt al de schepen achter je", aldus de geestelijk nog krasse bejaarde. Ze vertelt dat het in het begin niet meeviel in het bejaardencen- }vertrum. „Ik was gewoon om mijn eigen potje te koken. In de beginja- ren vond ik het eten niet zo goed, je moest eten wat de kok gemaakt hadtdNurkan je kiezen uit twee menu's. i Aan de muren hangen de herinneringen aan de fijne jaren in Drei- schor. Op een schilderij staat het watergemaal afgebeeld en achter glas hangt een tekening van de kerktoren. Overblijfselen uit een nog steeds levendig verleden. Mevr. Van Donge is vrij veel op zich zelf aangewezen. Ten eerste j vanwege de gezondheid: het lopen gaat wat minder goed en ten twee- i de door het verminderde kontakt met de andere bejaarden. „Eén buurvrouw is een speciale vriendin van mij en verder heb ik nog wat kennissen hier. Vroeger was dat wel beter, maar ja, er zijn nogal wat i mensen overleden en met de nieuwkomers ga ik niet zo goed om. Op zondag komen de kinderen, af en toe met de kleinkinderen. In de- i cember heb ik voor het eerst mijn verjaardag op mijn kamer ge- vierd, voorheen ging ik altijd naar mijn zoon of dochter. Verder heb ik het prima naar mijn zin. Overdag lees ik veel en ik doe veel aan handwerken, ook voor de Welfare", vertelt de tevreden mevr. Van Donge. De spreuk „Blij bejaard, goud waard", die aan de muur 1 hangt is wel van toepassing. I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3