Militair gezag moet nog afrekenen met de oppositie V.S. en D.B.R. nu op een lijn over Poolse toestand GEBRUIK VAN EEN WOORD AGENDA 2 Turkse man doodgeschoten Het noodweer in de V.S. Exekuties in Iran Zware brand te Amersfoort Jonge vrouw dood in douchecel LEVEND OPGEGETEN DOOR DE KANNIBALEN Polen drie weken later Jeugdsozen in het weekeinde (01110) 6551 ZUUNIG Er is in het officiële voorlichtings blad van de D.D.R. dat de krantenre- dakties bereikt, vrijwel geen peri- coop te vinden, waarin het woord „vrede" (of vredesstreven) ontbreekt Ais men deze frekwente vernoeming van het woord vrede als maatstaf zou nemen, krijgt de D.D.R. moeiteloos het predikaat meest vredelievende land van de wereld. A1 of niet ge ïnspireerd door dit vredesstreven heeft een groeiend deel van de D.D.R.- jeugd zich voorzien van „stickers", met als motto: „Zwaarden tot ploeg scharen". Deze beide woorden komen voor uit hoofdstuk 4 van de profeet Micha, waarin letterlek staat: „Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoei messen. Geen volk zal tegen een an der volk het zwaard opheffen en zij zullen de oorlog ook niet meer leren". Een verrukkelijke oud-testamenti- sche tekst dus en een argeloze zou menen, dat deze nu precies past in het vredesdenkraam van de D.D.R.- au tori tei ten. Hoe vreemd en ongewoon ook; het tegenovergestelde is het geval. Leer^ ligen die de genoemde stickers dra gen, ondervinden daar veel last van. Het is zelfs zo dat schoolhoofden de instruktie kregen er voor te zorgen, dat de stickers worden verwijderd van de kleding der leerlingen. De officiële D.D.R.-leiding heeft daar de volgende motivatie voor: „de stickers vormen een aanval op de vredespolitiek van de D.D.R. Ze heb ben een negatieve invloed op de be reidheid tot militaire verdediging en versterken de pacifistische tenden- zen in de D.D.R.". De tegenstelling tussen de sticker bedoeling en het officiële verweer, bewijzen weer eens de bestaande, ongehoorde interpetatiekloof, die er bestaat als het gaat om het woord „vrede". Vrede in de harten van ken nelijk veel OostrDuitse jongeren, maar ook vrede, zoals het gebruikt wordt in demokratisch geregeerde landen, betekent totaal iets anders, dan vrede in het doktrinaire absolute jargon van een totalitaire staat. Door altijd maar over vrede (zonder na dere toelichting) te spreken en gelijk tijdig vredestickers af te rukken, wordt duidelijk hoe in het autoritaire Oost-Duitsland, het woord vrede \Vördt geprostitueerd. Vrede betekent daar militaire weer kracht en de wil om die kracht even tueel te gebruiken, ten faveure van een eigensoortig staatsstelsel, dat wel een handvol materiële verwor venheden heeft bereikt, maar een schepel ethische mankementen met zich mee sleept. Wie dit verhaal te „anti" vindt, kan er van verzekerd zijn dat de V.S. het woord vrede ook misbruiken, als zij vrede in de ge-ijkte betekenis des vvoords gebruiken en nastreven, maar gelijktijdig met wapens in andere to talitair geregeerde landen, de vrede van hetkerkhof bevorderen doorsteun aan verwerpelijke regiems en wa penleveranties. Daarentegen is erbij de V.S. geen verabsoluteerd mis bruik van het woord vrede, eerder van een door een politieke doktrine gedikteerd tweeërlei-soort woordge bruik. DEN HAAG, 6-1. De 38-jarige Turk A. R. Demirel is op de La Reyweg in zijn woonplaats Den Haag doodge schoten. De man zat achterin een au to die voor een stoplicht wachtte, toen op korte afstand een andere wa gen stopte, van waaruit enkele ma len is geschoten. Demirel werd in hoofd en rug getroffen door vier vijf kogels en overleed ter plaatse. Zijn zoon die de auto bestuurde bleef ongedeerd. De twee mannen die in de auto za ten van waaruit de schoten werden gelost zijn uitgestapt en er lopend vandoor gegaan. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 7-1. Het K.N.M.I. deelt mede: De koude lucht heeft weer een groot deel van Europa overspoeld en reikt nu tot in de Balkan, de Alpen en Zuid-Frankrijk. Boven Scandina vië is de lucht tot 1035 mbar gestegen en een hogedrukgebied van 1030 mbar boven Engeland verplaatst zich vannacht naar Midden-Europa. Dit betekent weinig wind en bewolking en daardoor een sterke nachtelijke uitstraling. Het zal matig tot streng vriezen met minimumtemperatuur van omstreeks min 10 graden. Overdag wordt het niet meer dan ongeveer min 4 graden. De neerslag kansen zijn klein maar op zee kan een enkele sneeuwbui ontstaan en dat is ook in de kustgebieden niet ge heel uit te sluiten. De kans op zon is vrij groot, maar wel kunnen overdag vooral in het zuiden van het land wolkenvelden voorkomen van storingen die over Frankrijk oostwaarts trekken. Voorlopig laten dergelijke storin gen ons land ongemoeid en zijn de neerslagkansen klein. De vorst zal tot en met het weekeinde weinig in kracht afnemen. WASHINGTON/WARSCHAU, 6-1. De Verenigde Sta ten en de Duitse Bondsrepubliek zijn het vergaand eens in de beoordeling van de toestand in Polen. Bij hun gedachtenwisseling in Washington hebben Bondskanse.ier Helmut Schmidt en president Reagan geëist dat het liberaliseringsproces in Polen moet worden voortgezet Beide politici hebben de Sowjet- Unie verantwoordelijk gesteld voor de onderdrukking door het Poolse mili taire regiem. Na zijn terugkeer uit Washington zei de Westduitse minis ter van buitenlandse zaken, Hans-Die- trich Genscher, woensdag in Stuttgart dat de gesprekken tot zeer grote toe nadering hebben geleid. Concrete be sluiten zijn op de topontmoeting niet genomen. Advertentie WARSCHAU, 6-1. Over Lech Wale sa gaat het bericht dat hij binnenkort onder de bescherming zal worden ge plaatst van de Katholieke Kerk en zijn intrek zal nemen in een „afgele gen" klooster. Dit meldt het „Keston College", een Britse organisatie die zich bezighoudt met onderzoek be treffende de religie in Oosteuropese landen. SAN FRANCISCO (Californië), 6- 1. Grondverschuivingen als gevolg van de ergste regenstorm sinds tien tallen jaren hebben over 240 kilome ter van de noordkust van Californië woensdag mensen bedolven in hun huizen. Er zijn minstens 90 doden. Op het midden-westen van de Verenigde Staten viel 45 cm sneeuw. Het aantal slachtoffers in Californië zou hoger kunnen worden, vooral in de omge ving van de kuststad Santa Cruz op 95 km ten zuiderrvan San Francisco aan de Baai van Montery, waar vier mensen zeker en tien waarschijnlijk onder de modder begraven liggen. De aangerichte materiële schade wordt geraamd op meer dan 100 mil joen dollar. r PARIJS, 6-1. Massoed Radjavi, de leider van de Iraanse guerilla-bewe- jfing Moedjahedien-E-Chalq, heeft woensdag in Parijs verklaard dat de Islamitische regering in Teheran meer dan 8.000 mensen heeft terecht gesteld, het afgelopen half jaar. Hij verklaarde over een lijst met namen te beschikken waarmee zijn bewe ring kon worden bewezen. Ajatollah Chomeini, Irans revolu tionaire leider, is volgens Radjavi,: bang voor de „veroordeling van dè nationale en wereldopiniëVleh maak te daarom 4.000 executies bekend in plaats van 8.000. Geen Solidariteit MOSKMOV, 6-1. De Sowjet- pers heeft woensdag een uit erst felle kampagne gelan ceerd tegen Solidariteit en zijn leider Lech Walesa. Waarne mers maken hieruit op dat Moskou van het militaire be wind in Polen een totale nor malisatie eist en niet zal dul den dat Solidariteit in een ge matigde vorm terugkeert. Walesa wordt door de Sow- jet-media voor het eerst per soonlijk aangevallen en Rode Ster, het blad van de strijd krachten, stelt hem op één lijn met de radikale elementen in Solidariteit. Er wordt in Mos kou geen onderscheidt meer gemaakt tussen radikale en ge matigde Poolse vakbondsakti- visten. Solidariteit wordt nu in zijn geheel veroordeeld, zo wel door Rode Ster als door het partijblad de Prawda. Eisen Schmidt en Reagan stelden vast dat het westen vast blijft houden aan zijn eis dat de staat van beleg in Polen wordt opgeheven, de gevangenen wor den vrijgelaten en de dialoog tussen regering, kerk en vakbonden in het belang van de politieke vernieuwing wordt voortgezet Een termijn is daar bij niet genoemd. Schmidt zei na afloop van de bespre kingen op een perskonferentie dat de Amerikanen Bonn niet gevraagd heb ben om het instellen van sankties. Van zijn kant uitte hij niet langer kritiek op de sankties die Reagan tegen Polen en de Sowjet-Unie heeft genomen. „Politiek signaal" Schmidt noemde die sankties een „politiek signaal", waarmee zij hun doel hadden vervuld. Tegenover afgevaardigden in het kongres had de Bondskanselier zijn ergenis laten blijken over het feit dat Washington de sankties had uitgevaar digd zonder de bondgenoten te raad plegen. AMERSFOORT, 6-1. Op een in dustrieterrein in Amersfoort is don derdagmorgen omstreeks vijf uur brand uitgebroken in een opslag ruimte van het bedrijf Johnson- Johnson, fabrikant van medisch ver band en babyartikelen. In het pand liggen goederen opgeslagen met eeri waarde van zeven, miljoen gulderi, terwijl de opslagruimte zelf een waarde vertegenwoordigt van drie miljoen gulden, zo heeft de direkteur van het bedrijf meegedeeld. De Amersfoortse brandweer was rond half zeven nog bezig met het blussen van de brand. De brand was toen al zo vergevorderd, dat zowel de op slagruimte als de daarin opgeslagen als verloren moeten worden be schouwd. EINDHOVEN, 6-1. De 16-jarige G. Calli is woensdagmiddag door haar echtgenoot dood aangetroffen in de douchecel in de woning van het paar aan de Hoogstraat in Eindhoven. De doodsoorzaak is nog niet bekend, al dus een woordvoerder van de politie. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat de douchecel voldoende werd ge ventileerd. De geyser brandde nor maal. De deur van de douchecel was aan de binnenkant afgesloten. LITTLE ROCK,Arkansas. Een Amerikaanse rechter heeft een wet van de staat Arkansas geschrapt die scholen ertoe zou hebben gedwongen te onderwijzen dat het leven werd ge schapen door een bovennatuurlijk Stichting Het Theater vertoont in de Concertzaal: A.s. zaterdag 19.00 uur Rob Houwer'» fll Rtyk de Oooyer Monique van d ln iiitfv HttKKon, echic ficfdc H'/V Dimitri Franke) Frank JïoJuoojt Bob Houwer 12 jaar Wegens enorm succes geprolongeerd A.s. zaterdag A.s. zondag 21.30 uur 20.00 uur DE TOTALE VERSCHRIKKING I -EATEN AUVEi- eastmancolo, Robert Kerman Janet Agren Mel Ferrer - Ivan Rassimov ragt» Umborlo LerulcawM.u.08 16 jaar In deze film komen gruwe lijke beelden voor, die voor sommige bezoekers als zeer schokkend kunnen worden ervaren. DEN HAAG. De katholieke vre desbeweging Pax Christi heeft woensdagochtend bij de Tsjechoslo- waakse ambassadeur J. Sevcik ge protesteerd tegen de onderdrukking van Rooms-Katholieken in zijn land. Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. N oor dgou we S chuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 -19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Vrijdag 1 januari (t/m 9 januari) Burgh „De Burght". Expositie Aalt Ver baan. 13.30 - 17.30, 4 en 5 januari: 19.30 - 21.00 uur. Donderdag 7 januari Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Bijeen komst vrouwengroep „Wees een ze gen". 20.00 uur. Noordgouwe H.R. „Van der Weijde". Regionale Agrarische Kommissie. 20.00 uur. WARSCHAU, 6-1. Drie weken na de machtsoverne ming en de afkondiging van de staat van beleg tast het militair gezag in Polen nog steeds naar een beleid en heeft af te rekenen met oppositie. Uiterlijk is het rustig in het land, maar schijn zou bedrieglijk kunnen zijn en geen der problemen die het leger wilde oplossen is echt met voortvarend heid aangepakt. De interne politieke ruzies en het wankele evenwicht die voor een deel de militaire machtsoverneming inga ven, duren onverminderd voort. De ekonomie toont geen tekenen van verbetering en het dilemma over wat aan te vangen met de autonome vak centrale Solidariteit wordt met de dag kleiner. Volgens welingelichte partijkrin gen heeft de overneming van het ge zag door het leger de kloof tussen zo geheten duiven en haviken in de kommunistische partij, die beiden onder de vleugels van de generaals lijken te zijn genomen, onoverbrug baarder gemaakt. „Gebakkelei" „Zoals voorheen is er intens gebak kelei aan de top", verklaarde een partij woord voerder. „De koers voor de toekomst is ver re van duidelijk. Ik geloof niet dat de generaals er enig idee van hebben wat zij nu moeten doen", voegde hij eraan toe. In de dagen die volgden op de machtsoverneming leken de haviken „in de lift te zitten", maar het beeld wijzigde zich later met het opduiken van een aantal vooraanstaande kom- munisten wier namen in verband zijn gebracht met de hervormingen uit de periode van Solidariteit. Minstens twee hervormingsgezin de kommunisten lijken onder de mi litairen een rol van belang te spelen - vice-premier Mieczyslaw Rakowski en het lid van het Politburo, Kazi- mierz Barcikowski. Rakowski Rakowski werd het eerste lid van de regering dat met een officiële op dracht naar het Westen reisde sinds de machtsoverneming en Barcikows ki het eerste lid van het Politburo dat in de Poolse pers een uitgebreid expose over de binnenlandse politie ke toestand gaf. Rakowski, van wie wordt gezegd dat hij de leiding heeft van een van drie „Brain Trusts" die in het leven zijn geroepen om ontwerp-program- ma's op te stellen voor sociale, eko- nomische en politieke vernieuwing, probeerde Bonn ervan te overtuigen dat het leger had ingegrepen niet om hervormingen tegen te houden, maar om een burgeroorlog te vermijden. Barcikowski zei in de partijkrant „Trybuna Ludu", dat de rege ringspartij nog steeds bestond en hervormingen toegedaan was. Vrijdag 8 januari Zierikzee Foyer Concertzaal. Film: Ziejook „Carnal Knowledge". 20.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Finale biljart kampioenschappen 3 bnd le klasse. 19.00 uur. Zaterdag 9 januari Zierikzee „Mondragon". Nieuwjaarsreceptie buurtvereniging de Stenen brug. 19.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. Film: „Ho ge hakken, echte liefde". 19.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. Film: „Le vend opgegeten door de kannibalen". 21.30 uur. Zonnemaire „Ons Dorpshuis". Soos voor Oude ren. 14.00 uur. Café Bommenede. Finale biljart- kampioenschappen 3 bnd le klasse. 13.00 en 19.00 uur. Bruinisse Dorpshuis. Postzegelbeurs' van F.V. Delta-West. Aanvang: 13.30 uur. Zondag 10 januari Zierikzee Bar Mirabelle. Trio Maarten Bruij- nes. 14.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. Film: „Le vend opgegeten door de kannibalen". 20.00 uur. Zonnemaire Café Bommende. Finale biljartkam pioenschappen 3 bnd le klasse. 13.00 uur. Kantine op sportpark de „Mol". Nieuwjaarsreceptie s.v. Dreischor. 18.00 uur. Maandag 11 januari Zierikzee Stadhuis. Vergadering gemeenschap pelijke schoolraad. 20.00 uur. Nieuwerkerk Zaal Badhuisstraat. Interk. ge spreksgroep. Aanvang: 19.30 uur. Dinsdag 12 januari Zierikzee „Zeeuwsche Herberghe". Ledenver gadering L.T.C. Zierikzee. 20.00 uur. Scharendijke Herv. Verenigingsgebouw. Midden- soos. 20.00 uur. Woensdag 13 januari Zierikzee „Huis van Nassau". Afdelingsverga dering P.v.d.A. 20.00 uur. Poppentheater „Al te Klein" (St. Do- musstraat 24). Poppenspel „Wolkje Wit". 14.30 uur. School Manhuisstraat. Kursus kunst schilderen Z.V.U. Aanvang: 20.00 uur. Donderdag 14 januari Zierikzee Verenigingsgebouw. W.A.O.- gespreksgroep F.N.V. Aanvang: 14.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Vrijdag 15 januari Zierikzee „Huis van Nassau". Fraktievergade- ring P.v.d.A. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Feestavond en prijsuitreiking vogelhoudersvereni- ging „Zang en Kleur". 20.00 uur. Scharendijke „De Putmeet". Voorlichtingsbijeen komst bestemmingsplan Aanvang: 19.30 uur. Zaterdag 16 januari Ouwerkerk Hervormde Kerk. Koncert Eternal Rock. 19.30 uur. Zondag 17 Januari Zierikzee Bar Mirabelle. Benny Neijman. 14.00 uur. Maandag 18 januari Ouwerkerk Rest. De Vierbannen. Jaarvergade ring V.V.V.-Duiveland. 20.00 uur. Dinsdag 19 januari Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Woensdag 20 januari Zierikzee Poppentheater „Al te Klein" (St. Do- musstraat 24). Poppenspel „Wolkje Wit". 14.30 uur. School Manhuisstraat. Kursus kunst- schilderen Z.V.U. Aanvang: 20.00 uur. Dinsdag 26 januari Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering Middenschouwen. 19.30 uur. Woensdag 27 januari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst- schilderen Z.V.U. Aanvang: 20.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 De Pul (Bruinisse) Vanaf heden gesloten voor onbepaal de tijd. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur 5? 99 Noe, de burgeméêsters adde van aolles te vertaalen, md ze liepe nie mi 'n breistaerte rond van gróözigheid, want de centesoep was brimzout, za'k md zaage. Ael je broekrieme md an bedoelde ze, md op de resepties was t'r gelokkig tog nog een glaesje kelderwien. Dd smaekende. Alléén op Bru waere ze nog d blie; ginêên eid dae broddels gemaekt in 't ouwejaer\ in toen ze d'r net over doende waerej dat 't wê 'n bitje zuuniger zou motteJ krege ze van Mies drie ton. Je goeien-1 dag, want 't gee nie nutuurlijk uut\ wd vö drienkpit 't komt, van Van der Louw of van de tullevizie, as 't ma „God mit ons"-jes binne. Zó is 't ok. Md ondertussen wat is zuunig? 'k Bedoele dü in v6 de maansen? Alléén 's zondagsochtens 'n beschuutje, in dü de weeke reuzel op je bróód. s Woensdagsnachmiddags 'n ba b be loer vó de auust as zuut schole kom- me, in êlken dag stampot. Da's zuunig. ,,'t Gae mi 'n drielienk 6k" zeie de boeren vroeger; 't was soms d'n êêlen inspan, zei ma, mi 'n knol d'r vó. ja, goeien tied, aolles was toen anders, in vee was t'r nooit bie. „Vee gae op 'n boerewaegen" zeie dan. Allêên de doomnies waere lank van stof. 'n Paer uuren was je wê on der de pannen in kaarke, in dae wae re ók nog wê koereis die ,,ikke-baes" riepe, in dat waere ze dan ók. Noe gae d'r 'n oap maansen buute de deure ete. 't Zd wê smaeke 6, mdja vroeger a je - zei md - vó de jonk'eid allêên 'n uutvoering mi strao en bie fielesetaosies kreeg je één glaesje avukoat, in dan was 't wê bekeke. Soms ók wê 'n glaesje ..Samos". 't Leek êêl wat, md je wier d 'r nie dron- kig van nutuurlijk. 'k Was d 'n gróót jóón, in toch md één glaesje Samos. Bier was t'r glad nie; in zei noe nie: „je liegt tog wê, zeker", want 't is waer. 'k Bedoele d'r was wê bier, md dae docht je gewoon nie dn. Noe bin nen d'r wê maansen die zaage: ,,wul- der motte 't 'n bitje zachtjes dn doe", md mi 'n féést je gaet t'r wê 'n kratje dü 't keelgat, 'k Zaage d'r niks van, md dan ók nie kaarme. want dan worre 'k zó kriezelig, dat de kam- mentkommen op de kasse stae te rammelen. Begriep je wê? Nae dien tied terug: Noe, 'k zou je lekker bedanke, ma jd as 't mot, dan mot het 'k Bin d'r van op m'n dóód. md nóg 's as 't mot kan 't. Soms dienk'ic dd m'n tog van 't kantje in de dulve raeke, in 't zd nie makkeluk weze. wi nae bove te klauteren. Me schrieve d'n zesden wi, dus ta- ollernieuwste is d wi van 't jaer of. Tog 's kieke of de sneeuwklokjes a bove komme. want dae begust het aoltied »ee op and're jaeren, in dd za wi wê ufeze. 'k Zie dd m'n kantje d wi vol is; dus 't beste wi md, in je goeien- dag! SCHIEREILA NDMA N

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2