waarop bezuinigd kan worden G.S. Zeeland willen 1982- subsidie voor rekreatiewerk Middenschouwen gaat bekijken INZAMELING POLEN WERD GROOT SUKSES DE ZIERIKZEESCHE COURANT I KOFFIE PAAUWE PAAUWE B.V. Jtietnlsse Om .vakantie in eigen land" Z1 ROOK- SI WORST Heroïne-dode Brood vier cent duurder Nieuwjaarsreceptie In Bruinisse I l ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek Agenda". Redakteur: M, J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 7 januari 1982 138ste jaargang Nr. 23043 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Waterschap herdacht overleden voorzitter t/STOP MET ONNODIG TE VEEL BETALEN. KIES PRODUKTEN .V GEMALEN. VACUÜM VERPAKT 250 GR. NU LEN. L NU Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten MIDDEN SCHOUWEN, 4-1. Het gemeentebestuur van Middenschouwen hield een nieuwjaarsreceptie in De Putmeet te Scharendijke. Allereerst was er een bijeen komst voor raadsleden en personeel met dames. Burge meester W. den Boer zei in zijn openingswoord, dat de nieuwjaarsbijeenkomst en -receptie thans voor de eerste maal werd gehouden, maar bij slagen jaarlijks in één van de kernen zal plaatsvinden. Spreker gaf een overzicht van de mutaties onder het personeel. Hij heette speciaal welkom wacht meester De Waal van de Rijkspolitie, die per 1 januari te Scharendijke is gestationeerd. Het aantal inwoners van de gemeente toonde een stijging van 7 en bedroeg op 1 januari 2445. Projekten De totstandkoming of start van en kele belangrijke projekten werd ge memoreerd, zoals voorziening van de brandweer met alarm-ontvangers, aanvang van de aanleg van het sport - veldenkomplex te Scharendijke, wo ningbouw te Scharendijke en Elle- meet en de start van de aanleg van het fietspad langs de Heuvelsweg te Kerkwerve. Veel werk moest wor den besteed aan de welzijnsplanning en de uitvoering van de milieuwetge ving. 1981 werd gekenmerkt als een jaar met een sombere ekonomische situa tie. Voor 1982 is er helaas geen aan leiding tot optimisme. De gemeente zal nader moeten bezien waar bezui nigingen kunnen worden toegepast, omdat een lager bedrag aan uitke ring van het rijk beschikbaar komt. Burgemeester Den Boer hield de aanwezigen voor, dat wanneer allen zich voor elkaar en voor de gemeente Middenschouwen inzetten een goed jaar tegemoet kan worden gegaan. Van de hierna volgende openbare nieuwjaarsreceptie maakte een groot aantal partikuliere inwoners en ver tegenwoordigers van verenigingen en instellingen gebruik, zodat het er naar uit ziet, dat dergelijke bijeen komsten in Middenschouwen tradi tie zullen gaan worden. ZIERIKZEE, 7-1. Acht kursisten volgden de afgelopen weken onder leiding van Alie Mol een kursus poppen-maken. Hier het resultaat: de dames mêt hun poppen op een rij. Zie ook elders in dit nummer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) KAMPALA. In Oeganda zijn sinds de onafhankelijkeheid nog nooit zo veel onschuldige mensen vermoord als het afgelopen jaar. Dit heeft de leider van de Demokratische Partij in Oeganda, Paul Semogerere, ver klaard. Hij gaf de regering de schuld van deze situatie. ROME. Een der belangrijkste funktionarissen van de anti terreurbrigade van de Italiaanse po litie is bij een aanslag in Rome zwaar gewond. VACUUM VERPAKT 225 GR. NU ding in te zamelen voor het noodlij dende Poolse volk. Met vrachtwagens, traktors met wagens en aanhangwa gens, beschikbaar gesteld door de he ren C. Bal, B. Jonker en Ph. v. d. Velde, voorafgegaan door kinderen met span doeken, tromgeroffel, bel en fluit werd een overweldigende hoeveelheid voed sel, kleding, schoeisel, zeeppoeder en nog veel meer huishoudelijke zaken opgehaald. Zelfs tot diep in de polder reden de wagens. Pakhuis De school veranderde door de 60 kub.m. goederen in een soort pakhuis, waar leerkrachten en de oudere kinde ren tot gisteravond (woensdag) laat druk in de weer waren met sorteren. Ontroerend waren de zorgvuldig samengestelde „gezinspakketten": een zakje snoep voor de kinderen, stukje zeep voor de ouderen en zelfs voor opa was er wat bij. Voor het hele gezin een kaars voor licht in de duis ternis. Zaterdag komt de heer Geleynse met een grote truck de goederen op halen. Poolse vlag De heer Witzenburg, hoofd van de school, stelde dat door deze aktie de kinderen zich veel bewuster werden van de dagelijkse goedheden die wij normaal vinden maar die in veel an dere landen niet of nauwelijks te krij gen zijn. Op de school, waar fier de Poolse vlag wapperde, is heel de week al aan het „projekt Polen" gewerkt WASHINGTON. De Verenigde Sta ten verwachten niet dat de bijeen komst van de ministers van buiten landse zaken van de NAVO-landen, die volgende maandag in Brussel wordt gehouden, zal leiden tot een „uniform resultaat" wat het nemen van sankties tegen de Sowjet-Unie betreft. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Sommigen redeneren door, ook als ze verslagen zijn. Goldsmith AAJV*WWW%AAAAAA*g» Verwachting tot vrijdagavond: Matige tot strenge vorst Perioden met zon en een kleine kans op een sneeuwbui; matige tot strenge vorst met minimumtemperatuur om streeks min 10 graden; middagtem- peratuur ongeveer min 4 graden; vannacht weinig wind; overdag zwakke wind uit oost of zuidoost. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 11 jan.: Zaterdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: -7 gr. Middagtemp.: -3 gr. Windkracht: oost 3 Zondag: Kans op neerslag: 30% Min.temp.: -7 gr. Middagtemp.: -3 gr. Windkracht: var. 3 Maandag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: -7 gr. Middagtemp.: -3 gr. Windkracht: n.west 3 ZON- EN MAANSTANDEN 8 jan. Zon op 8.46, onder 16.47 Maan op 15.33, onder 7.08 Volle Maan: 9 jan. (20.53) HOOG- EN LAAGWATEK Hoogwater Laagwater 8 jan. 1.24 13.59 7.25 19.44 Springtij: 12 januari Advertentie Nu blijkt echter dat dit uit gangspunt niet te realiseren is. Het geraamde tekort voor 1982 bedraagt ruim 41.000,-. Het bedrijfsleven doet mee voor een bedrag van 12.500,-, maar de gemeenten komen niet verder dan twee bijdragen, af komstig van Westerschouwen 3.650,-) en Arnemuiden 250,-). Advertentie MIDDELBURG, 6-1. Gedeputeerde Staten stellen voor de subsidiëring van de Stichting recreatiewerk Zeeland in 1982 voor te zetten en hiervoor 28.900,- beschikbaar te stellen. Provinciale Staten van Zeeland behandelen dit voorstel in hun vergadering van 19 januari a.s. In him voorstel herinneren GS aan de afspraak die voor 1981 werd gemaakt. De provincie zou toen voor één jaar tweederde van het fi nanciële tekort van de stichting voor haar rekening nemen. In principe zou den namelijk de provincie, de gemeenten en het bedrijfsleven ieder een derde dienen te betalen. AMSTERDAM, 7-1. De 2l-jarige Westduitser C. T. uit Gelsenkirchen is in Amsterdam overleden aan het gebruik van een te grote hoeveelheid heroïne. Het stoffelijk overschot van de man werd aangetroffen in een ka mer van een hotel aan het Damrak. DEN HAAG, 6-1. Brood wordt maandag vier cent duurder. Dat is het gevolg van een verhoging van de minimumprijs van brood met vier cent door de minister van ekonomi sche zaken. Die minimumprijs is nu 1,67 voor een wit en bruin brood van achthon derd gram. De prijsverhoging is woensdag bekend gemaakt door de direkteur van de Bakkerijstichting, P. Buyze. Volgens Buyze is de stijging van de broodprijs noodzakelijk in verband met de kostenstijgingen. De Bakke rijstichting heeft overigens gevraagd om een aanzienlijk hogere prijsver hoging, aldus Buyze, omdat de kostenstijging aanzienlijk meer is. „Dat wordt door ekonomische zaken ook niet ontkend, maar meer wil de minister in de huidige omstandighe den niet geven", aldus Buyze. Een nieuwe prijsverhoging later dit jaar zal volgens hem onontkoombaar zijn, „want met deze prijsverhoging komt niemand uit". Bijna alle gemeenten vinden dat de stichting recreatiewerk een provinci ale zaak is, een zogenaamde steun- funktie, die uit het provinciale huis houdgeld moet worden betaald. Als de provincie nu zou vasthouden aan haar eerder ingenomen stand punt, zou dit het einde betekenen van de stichting recreatiewerk. Toch subsidie Gs zouden het betreuren als de stichting inderdaad zou verdwijnen. Volgens GS heeft de instelling in de korte tijd van haar bestaan bewezen in een behoefte te voorzien. Dat komt o.a. ook tot uiting in de bereidheid van het bedrijfsleven om nu mee te betalen, terwijl dit aan vankelijk op grote problemen stuit te. Verder wordt gewezen op een on langs verschenen noditie over het werk van de stichting. Hieruit kan de konklusie worden getrokken dat er inderdaad kan worden gesproken van een provinciale steunfunktie. GS vinden voortzetting van het werk temeer van belang nu het door brengen van vakantie in eigen land steeds meer wordt gepropageerd. Maximum De staten wordt voorgesteld het maximum-subsidie voor 1982 vast te stellen op 28.900,-. Dit is het ver schil tussen het geraamde tekort en de bijdrage van het bedrijfsleven. In de loop van 1982 zal er dan antwoord moeten komen op vragen over de ver dere ontwikkeling van het werk van de stichting en de bijdrage van het bedrijfsleven. BRUINISSE. Leerlingen en leerkrachten trekken door de Bruse straten. BRUINISSE, 7-1. Wie Bruinisse met z'n inwoners kent (en dat geldt voor héél Schouwen-Duiveland) weet dat als er iets georganiseerd wordt voor de medemens, dit een gevoelige snaar raakt. De deuren en beurzen gaan soepel open en er wordt gul gegeven. Zo ook woensdagmiddag toen leer lingen en leerkrachten van „de Meer paal" en ,,'t Kwetternest" door de Bru se straten trokken om voedsel en kle- 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1