P.T.T. behaalde in 1981 winst van 221 miljoen gulden Een kleinigheid vergeten Amsterdam echt niet meer „zo'n leuke" stad Toch wat minder groei De nachtploeg Flitsen uit het buitenland Minder aardgasafzet Klachten van K.v.K. Man van het jaar (Zeer) moderne bollenveiling Prinsje in ziekenhuis De steekpartij te Enschede De burger luchtvaart Huwelijk(en) in China Kind omgekomen hij brand Krassen in Bosche ruiten Ernstige liefdesperikelen op de Philippijnen Wat biedt de BEELDBUIS? ZJERIKZEESCHE NIEUWSBODE Diasdag 5 januari 1982 Nr. 23042 5 DEN HAAG, 4-1. De PTT verwacht over 1981 een resul taat van 221 miljoen gulden. Over 1980 bedroeg de winst nog 314 miljoen gulden. De ekonomische teruggang in Nederland heeft ook de PTT in 1981 niet onge moeid gelaten, hoewel de verminderde resultaten geringer waren dan in het overige bedrijfsleven. De groei in verschillende PTT-diensten is het afgelopen jaar minder geweest dan in het recente verleden. Dit jaar hoopt de PTT een be drijfsresultaat te behalen van 325 miljoen gulden. Deze cijfers, waarin de re sultaten van de Rijkspostspaarbank niet zijn verwerkt, staan de in de maan dag verschenen nieuwjaarsboodschap van de direkteur-generaal van de PTT, drs. Ph. Leenman. De winst bij de Rijksspostspaar- bank over 1981 wordt geraamdt op 266 miljoen gulden, terwijl een jaar geleden een resultaat werd bereikt van 255 miljoen. De verwachting voor 1982 ziet er beter uit. Drs. Leen man hoopt dan een winst van 337 mil joen gulden te kunnen realiseren. De post belandde ook in 1981 in de rode cijfers: een verlies van naar schatting 82 miljoen tegen 144 miljoen in 1980. Voor het eerst sinds 1972 was er ook een daling met ongeveer twee pro cent in het binnenlandse postver keer. De partijenpost bleef ongeveer gelijk, maar de losse post ging ook achteruit (met 4 procent). Het aantal lokethandelingen op de postkantoren is volgens de nieuw jaarsboodschap van Leenman toege nomen. Vooral de verkoop van strip penkaarten voor het openbaar ver voer vertoonde een stijging. OSJINO, JAPAN, 4-1. Om 8 uur 's morgens heeft de nacht ploeg van machinefabriek Foe- jitsoe Fanoec in Osjino de dienst erop zitten en gaat naar huis. Dan is zij een vijftiental uren in de weer geweest. De ploeg bestaat uit één man, die als enige de eerste geheel automatische fabriek van Japan aan het draaien houdt Robots doen het feitelijke werk en voeren opdrachten uit die hun verstrekt worden door een computer van de firma kilometers ver weg in een buitenwijk van Tokio. De fabriek is een jaar geleden gebouwd en heeft 8 miljard yen gekost Direkteur Hiromitsji Sjitsjida zegt dat die kosten er al uit zijn. Overdag werken in de fabriek 100 man, van wie er 60 machine onderdelen in elkaar zetten en de resterende 40 technici en kan toorpersoneel zijn. Overigens zijn de dagen van een aantal dagwer kers geteld. De volgende stap in het automatiseringsproces is het reduceren van het assemblage- personeel. Het Japanse volk is met de ont wikkeling niet onverdeeld inge nomen. SAN SALVADOR. De aartsbis schop van San Salvador, Arturo Ri vera Y Damas, heeft zondag in zijn preek de dramatische balans opge maakt van het politiek geweld in zijn land in de eerste elf maanden van het afgelopen jaar: 11.723 doden, 1.808 verdwijningenn en 778 aanslagen op installaties en gebouwen. PALERMO, Sicilië. Van een plein in Palermo op Sicilië is een beeld van de heilige Licia zonder hoofd gesto len. Eind vorig jaar werd in Venetië het gebeente van de heilige uit de Ro- meise tijd gestolen en teruggevon den. DARWIN. De aborigines in Noord- Australië hebben de regering ge vraagd de kustwateren die grenzen aan hun stamgebieden tot verboden gebied te verklaren voor bui tenstaanders. Dit hebben regerings- funktionarissen meegedeeld. BAHREIN. Saoedi-Arabië heeft of ficieel de aan de Saoedische minister van buitenlandse zaken toegeschre ven opmerking weersproken dat het land bereid zou zijn onder bepaalde voorwaarden Israëls recht op bestaan te erkennen. WENEN. Frankrijk heeft aanzien lijke leveranties aan Polen opge schort. Dit heeft de Poolse ondermi nister voor buitenlandse zaken en voormalig ambassadeur in Parijs, Tadeusz Olechowski, verklaard tij dens een „onderhoud" uitgezonden door radio-Warschau en opgevangen in Wenen. CAIRO. De Egyptische vice- premier Nabawi Ismail heeft de machtige portefeuille van binnen landse zaken (politie) verloren in een kabinetswijziging die verder geen sleutelposten (defensie, buitenlandse zaken) betrof. PARIJS. Bij een representatieve steekproef in Frankrijk heeft 51 pro cent van de 1.024 ondervraagden van 18 jaar en ouder zijn voorkeur uit gesproken voor de linkse rege ringsmeerderheid. Dit percentage was bij een peiling in november 48 procent. De verwachte winst in de sektor te lecommunicatie (telefoon en telex) bedroeg over vorig jaar 300 miljoen gulden tegen 363 miljoen in 1980. Toeneming winst Voor het komende jaar wordt weer een toeneming van de winst ver wacht (348 miljoen gulden). De vraag naar telefoonaansluitingen was in 1981 aanzienlijk lager dan in het voorgaande jaar. Volgens de PTT is deze markt langzamerhand verza digd. Hierdoor is ook de produktie van de aansluitingen teruggelopen van 645.000 in 1980 naar 580.000 in 1981. Terwijl de werkvoorraad is ver minderd tot 73.000. Het binnenlandse telefoonverkeer is toegenomen met 5 procent en het uitgaande buitenland se telefoonverkeer met 9 procent. De vraag naar telexaansluitingen bleef konjunktuurgevoelig in 1981 was er volgens de. nieuwjaarsbood schap een stijging van slechts 1250 te lexaansluitingen tegen 1972 in het voorgaande jaar. Betaalrekeningen Het aantal betaalrekeningen is toe genomen met 116.000 tot 4.670.000. GRONINGEN, 4-1. De aardgasaf zet is afgelopen jaar 7 miljard kubie ke meter of acht procent minder ge weest dan de eind 1980 geraamde 88 miljard kubieke meter. Zowel in binnen- als buitenland is minder af gezet, aldus ir. G. Kardaun, hoofddi- rekteur van de N.V. Nederlandse Gasunie, maandag in Groningen in zijn nieuwjaarstoespraak. Oorzaken zijn onder meer de ekonomische te ruggang en energiebesparingsmaat regelen. LONDEN. In de nieuwe Britse cen trumalliantie is tussen de sociaal-de- mokratische partij (SDP) en de libe rale partij ruzie ontstaan over de ver deling van parlementaire zetels. BEIROET. Irak heeft bekendge maakt dat Israëlische vliegtuigen voor de tweede maal in vijf dagen het Iraakse luchtruim hebben geschon den en dat Iraakse vliegtuigen de Is raëlische hebben verdreven. Het Is raëlische militaire kommando wei gerde in Tel Aviv ieder kommentaar. MANAGUA. Twee rechtse guerril lastrijders zijn door Sandinistische regeringsmilitairen gedood toen ze probeerden het presidentiële vlieg tuig te kapen, zo heeft het Nicaragu aanse ministerie van defensie meege deeld. AMSTERDAM, 4-1. Het vraagstuk van de veiligheid geeft bij het Amsterdamse bedrijfsleven steeds meer aanleiding tot bezorgdheid en verontrusting. Het vestigingsklimaat in de Amsterdamse binnenstad maar ook in andere stadswijken dreigt daardoor te worden aangetast. Dit zei maandagmiddag voorzitter E. G. Stijkel van de Amsterdamse Kamer van Koophandel in zijn nieuwjaarsrede. Volgens hem leiden taakverzwa ring en onderbezetting van het politie-apparaat ertoe, dat de politie taak in engere zin - misdaadbestrij ding en -preventie - onvoldoende kan worden uitgeoefend. „Het bedrijfsle ven in Amsterdam krijgt in toene mende mate te maken met onveilig heid. Er is sprake van een voortdu rende stijging van het aantal winkel diefstallen", aldus Stijkel. Daarentegen is het gemiddelde sal dotegoed gedaald. De hypotheek markt kon zich nog niet herstellen van de terugval van de afgelopen ja ren. De dalende tendens in de lande lijk verstrekking van konsumptief krediet steeg met bijna 5 procent tot 840 miljoen gulden, waardoor het marktaandeel van het uitstaande de biteurensaldo nagenoeg op peil bleef. In vergelijking met de totale markt ontwikkelde de werkgelegenheid zich bij de PTT in het afgelopen jaar nog relatief gunstig. In 1981 kwamen circa 3.800 nieuwe werknemers bij de PTT in dienst, waardoor het gemid delde personeelsbestand met circa 1750 toenam tot 89.600. BEIROET. Een explosie heeft een heropende oliepijpleiding van Irak naar de Noordlibanese havenstad Tripoli in lichte laaie gezet. In dustriële kringen in Libanon sluiten sabotage niet uit. SEOUL. Bij een gasontploffing is een kolenmijn in Zuid-Korea zijn ne gen mensen omgekomen. Doordat er zich een giftig gas in de schacht ver spreidde, kon niet snel hulp worden geboden. AMSTERDAM, 4-1. Minister-presi dent mr. A. A. M. van Agt is door le den van de parlementaire pers geko zen tot politikus van het jaar 1981. Het is voor het eerst, dat premier Van Agt als winnaar uit de bus kwam bij deze traditionele enquete (van het weekblad De Tijd), waaraan eind vorig jaar 82 leden van de parle mentaire pers deelnamen. Premier Van Agt behaalde in to taal 102 punten. Na hem komen mi nister Den Uyl (van sociale zaken en werkgelegenheid) en CPN-fraktie- voorzitter Marcus Bakker met respektievelijk 93 en 45 punten. Hoogst geklassseerde vrouw is staatssekretaris Ien Dales, „de eerste vrouw die Joop den Uyl op eigen ter rein kan aanvallen en overwinnen". Zij behaalde 5 punten en werd als 14e geklasseerd. IKV-sekretaris Mient Jan Faber staat op de tiende plaats (met acht punten), gekozen als ie mand „die de politiek dit jaar sterk heeft beïnvloed". BLEISWIJK, 4-1. De naar eigen zeggen van haar leiding modernste bloemenveiling van Europa is maan dag onder grote belangstelling van telers en handelaren in gebruik geno men. Het gaat om de coöperatieve bloemenveiling „Berkel en Omstre ken", die, onder handhaving van haar naam van Berkel in Zuid- Holland is verhuisd naar een nieuw komplex in het naburige Bleiswijk. DEN HAAG, 4-1. Prins Constantijn (12), de jongste zoon van koningin Beatrix en prins Claus is maandag opgenomen in het Akademisch Zie kenhuis in Utrecht, waar hij een knie-operatie zal ondergaan. De prins zal enkele dagen in het zieken huis verblijven. Dit is maandag be kendgemaakt door de rijksvoorlich tingsdienst. ENSCHEDE, 4-1. De Enschedese politie heeft klaarheid gebracht in de steekpartij waardoor zondagavond twee Enschedeërs zeer ernstig zijn gewond. De steekpartij heeft volgens het politieonderzoek in een café plaats gevonden. Eén van de bezoekers, de 27-jarige K. van de W. uit Enschede bewerkte de twee mannen met een mes, toen deze ruzie zochten. Een vriend van het tweetal heeft de ge wonden afgeleverd bij het zieken huis Stadsmaten. De ene man bleek te zijn geraakt in de hartstreek en de andere werd ge troffen in de lever. Ze zijn inmiddels geopereerd en het levensgevaar is volgens de politie geweken. Aanvan kelijk tastte de politie in het duister over de achtergrond van de steekpar tij, omdat er geen melding over was binnengekomen. Bovendien was de man die de gewonden naar het zie kenhuis bracht, niet bekend bij de politie. Ordeverstoringen dreigen in een aantal straten een einde aan de koop avond te maken. Door gebrek aan mankracht is er onvoldoende politie- surveillance. Een en ander verjaagt de klanten en leidt tot diefstal en in timidatie in de winkels, aldus de KVK-voorzitter. Een steeds groter euvel noemde hij ook het openbreken van auto's en de diefstallen in hotels. AMSTERDAM, 4-1. Voor de luchtvaartmaatschappijen in het Westen zijn de vooruitzich ten voor 1982 somber: Welis waar mag op een toeneming uan het luchtvervoer met vijf tot zes procent worden gere kend, tegen drie procent in 1981, maar de financiële situa tie van de burgerluchtvaart blijft slecht. Knut Hammersk- joeld, algemeen direkteur van de International Air Transport Association (IATA), zegt dit in. een interview tn de Financial Times van maandag. PEKING, 5-1. Ter gelegenheid van het nieuwe jaar is in China een van de omvangrijkste kollektieve huwe lijken gesloten, berichtte dinsdag het Engelstalige dagblad China Daily. De plechtigheid had plaats in He- fei, hoofdstad van de provincie An- hui. De jonge paren plantten bomen, in antwoord op een recente oproep van premier Zhao Ziyang, en zij on derschreven een appel aan jonge Chi nezen te breken met „extravangante of feodale gewoonten", vooral op het gebied van het huwelijk. MAASTRICHT, 4-1. Het veertien maanden oude dochtertje van de fa milie Coenen uit de Edisonstraat in Maastricht is maandag door een uit slaande brand om het leven geko men. De overige gezinsleden vader, moe der en twee andere kinderen, een zoontje van vijf en een dochtertje van vier jaar, zijn min of meer ernstig ge wond in het Sint Annadalziekenhuis opgenomen. Dit heeft de politie van Maastricht maandagavond meege deeld. De vader, een 31-jarige invalide, is het ernstigst aan toe. Toen hij uit het raam van zijn slaapkamer sprong brak hij beide polsen en enkels en liep rugletsel op. De moeder brak haar enkels. De twee kinderen zijn licht gewond. De brand die rond één uur in de nacht van zondag op maandag uit brak, is hoogstwaarschijnlijk ont staan door een smeulende sigaret die in een fauteuil terecht was gekomen. DEN BOSCH, 4-1. In het centrum van Den Bosch zijn het afgelopen weekend en maandag tientallen win kelruiten met een glassnijder onher stelbaar beschadigd. Volgens de poli tie is voor meer dan een ton schade aangericht. De daders tekenden poppetjes op de ruiten of bekrasten ze met leuzen. Bij de gemeentepolitie waren maan dag ongeveer 13 aangiften over be schadigde winkelruiten binnen. MANILLA, 4-1. Liefdesperikelen ten huize van de eerste familie van de Filip pijnen dreigen een staatszaak te worden. De aanleiding is bij alle verwarring er om heen een ontvoering waarbij presi dent Ferdinand E. Marcos persoonlijk betrokken zou zijn. In Manilla wordt sinds een aantal dagen de vooraan staande, 32-jarige golfspeler Tomas Manotoc Spoorloos vermist. Kort na zijn scheiding van een voormalige schoon heidskoningin zou Manotoc tegen de wil van haar machtige vader de knappe, 26- jarige Imee Marcos hebben getrouwd. „Tommy" en Imee, die het in het fami liebedrijf dat de Filippijnen zijn, tot leidster van de 5 miljoen leden tellende jeugdbeweging heeft gebracht, zij een aantal dagen geleden voor het laatst in een sjiek restaurant in Manilla gesig naleerd. In het voorbije weekeinde kreeg de familie Manotoc een afpersingsbrief, waarin voor „Tommy's" vrijlating een losgeld van 2.5 miljoen dollar en de in vrijheidstelling van vier communisti sche guerrilleros werd geëist. De familie Manotoc heeft de brief een vervalsing genoemd en opperde tegen over buitenlandse media dat president Marcos zijn ongewenste schoonzoon zelf heeft laten verdwijnen. De president heeft buitenlandse persbureaus intussen bedreigd met processen wegens smaad. Vrijdag 8 januari, 20.27 uur, Nederland II: Doctor Vlimmen. V.l.n.r. regisseur Guido Pieters, Peter Faber als Doctor Vlimmen en Roger van Hooi als Dacka tijdens de opnamen van deze film. WOENSDAG 6 JANUARI NED. I: Een gelukkige familie is het televisiespel van Cas Baas getiteld, een van de oprichters van Toneelgroep Cen trum, dat voordien onder de naam Puck opereerde. Hij wil de kijker laten zien hoe de hang naar geld en bezit de slechte eigenschappen van de mens naar boven haalt. Het verhaal gaat overeen verjaar dag, waarop een vader zo graag al zijn kinderen plus aanhang om zich heen verzameld had. De jongste zoon ont breekt echter en nu hebben de familiele den kans om zijn financiële problemen te bespreken en „op te lossen". In Cinevisie worden o.a. de volgende films besproken: „Sabine", van René van Nie, „Lolita", van Stanley Kubrick, „Die bleierne Zeit" van Margaretha von Trotta en „Clock work Orange" van Stanley Kubrick. NED. II: Even half neven start de VPRO met het muziekprogramma Ne derland muziekland, met uitsluitend Ne derlandse composities. Deze keer zal o.a. de zangeres Vanessa kaar nieuwe plaat je „Upside down"presenteren. In Mag num P.É roept een zekere Joey de hulp in van T.C. waarmee hij samen in Vietnam gevochten heeft, en die hij het leven redde. Joey is namelijk gedeserteerd uit het leger en heeft hulp nodig om heel huids thuis te arriveren. T.C. besluit een helikopter in te schakelen om hem van een vrachtboot op te pikken. Dit muisje heeft echter, een staartje. Gelukkig is daar dan Magnum die hem de helpende hand reikt. Tot slot van de woensdag een algemeen voorlichtingsprogramma in Televisie-Academie voor 1982 en een.les over marketing-mixstrategie en het in terne marketing systeem. WOENSDAG 6 JANUARI NED. I: 13.00 Nieuws voor doven; 14.45 Open schooltijd; 15.30 Avro's Kinder bios; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Van gewest tot gewest; 19.50 Politieke Par tijen; 20.00 Een gelukkige familie; 21.03 Cinevisie; 21.37 Journaal; 21.55 Den DEN HAAG. Het speciale recher cheteam van de Haagse politie heeft in de afgelopen dagen achttien ar restaties verricht van jongelui, die zich tijdens oud en nieuw in Den Haag schuldig hebben gemaakt aan openlijke geweldpleging, diefstal en vernieling. OMMEN. In verband met de schiet partij waarbij op het woonwagen kamp in de Ommen de 35-jarige Zwollenaar J. B. gewond raakte, heeft de politie drie mannen aange houden. Het zijn twee broers, C. W. en H. W. en hun neef C. W., allen wo nen zij op het woonwagenkamp. Hun leeftijd was de politie nog niet be kend. Haag vandaag; 22.10 Studio Sport; 22.40 Nieuws; 22.45 Nieuws voor do- NED. II: 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Allemaal tuig; 19.25 Kenmerk; 20.00 Journaal; 20.27 Stichting Socutera; 20.32 Nederland muziekland; 21.40 Magnum P.I.; 22.32 Teleac; 23.37 Nieuws. DONDERDAG 7 JANUARI NED. I: Tegen achten een showpro gramma rond de meest bekende zan geressen in Brazilië. Dat zijn o.a. Elis Regina, Gal Costa, Maria Bethania, Rita Lee en F afa de Belem. Het VA RA-pro gramma wordt besloten met het feminis tische vrouwenprogramma Kijk haar, met als onderwerpen: vrouwen die in het geheim een opleiding volgen omdat ze van de bijstand leven en een gesprek met Margaretha von Trotta, regisseuse van vrouwenfilms. Na het Journaal van half tien en Socutera heeft de NOS nog één programma en wel Artsenij met drie onderwerpen: de behandeling van „wijn vlekken" door middel van laserstralen; de groei van Nederlandse ruhscholen voor mensen met rugklachten en de patiëntengroei van lijders aan de ziekte van Ménière, die veel voorkomt bij oudere mensen en waartegen nog geen kruid gewassen is. NED. II: Na het Journaal een afle- vering van de Australische serie „De Sullivans. De eerste kerstviering in oor logstijd breekt aan en de soldaten krij gen zowaar een weekje verlof om in huiselijke kring kerstmis te vieren en dat geeft hier en daar nogal wat problemen. Om negen uur de natuurfilm Op de grens van bos en wei. Deze natuurfilm uit eigen land laat ons kennis maken met de dieren, die hun voedselgebied in de wei landen hebben, maar beschutting zoeken in het bosgebied ernaast Na deze na tuurfilm de eerste aflevering van de nieuwe, zevendelige Canadese serie De nieuwe Canadezen. In het begin vantde zeventiende eeuw komt de stroom immi granten vanuit Europa naar Canada slechts langzaam opgang. De Tsimshian indianen in Brits Columbia hebben dan ook pas zeer laat kontakt gelegd met de blanke kolonisten. Vanavond zien wij hoe deze indianen hun stamhoofd kiezen. DONDERDAG 7 JANUARI NED. I: 10.30 Frysk Telebord; 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Nieuwtjes uit Uhlenbusch; 19.30 De natuur en de mens; 19.55 Vrouw zijn in de jaren tachtig; 20.50 Kijk haar; 21.37 Jour naal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Artsenij; 22.45 Nieuws; 22.50 Nieuws voor doven, NED. II: 18.10 Studio Sport18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 De Muppet show; 19.25 Willem Bosman; 20.00 Journaal; 20.27 De Sullivans; 20.55 O de grens van bos en wei; 21.30 De nieuwe Cana dezen; 22.25 Brandpunt in de markt; 23.20 Nieuws. 52 Voor alle zekerheid zou moeder Van Vuren enkele dagen 's morgens en 's middags een paar uurtjes komen om te helpea Joop wilde een dagmeisje in dienst nemen, maar daar wüde Gerda niets van weten. „Over een dag of wat ben ik voldoende aangesterkt om weer zelf mijn huishouden te doen. Ik heb genoeg aan de werkster. Heel lief van je, maar ik moet niet elke dag een meisje om me heen." Natuurlijk kwam de kersverse groot vader ook af en toe kijken naar zijn kleinzoon en beweerde bij hoog en bij laag, dat het op en top een Van Vuren was, maar Joop zaghet niet Overigens, hij was helemaal niet jaloers. Gerda gloeide van trots, als er zoiets gezegd werd en dan vond Joop het al lang goed. Twee maanden na de geboorte volg de de eerste oplevering van het restau ratiewerk in het centrum van de stad. Dat werd een plechtige gebeurtenis, waarbij de pers uit de stad en wijde omgeving akte de présence gaf. Van Vuren senior overhandigde als bewijs van gereedkoming persoonlijk de sleu tels der vijf huizen aan de vertegen woordiger van het ministerie, die er speciaal voor uit Den Haag was geko men. De ambtenaar hield een korte speech, waarin hij het werk, dat de firma Van Vuren had verricht prees, en daarna kregen genodigden en pers ge legenheid de huizen van boven tot on deren te bezichtigen. Er werden foto's gemaakt; er werden rookartikelen, kof fie, drankjes en hartige hapjes voor de vele belangstellenden. Misschien wa ren de bewoners, die al die weken tijdelijk onderdak hadden gevonden in een aantal houten barakken aan de bui tenkant van de stad, nog het meest blij, dat ze weer konden terugkeren naar de nu zo verfraaide huizen. De volgende dag zag Joop Steeman tot zijn verwondering zichzelf twee keer op de in de plaatstelijke krant geplaatste foto's van de overdracht En in het verslag kwam ook zijn naam voor. Hij herinnerde zich, dat hij wat inlichtingen had gegeven over de ver- richte werkzaamheden aan een jonge vrouw. Waarschijnlijk was zij als jour naliste aan de krant verbonden, want ongeveer letterlijk waren zijn woorden weergegeven. Hij reikte het blad over aan zijn vrouw, die belangstellend naar de geplaatste foto's keek en ten het verslag ging lezen. „Mooie reklame voor vaders zaak," was haar kommen taar. Enigszins ontgoocheld keek hij zijn vrouw aan. Voor ongeveer negen tig procent had ik de verantwoording ik sta in de krant als hoofduitvoerder en mijn eigen vrouw zegt enkel: mooie reklame voor vaders zaak. Nou, het zij zo. Maar hij had toch wel wat anders verwacht Iedere vrouw zou in zo'n geval hardstikke trots op haar man zijn, maar niet alzo Gerda; die denkt enkel aan haar vader en zijn bedrijf. Met de familie Wervelman zijn af en toe nog moeilijkheden. De achterkant van de betonnen schutting is op alle mogelijke manieren beklad en be- Door HENK VAN HEESWIJK schreven. Met een soort carbolineum zijn drie dikke strepen getrokken, die als goallijn dienst moeten doen. Vrij wel elke avond is 't kroost aan het voet ballen. Joop laat ze zuchtend begaan. Als ze maar geen verdere vernielingen aan de omheining maken. Het vuil smijten is ook zo'n beetje afgelopen. Van groentekweken komt niets meer, Joop heeft van de tuin een mooi gras veldje gemaakt Zodra de kleine Evert- vernoemd naar zijn grootvader - lopen kan, is het veldje een mooie speelge- legenheid voor de kleine man. Maar zover is het nog niet Joop heeft een soort prieeltje gemaakt een eindje van de woning af, onde de schaduw van de enige boom, die men op zijn erf heeft laten staan. Daar zit men bij mooi weer zomersavonds. En op de zondagea Met de kleine jongen in de kinder wagen. En later, als hij enkele maan den oud is, in de box. Het is hier ideaal wonen als de familie Wervelman er niet bij was gekomea Want zijn kin deren verstoren dag en dag de rust door hun lawaai Joop ergert er zich aan, maar weet dat hij machteloos staat Evenals de buren in de Brede- laan, die weerszijden en aan de over kant wonen. Ze hebben samen al eens een gesprek gehad: zeven gezinnen, die behoorlijk overlast van de Wervel mannen hebben. Maar tot een afdoend resultaat is men niet gekomen. Aan de politie heb je in dit geval niets. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5