U KUNT NU STAATSLOTEN KOPEN. *5 TT' Mosselvissers zien verlangend uit naar verbetering Bruse haven MÉÉR KANS IN DE STAATSLOTERIJ. Orders voor Maaskant Machinefabrieken Bij ruw weer hebben mosselschippers het knap zwaar bij Zeelandbrug 4 Vergadering Schuttevaer Pessimistische toon in jaarrede burgemeester Zierikzee Prijzen landbouw in de lift INGEZONDEN STUKKEN Opstapcursus voor volwassenen Intro Publicity Club BRUINISSE, 31-12. De onderlinge verhouding tussen mosselkwekers en andere varenden enerzijds en het ge meentebestuur van Bruinisse anderzijds is sinds jaar en dag bijzonder goed, maar dit keer klonk er toch enige ir ritatie door in de jaarrede, door voorzitter H. Hogerhei- de, op de jaarvergadering van de afd. Schouwen-Duive- land van de Kon. Vereniging Schuttevaer te Bruinisse gehouden. Hogerheide haakte in op het douceurtje van 3 ton dat Bruinisse dezer dagen van de Telebingo mocht ontvangen en sprak daarom de wens uit, dat deze lastenverlichting voor de begroting er toe zou leiden dat de verbetering van de Vissershaven nu spoedig zou beginnen. Door de mosselkwekers was wel een nieuw ontwerp havenreglement ontvangen, ter beoordeling, „het ziet er allemaal nogal duur uit en ik had liever gezien, dat de centen daaraan besteed, ten bate van de havenak- kommodatie waren aangewend; eerst een reglement en dan een ha venverbetering, is eigenlijk de omge keerde volgorde", zo meende de voorzitter. Vergroting schepen De vergroting van de schepen gaat nog steeds door; de aanpassing en vergroting van de haven die daar door noodzakelijk is, mag niet langer meer worden uitgesteld. We kennen wel de plannen maar wachten op de uitvoering. Deze mening van de Schuttevaer- voorzitter werd even later nog eens extra onderlijnd, door de voorzitter van de Mosselkwekersvereniging W. Okkerse. De vloot van Bruinisse bestaat uit uiterst modern en goed voor hun taak berekende schepen, die aan in vestering een kapitaal hebben ge kost. Een optimale veiligheid voor deze schepen is geen ongerechtvaar digd verlangen. „Waarom worden de plannen waarvoor van Rijkswa terstaat groen licht is verkregen, niet vlugger uitgevoerd." V ereenvoudigingen Burgemeester T. C. Hekman zei dat alles wordt gedaan, om de plannen (Vervolg van pagina 1) wet AROB, de rechten van de bur gers ten aanzien van appèl-mogelijk heden aanzienlijk zijn toegenomen, maar de konsekwenties zijn dik wijls: ellenlange procedures. Hiervan worden andere burgers de dupe, vooral als het gaat om de totstandkoming van noodzakelijke bestemmingsplannen. „Verheugd" was de burgemeester, dat na de ver huizing van de R.S.G. naar het Hat field, begin dit jaar een aanvang kan worden gemaakt met de nieuwbouw van de L.T.S. Woningbouw „Wat de woningbouw betreft is 1981 een gunstig jaar geweest. Er kwamen voor bewoning 122 wonin gen gereed, waarvan „Beter Wonen" er 108 bouwde". In uitvoering zijn nog 19 woningen (14 premie-A koop, 4 premie-A huur en 1 partikuliere woning). In voorbereiding zijn de volgende projekten: 20 premie-huur in Poort- ambacht VII, 18 zelfde, voor één- ten tweepersoonshuishoudens, 28 wonin gen op „open plaatsen" in de bin nenstad, 48 premiecorporatie-A wo ningen in Poortambacht VIII, 42 huurwoningen in Kaaskenswater, 5 huurwoningen aan de 's Heer Arendsstraat, 10 renovatiewoningen aan de Wevershoek, Regen boogstraat en Ravestraat) en tot slot 44 woningen „Binnenstad-Noord west". Politiebezetting Grote zorg sprak burgemeester De Meester uit over de politiebezetting van de groep Schouwen-Duiveland. „Weliswaar is de groep organiek op sterkte, d.w.z. 38 man voor Schou wen-Duiveland, waarvan 11 voor Zierikzee, maar deze aantallen zijn gebaseerd op het aantal van de au tochtone bevolking. De werkelijke bevolkingsaantallen zijn in de zomer en winter aanmerkelijk hoger door de toevloed van toeristen". „Zorgwekkend is ook de toene mende normvervaging, de vernielin gen, baldadigheid, verkeersovertre dingen en inbraken, met name in de tweede woningen. Het aantal mis drijven op Schouwen-Duiveland steeg van 1255 in 1980 tot 1573 in 1981." „De burgemeesters van Schouwen- Duiveland zijn momenteel in bespre king met de desbetreffende instan ties om hierin verandering te bren gen", aldus de heer De Meester Samenwerking „Tenslotte wik ik ondanks de wei nig hoopvolle vooruitzichten de wens gerealiseerd te krijgen, maar het wa ren de mosselkwekers zelf, die in goed overleg (spreker was daar dank baar voor) in het opgemaakte plan vereenvoudigingen aanbrachten, waardoor de goedkoopste oplossing kon worden benut. Maar dat geeft wel het nodige oponthoud, als een plan weer moet worden gewijzigd. De uitvoering werd bovendien doorkruist, door het plotseling overlijden tengevolge van een ongeluk het hoofd van de techni sche dienst van de gemeenten, die de aangebrachte amendementen op het oorspronkelijk plan in studie had. De burgemeester herinnerde eraan hoe door de gemeente meer dan 20 jaar met Rijkswaterstaat moest wor den vergaderd over de aanpassingen voor de machinefabrieken van de re paratiehaven, die nu eindelijk rond zijn en in de eerstkomende raadsver gadering aan de orde komen. De verschuiving van de sluiting van de Oosterschelde, van 1978 naar 1986 speelde ook hierin een rol en zo zijn er tal van faktoren die de uitvoe ring van een plan, dat op papier ge reed is, af remmen. Hij verzekerde dat alles wordt ge daan om de mosselvloot een veilige ligplaats te garanderen. Rondvraag Het bestuurslid C. Faasse, vestigde bij de rondvraag nog de aandacht op de opzanding van de zate voor grote schepen langs de loswal, waarschijn lijk als gevolg van bij het laden en lossen tussen wal en schip terecht ko mend zand en ander materiaal. Havenmeester Jac. Hoogerwerf dacht in dit verband echter eerder aan opgewoeld zand, dat tegen de ha venbeschoeiing aanslaat, als mossel- kotters aan de overzijde van de ha ven van hun ligplaats vertrekken en uitvaren, terwijl het water nog niet voldoende gewassen is. De schroeven van de kotters woelen dan zand los, dat op de ligplaats van de schepen langs de loswal terecht komt. ZIERIKZEE. Een foto uit 1933 van de toenmalige Chr. Gemengde Zangvereniging ,,De Lofstem" - dirigent de heer Wol zak - uit Goes. Oprichter van het koor was de heer H. v. d. Doel. BRUINISSE, 5-1. Maaskant Bruinisse-Stellendam heeft weer een aantal opdrachten ontvangen voor de bouw van nieuwe Noordzeekotters, in de afmetingen 40 x 9 x 5.10 meter, enkele met een lengte van 42 meter. Waar op deze schepen ook Maas kant lieren moeten worden geleverd betekent dit dat de orderportefeuille van de Maaskant-bedrijven gevuld is tot midden 1983. De viskotters TX 36, Jan van Toon, van de firma J. van der Vlis en Zoon, Uk 143 Andries de Vries, van de fir ma A. de Vries en Zoon moeten een verbouwing ondergaan, terwijl aan een aantal schepen een vissórteerma- chine moet worden geleverd, onder meer aan de Br. 32 van de firma Fe- nijn te Breskens en VI. 27 van de fir ma L. de Nooyer en Zoon te Vlissin- gen. Lieren voor Polen Polen, met wie het bedrijf Maas kant goede handelsrelaties heeft, bestelde een niet onbelangrijk aantal lieren voor duwbakken. uitspreken dat wij in eendrachtige samenwerking, ieder vanuit de plaats waar hij of zij gesteld is, van 1982 toch een goed jaar zullen mogen maken. Dank aan alle medewerkers en medewerksters van Rijkspolitie en brandweer, van sociale diensten, administratieve dienst, gemeente werken en plantsoenendienst, onder wijs, kortom allen die in het afgelo pen jaar ertoe, hebben bijgedragen het gemeentelijk apparaat draaiend te houden en dienstbaar te zijn aan de burgers. De leden van de raad wil ik dank zeggen voor hun konstruktieve bij drage aan het bestuur van de ge meente en sterkte wensen bij de ver kiezingen die hen wachten. Moge de gezamelijke inzet van u al len in het belang blijken te zijn van onze stad die ons zo lief is en haar in gezetenen die recht hebben op uw al ler inspanning." Flitsen uit het buitenland BUENOS AIRES. Ex-president Ro berto Viola van Argentinië heeft maandag voor het eerst sinds zijn af zetting door de junta in het openbaar gezegd dat hij de laan werd uit gestuurd en niet aftrad om gezond heidsredenen. MANILLA. De ontvoerders van de Filippijnse golfspeler Tomas Mano- toc hebben diens familie in een ano niem telefoontje laten weten dat zij binnenkort een brief van hem kun nen verwachten. Dit is dinsdag mee gedeeld door een broer van het slachtoffer, Ricardo Manotac. PARIJS. Eind december bedroeg het aantal geregistreerde werklozen in Frankrijk 2.019.000, zo heeft het Franse nationaal bureau voor werk gelegenheid maandag bekendge maakt. In Polen worden veel duwbakken gemaakt, zodat verwacht mag wor den dat het aantal orders voor dit land in de komende maanden zal nog zal toenemen, als de toestand zich daar stabiliseert. WASHINGTON. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft maandagavond de hoop uit gesproken dat de Europese bondge noten uiteindelijk toch ook straf maatregelen zullen nemen tegen de Sowjet-Unie evenals Washington. WASHINGTON. Richard Allen, adviseur van president Ronald Rea gan voor zaken van nationale veilig heid, heeft maandag ontslag geno men, zo is uit officiële bron op het Witte Huis vernomen. BRUSSEL. t>e EG-ministers beslo ten dat hun landen voorlopig. pie;t het Amerikaans^ voorbeeld zuneü vol gen en geen sankties jegens de Sowjet-Unie en Polen zullen treffen. De humanitaire hulp zal voortgezet worden mits er zekerheid bestaat dat de hulp bij de Poolse bevolking te recht komt. WARSCHAU/WENEN. De Poolse regeringsleider generaal Jaruzelski heeft maandag tegenover de ambas sadeurs van de EG-lidstaten ver klaard dat hij overweegt geïnter neerde vakbondsleiders in westerse landen in ballingschap te sturen. Dit blijkt uit berichten die het Westen hebben bereikt. CAIRO. De meeste verdedigers van de verdachten van de moordaanslag op wijle president Sadat van Egypte geven hun boycot van het proces op en zullen dinsdag weer in de rechts zaal verschijnen. PEKING. China heeft dinsdag, in zijn eerste kommentaar in 1982 op de golfoorlog, een beroep gedaan op Irak en Iran hun gewapend konflikt bij te leggen. Verder bloedvergieten kan alleen de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie in de kaart spelen waar schuwde de volksrepubliek. KAAPSTAD. De Anglicaanse aartsbisschop van Kaapstad, Philip Russell, heeft in een herderlijk schrijven in 1981 een verscherpte konfrontatie tussen de kerk en de re gering in Zuid-Afrika voorspeld. LONDEN. Koerdische guerril lastrijders hebben op 25 november in het noorden van Irak drie Oosten rijkse landbouwdeskundigen gegij zeld. In ruil voor hun vrijlating eisen zij dt de Iraakse regering tweehon derd Koerden laat gaan die door haar gevangen worden gehouden. PARIJS. Irak en de demokratische republiek (Zuid) Jemen hebben besloten hun diplomatieke betrek kingen op ambassadeursniveau te herstellen, zo meldde het Iraakse persbureau INA. DAMASCUS. De regéring van Sy rië heeft officieel geprotesteerd te gen de verklaring die de Franse mi nister van buitenlandse zaken, Clau de Cheysson, zondag in Cairo aflegde over de annexatie van de hoogten van Golan door Israël. SALISBURY. De politie heeft hon derd stakende stökérs bij dé «spoor wegen in Zimbabwe gearresteerd, nadat- de regering met hardere maat regelen haa gedreigd als er geen ein de zou komen aan de al zes dagen du rende staking, die het spoorwegver keer dreigt te verlammen. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Heino (nieuwe predi kantsplaats): mevr. F. Bergsma-Ha- verschmidt, kand., Groningen; te Woudrichem: H. A. van de Pol, Wier den; te Rijswijk: dr. G. Bos, Zeist; te Zwartebroek: P. de Vries, kand., Al- blasserdam; te Oostburg, Schoondij- ke, Groede, Nieuwvliet, Waterland- kerkje en Zuidzande (nieuwe predi kantsplaats): M. Hooymeijer, kand., Zuidzande. Aangenomen naar Marrum en Westernijkerk: mevr. Y. Slik, Win- sum, Baard en Oosterlittens. Bedankt voor Nieuw-Beijerland: K. C. Kos, kand., Zeist; voor Hier- den: dr. J. Broekhuis, Rijssen. Gereformeerde Kerken Beroepbaarstelling: L. P. Miede- ma, Weerdslag 19, Zutphen. Beroepen te Zutphen (t.b.v. het maatschappelijk aktiveringswerk dr. J. C. Sikkelstichting): L. P. Mie- dema, kand., aldaar. Aangenomen naar Gouda: A. J. G. Dronkert, Leeuwarden Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Groningen: A. van der Veer, Zwolle; te Baarn: J. Jonkman, Almelo. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Werkendam: J. de Pa ter, Krimpen aan de IJssel; te Poort vliet: A. Moerkerken, Nieuw-Beijer- land, die bedankte voor Barneveld. Aan genomen naar Aagtekerke: J. Baaijens, Rotterdam-Alexanderpol- der. Bedankt voor Doetinchem: Th. van Stuyvenberg, Meliskerke; voor H.I. Ambacht: J. J. van Eckeveld, Zeist; voor Hoogvliet: L. Blok, Nunspeet. LAND- EN TUINBOUW De vroeg ingevallen winter, heeft naast wellicht wat. spekulatieve overwegingen over de toestand in Polen, gezorgd voor een stijging van de meeste landbouwprodukten. De aardappelen worden thans ge kocht voor een kwartje per kilo. Ook de uienprijs vertoont een stijgende tendens en één en ander is voor de landbouw in het zuidwestelijk klei gebied natuurlijk gunstig. Bekend is dat ook de telers van grove tuinbouwprodukten, als sprui ten en prei, een goed graantje mee pikken van de prijsverhogingen. De telers van winterpeen, die dit najaar een forse strop tegemoet gingen, om dat de peen niet meer dan 5 cent per kilo noteerde, zijn met de huidige prijs van 15 cent toch nog redelijk uit de bus gekomen met dit produkt. Telers van hard fruit zullen 1981/82 BRUINISSE, 31-12. De Zeelandbrug en de binnen vaart, was een zaak, die aan de orde kwam op de jongste vergadering van de Kon. ,,Schuttevaer"-afdeling te Bruinisse. Als het goed weer is is er niets in de weg. Binnenvaartschepen en mosselkot- ters hebben dan nog wel enkele decimeters doorvaarthoogte over, om de brug te passeren, zo werd opgemerkt. Maar dat verandert voor mossel- kotters, wanneer de zee ruwer wordt en de golven hoog oplopen. Als het schip op de golven danst heeft men veel minder zekerheid. Het risiko om ongehinderd onder de brug door te varen is dan veel groter en daarom was aan rijkswaterstaat verzocht, de basculebrug te openen, ook als de meteorologische dienst een windkracht op geeft van 7 of 8 beaufort, terwijl de wind deze sterk te nog neit heeft. Medegedeeld werd van de zijde van Rijkswaterstaat op deze vraag, dat bij 7 beaufort of meer de Zeeland- brug niet meer wordt opengezet. Maar juist dan heeft de kottervloot de openstelling nodig. Mast en bok kentuig gestreken geeft bij ruw weer ter plaatse een groot risiko, dat dit van slecht zeemanschap zou getui gen. Half uur tevoren Verder werd door rijkswaterstaat medegedeeld, dat in de winterperio de van 15 oktober tot 15 april de Zee landbrug alleen op verzoek zal wor den opengesteld en dat de aanvrage daarvoor per marifoon een half uur tevoren moet worden gedaan. Er is geen brugwachter meer en de aan de Noord-Bevelandse kant zit tende tolgaarder moet gelegenheid krijgen om naar het huis van de brug te fietsen om de brugpanelen te be dienen. Aan rijkswaterstaat zal worden verzocht bepaalde voorzieningen aan de doorvaartopening te bevestigen, om bij mist deze doorvaartopening, via de radarreflektor beter te kun nen oriënteren. Door een bestuurslid (de heer De Voogd) werden ook de openingstij den van de brug over het Veerse Meer ter sprake gebracht. Brug over de uitvaartsluis bij Kats. In deze drukke verkeersweg is een open brug een verkeersobstakel. Anderzijds is het voor de Schipper onprettig lang te moeten wachten eer de brug open gaat. zeker ook aanmerken als een jaar, waarin het getij keerde. Van verlies gevende teelten een aantal jaren ach tereen, vertoont dit jaar een wat vriendelijker karakter. MARKTBERICHTEN Aardappelbeurs Rotterdam ROTTERDAM, 4-1. Konsumptie- aardappelen, prijzen per 100 kg. Klei-aardappelen: Bintje 35-50 mm 22,00 - 23,00; Bintje 50 mm opw. 26,50 - 28,00; Bintje 35-55 mm opw. 24,00 -ƒ 25,00; Eigenheimer 21,00 - 24,00. Zandaardappelen binnenland: Bintje 35-50 mm 17,50 - 18,50; Bintje 50 mm opw. 21,50 - 23,00. Export: Bintje 45 mm opw. in zak ken 25,00 - 25,50. Voeraardappelen tot 7,50 - 8,50. Stemming: rustig. Paardenmarkt Utrecht UTRECHT, 4-1. Op de paarden markt in Utrecht zijn maandag 263 dieren aangevoerd. De noteringen waren als volgt: Luxe paarden 2900 - 3950; werk paarden 2150 - 3400; oude paarden 2000 - 2700; 3-jarige paarden 1450 - 2450; 2-jarige paarden 1275 - 2375; veulens 475 - 1250; hitten 675 - 1425; pony's 300 - 700. Prijzen per kg geslacht gewicht: Oude slachtpaarden 6,10 - 7,80; jonge slachtpaarden 6,30 - 7,90. Dehandel in slachtpaarden was stijf en duur, en in pony's redelijk. Op 20 januari a.s. begint in Zierik zee weer een Opstapkursus van de Zeeuwse Dag-/Avondscholenge meenschap voor volwassenen. Deze kursus is bestemd voor degenen die in augustus de dag- of avondmavo voor volwassenen willen gaan vol gen maar deze stap nog te groot vin den en verder voor iedereen die zijn of haar lagere school-kennis wil op halen of bijspijkeren. Wat wordt er op deze kursus ge daan? Er worden lessen gegeven in Nederlandse taal en rekenen en stu dielessen. Verder wordt er voorlich ting gegeven over Mavovakken en oud-leerlingen worden uitgenodigd om iets over hun ervaringen te ver tellen. De kursus wordt gegeven van 20 ja nuari tot eind juni, iedere woensdag morgen van kwart voor negen tot twaalf uur, behalve in de schoolva kanties. De kosten zijn 45,- voor de hele kursus; boeken krijgt u in bruik leen. Inlichtingen en aanmelding bij mevr. Weekhout, tel. 01110-3474 of aan de school tel. 01110-6368. Zeeuwse Dag/ Avondscholengemeenschap voor Volwassenen Niet dat we zoveel kunnen veranderen na de jongste Nieuwjaarsnacht maar we kunnen, misschien wel willen, eerlijker zijn vaker mens tot mens dichter bij elkaar zolang we nog samen zijn PUBLICITY CLUB SCHOUWEN GERARD VAN BREUGEL Advertentie Wat u kunt winnen? Het half miljoen (schoon!). Het kwart miljoen. Twintigmaal een ton. Liefst 700.000 andere geld prijzen. Per lot speelt u drie keer mee. Gemiddeld 4 van de 10 loten zijn raak. Niet minder dan 70% van de inleg gaat op aan prijzen. Dat zijn de ingrediënten van de Staatsloterij. Elf maal per jaar. Een Kapitale Kans. Speel mee! Verkoopadressen in de Gouden Gids. Per giro spelen kan ook. Bel voor informatie: 070-46 9647.. \ru

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4