Bruinisse: optimistisch over de drempel van '82 Mutaties gemeente- personeel Zierikzee 3 ,,Geen woorden maar daden Nieuwjaarstoespraak van burgemeester T, C. Hekman STREEKNIEUWS Nieuw magazijn Deltadienst-WTZ ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 5 januari 1982 Nr. 23042 ZIERIKZEE. In vergelijking met nog al wat jaren terug, beleefde Zierikzee een niet uit de hand gelopen jaarwisseling. Wel waren er in vrijwel alle stads delen de nodige vuurwerkontploffingen te horen. Bij enkele Chinese restau rants ging heel wat vuurwerk de lucht in. In het stadscentrum werd een motor gesloopt en in brand gestoken. De foto toont een aantal vrij lakonieke toe schouwers naar het gebeuren op het Havenplein (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUINISSE, 5-1. „De bestuurlijke balans opmakend rond de jaarwisseling, kan gekonstateerd worden dat wat de gemeente Bruinisse betreft er nogal wat perspek- tieven zijn. In materieel opzicht mogen we over het jaar 1981 tevreden zijn en dankbaar. In goede samenwerking tussen burgers en bestuur kwam er veel tot stand". Al dus een optimistisch geluid van burgemeester T. C. Hek man in zijn nieuwjaarstoespraak, maandagavond in het gemeentehuis. BRUINISSE. De nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis van Bruinisse trok bijzonder veel belangstelling. Op de foto een deel van het voltallige kollege. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) „Ter voorkoming van misverstan den", haastte de burgemeester de eventuele gedachte weg te nemen, als zou het gemeentebestuur gedachten- loos en probleemloos de drempel van 1981-1982 zijn overschreden. „Als we de blik over de gemeente lijke grenzen heen werpen, is op de wereld van vandaag weinig opwek kends te bespeuren. Het is chaos, on zekerheid en spanning. Ik hoef slechts de naam Polen te laten vallen en ieder mag dan voor zichzelf invul len welke vragen hem dienaangaan de bezighouden. Op één punt zullen we het eens kunnen zijn: dat als we in de wereld om ons heen kijken en al les op ons laten inwerken, we nog steeds èen in alle opzichte bevoor recht landje zijn, waar we in tegen stelling tot vele landen in alle vrij heid naar eigen overtuiging kunnen leven, spreken en organiseren". Respekt voor elkaar Naast alle goede wensen in velerlei bewoordingen en verschillende toonaarden aan het kollege gericht, voegde de heer Hekman een andere; „dat we gezamenlijk als plaatselijke ZCO wil geen nieuwe jachthavens in Oosterschelde De Stichting Zeeuws Coördinatie orgaan voor Natuur-, Landschaps- en Milieubescherming (ZCO) wil de jachthavenontwikkeling langs de Oosterschelde enkele jaren opschor ten en onder meer, de aanwijzing van Wemeldinge als ligplaats van jachten geheel laten vervallen. Men vreest niet alleen een sterke toename van het aantal ligplaatsen in legale jachthavens, maar daar naast een toeneming van z.g. slikken- liggers, plankzeilers en de illegale jachtakkkommodaties bij of in de buurt van rekreatieterreinen. Daar om wil men eerst een gedegen onder zoek over wat mogelijk is zonder dat al te veel schade aan deze zeearm als natuurobjekt wordt toegebracht. Het liefst zou men zien dat de gehe le Oosterschelde als beschermd na- overheid en burgers zullen trachten met respekt voor eikaars overtuiging en inzicht, het beste voor ons aller Bru in 1982 te zoeken. Alléén, maér vooral ook sómen. Want we zullen het met z'n allen moeten doen, cliché of geen cliché". De burgemeester herinnerde nog even aan het verleden, toen het alge meen gebruikelijk was dat burge meesters dit soort gelegenheden aan grepen (vaak tot eigen roem en eer) om een uitvoerige opsomming te ge ven wat het kollege in het afgelopen jaar tot stand had gebracht en wat de plannen waren. Een overbodige zaak, volgens de heer Hekman, omdat de burgerij uit de raadsverslagen al voldoende op de hoogte gebracht wordt. „Wat minder woorden en wat méér daden zouden de tegenwoordige overheden niet ontsieren Voorts maakte de burgemeester ge wag van het unieke feit, dat.de ge meente Bruinisse een lot uit een lote rij trok (drie ton van Tele-bingo) waarvan men het bestaan van te vo ren niet eens wist. Meevallers Hoewel er niet nader op in werd ge gaan, maakte de heer Hekman duide lijk dat dit ook zo z'n problemen kan geven. Maar dit feit, plus nog een paar meevallers op de drempel van het jaar, scheppen bijelkaar de moge lijkheden om in 1982 in Bruinisse heel wat van de grond te krijgen. Wens De burgemeester besloot met zijn persoonlijke (en veler) overtuiging: „Dat het gehele menselijke en maat schappelijke gebeuren niet van men sen of politieke machten of stelsels afhangt, maar van de Schepper aller dingen. Dat we daarop in al ons den ken en doen onze hoop en vertrouwen mogen stellen, is mijn diepste en oprechte wens." Deze wens werd onderstreept door het voorlezen van een toepasselijk ge dicht van Franciscus van Assisi: „Heer, maak ons werktuigen van uw vrede. Laat ons liefde zaaien waar haat heerst; vergiffenis waar onrecht is gedaan eenheid, waar tweedracht is; geloof, waar twijfel leeft; hoop, waar wanhoop is; licht, waar duisternis bestaat; vreugde, waar droefheid heerst. Heer, geef me de berusting om te aanvaarden, wat ik niet veranderen kan; de moed om dingen te veranderen waar ok dat wèl kan; en de wijsheid om het verschil daartussen te zien. tuurgebied, volgens de natuur be- schermingswet zou worden aange merkt. ZIERIKZEE Buitengewone vergadering Waterschap Op woensdag 6 januari is er een buitengewone algemene ledenverga dering van het Waterschap Schou- wen-Duiveland in 's Landskamer. Dit in verband met het overlijden van dijkgraaf de heer A. M. Geluk. Voor tijd: zie agenda. SCHARENDIJKE Middensoos Ter afsluiting van het soosjaar or ganiseerde de Middensoos een kla- verjaswedstrijd, waaraan door 28 personen werd deelgenomen. De Middensoos komt voor het eerst in het nieuwe jaar weer bijeen op dinsdag 12 januari in het Hervormd Verenigingsgebouw. ZONNEMA1RE Feestvieringen Ook op Zonnemaire waren er ver schillende kerstfeestvieringen. Alle reerst die van de bejaardensoos o.l.v. mevr. Van 't Veer. Hier werd een be zoek gebracht door de kinderen van de Kleuterschool met hun „juf", die met een brandend kaarsje binnen kwamen. Jong en oud zongen samen enkele kerstliederen. Nadat de kleu ters weer waren vertrokken werd de kerstfeestviering op sfeervolle wijze voortgezet. Ook de vrouwenvereniging o.l.v. mevr. Van Doezelaar vierde Kerst feest met zang, gedichten en een kerstverhaal en de liturgie uit „De Fakkel" werd de avnd gevuld en werd er een kollekte voor Polen ge houden. De opbrengst hiervan be droeg 75,-. Op het kerstfeest van de meisjes- klub o.l.v. mevr. Van Leeuwen, had ieder meisjes een kandelaar en kaars meegebracht. De kaarsen werden aangestoken en mevr. Van Leeuwen vertelde het Kerstevangelie. Ieder meisje had de opdracht gekregen „iets te doen" op deze avond zo werd er voorgedragen, op de blokfluit en klarinet gespeeld en een verhaal voorgelezen. Het was een fijne avond. Gezamenlijke dienst Kerstdagmorgens was er een geza menlijke kerkdienst Geref. Herv. waarin voorging ds. Stutvoet. Het orgel werd bespeeld door mevr. Van 't Veer, het dameskoor o.l.v. de heer Van 't Veer, de muziekvereniging van Zonnemaire o.l.v. de heer De Looff verleende aan deze dienst zijn medewerking. De niet van te voren aangekondigde kollekte voor Polen bracht in deze dienst het mooie be drag van 1.089,06 op. Op de avond van de eerste kerstdag vond de kerstfeestvering van de zon dagsschool plaats. De heer Van 't Veer had de kerstboom prachtig ver sierd. Na de gebruikelijke opening door mevr. Van Leeuwen werd gezamen lijk gezongen en ook door de kinde ren van de zondagsschool. Mevr. Van Leeuwen vertelde over het kerste vangelie, de oudste kinderen vertel den met flanelbord over de wijzen uit het Oosten. Mevr. Fonteijne las een vrij verhaal voor. Vijf meisjes namen afscheid van de zondagsschool. Els van Bommel, Irma den Boer, Anita van Bloois, Sandra Fonteine en Mar- ja Stoel. Zij kregen een prachtige jeugdbij- bel aangeboden. Nadat ieder kind nog een pakje en sinaasappel had ge kregen werd de kerstfeestviering besloten met het gezamenlijk bidden van het ,£)nze Vader". Gekollek- teerd wera er voor Kinderzorg. De opbrengst hiervoor bedroeg 78,50. (Door omstandigheden eerst heden geplaatst. Red.). N1EUWERKERK Interkerkelijke gespreksgroep Maandag 11 januari komt de inter kerkelijke gespreksgroep bijeen in de zaal achter de Gereformeerde kerk aan de Badhuisstraat. Jeugdouderling J. Mathijsse zal spreken over het jeugdwerk. Tweede agendapunt is diskussie over dit on derwerp in groepsverband. De heer Broere zal mededelingen doen over de aktie „wereldkinderen". Voor tijd: zie agenda. Hulp aan Polen Van het onlangs in Nieuwerkerk en Ouwerkerk opgehaalde geld 4.100,-) heeft de organisatie van deze inzame ling zestig voedselpaketten samen gesteld. Deze zullen worden verzon den naar Polen door de heer W. J. Ge- leijnse uit Haamstede. Ieder die aan dit werk heeft meegedaan, in welke vorm dan ook, wordt door de jonge rengroep hartelijk bedankt. Het banknummer bij de Rabo blijft over igens nog steeds beschikbaar voor giften: 3751-42002. BRUINISSE N ieu wjaarsreceptie Bru se Boys De nieuwjaarsreceptie van de Bru:._. se Boys werd door velen bezochtT"^ Voorzitter M. Verspoor wierp een terugblik op het qua voetbal goede jaar en wenste allen die op enigerlei manier bij de Bruse Boys betrokken waren, of het nu spelers van het eerste team, of toeschouwer, leider van vijfde of trainer van de efjes wa ren, een sportief en vooral blessure- vrij 1982 toe. Ook trainer v. Pelt richtte enkele woorden tot de aanwezigen. In deze noodgedwongen non-aktief tijd wor den de trainingen wel eens verslapt, stelde hij. Wil je echter 2e klas blij ven spelen mag de inzet, ook op de trainingen, niet verslappen. Uitkering Zeeuwse Kollekte Het Anjerfonds Zeeland heeft besloten een subsidie van 5000,— te verstrekken aan de Culturele Stich ting Bruinisse voor vitrines e.a. ten behoeve van het visserijmuseum. Het Anjerfonds Zeeland krijgt 20 van de opbrengst van de Zeeuw se Kollekte uitgekeerd, Zeeland is de enige provincie waar niet apart voor dit fonds wordt gekollekteerd. Het „fonds van de witte anjer" heeft als beginsel de financiële steun aan kul- turele arbeid, Bruinisse pikt hier dankbaar een kultureel/financieel graantje van mee. Kerstboomverbranding In ieder mens steekt een pyro- maantje. Deze oude wijze spreuk kreeg maandagavond weer gestalte toen op het havenplato de traditione le kerstboomverbranding plaats vond. Onder het toeziend oog van brand weer en politie werd een flinke sta pel opgehaalde bomen in de fik gestoken. De veelal jeugdige toe schouwers zagen ook nog wat verlaat vuurwerk overkomen. De tot hard aanwakkerende wind zorgde voor een vonkenregen, zonder schade te berokkenen overigens. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND AMSTERDAM. Het waterleiding bedrijf van Amsterdam gaat het ge meentebestuur geld vragen voor de bouw van een onthardingsinstalla- tie. Een reeds enkele jaren aan de gang zijnd onderzoek ter beperking van de hardheid van het leidingwa ter is - met goed gevolg - nagenoeg af gerond. DEN HAAG. Minister Van Keme- nade van onderwijs en wetenschap pen heeft het algemeen finacieel schema voor de jaren 1983-1986 voor de universiteiten en hogescholen op gesteld. ZIERIKZEE. Ir. A. W. Walther, hoofd van de hoofdafdeling waterloopkunde, opende het nieuwe magazijn Deltadienst-WTZ. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) (Vervolg van pagina 1) het wel min of meer onbeheerd lag", -aldus ir. Walther. In 1973 werd de huur van de PTT-loods opgezegd, het geen een uitbreiding van het maga zijn „Zaagmolen" inhield. In 1978 vestigde de heren Kleppe en Van der Wekken zich op „Zaagmolen" en na men het materiaal beheer over van WTM-Zijpe. Tevens werd toen ge poogd het onderhoud beter ter hand te nemen. In 1979 kwam er het koör- dineren van het vervoer bij Stroomversnelling Spreker wees erop, dat door de stroomversnelling waar de WTZ in 1981 in terecht kwam een groter en beter onderkomen noodzaak werd. Uit een aantal alternatieven werd uiteindelijk gekozen voor de fa briekshal aan de Deltastraat. Dit gebouw had echter jarenlang leeggestaan en vergde derhalve nog al wat werkzaamheden, grotendeels in eigen beheer uitgevoerd, voordat WTZ van „Zaagmolen" naar het mo derne industrieterrein kon verhui- „De ruimte die nu is gekreëerd vol doet aan de eisen van deze tijd en geeft WTZ de mogelijkheid om zich ook op het gebied van materiaalbe- heer, onderhoud en vervoer optimaal in te zetten voor de realisering van de Deltawerken", aldus ir. Walther, die het magazijn tenslotte officieel open de met de reeds genoemde ludieke handeling. ZIERIKZEE, 5-1. In zijn nieuw jaarstoespraak somde burgemeester Th. H. de Meester zoals gebruikelijk de personeelsmutaties van de ge meente op in het jaar 1981. Hieronder volgen ze: DEN HAAG. In het jaar 2005 zullen alle. telefooncentrales in Nederland computerbestuurd zijn. De elektro- mechanische centrales zullen dan zijn vervangen. DEN HAAG. De D-machtiging voor radiozendamateurs, die tot nog toe twee jaar geldig was, gaat een permanent karakter krijgen, terwijl het aantal mogelijkheden binnen de ze machtiging wordt uitgebreid. De exameneisen worden dit najaar aan de nieuwe voorwaarden aangepast. ENSCHEDE. De Technische Hoge school Twente heeft van het ministe rie van onderwijs en wetenschappen toestemming gekregen voor het in stellen van een leerstoel wetenschapscommunicatie ZAANSTAD. Een uitslaande brand heeft maandagavond drie pakhuizen en een woonhuis in Krommenie (gem. Zaanstad) verwoest. Een woordvoerder van de gemeentepoli tie Zaanstad noemde de schade aan zienlijk. SUSTEREN/UTRECHT. Op een met automatische halve overwegbo men beveiligde overweg in Susteren is een auto onder een trein gekomen. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen is daarbij een persoon om het leven gekomen. Mutaties personeel 1981: a. sekreta- rie en dienst gemeentewerken; be noemd werden: 1. de heer P. A. Zoon per 1-1-1981 (chef afd. Welzijn); 2. de heer G. C. Groenleer per 17-3-1981 (afd. Welzijn); 3. de heer A. Nuijens per 1-12-1981 (plantsoenendienst). Ontslag verleend aan: 1. de heer M. A. Sweere per 1-4-1981 (chef afd. Wel zijn naar V.U.T.); 2. de heer H. E. S. Sinck per 1-8-1981 (chef afd. alg. za ken naar invaliditeitspens.; 3. me vrouw M. J. van Elzingen-van Strien per 11-8-1981 (afd. burgerzaken); 4. de heer W. H. Kelderman per 1-11-1981 (dienst gemeentewerken naar Stg. het Gelders Landschap); 5. de heer G. C. Groenleer per 1-11-1981 (afd. Wel zijn naar intergemeentelijke ambte lijke adviesdienst Welzijnszaken Schouwen-Duiveland); 7. de heer S. Pipping per 16-10-1981 (concierge Avond MAVO). b. Onderwijs: benoemd werd: 1. mw. C. M. L. Vijverberg per 1-1-1981. Ontslag werd verleend aan: 1. de heer F. Fokkert per 1-1-1981 (naar gem. Ede); 2. mevrouw M. J. Henderikx-Kole per 23-2-1981; 3. me vrouw M. J. Schrijver-Lievense per 1-8-1981. DEN HAAG. De Volksrepubliek Angola, het tweede land op het reisprogram van minister Van der Stoel, streeft de laatste jaren steeds duidelijker naar een toenadering tot het westen. WASSENAAR. De werkkamer van de Wassenaarse burgemeester Staab in het gemeentehuis is maandaga vond beschoten met vermoedelijk een luchtdrukpistool of -geweer. DREISCHOR Nieuwjaarsreceptie s.v. Drelschor De s.v. Dreischor houdt zondag 10 januari in de kantine op sportpark de „Mol" voor de tweede maal in haar bestaan een nieuwjaarsreceptie voor leden, donateurs en begunstigers. Het is de bedoeling dat de banden tussen de afdelingen voetbal en bad minton worden verstevigd. Voor tijd: zie agenda. MIDDENSCHOUWEN. Voor de eerste keer hield het gemeentebestuur van Middenschouwen een nieuwjaars receptie en wel in de „Putmeet" te Scharendijke. Eerst was er een samenkomst voor raadsleden en gemeentelijk personeel, waarbij burgemeester W. den Boer toezegde dat bij het aanslaan van dit initiatief het een jaarlijkse traditie zal worden. Om de burgerij tegemoet te komen, zal de receptie dan afwisselend in de verschillende ker nen worden gehouden. Op de toespraak van de burge meester komen wij in onze editie van aanstaande donder dag uitgebreid terug. Het initiatief sloeg inderdaad goed in: er was grote belangstelling van partikulieren en ver tegenwoordigers van instellingen en verenigingen voor de aansluitende openbare nieuwjaarsreceptie. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3