Jaar van de waarheid bouw stormvloedkering" Prof. Peper: loonmaatregel toont onvoldoende vertrouwen in vakbeweging Andere kant van de medaille Werklozen moeten bedrijf kunnen beginnen AGENDA Het andere nieuws" uit Polen De Neo-Nazi's Van der Stoel somber over Polen Nieuwjaarsbijeenkomst Deltadienst Zierikzee: Baan met uitkering ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Wisselings- psychologie 2 De wat gekunsteld aandoende for mulering „minder meer" werd maandag verworpen door burge meester Th. H. de Meester in zijn nieuwjaarsrede voor het gemeente- personeel. Hij sprak van „alleen minder", schetsend de te verwachten ekonomische ontwikkeling en de daarmee (ook) samenhangende pro blematiek van het gemeentelijk huis houden, dat het „dus" met minder zal moeten doen. Een vergelijking werd getrokken met de besteding van het gezinsbud get, waar - bij teruglopende in komsten - eveneens prioriteiten zul len moeten worden gesteld: het één wel, maar het ander laten. Een beeld uit de praktijk, dachten wij, dat het overigens nog velen moeilijk valt te hanteren. Na die konstatering deed de eerste burger een aanval op het - wat hij noemde geïnstitutionali seerd groepsegoïsme", een opmer king die nog dieper steekt dan de vo rige, omdat hier heel essentiële din gen worden vernoemd. Het zal nu wel ieder duidelijk zijn, dat - bij alle geneugten van (goede) sociale voor zieningen - er ook lelijk ethische kan ten aan blijken te zitten. In vele - lang niet alle - verhoudingen ont breekt de prikkel tot werken en dat is des te erger en moeilijker als er weinig werk te verdelen is. Intussen kan op dit punt de over heid niet zo heel veel doen. Zij kan verordeningen uitvaardigen en maatregelen treffen, maar zij kan met die verordeningen en maatrege len, nog niet een publieke mentali teitsombuiging bewerkstelligen. Voor zoiets ingrijpends is veel meer nodig. Het publiek - gekonfronteerd met sommige mogelijkheden in een ge socialiseerd land - moet vrijwillig af leren zien van die mogelijkheden en dat vergt een verandering in het den ken, iets wat Den Haag met een pak ket cirkulaires niet voor elkaar zal kunnen krijgen. In 1981 kon dat niet en in het nieuwe jaar ook niet. „Zelden zo weinig optimisme" werd in de nieuwjaarsrede gesigna leerd, maar dat komt ook wel - een andere zaak - door de begrijpelijke accentlegging, gezien het professio nele auditorium en het moment van de boodschap. Er zijn natuurlijk nog wél heel veel dingen die tot opti misme kunnen leiden, maar ze zijn van een ander karakter. Er zijn nog tienduizenden mensen, die eerlijk en hardwerkend op hun post staan en blijven. In honderden scholen wordt gesjouwd om de leerlingen, met soms niet eens nog voldragen omgeturnde methodieken, toch zoveel mogelijke geestelijke bagage mee te geven. Er is trouwens nog veel meer: in ziekenhuizen wordt gevochten om mensen gezond te maken en het land heeft nog zijn oogsten; fabrieken draaien, als doen ze het soms op de rand van de afgrond. De natuur trekt zich ook van allerlei verschijnselen niets aan. Zomer en winter, regen en droogte, koude en hitte wisselen el kaar af in een ritme, dat door de eeu wen is bepaald. Er zijn nog wel ze kerheden en voor een alles overheer sende pessimisme is dus feitelijk (ge lukkig) nog geen aanleiding. Het maatschappelijk (gemeentelijk) le ven wordt er niet gemakkelijker op, maar veel zal een verheugende voort zetting vinden in de nieuwe jaar kring. Dat is de andere kant van de medaille; de optimistische. LONDEN, WENEN, WARSCHAU, BRUSSE, 4-1. Het militaire bewind in Polen maakt het land tot „een enorm werkkamp". Polen is een land geworden waar .vrees en voortdu rende onveiligheid" heersen. Dit staat in bulletins van de onafhanke lijke vakbond Solidariteit via ge loofwaardige kringen" Londen en Wenen hebben bereikt. Gezegd werd dat 14 mijnwerkers zijn gedood toen veiligheidstroepen de Lilcowy-mijn in Jastrzebie, Sile- zië, pacificeerden. Het verzet binnen het leger tegen het optreden jegens Solidariteit neemt toe. Ook reizigers die maandag per trein uit Warschau in Wenen aankwa men, maakten melding van een sfeer van wanhoop in de belangrijkste ste den en van ernstige voedseltekorten. De officiële media daarentegen spraken van een normale werkdag op kantoren en fabrieken in de hoofdstad. Gezegd werd dat het land voor het eerst sedert vele maanden vrij van stakingen was. Het gesprek dat de ambassadeurs van de tien EG-landen maandag in Warschau hadden met generaal Jaru- zelski heeft minister Max van der Stoel.eerder nog pessimistische dan optimistischer" gestemd over de si tuatie in dat land. ARNHEM. De rechtbank in Arn- - hem heeft drie personen die tijdens de blokkade-aktie in september wa ren gearresteerd veroordeeld tot on voorwaardelijke gevangenisstraf fen. DEN HAAG. Door de hoge wa terstand op de Nederlandse rivieren als gevolg van dooi en regen in Duits land, België en Frankrijk is een aan tal veren gestremd. i ROTTERDAM, 4-1. Uit de loonmaatregel van het kabi net blijkt dat ook minister Den Uyl er onvoldoende ver trouwen in heeft dat de vakbeweging via vrije onder handelingen erin zou slagen om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. Ook in P.v.d.A.-kring zijn er velen die nogal wat bedenkingen hebben tegen de loonmaatregel, omdat daarmee de onderhandelingsvrijheid van de vakbe weging wordt beknot. Dit zei de Rotterdamse hoogleraar en vice-voorzitter van de partij van de Arbeid Bram Peper maandagavond in Rotterdam op een nieuwjaarsbijeenkomst van de industriebond F.N.V. MOSKOU/PARIJS. In een eerste uiterst felle reaktie heeft de Sowjet- Unie de Franse leiders beschuldigd van „schaamteloze inmenging in puur Poolse aangelegenheden". Dit stond te lezen in een artikel in het re geringsblad „Izwestia", dat uit Pa rijs kwam. BONN, 4-1. De Westduitse minister van justitie, Jürgen Schmude, heeft gewaarschuwd dat de neo-nazi's in de Bondsrepubliek bezig zijn aktie- ver en gevaarlijker te worden. Hij zei dat sinds 1 september 1978 negentien personen als gevolg van geweld van de kant van neo-nazi's de dood ge vonden hebben en dat 223 mensen waren gewond. In diezelfde periode zijn 631 personen wegens neo-nazis- tische aktiviteit veroordeeld. Er lo pen nog 97 zaken en bij 133 anderen is een onderzoek gaande. Peper, de belangrijkste kandidaat voor het burgemeesterschap van Rot terdam, zei verder dat het proces van gedecentraliseerd onderhandelen over arbeidsvoorwaarden zich de ko mende jaren zal voortzetten. Wan neer de vakbeweging daarop onvol doende ingespeeld raakt dan dreigt volgens de Rotterdamse hoogleraar een verbrokkeling van die vakbewe ging en zal de solidariteit van de wer kenden met de niet-werkenden snel zijn weggespoeld. Gedwongen Peper meende overigens dat de vakbeweging wel zal worden ged wongen om het overleg naar het ni veau van de onderneming te brengen, omdat haar huidige positie in de be drijven te zwak is. De Rotterdamse hoogleraar acht het gezien de verschillen van mening binnen de F.N.V. niet uitgesloten dat de fusie tussen N.V.V. en N.K.V. nog niet is verwerkt of dat dit proces meer tijd vergt dan werd verwacht. DEN HAAG, 4-1. Onder een aantal voorwaarden moeten werklozen de gelegenheid krijgen een bedrijf te be ginnen, terwijl zij als overbrugging het recht op hun uitkering houden. Er zou een stimulans van uitgaan op het zelfstandig ondernemen en speciaal op het midden- en kleinbe drijf. Dat staat in de nota zelfstandig on dernemen en niet-aktieven, die de raad voor het midden-en kleinbedrijf op 20 januari behandelt. Bij de beoor deling van de vraag of iemand voor zo'n regeling in aanmerking komt, dient men van geval tot geval te be oordelen. Het is naar zijn oordeel ook moge lijk dat met name de vakbondstop in de jaren zestig en zeventig via de me dia een verbale radikaliteit heeft uit gedragen, die niet of onvoldoende is doorgegeven aan de leden in de be drijven. BRUSSEL, 4-1. Het gesprek dat de ambassadeurs van de tien EG-landen maandag in Warschau gehad hebben met de Poolse sterke man Jaruzelski heeft de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, Max van der Stoel, „eerder nog pessimistischer dan optimistischer" over de situatie in dat land gestemd. Van der Stoel zei maandag in Brussel: „in War schau is geen enkele indikatie gege ven over het opheffen van de staat van beleg en er is ook niets meege deeld over het vrijlaten van gevan gengezette mensen". De Nederlandse minister was in Brussel voor een spe ciale bijeenkomst waar hij en zijn ne gen kollega's uitsluitend over de si tuatie in Polen hebben gesproken. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 Noordgouwe V erenigingsgebouwt j e1400-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). ynuc ZIERIKZEE, 4-1. „Voor de bouw van de stormvloedke ring wordt 1982 het jaar van de waarheid", aldus ir. drs. H. N. J. Smits namens de afdeling Waterloopkunde (WTZ) van de Deltadienst. Hij zei dat maandagochtend tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst in de nieuwe maga zijnruimte van de WTZ aan de Deltastraat te Zierikzee. Deze nieuwjaarsbijeenkomst van de Deltadienst werd voorafgegaan door de officiële opening van dit magazijn, het voormalige „Superdam". (Zie ook elders in dit num mer.) Met „het jaar van de waarheid" doelde ir. Smits op feiten als de eerste mat, die in 1982 op de Ooster- scheldebodem zal worden gelegd, op de proefplaatsing van de eerste pijler en op de proefnemingen en de daar opvolgende ingebruikname van en kele speciaal voor de Oosterschelde- werken gebouwde vaartuigen. Een en ander zal onder meer tot ge volg hebben dat WTZ in ploegen dienst grootscheepse metingen zal gaan verrichten. Spreker noemde 1982 verder het jaar van de sluiting van de Markiezaatskade, waardoor de grote inspanning van de WTZ op dit gebied behoorlijk zal teruglopen. „Er zal weer teruggeschakeld wor den op bewakingspeilingen", aldus ir. Smits. Druk van buitenaf Hij had ook goede hoop op het vor men van een goed personeelsbeleid in het nieuwe jaar en verwachtte ver der, dat de druk van buitenaf zal groeien en spanningen binnen de dienst daardoor toe zullen nemen. In dit verband haakte hij ook in op en kele recente publikaties in een lande lijk dagblad. „Laten ze voor ons een waarschuwing zijn, dat openheid in de dienst belangrijk is en dat we en thousiast en onverdroten moeten doorgaan met dit projekt", aldus ir. Smits. Spreker hield in dit verband ook een pleidooi kompetentiekwesties en lange tenen aan de kant te zetten om eensgezind het projekt „te lijf" te kunnen gaan. Hij wees erop, dat in 1982 slechts vakgerichte kursussen zullen kun nen worden gevolgd en noemde ver der de komende integratie van WTZ en WTM in een meet- en studieafde ling. EPE, 4-1. Epe wil proef ge meente worden in een experi ment om werklozen met be houd van uitkering bestaande vakatures te laten vervullen bij de overheid of bij gesubsi dieerde instellingen. B. en w. van Epe schrijven dit maandag aan de ministers van c.r.m. en sociale zaken. Epe zal zich op korte termijn tot de bewindslieden wenden met een voorstel om vooral werkloze jongeren, die weinig uitzicht op een baan hebben, vakatures te laten vervullen waarvoor geen financiële mid delen beschikbaar zijn. Het sa laris zal dan worden betaald uit de uitkering krachtens de wwv of rww. (AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS\* Bij de nieuwjaarsreceptie van de Deltadienst, maandagochtend na de opening van het nieuwe magazijn gehouden, ging het er buiten de officiële toespraak om. ontspannen toe. Centraal hier: burgemeester Th. H. de Meester, die ken nelijk een grapje van een gesprekspartner op zich in laat werken. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Ir. B. F. Dessing blikte terug op het oude en vooruit op het nieuwe jaar namens de bedrijfsekonomische af deling van de Deltadienst. In 1981 was sprake van een totaalbestedings niveau van 900,— miljoen. Het grootste deel betrof investeringen in de bijzondere vaartuigen. Ook ir. Dessing bleek moeite te hebben met publikaties betreffende de over schrijding van het Oosterscheldebud- get met 700,— miljoen. Uit zijn toelichting kwam naar vo ren, dat in werkelijkheid sprake zou zijn van een overschrijding van „slechts" 350,— miljoen, terwijl het overige deel toegeschreven moet worden aan indexering naar het prijspeil van 1976. Spreker konklu- deerde derhalve dat men „nog steeds in de pas loopt" en de Deltadienst zich wel degelijk houdt aan de voor waarden. Ook voor 1982 wordt een beste dingsniveau van 900,— verwacht. Dit houdt in dat per werkuur een half miljoen gulden wordt uitgege ven. Dat betekent 80 van de totale „natte" rijkswaterstaatsbegroting. „Er zal dan ook scherp naar ons geke ken worden", aldus ir. Dessing. Hij wees derhalve op het belang van uiterste daadkracht bij financië le bewaking, kostprijsraming, na- kalkulatie, kortom in het totaal intern-funktioneren van de dienst. Hij besloot zijn toespraak met de verwijzing naar de eerste aanzet over de te verwachten nota betreffende de toekomst van de Deltadienst. Vertrouwen minister Hoofd van de hoofdafdeling water bouwkundige werken, ir. A. Spoel memoreerde het recente bezoek van de minister van verkeer en wa terstaat aan de Oosterschelde. „De reakties van minister Zeevalking na afloop van dat bezoek hebben ons een hart onder de riem gestoken. Hij staat achter ons", aldus ir. Spoel. Ook hij blikte vooruit op de belang rijke fasen, die de bouw van de stormvloedkering dit jaar zal berei ken. Verder wees hij op de belang rijke beslissing betreffende het wel of niet realiseren van de Oestersluis. Zijn devies aan de aanwezigen luidde zich niets aan te trekken van negatie ve publikaties, daar toch groot ver trouwen binnen de gehele organisa tie aanwezig is. Tot slot zei ir. Spoel blij te zijn, dat weer met een waarachtige planning kan worden gewerkt nu bekend is ge worden, dat de termijn van 1985 overschreven zal worden. Deze nieuwjaarsbijeenkomst werd beslo ten met een informeel samenzijn van Deltadienst-medewerkers en geno digden. Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwer kerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Vrijdag 1 januari (t/m 6 januari) Burgh „De Burght". Expositie amateur schilders. 13.30 - 17.30 uur. Ma- 4 ja nuari en di-avond 5 januari, 19.30 -21.00 uur. Vrijdag 1 januari (t/m 9 januari) Burgh „De Burght". Expositie Aalt Ver baan. 13.30 - 17.30. 4 en 5 januari: 19.30 - 21.00 uur. Dinsdag 5 januari Zierikzee Ontmoetingscentrum. UW-afde- ling. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Ver. Oud-leer lingen Tuinbouwwinterkursussen. 20.00 uur. Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Graaf van Haamstede. Nieuwjaars receptie Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd. Westhoek. 14.00 uur. Koffieshop Lange Reke. Nieuwjaars receptie N.B.v.P. Aanvang: 10.00 uur. Nieuwerkerk Deltastraat 9. VARA-gespreksgroep Schouwen-Duiveland. 20.00 uur. Woensdag 6 januari Zierikzee Driekoningenlaan 25. Afdelingsver gadering P.v.d.A. 20.00 uur. Kerkzaal. Ger. Vrouwenkontakt- groep. 20.00 uur. 's Landskamer. Buitengewone al- gem. ledenvergadering Waterschap S.D. Aanvang: 10.30 uur. Donderdag 7 januari Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Bijeen komst vrouwengroep „Wees een ze gen". 20.00 uur. Noordgouwe H.R. „Van der Weijde". Regionale Agrarische Kommissie. 20.00 uur. Vrijdag 8 januari Zonnemaire Café Bommenede. Finale biljart kampioenschappen 3 bnd le klasse. 19.00 uur. Zaterdag 9 januari Zonnemaire „Ons Dorpshuis". Soos voor Oude ren. 14.00 uur. Café Bommenede. Finale biljart kampioenschappen 3 bnd le klasse. 13.00 en 19.00 uur. Bruinisse Dorpshuis. Postzegelbeurs van F.V. Delta-West. Aanvang: 13.30 uur. Zondag 10 januari Zierikzee Bar Mirabelle. Trio Maarten Bruij- nes. 14.00 uur. Zonnemaire Café Bommende. Finale biljartkam pioenschappen 3 bnd le klasse. 13.00 uur. Dreischor Kantine op sportpark de „Mol". Nieuwjaarsreceptie s.v. Dreischor. 18.00 uur. Maandag 11 januari Nieuwerkerk Zaal Badhuisstraat. Interk. gespreksgroep. Aanvang: 19.30 uur. Dinsdag 12 januari Zierikzee „Zeeuwsche Herberghe". Ledenver gadering L.T.C. Zierikzee. 20.00 uur. Scharendijke Herv. Verenigingsgebouw. Midden- soos. 20.00 uur. Woensdag 13 januari Zierikzee „Huis van Nassau". Afdelingsverga dering P.v.d.A. 20.00 uur. Donderdag 14 januari Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjas- wedstrijden. 20.00 uur. Vrijdag 15 januari Zierikzee „Huis van Nassau". Fraktievergade- ring P.v.d.A. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Feestavond en prijsuitreiking vogelhoudersvereni- ging „Zang en Kleur". 20.00 uur. Scharendijke „De Putmeet". Voorlichtingsbijeen komst bestemmingsplan Aanvang: 19.30 uur. Zaterdag 16 januari Ouwerkerk Hervormde Kerk. Koncert Eternal Rock. 19.30 uur. Zondag 17 januari Zierikzee Bar Mirabelle. Benny Neijman. 14.00 (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110)5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur De afgedankte kerstboom is een af gezaagd, maar desalniettemin eën wat tragisch getint thema. Even ae stand van zaken: er waren nog al wdt bomen, die onmiddellijk na ker'st werden afgedankt en al of niet in het verterend vuur verdwenen. Andefe hielden het nipt uit tot na de jaarwis seling en verdwenen maandag van het toneel van de - minder gezellig gë- worden huiskamers. De trend is ge weest (en of die doorzetten zal?), ddt de bomen vroeger werden geplaatst en eerder werden opgeruimd. Bomen in het vuur dus; andere op de rondtrekkende gemeentelijke vrachtauto en nog weer anderen op diverse plaatsen neergezet tot de komst van de reinigingsdienst. Dé verstoten bomen, soms nog met lutte* le resten van engelenhaar of kunsts neeuw, herinneren in hun onttake ling aan alle vergankelijkheid, waar-1 van maar sprake kan zijn op dit on-j dermaanse, waarop een feest maar, even duurt en het normale en nuchte re leven doorgaans heel snel zijn rechten herneemt. Er zijn mensen die dat „fijn" vin den; ze ondergaan de feestdagen als een opmerkelijke verstoring van hun eigen levensritme; anderen koeste- ren de dagen zo innig, dat ze voor hen sneller voorbij lijken te gaan. On danks alles is het nieuwe jaar nog ontzettend vers en dat gedoogt de mogelijkheid voor velen terug te kij ken „naar hetgeen was". De kranten deden dat al eerder, maar er zijn veel hoofden- en andere hoogge- plaatsten, die nu 1981 aan het door lichten zijn. Louter speels en spran kelend optimisme kan ook niet uit hün pennen vloeien. De een wil mis schien lering trekken uit de misluk kingen van 1981; een ander wil het jaar maar zo spoedig mogelijk verge ten. Restjes van een soort verdrijf- bare) kater, zijn wel te vinden in die eerste (werk)-dagen van de nieuwe jaarkring. De weemoed van de ouderjaarsa- vond is gestold met het vet in de olie- bollenpan en het stoere van de nieuwjaarsmorgen (fris er tegen aan), krijgt de eerste dagen altijd een deukje. Dat is wisselingspsycholo- gie. De voorspellers staan ook ge reed, vooral de weersvoorspellers. Het ijs op gracht en vaart (oud ijs van 1981) is net gesmolten, maar het „zou" terugkomen, hetgeen niet be let met enige belangstelling uit te kijken naar het voorjaar. Vóór het einde van de oude jaar- king, is dat letterlijk een beetje uit zichtloos, maar nadien wordt het met de week zinvoller. Nou, dat geeft weer flink wat moed, want nog steeds is er geen groter wonder ter wereld dan ontluikende takken, uit bottende knoppen en kleuren, die het tapijt van de wereld verven en op vrolijken. schiereilandman

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2