Officiële opening nieuw magazijn Deltadienst-WTZ Burgemeester Th. H. de Meester: „reden tot ernstige bezorgdheid" DE ZIERIKZEESCHE COURANT JUotnisso Nieuwjaarsreceptie Zierikzee Den Uyl vraagt SER advies over 80-procents ziekte-uitkering Nieuwjaarsreceptie verstoord „Superdam" weer in gebruik ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek .Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman. Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bi] vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 5 januari 1982 138ste jaargang Nr. 23042 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) in dit nummer: „Bru wél optimistisch over de drempel Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. Weet gij iets goeds van ie- mand, zeg het anderen; weet gij iets slechts zeg het hem haar zelf onder vier ogen. Eurkitt «AAAAAAAA#WIAAAAAAAAAAA> Advertentie Bezwaarschriften De plannen voor de bouw van een verpleeghuis (Corneliastichting) vor deren gestaag, maar ondervinden problemen op hun weg. Hetzelfde geldt voor de aanleg van een nieuw sportpark aan de Lange Blokweg en een fietspad langs de Heuvelsweg alsgevolg van ingediende bezwaar schriften. v Wat het indienen van bezwaar schriften betreft, merkte de heer De Meester op, dat met intreding van de Vervolg pag. 4 DEN HAAG, 4-1. Minister Den Uyl van sociale zak'en en werkgelegenheid en zijn staatssekretaris mevrouw Dales houden vast aan hun plan om de uitkering krach tens de ziektewet op bruto tachtig procent van het ver diende loon te brengen. ZIERIKZEE. De toegangsdeur tot Superdam, het nieuwe magazijn van de Deltadienst werd verfraaid. Het gebouw was voorheen in gebruik als textielfabriek. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Hij memoreerde verder het feit dat de schorsmolen aldaar door brand werd verwoest en vervangen werd door een zaagmolen, die echter in 1878 buiten bedrijf werd gesteld en een jaar later werd gesloopt. Vanaf 1968 werd het terrein „Zaagmolen" door WTZ gehuurd voor opslag. „De PTT-loods op 't Sas werd toen ook al gehuurd. Alles wat toen op kantoor niet te bergen was, werd naar de „Zaagmolen" gebracht, waar Vervolg pag. 3 DE BILT, 5-1. Het K.N.M.I. deelt mede: Zeer koude lucht stroomt nu vanuit noord-Rusland naar Skandi- navië en Denemarken. De voorste be grenzing van deze koude lucht was vanmorgen gevorderd tot even ten noorden van de Waddeneilanden. Verwacht wordt dat deze koude lucht verder zuidwaarts zal uitstromen en geleidelijk ons gehele land gaat over spoelen. De temperaturen dalen daarbij in onze noordelijke provincies tot om streeks min 5 graden en in het zuiden van het land tot om het vriespunt. ZIERIKZEE, 4-1. Tijdens de maandag gehouden nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel heeft burgemeester Th. H. de Meester, namens het dagelijks bestuur aan raad en personeel de beste wensen aangebo den voor het nieuwe jaar 1982. In die wens betrok hij ook de via gemeenschappelijke regelingen, bij Zierikzee be trokkenen, de Dienst Gemeentewerken, het onderwijs, brandweer, politie, ereburgers en pers. De eerste burger was overtuigd dat bij maar weinig andere gebeurtenissen als de jaarwisseling, zoveel cliché's worden gebruikt, „maar het is allemaal goed bedoeld en heel oprecht", terwijl in feite niet veel meer verandert dan „een nieuwe zakagenda en een nieuwe kalender". Niettemin valt niet te ontkomen aan de bezieling om er ook in 1982 weer iets goeds van te maken; alleen „maar vooral ook samen, want we zullen het z'n allen moeten doen", al dus de heer De Meester, die voor wat historische stof was gedoken in de jaarwisselings-Nieuwsbode 1881, waarin treffende (zakelijke) gedich ten staan van Zierikzeese mid denstanders, die op deze poëtische wijze de aandacht op hun nering vestigden. De krant 100 jaar geleden reageerde daarop met een - kennelijk taai - gedicht van maar liefst 17 cou pletten. Weinig optimisme In ieder geval ging men ook toen hoopvol het jaar 1882 in, gezien het rijm: „Het blijft een wisselvallig le ven, voor ieder op dit aardsch toneel. Maar wie tevreeën is met het zijne, dien valt het grootst gelijk ten deel". Voor optimisme is overigens voor 1982 weinig reden. Weinig is in 1981 terecht gekomen van de „wil uit het dal weer naar boven te klauteren" en ons land (werkgelegenheid en ekono- mie) is steeds verder afgegleden. Zo is er - krachtens een professorale uit spraak - „reden tot ernstige bezorgd heid en dat is dan nog een „understa tement". Arbeidsmarkt Nederland krijgt te maken met een toenemend struktureel overschot op de arbeidsmarkt in de leeftijdskate- gorie van 16 tot 64 jaar. Het aanbod op de arbeidsmarkt zal toenemen in de komende vier jaar met 250.000 mensen. Het reëel inkomen van de staat zal door deze (en andere fakto- ren) nog wel dalen met plm. 12 pro cent, hetgeen voor de toekomende ja ren bezuinigingen impliceert. „Het zal niet minder meer, zoals in het ver leden, maar alleen minder beteke nen". Bezuinigingen Op zeker zeer nuttige voorzienin gen zal bezuinigd moeten worden en het zal niet eenvoudig zijn weerstand te bieden aan het „ge-institutionali- seerd groepsegoïsme". De gemeente - zo meende de burgemeester intussen mogen niet steeds weer met nieuwe ZIERIKZEE. Na een receptie in de trouwzaal, aangeboden door het D.B. der gemeente, vond later in de Vierschaar de algemene receptie plaats voor de burgerij. Zeer velen kwamen burgemeester en mevrouw De Meester, de andere kolle geleden en de sekretaris feliciteren met de jaarwisseling, uiting gevend aan hun beste wensen voor 1982. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Schrijnend noemde de burge meester De Meester het besluit van het Rijk, om in het kader van het ar beidsplaatsenplan nog maar duizend nieuwe ambtenaren-arbeidsplaatsen te kreëren. „Niet dat de gemeenten geen behoefte zouden hebben aan personeelsuitbreiding, gezien de voortdurende uitbreiding van taken. Niet te vergeten verder de werklijk meer dan exorbitante toename van de papierstroom, in de vorm van no ta's, memoranda, instrukties en brie ven die over ons wordt uitgestort". Verwachting tot woensdagavond: Kouder Veel bewolking met nu en dan regen, vanuit het noorden overgaand in sneeuw. Morgen in het noorden ook enkele opklaringen. Temperaturen geleidelijk dalend tot om het vriespunt in het zuiden van het land en ongeveer min 5 graden in het noor den van het land. Matige tot vrij krachtige wind, draaiend naar noor doost. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 9 jan.: Donderdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: -7 gr. Middagtemp.: -4 gr. Windkracht: nw 4 Vrijdag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: -6 gr. Middagtemp.: -3 gr. Windkracht: zo 4 Zaterdag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: -5 gr. Middagtemp.: -3 gr. Windkracht: oost 5 ZON- EN MAANSTANDEN 6 jan. Zon op 8.48, onder 16.44 Maan op 14.08, onder 4.27 7 jan. Zon op 8.48, onder 16.44 Maan op 14.44, onder 5.49 Volle Maan: 9 jan. (20.53) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 6 jan. 11.38 - 5.23 17.54 7 jan. 0.26 12.49 6.29 18.50 Springtij: 12 januari HET WEEROVERZICHT taken worden opgezadeld, zonder kompenserende bijdragen uit het Ge meentefonds of het betreffende mi nisterie. De leegstandswet gaat de gemeen schap ongeveer 70 miljoen kosten; bijstandsuitkeringen namen dras tisch toe en de gemeenten moeten al tijd nog 10 procent zelf opbrengen, afgezien van noodzakelijke perso neelsuitbreiding Bezuinigingen zullen ook de socia le - kulturele - bijdragenregeling tref fen en de maatschappelijke dienst verlening (gezinsverzorging en be- jaardenwerk). Bestaand optimisme t.a.v. de kaderwet specifiek welzijn, zal niet worden gehonoreerd, „daar entegen zal de klok op verschillende terreinen moeten worden terug ge zet. Gezien de algemeen hoge be lastingdruk, zal het moeilijk zijn ook nog de O.G.B. te verhogen. Een en ander zal volgens de burge meester een grote druk leggen op het plaatselijk voorzieningennivo, waar voor toch al zo weinig ruimte is, ge zien de strukturele uitgaven, perso neelsuitgaven en al die posten, die nu eenmaal niet drastisch gewijzigd kunnen worden. Werkgevers moeten gedurende de eerste vijf ziektedagen de uitkering aan werknemers voor eigen rekening nemen. Bovendien mogen werkge vers noch werknemers de lasten op elkaar afwentelen. Daaroe zullen bestaande CAO-verplichtingen, waarin honder procent doorbetaling is overeengekomen eenmalig nietig worden verklaard. Bovendien zal over de uitkering bij ziekte premie voor de werknemersverzekeringen worden geheven. Dat staat in een adviesaanvrage aan de Sociaal-Ekonomische Raad over wijzigingen in de ziektewet. De bewindslieden heben de SER maan dag gevraagd spoed te betrachten zo dat het wetsontwerp tot wijziging van de ziektewet in de eerste helft van februari bij het parlement kan worden ingediend. BELGRADO. Als onderdeel van de maatregelen die de Joegoslavische regering neemt om de ekonomische problemen van het land de baas te worden heeft men in Belgrado nu besloten negen diplomatieke vesti gingen in het buitenland te sluiten en het personeel van zeven andere te be perken. ENSCHEDE, 4-1. Een groep van ruim tweehonderd jongeren heeft maandagavond de nieuwjaarsrecep tie van het Enschedese gemeente bestuur ernstig verstoord. De jongeren kondigden hun komst aan met het afsteken van vuurwerk. Zelfs in het stadhuis werden rotjes afgestoken. Het gezelschap nam daarop bezit van de Burgerzaal, waar de receptie zou worden gehou den. Schalen met zoutjes en bladen met drank werden omver gegooid. Er ontstond een chaos. Toen de jongeren niet ingingen op verzoeken van burgemeester Wierin- ga om zich te verwijderen, riep de burgemeester de hulp in van de poli tie. Cijfers die in dit verband sprekend zijn: het aantal ingekomen stukken steeg van 1971 3976 tot in 1981 naar 6500. Bijna een verdubbeling tegen over een nauwelijks toegenomen per soneelsbezetting, in tegenstelling tot de situatie bij Rijk en provincie. De Zierikzeese bevolking nam in 1981 toe tot 9593, een toename van 171, waarvan het geboorte-overschot 35 en het vestigingsoverschot 136 bij dragen. „Gezien de dringende be hoefte aan huisvesting voor ouderen in de regio, wordt alles in het werk gesteld om te komen tot realisering van een bejaardencentrum aan de Hoge Molenstraat, ter vervanging van de rusthuizen „Irene" en „Ons Huis". ZIERIKZEE, 4-1. Met het stukslaan van een fles mous serend vocht op de romp van een sloep werd maandag ochtend de nieuwe magazijnruimte voor de afdeling Wa- terloopkunde Zierikzee (WTZ) officieel geopend. Die of ficiële opening werd verricht door ir. A. W. Walther, hoofd van de hoofdafdeling Waterloopkunde van de Del tadienst. Het nieuwe magazijn is gevestigd aan de Del tastraat in „Superdam" de vroegere textielfabriek Van Dam en het voormalige kledingmagazijn van de Amster damse zakenman J. Kronenberg. Van het nieuwe WTZ-magazijn uit wordt ook het vervoer geregeld, ter wijl tevens een ruimte voor het ar chief en het voorlichtingsmateriaal is gekreëerd. Voormalig Deltadienst- medewerker de heer H. Mouthaan werd maandagochtend omschreven als de „aanstichter" van de verhui zing van het oude magazijn „Zaag molen" naar „Superdam". De heer Mouthaan had - toen de oude ruimte te klein werd - een nieuw magazijn gezocht en gevonden. Voor ir. Walther aan zijn werkelij ke openingstoespraak toekwam me moreerde hij het overlijden van dijk graaf A. M. Geluk. „Voor de hele Zeeuwse gemeenschap, niet alleen op waterschapskundig gebied, is het nieuwe jaar derhalve heel droevig begonnen". Spreker noemde de dijk graaf een man met zeer veel gezag - tot ver buiten de provincie - wat be treft beslissingen over de veiligheid van Zeeland en de Oosterscheldewer- ken. Hoofddoel Ir. Walther noemde die veiligheid van Zeeland ook het hoofddoel van de Deltadienst. Tijd en geld spelen bij het bereiken van dat hoofddoel naar zijn mening uiteraard een be langrijke rol. Het nieuwe magazijn noemde hij een hulpmiddel om het doel te berei ken. Spreker ging ver terug in de ge schiedenis bij zijn herinnering aan het oude magazijn „Zaagmolen", ge legen aan de kruising Zaagmolen- Grote Zelkeweg, het Middeleeuwse industriegebied van Zierikzee. De naam Grote Zelkeweg herinnert nog aan de „Zei" of „Zoutnering", waar Zierikzee in de Middeleeuwen zijn grote bloei aan dankte.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1