MOL -il DEURLOO VOO R KAMERBREED? gobduhen 1982 DE BIJSTANDSUITKERINGEN VANAF 1 JANUAR11982 Keurslager ROOKWORST DANSLES LEKKER „ROOKVERS" J. G. L. Simmers Dansschool JANVIER Een goed begin.... 1095,— „DANSLES" T A PIJ TEN VITRAGES Wij wensen iedereen een kleurrijk en kreatief zoutarme rookworst HAMSCHIJF dik bevleesd 500 gram3.98 intermeubel deurloo L.T.C. Zierikzee te Regelmatig adverteren de bron van uw verkoop! SCHOONHEIDSSALON L— ANS PADMOS Wegens inventarisatie 4, 5 en 6 januari gesloten R. VAN DER BIJL 8 Glas - Verf - Behang Kunstschilders- materiaal Nieuwo Boogerósti Tol 01110-2210 ZIERIKZEE tweede rookworst HALVE PRIJS Klasse van huis uit onze is echt is van Keurslager VISSTRAAT 11 ZIERIKZEE Vanaf 9 januari start nieuwe cursus in het „Huis van Nassau". Opgeven dagelijks van 14-17 en van 19-20 uur, Jacob Valckeplein 4, Goes, telefoon 01100-20176. Goes Middelburg Zierikzee nmiaHumiW'iai De massief-eiken tafel (bladmaat 85 x 130 cm) kan voor een geringe meerprijs met twee schuifbladen worden geleverd. Kompleet met vier dekoratieve stoelen met stevige biezen zitting Meelstraat 31-33, 4301 EB Zierikzee Telefoon (01110) 2946 Het bestuur van de wenst alle leden en sponsors een voorspoedig 1982. LEDENVERGADERING 12 januari a.s. in de Zeeuwsche Herberghe, Haven park 2 te Zierikzee. Aanvang 20.00 uur. Tel. 01110-2885 Kado voor vreugde in het leven.... abonnement op de Nieuwsbode geven! LP Met onze dank voor de prettige relatie in het afgelopen jaar wensen wij u een gezond 1982 Noordwelie-Renesse 01116-1304 Appelmarkt 11 - Zierikzee - Telefoon 01110-2664 Vanaf heden inschrijvingen voor de nieuwe danslessen die 11 januari 1982 beginnen. Voor de omgeving van: Ellemeetop maandag 11-1-1982 Zierikzeeop dinsdag 12-1-1982 Zonnemaireop woensdag 13-1-1982 Inlichtingen: Mevr. W. KRAMER-DE GROOT Ingridstraat 13 - Scharendijke Telefoon 01117-1901-1484 voor BEGINNERS - GEVORDERD ALLEEN OF GEHUWD DAKSSCHÖLEN: vxnrsTERREroAMSscHnr,ro? De bijstand dient niet alleen voorde noodzakelijke bestaanskosten die iedereen moet maken. Want er wordt ook bijstand gegeven voor bijzondere uitgaven die niet iedereen heeft, maar die voor u wel noodzakelijk zijn. Hoeveel bijstand u wordt toegekend, hangt af van uw eigen inkomsten. Ook daardoor is de bijstand een duidelijk individuele uitkering, die van persoon tot persoon kan verschillen. Nadere inlichtingen bij uw gemeente. NORMBEDRAGEN Uw bijstandsuitkering is afgeleid van het minimumloon. Dat is het loon, waarop elke werknemer van 23 jaar en ouder ten minste recht heeft. Van dit loon worden loonbelasting en premies voor sociale verzekeringen afgetrokken. Dan blijft het netto-minimumloon over. De uitkering voor een echtpaar is gelijk aan het netto- minimumloon. Eén-oudergezinnen krijgen 90% en alleenstaanden 70% daarvan. omdat de noodzakelijke kosten van het bestaan voor hen lager zijn. Voor alleenstaanden beneden 23 jaar gelden lagere bedragen, afgeleid van de minimumjeugdlonen. Let wel: Net als iemand die het minimumloon verdient, moet de bijstands ontvanger uit zijn of haar uitkering de normale kosten van het bestaan betalen. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld eten, drinken, wonen, licht en verwarming, kleding, meubilair en ontspanning. L GEZINNEN NORMBEDRAG Echtpaar zonder en met kinderen Eén-oudergezin per week per maand f331,30 f 1.435,55 f298,15 f 1.292,- PLUS: De premie die u betaalt voor een vrijwillige verzekering of een bejaardenverzekering bij een ziekenfonds. Maar niet de aanvullende premie. PLUS: VAKANTIEGELD per week per maand Echtpaar zonder en met kinderen f 19,31 f 83,69 Eén-oudergezin f 17,38 f 75,32 Het vakantiegeld wordt eens per jaar in juni uitbetaald. 2. THUIS INWONENDE KINDEREN {werkloos} NORMBEDRAG PLUS: VAKANTIEGELD Het vakantiegeld wordt eens per jaar in juni uitbetaald. per week per maand 20 jaar f 117,40 f 508,85 19 jaar f 95,25 f 412,70 18 jaar f 78,75 f 341,25 17 jaar f 62,30 f 270,- 16 jaar f 51,35 f 222,45 per week per maand 20 jaar f 11,52 f 49,92 19 jaar f 9,86 f 42,71 18 jaar f 8,84 f 38,31 17 jaar f 7,53 f 32,61 16 jaar f 6,59 f 28,56 3. ALLEENSTAANDEN NORMBEDRAG vanaf 23 jaar 22 jaar 21 jaar per week f231,90 f212,80 f 193,60 per maand f 1.004.85 f 922,15 f 838,85 18 t/m 20 jaar (werkloos en niet thuis inwonend) 20 jaar f 172,- 18 en 19 jaar f 165,65 745.35 717.80 PLUS: De premie die u betaalt voor een vrijwillige verzekering of een bejaardenverzekering bij een ziekenfonds. Maar niet de aanvullende premie. PLUS: VAKANTIEGELD vanaf 23 jaar 22 jaar 21 jaar per week per maand f 13,52 f 58,58 f 11,88 f 51,46 f 11,52 f 49,91 18 t/m 20 jaar (werkloos en niet thuis inwonend) per week per maand 20 jaar f 11,52 f 49,91 19 jaar f 9,86 f 42,71 18 jaar f 8,84 f 38,31 Het vakantiegeld wordt eens per jaar in juni uitbetaald. In zeer bijzondere gevallen komt het voor, dat jongeren beneden 18 jaar niet meer thuis kunnen wonen. De gemeente beslist, of en voor hoelang, hiervoor bijstand wordt gegeven. 4. BEWONERS INRICHTINGEN /BEJAARDENTEHUIZEN UITKERING: De kosten van verzorging of verpleging. PLUS: De premie, die u betaalt voor een beiaardenverzekering of een vrij willige verzekering bij een ziekenfonds. PLUS: Per maand een bedrag voor persoonlijke uitgaven. Voor een alleenstaande is dat f 245,30 en voor een echtpaar f 422,65. Als u door persoonlijke omstandigheden weinig privé-uitgaven heeft, wordt de uitkering lager. Maar niet minder dan f 93,65 voor een alleenstaande en f 169,90 voor een echtj^aar. PLUS: Vakantiegeld dat gelijk is aan dat van de AOW. Dit bedraagt voor een alleenstaande f 58.58 en voor een echtpaar f 83,69 per maand. Het vakantiegeld wordt eens per jaar in mei uitbetaald. PLUS: Een vergoeding voor broodmaaltijden, als deze niet in de verzor- gingsprijs zijn begrepen. Voor een alleenstaande is de vergoeding f 88,95 en vooreen echtpaar f 177,90 per maand. MAAR: De bijstand wordt verleend voor zover de eigen inkomsten niet voldoende zijn om bovenstaande kosten te betalen. Hebt u als inkomsten naast de AOW echter nog een pensioen, dan mag u daarvan als alleenstaande f 25,- en als echtpaar f 50,- per maand houden. WOONKOSTEN Woont u in een huurhuis met een kale huur tussen f 207,10 en f 670,- per maand (voor alleenstaanden jonger dan 30 jaar is dat f 450,-), dan komt u als bijstands ontvanger in het algemeen voor huursubsidie in aanmerking. De gemeente kan u daarover inlichten. Als u op bijstand aangewezen raakt en nog niet voor huursubsidie in aanmerking komt. past de bijstand op dezelfde manier in de huur bij als de huursubsidie zou doen. Woont u in een eigen woning, dan komt u natuurlijk niet in aanmerking voor huur subsidie. Bedragen hypotheekrente, eigenaarsonderhoud, belasting op onroerend goed e.d. bij elkaar minder dan f 207,10 per maand, dan moet u die kosten uit het uitkeringsbedrag betalen. Liggen de kosten tussen f 207,10 en f 670,- per maand, dan krijgt u boven het normbedrag een toeslag. Deze toeslag is even groot als de huursubsidie voor een huurhuis van die prijs. Let wel: Als u woont in een eigen huis, waarvan de waarde na aftrek van de hypotheek hoger is dan het vrij te laten vermogen, dan kunt u eventueel bijstand te leen krijgen op onderpand van uw huis (krediet-hypjotheek). Zie ook "Eigen vermogen". Woonkosten boven f670,- per maand Voor huren boven f 670,- per maand wordt geen huursubsidie gegeven en dus ook geen bijstand Ivoor alleenstaanden jonger dan 30 jaar geldt een bedrag van f 450,- per maand). Als u zo duur woont, zult u een goedkoper huis moeten zoeken. Om u de tijd daarvoor te gunnen kunt u - voorlopig voor een jaar - een toeslag krijgen. Die is gelijk aan de woonkosten, verminderd met f 265,-. Woont u in een eigen huis met hogere kosten dan f 670,- per maand, dan geldt voor'u hetzelfde. Ook dan zult u naar een goedkoper huis moeten uitkijken. Gaan wonen in een dure woning Moet u, om welke reden dan ook, in een huis met een hoge huur gaan wonen (een serviceflat bijvoorbeeld), overleg dan vooral eerst met de gemeente. Er wordt alleen bijstand verstrekt als dit beslist noodzakelijk is. EIGEN INKOMSTEN Bijstand ontvangt u als u geen of te weinig eigen inkomsten hebt. Hebt u helemaal geen inkomsten, dan krijgt u de normbedragen die onder 1 t/m 3 vermeld staan. Hebt u wel eigen inkomsten, dan worden deze van de normbedragen afgetrokken. Maar bijverdiensten worden niet helemaal afgetrokken. Welke bijverdiensten dat zijn, ziet u hierna. Bijverdiensten uit arbeid Van het geld dat u verdient met een bijbaan wordt een derde niet afgetrokken. Of er sprake is van een bijbaan, beoordeelt de gemeente. Met de buitengewone kosten die u moet maken om dat geld te kunnen verdienen, zoals bijvoorbeeld extra hoge reiskosten, wordt rekening gehouden. Bij een één-oudergezin wordt de eerste f 33,95 van wat de ouder per week verdient niet afgetrokken. Per maand is dit f 147,20. Inkomsten uit onderverhuur Twee derde van de overeengekomen huur wordt niet afgetrokken. Bijverdiensten uit kostgangers 40% van wat uw kostgangers u betalen, wordt gezien als uw verdiensten. Die verdiensten worden per kostganger gesteld op minimaal f 50,95 per week of f220,85 per maand. Evenals bij andere bijverdiensten wordt een derde deel. dus minimaal f 17,- per week of f 73,60 per maand, niet afgetrokken. Hebt u drie of meer kostgangers, dan wordt dat beschouwd als een pensionbedrijf en worden die inkomsten volledig afgetrokken. Van al uw bijverdiensten samen mag u niet meer houden dan: - f 84,90 per week of f 368,05 jjer maand voor het hoofd van een één-oudergezin (inclusief de eerste f 33,95 per week of f 147,20 per maand voor bijverdiensten uit arbeid). - f 50,95 per week of f 220,85 per maand voor een echtp>aar met of zonder kinderen (plus f 33,95 per week of f 147,20 jjer maand als beide echtgenoten bijverdien sten uit arbeid hebben). - f 35,70 per week of f 154,60 per maand voor een alleenstaande. - f 19,10 per week of f 82,80 per maand voor een thuisinwonende. Andere inkomsten Al uw andere inkomsten worden geheel van de normbedragen afgetrokken. Dus ook uw AOW- of andere sociale uitkering. Kostgeld van inwonende kinderen Van uw kinderen die inkomsten hebben, kunt u een redelijk kostgeld verwachten. Daarin zit ook een bijdrage in de vaste gezinslasten. Daarom trekt de bijstand ten minste f 13,40 per week of f 58,10 per maand voor meerderjarige en f 8,95 per week of f 38,75 per maand voor minderjarige kinderen van uw uitkering af. Eigen vermogen U hoeft niet al uw spaargeld aan te spreken voor u voor bijstand in aanmerking komt. Het vrij te laten eigen vermogen is sinds 1 januari 1982: f 15.200,- voor gezinnen f 7.600,-voor alleenstaanden f 9.200,- voor bejaarde echtparen in bejaardentehuizen of inrichtingen f 4.600,- voor bejaarde alleenstaanden in bejaardentehuizen of inrichtingen. De rente van dit vermogen is ook vrij. Er is een aj^arte regeling voor een extra vrijlating van vermogen voor oudere ex-zelf standigen en oudere langdurig werkloze werknemers van 50 t/m 64 jaar. BIJZONDERE UITGAVEN Hiertoe behoren niet: de grotere aankopen die iedereen wel eens moet doen, bijvoorbeeld kleding, meubels of een kachel. Deze moeten uit het normbedrag worden betaald. Dat geldt ook voor verhuiskosten en kosten van woninginrichting. Maar het kan zijn dat u noodzakelijke extra kosten hebt, die ontstaan zijn door bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte en gebreken. Hiervoor kan bijstand worden gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met uw draagkracht. Hiervoor gelden landelijke regels. Voor kleinere uitgaven (minder dan f 159,- per kalenderjaar) wordt geen bijstand verleend. Over deze regeling kunt u bij de gemeente een speciale folder vragen. Bent u jonger dan 65 jaar, dan dient u voor uitgaven in verband met invaliditeit een voorziening te vragen opgrond vande Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW). SCHOOLVERLATERS Voor minderjarige werkloze schoolverlaters gaat de eigen uitkering niet direct in nadat de studie is beëindigd. Zij gaat eerst in, nadat twee volle kalenderkwartalen zijn verstreken. Dit is in de meeste gevallen 1 januari na het jaar, waarin de studie is beëindigd. Wel hebben de ouders in deze periode in beginsel recht op kinderbijslag. Bij een laag inkomen kunnen ouders van schoolverlaters, die zelfstandig wonen, dan bovendien een aanvulling met bijstand krijgen. Dit kan echter alleen, als de school verlater tijdens de studie al zelfstandig woonde en een njksstudietoelage ontving. Voor meerderjarige werkloze schoolverlaters kan de uitkering ingaan, als de studiefinanciering ophoudt. Dat geldt ook. als ouders de studie zelf hebben betaald. Let wel: Zorg voor tijdige inschrijving bij het gewestelijk arbeidsbureau - liefst vóór het beëindigen van de studie. ZELFSTANDIGEN Voor zelfstandigen gelden andere bepalingen Ook is er een aj^arte regeling voor het vrij te laten bedrijfsvermogen. Hoeveel de uitkeringen per 1 januari 1982 precies zouden bedragen, was pas in de tweede helft van december bekend. Daarom zullen niet alle gemeenten kans zien hiermee in januari 1982 rekening te houden. Dit zal een maand later gebeuren - natuurlijk met terugwerkende kracht. Publikatie van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8