Delta Sport organiseerde uitstekend verlopen cross-kampioenschappen bezorg(st)er Mensenrechten en vrijheden holden achteruit in 1981 Agrariërs kunnen weer terecht bij grondbank Hans van Zetten: Carianne Berrevoets staat een grote toekomst te wachten In bos van Schuddebeurs De mosselexport INGEZONDEN STUKKEN Geen „Briepe"- tram in '44 BURGH Zierikzeese in turn-internaat 6 SCHUDDEBEURS, 2-1. Op zaterdag 2 januari 1982 organiseerde de atle tiekvereniging Delta Sport uit Zierikzee de klubkampioenschappen cross 1981 in het bos te Schuddebeurs. Als eersten verschenen aan de start de kleintjes, die 1 of 2 ronden moesten lopen van ongeveer 600 me ter. Klubkampioene bij de meisjes mini-pupillen werd Annemieke Klompe in een tijd van 2.43 min. Bij de jongens mini-pupillen was het Ralph van de Oude die de kampi oenstitel binnenhaalde. Hij liep over 1 ronde 2.49 min. Bij de B-pupillen meisjes en jon gens eveneens 1 deelneemster/deel nemer. Kampioene bij de meisjes werd Janine v. d. Hoek in 2.45 min. en bij de jongens Ralph Koper in 2.11 min. Bij de A-pupillen meisjes was het Lidewey Vleugel, die de kampi oensstandaard mocht ontvangen. Zij kwam binnen in 2.27 min. De A- pupillen jongens moesten twee ron den gaan. Kampioen werd hier Wer ner Lodewijk in 4.57 min. Tweede werd Serge Schot in 5.11 min., derde Michel Tanis in 5.18 min. en vierde Erik de Vos in 5.35 min. Bij de meisjes-D drie deel neemsters aan de start. Eerste werd hier Liselore Groeneveld in 4.50 min. Tweede werd Alexandra Lodewijk in 5.05 min. en derde Mascha Geleynse in 5.14 min. Ook de jongens-D liepen twee ron den. Na een spannende wedstrijd wist Peter Bos de eer voor zich op te eisen. Hij kwam binnen in 4.11 min. Op twee seconden werd hij gevolgd door Mark v. d. Riet. Derde werd hier Michel de Vlieger in 5.45 min. en als vierde kwam Simon Goedhart binnen in 5.46 min. Als laatste groep de C-meisjes. Hier werd Jeska Doeswijk le in 4.58 min. en Nini Schot tweede in 5.55 min. Gezamenlijk Hierna gingen de andere groepen gezamenlijk van start. Ook hier wer den verschillende ronden gelopen. Bij de jongens-C, welke drie ron den liepen werd Marcel de Jonge de nieuwe kampioen. Hij finishte na 8.21 min. Bij de meisjes-B was Frederike van Veeren de snelste. Zij werd eerste in een tijd van 7.46 min. Margreet den Boer werd hier tweede in 8.04 min., Jacolies van Gastel derde in 8.24 min. en Annemieke Goedhart 4e in 9.27 min. Bij de jongens-B legde Jan Ko nijnenburg beslag op de titel. Hij liep over de vier ronden 7.54 min. Tweede werd Robert Begemann in 8.37 min., derde Wicher Harmsen in 8.44 min. en ex equo 4e Dixon v. d. Sande en Erik Jansen in 10.49 min. Bij de meisjes-, welke eveneens 4 ronden liepen werd Cora de Boer kampioene. Zij finishte in 11.34 min. Bij de dames, die ook vier ronden lie pen, werd Inge den Boer de kampioe ne. Zij werd eerste in een tijd van 10.56 min. Tweede werd hier Joke v. d. Kasteele in 11.19 min. en derde Marja Caspers in 11.37 min. De jongens A moesten 7 ronden lo pen. Hier werd Kees Jonker de kam pioen. Hij kwam binnen na 15.00 Nog eens 916.5 miljoen mensen in 49 landen en 23 gebieden zijn „ge* deeltelijk vrij", en ongeveer 2 mil jard mensen wonen in 62 landen en 4 gebieden en zijn „niet vrij". In een begeleidend rapport dat eveneens zaterdag werd gepubli ceerd, verklaarde „Freedom House" dat op het gebied van de persvrijheid geen voortuitgang werd gemaakt. Zesenvijftig procent van de landen in de wereld kent geen persvrijheid. Gevoelig verlies In de maanden die aan de afkondi- min. Johan van de Maas werd hier tweede in 16.44 min. Door de heren en heren veteranen werden in totaal tien ronden gelo pen. Evenals vorig jaar (1980) werd hier Simon Blom kampioen. Hij fi nishte na 19.47.1 min. Ook de tweede plaats was voor dezelfde man als het voorgaande jaar. Kees Reynhoud leg de nu eveneens beslag op de tweede plaats in 20.03.4 min. Derde werd Martien Moermond in 20.17 min. Her man Padmos legde beslag op een vierde plaats in 20.28 min. Als vijfde kwam over de finish Johan v. d. Hoek in 20.40 min. Op de zesde plaats kwam Adrie Gerards, welke zijn eerste wedstrijd liep, in 20.59 min. Hans van Elzelingen volgde hierna als 7e in 21.27 min. Wim Schot kwam als 8e binnen in 21.52 min. Op de 9e Bouwstenen leven in het heelal NIJMEGEN, 4-1. Onderzoekers aan de Universiteit van Nijmegen zijn er met behulp van chemische proeven in geslaagd aan te tonen dat de be langrijkste bouwstenen voor leven overal in het heelal aanwezig zijn. Het wordt dan ook steeds waar schijnlijker dat buitenaards leven voorkomt op plaatse waar de atmos feer even gunstig is als op onze pla neet. Tot deze konklusie komt prof. dr. A. Schwartz, die als enige in ons land exo-biologie doceert aan de Nijmeeg se fakulteit wis- en natuurkunde. De ze wetenschap houdt zich bezig met het leven buiten de aarde. Samen met enkele studenten deed hij twee belangrijke ontdekkingen. In een atmosfeer, zoals die bij het ontstaan van de aarde moet hebben bestaan, verkreeg hij in een chemi sche reaktie molekulen die essentieel zijn voor het leven, die net zo oud zijn als de aarde. Radio-verrekijkers Bijzonder interessant noemde de hoogleraar het dat dezelfde stoffen, die hij gebruikte om het ontstaan van leven op aarde te kunnen re construeren, met behulp van specia le radio-verrekijkers waargenomen worden in de ruimte tussen de ster ren. De chemische ^stppen maken deel uit vayi de^as- èn stof wolken waaruit sterren en planeten ont staan. Ofschoon de volledige details van de chemische reakties nog verder on derzocht moeten worden, is het vol gens Schwartz nu al duidelijk dat de vorming van biologisch belangrijke moleculen op de primitieve aarde veel waarschijnlijker is geworden dan tot nu toe werd gedacht. Het on derzoek aan de meteorieten en de waarnemingen in de ruimte tonen zijns inziens aan dat de belangrijkste uitgang stoffen voor het ontstaan van leven overal in het heelal aanwezig zijn. ging van de staat van beleg in Polen voorafgingen, was dit land het enige in het kommunistische blok dat „ge deeltelijk vrij" was. Maar het leed een zeer gevoelig verlies aan vrijheid toen de militaire raad de staat van beleg afkondigde, de autonome vak centrale Solidariteit schorste en haar leiders en leiders van de kommu nistische partij arresteerde en de burgerrechten ingrijpend beknotte. De politieke rechten elders namen af, volgens „Freedom House". Dit was in belangrijke mate het geval in Zuid-Afrika, Iran en Guatemala, die van „voor een deel vrij", „niet vrij" werden. plaats volgde Jos Geluk in 22.42 min. Jaap van de Kasteele finishte als 10e in deze groep in 25.38 min. 11e werd Addie Bloem in 27.46 min. en als 12e kwam binnen Willem Welmer in 30.46 min. Bij de veteranen heren was het Krijn de Oude die de eerste plaats voor zich opeistte. Hij liep over de tien ronden een 22.27 min. Tweede werd Jan Kloet in 25.06 min. en derde Gerard Koornneef in 26.06 min. Als vierde kwam Gerard van de Wiel over de finish in 30.46 min. Dat de wedstrijd op tijd klaar was kon iedereen merken, want de laatste atleet was binnen en het be gon te regenen. Na afloop werd, zoals gebruikelijk de prijsuitreiking ge houden in de schuur bij de fam. v. Gastel. Daar kreeg iedereen een olie bol en een bekertjes warme chocola demelk. De kampioenen kregen hun ver diende prijs, waarna iedereen tevre den huiswaarts keerde. Delta Sport kon terugzien op een geslaagd cross kampioenschap 1981. Flitsen uit het buitenland CAIRO. Frankrijk zal Egypte een aantal Mirage-2000 gevechtsbommen werpers leveren. Het gaat echter om minder toestellen dat Egypte graag had gewild. Dit heeft de Franse minis ter van defensie Charles Hernu in Cairo bekendgemaakt PARIJS. Een van de communistische Franse ministers, Anicet Le Pors, heeft voor de televisie gezegd dat het militaire bewind in Polen een eind gemaakt heeft aan een grote demo cratische beweging. Hij sprak tegen dat zijn standpunt in deze tegen de officiële lijn van de Franse communis tische partij zou indruisen. Carianne Berrevoets: grote toe komst (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Al vijftien jaar is Hans van Zetten turntrainer. Dit ondanks zijn amper 33 jaar. Sinds 1 juli 1980 is Van Zet ten landelijk trainingskoördinator. Onlangs vergezelde hij de nationale turnploeg, die deelnam aan de we reldkampioenschappen, die in Mos kou werden afgewerkt. „Het doel was om de neergaande lijn, die zich de laatste jaren aftekende daar een halt toe te roepen", vertelt Van Zet ten. „De ploeg is zestiende geworden. In dat opzicht ben ik tevreden. In 1983 zitten we in de A-poule en dat was voorlopig het streven. Na 1983 moet er weer een stijgende lijn ko men, zodat we in 1984 en 1988 tijdens de Olympische Spelen goed voor de dag kunnen komen". Toonaangevend Jarenlang was Van Zetten werk- MARKTBERICHTEN Veemarkt Leiden LEIDEN, 4-1. Aanvoer totaal: 1463, slachtrunderen 1096, schapen en lam meren 367. Prijzen per kg: Stieren le 8,70 - 9,15, 2e 8,05 - 8,65; vaarzen le 7,50 - 8,50, 2e 6,80 - 7,40; koeien le 7,50 - 8,40, 2e 6,90 - 7,45, 3e 6,50 - 6,80; worstkoeien 5,75 -ƒ 6,70; extra kwaliteit dikbillen 9,25 - 13,75; schapen 200 - 290; lammeren 220 - 300. Overzicht: slachtrunderen: handel redelijk, en prijzen stabiel; kalf- en melkkoeien: aanvoer matig, handel rustig, en prijzen stabiel; schapen en lammeren: handel vlot en prijzen ho ger. VIS S ERIJBERICHTEN De mosselexport en de mosselaan- voer stonden de laatste weken van het jaar 1981 op een zacht pitje. De vorst verhinderde aanvoer uit de Waddenzee en de aanvoer uit de Zeeuwse stromen, was mondjesmaat, omdat de handelaars geen neiging tot kopen of liever tot het betalen van hogere prijzen toonden. Iedere expor teur had blijkbaar nog voldoende voorraad, zodat de prijzen niet hoger kwamen dan 20,— tot 25,— per ton. De kweker hield daarom liever vakantie. Maandag 4 januari vertrekt de vloot weer naar de Waddenzee om de mosselpercelen van nieuwe bakens te voorzien nu de oude door de ijs gang zijn verdwenen. Als oud eilanders verkeren mijn vrouw en ik in de prettige omstandig heid dat wij regelmatig kunnen be schikken over de Nieuwsboden, die een familielid voor ons opspaart tot ons eerstvolgen de bezoek. Met graagte lezen wij vooral de in het Zeeuws geschreven en soms wer kelijk kostelijke stukjes van de Schier eilandman; zodoende kwam ons ook het stukje „Foto's", geplaatst in het blad van 24 november jl onder ogen. Op dit stukje nu wil ik graag reageren, omdat ik denk het antwoord te weten op uw vraag hoe het kan dat in 1944 zaam als trainer bij de Zoetermeerse vereniging Pro Patria. Jarenlang ook kende deze vereniging onder zijn lei ding een geweldige bloei. In 1975 werd het semi-turninternaat van Pa pendal opgericht en de eerste die zich daar flagrant tegen afzette was toen Hans van Zetten. „Misschien klinkt dat wat raar, maar ik was toch blij, dat een rap port, dat een bondskommissie in 1980 uitbracht mijn kritiek op het inter naat tot en met 1979 onderschreef", vertelt Van Zetten. „Bovendien was het niveau van mijn vereniging - Pro Patria - in die tijd hoger dan die van het internaat". Dat moet toch te den ken geven. Nu is iedereen er inmid dels achter gekomen dat je de huidi ge top alleen maar kunt halen door training die je op klubniveau niet kunt geven". Vaak is er ook kritiek geleverd op het grote verloop onder de meisjes van het internaat, maar dat vindt Van Zetten onterecht. „Dat is vrij lo gisch. Het is nu eenmaal een tijdelij ke zaak in hun leven. Bovendien zijn er turnsters geweest, die gewoon te weinig mentale bagage bij zich had den. Het steeds moeten leveren van prestaties gaat iedere turnsters niet even gemakkelijk af. Alleen de aller- besten blijven over. Het is beslist niet gering wat ze hier moeten presteren, maar dat is ook enkel de bestaansgrond van het internaat". Het trainerspad gaat niet altijd over rozen. Vaak zitten er wel dege lijk doornen aan. Tijdens een tenden tieus televisie-interview van AVRO's Sportpanorama veegde ex- topturnster Bibi Vos nogal de vloer aan met haar ex-trainer Hans van Zetten. Van Zetten zelf denkt dat de fout niet zo zeer bij Bibi Vos ligt, dan wel bij de manier van interviewen van Joan Haanappel„De re- daktie van AVRO's Sportpanorama kon Bibi Vos op dat moment heel ge makkelijk manipuleren. Vooral een meisjes dat met frustaties zit. Het zijn dingen, die de turnsport geen DEN HAAG, 2-1. Vanaf 1 januari 1982 is het weer mogelijk aanvragen voor de grondbank in te dienen bij de Stichting Beheer Landbouwgronden (SBL). Het ministerie van landbouw en visserij heeft dit meegedeeld. De grondbank kan worden inge schakeld voor de financiering van de aankoop van grond bij bedrijfsover name van ouders door kinderen, bij de overname van grond van verpach ters door pachters en bij bedrijfsver groting in beheersgebieden. In deze gevallen kan een beroep op de grond bank worden gedaan als agrariërs op andere wijze niet voldoende financië le middelen kunnen verkrijgen om grond aan te kopen. Bedrijfsovername De regeling is voor 1982 op een aan tal punten gewijzigd. Zo is per aan vraag een maximum door de SBL te besteden bedrag vastgesteld. In het geval van een bedrijfsovername van ouders door kinderen en bij overna me van grond van verpachters door pachters kan voor maximaal 200.000 een tram kan rijden in Briepe. Wel, dat kon ook helemaal niet Volgens mij zat dat zo: Vóórdat het eiland geïnundeerd werd is vrijwel al het rollend materieel van de R.T.M. van het eiland afgevoerd (zie Brou wershaven zoals het was, blz. 66) of naar de remise in Brouwershaven (waar ik woonde) gedirigeerd. Die re mise was natuurlijk lang niet groot genoeg om alles te kunnen bergen, zodat een aanzienlijk gedeelte wagons buiten moest blijven staan. Zo stond er een hele trein op de rails vanaf de zgn. hoek van Hompelvoet in de richting Zonnemaire en een ander deel op de halte Brijdorpe. waar een grote zgn. wisselplaats was. Hoewel de bedoelde foto, in tegenstelling met een aantal andere door u genoemde niet is afge drukt denk ik dat deze betrekking heeft op de hierboven beschreven si tuatie. Er zou dan echter géén loko- motief zichtbaar moeten zijn en de wagons zouden dan hoofdzakelijk goe derenwagons moeten zijn. In ieder ge val was er in die tijd inderdaad geen tramverkeer mogelijk. M. Schilperoort Epkemastraat 20 5301 VT Zaltbommel goed doen, maar gelukkig stonden velen niet achter Bibi Vos' uitspra ken. Ook de redaktie heeft zich later in alle mogelijke toonaarden veront schuldigd, maar toch blijft het jam mer". Blessures De turnsport wordt door de leek vaak nogal aangevallen op zijn bles suregevoeligheid. Voor Hans van Zetten is dit louter gebaseerd op on wetendheid. „Ieiqand die sport beoefent weet dat hij het risiko loopt gebleseerd te kunnen raken", stelt hij. „Bij het turnen vallen er beslist niet meer, in tegendeel veel minder blessures dan bij sporten waar lichaamskontakt bij ontstaat. Omdat we echter met zo'n kleine groep werken valt een blessure veel sneller op. Een enkele blessure is meteen van invloed op de ploeg. Daarom willen we binnen nu en een jaar de groep uitbreiden tot zestien turnsters, die allen inzetbaar zijn bij officiële wedstrijden. Nu heb ben we maar zeven meisjes gehad en dat was gewoon veel te weinig. Als er een wat heeft zit je aan de grond". Het zal evenwel niet meevallen voor de landelijke trainingskoördi nator om aan dit aantal van zestien nagenoeg gelijkwaardige turnsters te komen, omdat het landelijk poten tieel nauwelijk toereikend is om dat te halen. „Juist daarom is in de toe komst het onderbouwprogramma zo belangrijk", legt Van Zetten uit. „Ik heb daarvoor systemen ontwikkeld, die in sommige regio's al vruchten beginnen af te werpen. Ik realiseer me echter dat het heel langzaam en geleidelijk aan gaat. Ik»ben evenwel al weer blij als er een paar uitkomen, zoals in dit geval met Carianne Ber revoets". Hans van Zetten is naast bezeten van de turnsport evenwel ook rea list. Hij weet maar al te goed, dat het niveau van het oosten er waarschijn lijk nooit zal komen. „Dat niveau van het oosten halen we niet, of toch, maar wel steeds tien jaar later. Maar onze werkvoorwaarden zijn dan ook even anders. Ik vind het echter al mooi als ik een meisje zover breng, dat zij een beweging tenslotte vol maakt uitvoert en dat hoeft nog niet eens zo'n moeilijke beweging te zijn. Het blijft een kwestie van schaven en polijsten om te komen tot de kunst van het turnen". Toekomstdroom Van Zetten heeft goed afgebakende toekomstdromen. „Als er totaal geen belemmering zouden zijn, zou ik in iedere provincie een turncentrum la ten bouwen", stelt hij, „maar wel volledig bemand en geoutilleerd". Duidelijk is, dat het talent uit de provincie dan van jongsaf een goede opleiding tot wedstrijdturnsters zóu kunnen krijgen. Bovendien zou de turnster dan bij de ouders kunnen blijven wonen, zodat dc pedagogi sche verantwoordelijkheid zou blij- gulden grond tegen de verpachte waarde worden aangekocht. Daar naast zijn de leeftijdsgrenzen bij gesteld. In de kategorie overname ouder/kind en verpachter/pachter moet de aanvrager nu jonger zijn dan 36 jaar. Deze wijzigingen hebben tot doel, de hulp via de grondbank te richten op de meest urgente kategorieën, zo als bijvoorbeeld jonge agrariërs, al dus de mededeling van het ministe rie. Er wordt naar gestreefd de grondbank het gehele jaar open te houden. MARKTBERICHTEN Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 31-12. Aanvoer: 187 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 1950 - 3850; voljarige 1850 - 3100; 2-jarige, luxe (merries) 1650- 2600; 2-jarige luxe (hengsten) 1500- 2600; 1-jarige, luxe (merries) 850 - 1625; 1-jarige, luxe (hengsten) 850 - 1625; veulens, luxe merries 750 - 1350; veulens, luxe hengsten 700 - 1350; hitten 600 - 1350; Shetland- se pony's (ruins) 250 - 500; Shet- landse pony's (merries) 250 - 650. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den 6,35 - 7,35; oude slachtpaar- den 6,20 - 7,25. De handel was vlot. De Eierveilingen BARNEVELD, 31-12. Coöp. Veluw- se Eierveiling: Aanvoer 3.960.893 stuks. Stemming: kalm. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 11,35 - 11,60; 55-56 gram 13,65; 60-61 gram 14,50 -ƒ 14,60; 65-66 gram 14,55 -ƒ 16,20. Eierveiling: Aanvoer 1.314.360 stuks. Stemming: grote traag, kleine redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 12,00 - 12,40; 56-57 gram 13,85 - 14,05; 61-62 gram 14,30 - 15,50; 66-67 gram 14,95 - 15,20. Eiermarkt: Aanvoer ca. 1.100.000 stuks. Handel: traag. Eieren van 48-54 gram 11,00 -ƒ 14,00 per 100 stuks, kg-prijs 2,29 - 2,59; 57-61 gram 14,90 - 15,50 per 100 stuks, kg-prijs 2,61 - 2,54; 64- 67 gram 15,80-/ 16,00 per lOOstuks, kg-prijs 2,47 - 2,39. ven waar hij thuishoort en deze niet naar de bond zou worden gedele geerd. „Die kan dat toch niet aan", onderschrijft Van Zetten. „Daar komt het immers op neer. De meisjes blijven gewoon lid van him klub, zo dat de klubgeest niet wordt onder graven. Bovendien zouden de trai ners overdag moeten participeren in het schoolonderwijs, de kinderen vertrouwd maken met de schoonheid van het turnen". In deze toekomstwereld zou Papen dal nog alleen nodig zijn voor de be geleiding, de koördinatie en de laatste voorbereiding op grote inter nationale wedstrijden. „Zelf zou ik me dan alleen nog maar bezighouden met het opstellen van de trai ningsprogramma's, wedstrijdplan ning, selektie en kaderbegeleiding. Ik zou het werken in de zaal dan wel missen, maar ik praat niet in mijn belang, maar in het belang van de turnsport in Nederland. Voor het na tionale turnen zou dit ideaal zijn en daar wil ik priviédoelen zonder meer voor opzij zetten. Zo ligt dat". Het is voor Van Zetten niet bewe zen, dat kleine turnsters ook de beste turnsters moeten zijn. „Wij selekte- ren er beslist niet op", stelt hij. „Ge drochtjes zoals die wel eens onte recht genoemd worden, zijn zeer gro te uitzonderingen en bovendien durf ik gerust te stellen, dat je die in iede re sport ziet. Ik word van veel ko- gelstootsters eerder onpasselijk dan van die zogenaamde gedrochtjes in de turnsport. Die doen tenminste nog iets elegants. Als je kinderen fysiek zwaar belast, remt dat de groei. Wat ook een rol kan spelen is het gebruik van hormonen. Dat weet ik niet. Ik heb er nog nooit een feit van meege- kaamt. Het blijft bij suggesties. Wij doen het in ieder geval niet. Ik kijk ook wel naar lichaamspropoj-ties, maar een lange turnster hoeft nog geen mindere turnsters te zijn". Trainingsproces Er wordt nogal eens lakoniek gesteld, dat vooral in de turnsport erg veel gevergd wordt van de bijzon der jonge turnstertjes, maar dat wordt door Hans van Zetten met eni ge minachtiging aan de kant gescho ven. „Wat ze moeten doen is heel ge woon", konstateert hij, „een norma le training. Kinderen van deze leef tijd kunnen ontzettend veel doen, erg veel arbeid verrichten. Iemand die zegt, dat deze kinderen misbruikt worden, weet niet waarover hij praat. Zo iets komt voort uit verkeer de voorlichting, of men wil het nu eenmaal graag zo zien. Men kan zich doodleuk niet voorstellen, dat de kinderen dit heel gemakkelijk kun nen, maar het is natuurlijk wel een kwestie van een goed trainingspro ces. Maar dat leren ze. Bovendien is- het belangrijk, dat ze er zelf achter staan, maar dat is zeker bij Cariane Berrevoets het geval". De meisjes, die in 1982 het tumin- ternaat binnenstappen zijn in 1988 op de goede leeftijd. „Het is niet zo, dat ze er met hun dertien of veertien jaar zijn. Ze kunnen dan wel een aardig stuk turnen, maar het is nog maar een tussenstap, dan ben je er nog niet", stelt Hans van Zetten. „Men ging er jaren vanuit, dat je als je vijf tien of zestien jaar was te oud zou zijn om te turnen, maar dat is een verkeerde gedachte. Dat moet je ze uit hun hoofd praten. Dan begint het pas. Dat horen ze van mij doorlo pend". Wij vragen op korte termijn een voor de bezorging van de „Zierikzeesche Nieuwsbode" te Sollicitaties: schriftelijk, mondeling of telefonisch bij de heer Van Loon aan het kantoor van de Zierikzeesche Nieuwsbode, Jannewekken 11, Zierikzee, telefoon (01110) 6551, na 18.00 uur tel. privé: (01119) 1660. NEW YORK, 2-1. Met de vrijheid is het in 1981 bergaf waarts gegaan. Ongeveer 45 procent van de wereldbevol king - om en nabij de 2.04 miljard mensen - moest het zonder stellen en de Polen leden het grootste verlies. „Freedom House", een niet op winst beluste organisatie in de Verenigde Staten die de politieke rechten en burgerlijke vrijheden in de loop van een jaar in de gaten houdt, verklaardde in zijn overzicht over 1981 dat in 54 vrije landen en 27 gerelateerde gebieden ongeveer 1.63 miljard mensen wonen. ARNHEM, 2-1. Vanaf maandagmorgen 4 januari 1982 maakt Zierikzeese Carianne Berrevoets deel uit van de nationale A-selektie turnen voor dames. Vanaf dat mo ment is zij bewoonsters van het semi-internaat van Pa pendal bij Arnhem. Dag-in dag-uit gaat zij zich dan bezig houden met de turnsport. Dag-in dag-uit ook krijgt zij dan te maken met trainster Leona Horvath en trainer Hans van Zetten. Dit tweetal is zeker allang niet meer onbekend voor de dertienjarige Zierikzeese turnster, want gedurende een aantal maanden reist Carianne Ber revoets week-in week-uit richting Papendal om een weekeinde te trainen. Nu echter wordt het allemaal pas echt menens. In plaats van in de weekeinden is zij nu voortaan de hele week met uitzondering van de weekein den onder de hoede van het illustere tweetal. Vanaf 4 ja nuari 1982 hoort zij echt bij de elite van de nationale turn wereld. Trainingskoördinator Hans van Zetten zegt er zijn zegje over.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6