Nederlanders somberst in Europa over vooruitzichten in 1982 Een kleinigheid vergeten 4 Flitsen uit het buitenland Tot 20.000 gulden „Gezegend Kerstfeest Poolse zeelieden vragen asiel Hotelpersoneel staakt op Canarische eilanden Hoog water in Bondsrepubliek Paus betuigt steun aan Solidariteit Drama in India Koninklijk gezin weer thuis Houthandel in brand gestoken Grote buit bij overval Sabotage aan tv-antenne Standaard videocassette Wat biedt de BEELDBUIS? AMSTERDAM, 31-12. Nederlanders zijn in Europa zo ongeveer de sombersten, wat betreft de vooruitzichten in het nieuwe jaar. De Grieken blijken het positiefst in de toekomst te blikken. Dit blijkt uit een onderzoek van het NIPO en vergelijkbare instituten in an dere Europese landen. In elk land werden tussen de duizend en vijftienhon derd mensen ondervraagd, behoudens Luxemburg waar driehonderd perso nen vragen over de toekomst kregen voorgelegd. WASHINGTON. Bij het begin van 1982 hebben de Verenigde Staten 2,2 miljoen meer inwoners meer dan een jaar geleden. Volgens cijfers van het Amerikaanse bureau voor de sta tistiek is het bevolkingscijfer geste gen tot 230 miljoen zielen, een groei van ongeveer één procent. CANBERRA. Australië zal niet in gaan op de oproep van president Rea gan voor handelssancties tegen de Sowjet-Unie in verband met de mili taire machtsovername in Polen. Dit heeft premier Malcolm Fraser de Amerikaanse president meegedeeld. PARIJS. Alle 22 Nederlandse deel nemers aan de ralley Parijs-Dakar zzijn op nieuwjaarsmorgen in de Franse hoofdstad gestart. Dat heeft een woordvoerster van de Thierry Sabine Organisation, die de rally heeft uitgeschreven, desgevraagd meegedeeld. TEL AVIV. De Israëlische ijveraar voor vrede Abie Nathan heeft de uit zendingen van de „Stem van de Vre de" gestaakt. Hij verzorgde sinds ne gen jaar vanaf een vaartuig van 600 ton voor de Israëlische kust deze uit zendingen die vooral door de jeugd van Israël veel werden beluisterd. PARIJS. De Franse filosoof Jac ques Derrida die enkele dagen gele den in Praag was opgepakt wegens „handel in verdovende middelen", is vrijdagochtend vrijgelaten en per trein naar Parijs vertrokken. Dit heeft het ministerie van buitenland se zaken in Parijs bekendgemaakt. JERUZALEM. Vice-premier David Levy van Israël heeft zijn dienst van Jeruzalem verhuisd naar het door Is raël geannexeerde Arabische oost-Je ruzalem. Hiermee nogmaals aange vend dat zijn land Jeruzalem als on verdeelde stad wil behouden als Is- raëls hoofdstad. BRUSSEL. Half december heeft de werkloosheid in België voor het eerst een hoger percentage dan tien be reikt, zo heeft het Belgische nationa le arbeidsbureau bekendgemaakt. In de eerste twee weken van december verloren ruim vijfduizend Belgen hun baan, waardoor het aantal werk lozen op 417.972 kwam. MAINZ. De bevolkingsexplosie in de wereld is volgens de voorzitter van de Club van Rome, professor Au- relio Peccei, niet meer te stoppen. Wanneer er geen wonder gebeurt of het tot een ramp komt, zal de wereld bevolking al op het einde van deze eeuw het 6 miljard zielen bereiken, aldus Peccei in een vraaggesprek met de „Algemeine Zeitung" in Mainz in Rijnland-Palts. WIESBADEN. De zoon van de Poolse vice-premier Mieczyslaw Ra- kowski, Arthur, heeft met zijn vrouw Anna politiek asiel aangevraagd in West-Duitsland. Dit hebben West- duitse kranten zaterdag meegedeeld. MONTREAL. Kapitein Jan Heinst- man van de Nederlandse vrachtboot „Saba" heeft in Montreal, de hoofd stad van de Canadese provincie Que bec, een gouden onderscheiding ont vangen, omdat zijn schip het eerste was dat in het nieuwe jaar deze stad aandeed. BEIROET. In 1981 heeft het onop houdelijke geweld in Libanon meer dan 2.100 mensen het leven gekost, ongeveer zevenhonderd meer dan het jaar daarvoor. Dit is uit militaire bron in Beiroet vernomen. TOKIO. De Verenigde Staten heb ben in China een militaire waarne- mings- en verbindingsbasis geïnstal leerd die vooral bedoeld is om de mili taire aktiviteit van de Sowjet-Unie, waaronder het nemen van kemproe ven te volgen. Dit heeft het Japanse dagblad Yomiuri Shimbun gemeld. JEDDA, Saoedi-Arabië, 30-12. Een religieuze leider in Saoedi-Arabië heeft woensdag op de mohamme daanse gelovigen een beroep gedaan de kosten van een huwelijk laag te houden zodag jongemannen niet om geld van trouwen moeten afzien. Sjeik Abdoel Aziz Ibn Baz, hoofd van de dienst religieuze studie en re ligieuze beschikking, oefende kritiek op de excessieve kostenvan veel huwelijken in Saoedie-Arabië - een weerspiegeling van de groeiende rijkdom van het land en zijn burgers. Baz hekelde niet alleen de huwe- lijkskosten, maar ook de kostbare bruidsschatten en recepties en feesten. Erop wijzende dat de profeet Mo hammed zijn gelovigen tot trouwen aanmaant, zei de sjeik: daarom moeten moslims het goddelijke ge bod opvolgen en het huwelijk ge makkelijk maken". De profeet, aldus Baz, trouwde een vrouw met een man die geen geld had en die alleen maar een koran aan te bieden had als huwelijkscadeau. Een gewestelijke gouverneur in Saoedi-Arabië greep onlangs in de huwelijkskosten in en beperkte bruidsschatten tot een kleine twin tigduizend gulden. Wat de werkloosheid betreft ge looft 86 procent van de Nederlanders dat die volgend jaar zal toenemen, verreweg het grootste percentage. De Grieken blijken het positiefst hiero ver te denken: 15 procent van hen ge looft in een toeneming en 47 procent van de Grieken meent dat die werk loosheid gaat dalen in 1982. Daarmee steken zij ver uit boven bijvoorbeeld Nederlanders en Belgen, van wie slechts drie procent gelooft dat de werkloosheid zal afnemen. In dit ge val blijken buiten Europa de Japan ners nog negatiever te denken. Niet meer dan twee procent daar meent dat de werkgelegenheid volgend jaar afneemt. Ekonomische moeilijkheden De Nederlanders denken ook het somberst over ekonomische moei lijkheden: 69 procent verwacht meer problemen. De Grieken blijken we derom het positiefst te denken: 18 procent verwacht meer ekonomische problemen. Wat stakingen en ar- beidskonflikten betreft zijn het de Noren die de meeste problemen voor zien, namelijk zeventig procent. Daar staan de Grieken met slechts tien procent tegenover, aldus het NI PO. WASHINGTON, 3-1. DeAme- rikaanse politie zou graag eens een onderhoud hebben met een 21-jarige bankbediende, die aan het eind van de laatste werkdag voor de kerstdagen zijn kollega's „een gezegend kerstfeesttoe wenste en met enkele in kerstpa pier gewikkelde pakjes het pand verliet. Toen de kerstdagen voorbij waren miste de bank een employe en 304.500 dollar (circa 761.000 gulden). De jongeman was het laatst gezien door eep. taxie hayf£ feur, die hem naar het dichtstbifö 1 zijnde vliegveld had gereden. i WWMWMAWWWWWl i WARSCHAU. Volgens de eerste schattingen zijn er in Polen in het jaar 1981 ruim 163 miljoen ton kolen ge produceerd. Dit heeft het ministerie van mijnbouw en energie in Warschau bekendgemaakt, zo meldt het Pools^ persbureau PAP. Het bericht van PAP is verspreid door het Russisch persbu reau Tass. DAMASCUS. De Iraanse minister van buitenlandse zaken, Ali Akbar Vilayati, heeft op een perskonferen- tie in Damascus verklaard dat bij het overleg dat hij de afgelopen dagen met de Syrische leiders voerde niet gesproken is over een eventuele be middeling door Syrië in het konflikt tussen Iran en Irak. De minister zei dat zijn land de oorlog met Irak zal voortzetten tot Iran een totale over winning heeft behaald. LONDEN. De Britse oppositielei der, Michael Foot, heeft een beroep gedaan op zijn verdeelde Labourpar- tij een eind te maken aan onderlinge ruzie of anders nog meer stemmen verlies aan de sociaal-demokraten onder ogen te zien. WASHINGTON. De Sowjets zijn begonnen uitzendingen in het Pools van westelijke zenders te storen. Vol gens Washington die van de „Voice of America", volgens de BBC in Lon den, die op twee van de vijf frequen ties die de Britse omroep gebruikt voor Polen. WARSCHAU. Het hoofd van de plaatselijke afeling van Solidariteit in Lodz, Andrej Slowik, en zijn plaatsvervanger Jerzy Kropiwnicki, zijn door de rechtbank ter plaatse veroordeeld tot elk vier en een half jaar gevangenisstraf. NEW YORK. Het aantal Joden dat in 1981 uit de Sowjet-Unie heeft mo gen emigreren is onder de 10.000 ge komen. Het was het laagste aantal sinds tien jaar, aldus de „National and Greater New York Conferences for Soviet Jewry" op een perskonfe- rentie in New York. BEIROET. Libië heeft het herstel aangekondigd van zijn diplomatieke, betrekkingen met Saoedi-Arabië na dat ze een jaar verbroken waren ge weest. Het officiële Libische persbu reau Jana meldde dat de beslissing was genomen in het belang van de Arabische eenheid. MADRID. De Spaanse politie heeft bevestigd dat de vader van de beken de zanger Julio Iglesias vorige week (dinsdag) in Madrid is ontvoerd door twee mannen die zich uitgaven voor leden van een Westduitse televisie ploeg. NEW YORK. Saoedi-Arabië is be reid Israël te erkennen ais het de bezette Arabische gebieden terug geeft en de Palestijnse rechten er kent Dit heeft de Saoedische minis ter van buitenlandse zaken, prins Saoed AlFaisal, verklaard in een zondag in de New York Times ge publiceerd vraaggesprek. De Grieken geven ook op persoon lijk terrein blijk van optimisme voor 1982. 72 procent van hen meent dat het volgend jaar beter met zichzelf zal gaan. De Belgen staan hier onder aan: vijf procent. Dat blijkt tevens uit het feit dat 62 procent van de Bel gen van mening is dag 1982 op per soonlijk terrein juist slechter zal zijn dan dit jaar, aldus het NIPO. PANAMA, VENETIË, CANBER RA, 2-1. In Panama, Venetië en Can berra hebben respectievelijk 15, 2 en 13 Poolse zeelieden om politiek asiel gevraagd, zij keerden niet terug naar hun afgemeerde schepen. In afwachting van een besluit over hun asielaanvraag zijn de Polen tij delijk ondergebracht. LAS PALMAS, 2-1. Op de Cana rische Eilanden Gran Canaria, Fuer- teventura en Lanzarote is een sta king begonnen onder het hotelperso neel dat hogere lonen en meer vrije tijd verlangt. Volgens de vakbonden zou gemid deld 80 procent van het personeel aan de stakingsoproep gehoor hebben ge geven. Dat zou o.a. het geval zijn in het toeristische centrum „Playa del Ingles" op de zuidkust van Gran Canaria. Woordvoerders van enkele grote Westduitse reisbureaus verklaarden echter dat er van de staking niet veel te merken was. MAINZ-SAARBRUCKEN, 2-1. In de Westduitse deelstaten Rijnland- Palts en Saarland heëft.mep te lijden van.hoogwater. Ongeveer 150 dorpen waren gedeeltelijk ondergelopen. In totaal stonacirca 900 hectare wei land en akkers onder water. Als gevolg van grondverschuivingen werden spoorlijnen en wegen geblok keerd. Op verscheidene plaatsen werd de stroomvoorziening afgesloten. De Moezel steeg bij Trier tot 9,62 meter, hetgeen 6,30 meter boven nor maal was. Ook in andere delen van de Bonds republiek was het een natte jaarwis seling. Zelfs op de toppen boven de 2.000 meter dooide de sneeuw, waar door lawinegevaar toenam. Ook viel er veel regen. VATICAANSTAD, 3-1. Paus Jo hannes Paulus II heeft in het open baar zijn steun betuigd aan de Poolse vakbeweging Solidariteit. In een toespraak tot de naar schat ting meer dan 50.000 gelovigen op het Sint Pieterplein zei de paus dat Solida riteit „deel uitmaakt van het huidige erfdeel van de arbeiders van mijn va derland en ook van de andere landen". „De arbeiders hebben het recht on afhankelijke vakbonden op te richten, die tot taak hebben hun sociale en persoonlijke rechten te verdedigen", aldus de paus. Volgens hem wordt in Solidariteit „een grote krachtsinspan ning tot uitdrukking gebracht die de mannen van de arbeid in Polen hebben opgebracht om de wezenlijke waardig heid van de arbeider te verzekeren". NEW DELHI, 31-12. Voor de twee de maal in zes weken heeft een In diase bende een bloedbad aangericht onder Hajirans (onaanraakbaren). Naar officieel is meegedeeld vonden in het dorp Sahapur, in de Noord- Indiasc deelstaat Uttar-Pradcsh, tien Hajirans de dood bij een aanval. Onder hen bevonden zich vijf vrou wen. Volgens de politie werden de tien neergeschoten, geslagen en in stukken gehakt Van de moordenaars ontbreekt ieder spoor, maar de politie gaat ervan uit dat een bende achter de moorden zit die ze ook verantwoordelijk acht voor moorden op andere Hajirans in deze streek. Niet ver van Sahapur verwijderd werden op 19 november in het gehucht Deoli 24 Hajirans beestachtig gedood, waarbij een familie in zij geheel werd uitgemoord. De politie zei toen dat de bende behoorde tot de hoge Kaste der Thakurs. Een ernstige vete tussen hen en de Hajirans, de laagste klasse in de Indiase kasten-maatschappij, in Deoli zou de voornaamste oorzaak van die misdaad zijn. aldus de politie. BREDA. Het Bredase transportbe drijf Mammoet-Stoof wil vijfenveer tig personeelsleden ontslaan. De Ver- voersbonden FNV zijn het hiermee op voorhand niet eens en hebben om meer informatie gevraagd. Mammoet-Stoof is sinds januari 1981 een volle dochter van de Nedlloyd. UTRECHT. In grote delen van de provincie Utrecht is in de nacht van zaterdag op zondag anderhalf uur tot enkele uren de elektriciteit uitgeval len door een technisch euvel. DEN HAAG, 2-1. Koningin Beatrix, prins Claus en hun drie zoons zijn zaterdagmiddag in Nederland terug gekeerd van hun vakantie in Oosten rijk. Het koninklijkr gezin was zondag 20 december naar Oostenrijk vertrok- kea Aldus heeft de Rijksvoorlichtings dienst zaterdagmiddag meegedeeld. GRONINGEN, 31-12. De Groningse houthandel Nanninga aan de H.L. Wicherstraat is in de nacht in brand gestoken. De politie heeft dit be kendgemaakt. Een partij hout en een gedeelte van de loods gingen in de vlammen op. De schade wordt op 100.000 gulden geraamd. Uit het onderzoek is gebleken dat op vier plaatsen brand is gesticht. Omwonenden hebben 's nachts drie mensen op het terrein zien rond scharrelen, aldus de politie. AMSTERDAM, 2-1. Bij een overval op een juwelier in de Bilderdijkstraat i Amsterdam hebben twee nog onbe kende mannen zaterdag briljanten en sieraden ter waarde van 200.000 gul den buitgemaakt. Volgens de politie ging het tweetal 's morgens de zaak binnen en dwong daar het personeel onder bedreiging van wapens op de grond te gaan liggen. Uit de kluis en de winkel gristen de overvallers de bril janten, ringen en armbanden weg. Daarna verdwenen zij lopend zonder een spoor achter te laten. KORTE BERICHTEN urr HET BINNENLAND WOUDENBERG. De 36-jarige H. van de Bunt is vrijdagavond tijdens een wandeling in haar woonplaats Woudenberg op de Zeisterweg ge schept dpqr een personenauto en ter plaatse overleden aan haar verwon dingen. MAASTRICHT. Het aantal studen ten van de thans officieel vijf jaar be staande Rijksuniversiteit Limburg in Maastricht is inmiddels tot duizend gestegen, verdeeld over twee facultei ten: de medische en de algemene. WIERINGERWERF. Motel „Fries land" in Wieringerwerf is in de nacht van donderdag op vrijdag totaal ver nield door een felle brand, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. DEN HAAG. Rond de jaarwisseling is bij het ministerie van landbouw de vijfduizendste aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een bijdrage voor energiebesparende investerin gen in de glastuinbouw. Ongeveer 3000 hiervan zijn afkomstig uit Zuid-Hol land. SCHIPHOL. Als gevolg van stakin gen van lokaal personeel in dienst van buitenlandse luchtvaartmaatschap pijen waaronder de KLM in Grieken land en Portugal zal de KLM de ko mende dagen geen enkele bestemming in beide landen kunnen aandoen. Dit heeft een woordvoerder van de KLM vrijdagmiddag meegedeeld. TIEL, 31-12. De Tielse recherche is op zoek naar de saboteurs van de cen trale-antenne-inrichting in deze ge meente. Vermoedelijk in de nacht zijn zestien kabels op tien meter hoogte in de Cai-mast van Tiel door gesneden en beschadigd. Pas later werd ontdekt dat de tv-zenders Ne derland 1 en 2 slecht werden ontvan gen, terwijl ook de FM-ontvangst via deze centrale antenne niet meer funktioneerde. OUDE PEKELA. Het gemeentebe stuur van Oude Pekela heeft in samen werking met nog onbekende derden plannen ontwikkeld voor een soort ruimtevaartpark. Het zal, volgens wet houder L. Leeuwerik van Oude Pekela, educatief als rekreatief zijn. DEN HAAG. Een militaire staats greep in Ghana heeft gevolgen voor de Afrika-reis die minister Van der Stoel van buitenlandse zaken begin januari gaat ondernemen. Volgens de woord voerder van het ministerie van buiten landse zaken in Den Haag ziet het er naar uit dat de coup in Ghana is ge slaagd en dat Van der Stoel op zijn reis dit Westafrikaanse land niet zal aan doen. HAVELTE. De 71-jarige E. P. Beer- Bakker uit Havelte is door een ver keersongeval in Havelte om het leven gekomen. De bestuurder van de perso nenauto waarin het slachtoffer zat moet onwel geworden zijn waardoor hij op Rijksweg 3 bij Havelte tegen een boom reed. Het slachtoffer raakte be kneld en overleed later in een zieken huis aan inwendig letsel, aldus een politiewoordvoerder. TERNEUZEN. Zaterdagochtend vroeg zijn bij een schietpartij in Bar Club „2000" in Terneuzen drie men sen gewond geraakt DEN HAAG. Staatssekretaris Da- les van sociale zaken en werkgele genheid zal begin volgend jaar met een nota komen over de pensioen breuk, het pensioenverlies dat op treedt als iemand van baan veran dert. Zij heeft dat aan de tweede-ka merkommissie voor sociale zaken en werkgelegenheid laten weten. ROTTERDAM. De voorzitter van de Molukse eenheidsbeweging in ons land (Badan Persatuan) ds. S. Metia- ry, heeft in een brief aan premier Van Agt van de Nederlandse rege ring „passende ondersteuning" ge vraagd voor met na de aktiviteiten van de Molukkers bij de Verenigde Naties. BUREN. De politie van Geldermal- sen heeft op een kampeerterrein in Buren uit een caravan 600 kilogram illegaal opgeslagen vuurwerk ge- yhaald. VLISSINGEN. De kerncentrale Borssele is na een onderbreking van zes dagen weer in bedrijf gesteld. DEN HAAG. De rechtbank in Den Haag heeft de 70-jarige prof. G. H^L. Z. uit Wassenaar wegens verduiste ring en valsheid in geschrifte tot zes weken gevangenisstraf met aftrek t veroordeeld. AMSTERDAM. De Apollo-hal in Amsterdam zal voorlopig niet meer gebruikt. Na een uitgebreid tech nisch onderzoek, met ondermeer een röntgen-apparaat, bleek dat de hal niet aan de veiligheidseisen voldoet om er nog aktiviteiten te doen plaats hebben. EINDHOVEN. De politie heeft drie Eindhovense mannen aangehouden, die ervan worden verdacht twee vrouwen te hebben verkracht. De slachtoffers zijn een 21-jarige vrouw uit Weert en een 33-jarige inwoonster van Grathem. ENSCHEDE. De politie heeft de derde man aangehouden die was be trokken bij de gewapende overval, woensdagavond op de bedrijfsleider van de profimarkt in Enschede en een politieman die hem vergezelde. Het is de 26-jarige H. J. uit Enschede. 1: EINDHOVEN, 31-12. Bespre kingen over de invoering van een standaard videocassette voor een draagbare videore- kordkamera tussen Philips en vier grote Japans fabrikanten van video-apparatuur (Sony, Hitachi, Matsushita en Japan Victor Company) bevinden zich in een eindstadium. Binnenkort kan volgens een Philips-woordvoerder een de finitieve overeenkomst wor den verwacht. Philips gaat er van uit, dat de standaard cas sette in een tweede fase ook in de normale videocassetterecor ders toegepast zal kunnen wor den. DINSDAG 5 JANUARI NED. 1: In het magazineRonduit" wordt de vraag behandeld hoe de jon geren de goede boodschap van het evangelie door kunnen geven aan an deren. Medewerkenden aan dit pro gramma zijn o.a. de gospelgroep „Jews for Jesus", uit Amerika en een groot jongerenkoor. Na tien minuten maakt het zendingsprogramma „EO- Metterdaad" plaats voor het jubi- leumkoncert van de Verenigde Ve- luwse Koren in het programma „Van U wil ik zingen", dat 11 november jl. werd gegeven. Medewerking hieraan verleenden Gé Hellenthal (mezzo so praan, Peter Kits (tenor), Reinata Heemskerk (alt), Henk en Herman Drost (trompet). Jan Mol (orgel) en een kamerorkest. „God dienen in Egypte" is de eerste aflevering geti teld van de serie „Op weg naar het beloofde land", die in Egypte is opge nomen. er wordt o.a. nagegaan wat de Joden ertoe bracht om de barre reis door de woestijn naar het Beloof de Land te ondernemen. NED. 2: Na het Journaalis er ruim een uur ingeruimd voor de keu ze van de sportman, -vrouw en -ploeg van het jaar en kunnen we in Holy do- me in Leiden de drie mannelijke en drie vrouwelijke kandidaten in een aantal spellen aan het werk zien om geld te kunnen verdienen voor de sportklub waarin ze hun karrière be gonnen. J.R. is in alle staten wanneer Sue Ellen vaak 's nachts van huis is zonder mee te delen waar ze ver blijft. Na deze Dallas-ellende „Televizier magazine" en „De toestand in de wereld", waarna in de serie „Honderd beroemde schilderij en" gegeven wordt aan „De picknick van de jagers" van Gustav Courbet, die leefde van 1849 tot 1877 in Frank rijk. Hij baarde nogal opzien doorz'n gewaagde inzending van een naakt voor eqn tentoonstelling te Parijs. Hij geldt nu als een van de belang rijkste realistische kunstenaars: DINSDAG 5 JANUARI NED. 1: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 D'r kan nog meer bij; 19.15 Kop en staart; 19.30 Ronduit; 20.20 EO- Metterdaad; 20.30 Van U wil ik zin gen; 21.00 Op weg naar het Beloofde Land; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag Vandaag; 22.10 Beeldspraak; 23.15 Nieuws; 23.20 Nieuws voor doven. NED. 2: 18.10 Studio Sport; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Toppop; 19.25 Er waren twee koningskinderen; 20.00 Journaal; 20.27 Sportman van het jaar; 21.40 Dallas; 22.30 Televi zier magazine; 23.10 De toestand in de wereld; 23.15 Honderd beroemde schilderijen; 23.30 Nieuws. GRONINGEN. Het EGD (Elektrici teitsbedrijf voor Groningen en Dren the) overweegt een speciale regeling te ontwikkelen voor blinden die een elektriciteitsmeter willen hebben waarvan zij in braille letters de stand kunnen aflezen. 51 Nee, Pijpstra is niet getapt Niet bij Joop, niet bij zijn zwager en evenmin bij Van Vuren zelf. „Het is, dat ik op dat moment goed kon gebruiken, dit kar wei, maar als ik geweten had dat die piknagel de kontroleur zou worden, had ik me eerst nog wel een keer bedacht" Daarom liet Van Vuren zich maar heel sporadisch zien en dan meestal op tijdstippen, dat Pijpstra er waarschijnlijk niet zou zijn. Want hij was een honderd procent rijksambte naar, die vast geen minuut langer zou werken dan voorgeschreven. Reistij den inbegrepen. De moeilijkheden, waartegen Joop Steeman zo had opgezien, bleven tot zijn grote opluchting uit Na die be wuste avond had hij Ilse niet meer gezien. Hoewel het onvermijdelijk was, dat hij elke namiddag langs het restaurant reed, want in deze straten was vrijwel overal éénrichtingsver keer. Van zijn vroegere kennissen zag hij er af en toe wel eens een lopen in de Korte Keizerstraat maar het feit dat Joop buiten vrijwel een zonnebril droeg, voorkwam dat men hem her kende. Er was evenwel iets anders, wat hem een beetje dwars zat Waarschijnlijk was junior van zijn zuster te weten gekomen, dat Joop verteld had over die éne ambtenaar, waarmee hij vrijdags avonds nog wat had gedronken, waar door Joop zo laat was thuisgekomen. Enkele dagen later vroeg Evert hem er oven „Wie was die ambtenaar, waar mee jij nog wat gepraat hebt?" Joop grinnikte wat verlegen. „Dat was een smoesje. Ik ehontmoette op straat nadat ik in een winkel sigaren kocht, een oude baas van me. Waar ik vroeger een poos gewerkt heb. Hij is er al lang mee opgehouden. Zo tegen de zeventig is-ie, denk ik. Die nodigde me uit om wat te drinken en dat kon ik met goed fatsoen niet weigeren. Hoe gaat dat he? Je praat en praat en vergeet de tijd; het is laat voor je er erg in had." „En toen je naar huis wilde rijden, bleek je wagen stuk te zijn." „Welnee ik had teveel gedronken en durfde niet te rijden, snap je? Dat kon ik toch niet tegen Gerda zeggen? Dus ik liet de wagen in de stad staan en nam een taxi. Later op de avond heb ik 'm weer opgehaald." „O, zat dat zo." Evert denkt even na. „Had je eigenlijk best allemaal aan Gerda kunnen vertellen. Ik zie niet in, waarom je een stel leugens moest ver- zinnen." „Klets. Je zult ook wel eens een smoesje hebben bedacht tegenover je vrouw," meent Joop. „Wij hebben geen geheimen voor elkaar," is de scherpe reaktie van zijn zwager. „Gerda en ik evenmin," weerlegt Joop. „Laten we vaststellen, dat dit de uitzondering was, die de regel beves tigt" Er kwam geen verder kommentaar op van Evert junior, maar na die dag was de oude vetrouwelijkheid tussen Door HENK VAN HE ES WIJK beide mannen er niet meer. Evert ging meer en meer zijn eigen weg en liet zich zelden of nooit zien in het centrum van de stad, waar Joop en enkele kolle ga's gestadig aan het werk waren. En als ze elkaar af en toe in de werkplaats ontmoetten, bleven de .gesprekken za kelijk en vrij kort Precies twee jaar na hun huwelijk werd er een stamhouder geboren: een zoon van bijna zeven pond. Joop Stee man voelde zich trots, nu hij vader was geworden. In het ziekenhuis overlaad de hij Gerda met bloemen, fruit, cho colade en lektuur en mopperde op de zuster, als hij te lang naar zijn zin zijn zoon op de armen had. „Wacht u maar, tot moeder en kind thuis zijn, dan ben ik tenminste van de verantwoording af," bitste ze, waarop Joop Steeman verontwaardigd antwoordde: „Mens, ik heb geen besmettelijke ziekte!". „Dat moest er nog bij komen," pareer de de verpleegster, „dan hielden we u een week of wat in quarantaine en kreeg u uw zoon helemaal niet te zien!" Maar toen hij na enkele dagen zijn vrouw en zoon uit het ziekenhuis kon ophalen, drukte hij stevig de hand van de verpleegster en dankte haar voor alle goede zorgea De handdruk stie- kum vergezellend van een opgevou wen brieve van honderd gulden. Thuis was zijn schoonmoeder, die het huis had versierd en alles voor de komst van moeder en kind in gereed heid had gebracht (wordt vervolgd) 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4