Besteller P. C. Willemse hing de brieventas aan de wilgen Ook Bruinisse zet zich in voor Polen „Kijken" wat er werd van eerdere Bruse voorstellen Oosterland bracht kleine f 6000 bijeen voor Polen Kon. „Schuttevaer" STREEKNIEUWS Afscheid bij P.T.T. Sociale verzekeringswetten Fietspaden Succesvolle aktie ZIEmK^JfcÜSOiriE NIEUWSBODE w Maandag' 4 januari 'LbH2 Nr. 23041 BRUINISSE, 31-12. In de vergadering van de Kon. Vereniging „Schutte vaer" afd. Schouwen-Duiveland op 30 december te Bruinisse gehouden, besprak de sekretaris A. H. Hogerheide, wat er geworden was van de voor stellen op de jaarvergadering namens de afdeling gedaan. Voldaan was aan de wens om de ha vengeul ingang gemeentehaven Brui nisse uit te diepen, doch afgewezen was het verzoek geleidelichten op te stellen op de Grevelingendam en het licht Stelberg te doven. Laatstge noemd licht dekt met zijn verschil lende sektoren de te volgen vaarrou te. Afgewezen was ook uitbreiding van de nachtbediening op de Oran jesluizen bij Amsterdam. De penningmeester S. de Koning sloot zijn rekening met een batig sal do van 104,15. Aan kontributiever- hoging valt niet te ontkomen, nu ook het hoofdbestuur weer een hogere af dracht van kontributie vraagt. De bestuursleden A. H. Hogerhei de, S. de Koning en A. C. van der Lin de werden bij acclamatie herkozen. J aarvergadering Voor de op 6 en 7 mei te Groningen te houden jaarvergadering kwamen de volgende voorstellen ter tafel. 1. Een uitgebreid weerbericht via Scheveningen radio voor de binnen vaart (IJsselmeer c.s.), de weerbe richten zijn op zee veel beter te ver staan dan in het binnenland. 2. Verdieping van de uitvaartgeul van de spuisluizen van Den Oever. SCHOUWEN-DUIVELAND Oudejaarsnacht Een bladstille en wat nevelige oudejaarsavond, bijgestaan door een lekker temperatuurtje, waren de fundamenten voor een jaarwisseling die buiten grote vormen aannam. De wensen waren nog geen 10 se- konden oud of de eerste pijlen sisten het luchtruim in. Donderslagen en kleiner knalwerk maakten het een ieder duidelijk dat het nieuwe jaar was begonnen. Opmerkelijk was het, dat de kruitdamp in dichte wolken op de grond bleef hangen, maar het gaf allemaal niks; de voorraad vuur werk moest de lucht in. Op Schouwen-Duiveland is de j aars wisseling volgens de politie rustig verlopen. Hier en daar (Brui nisse en Zierikzee) wat brandjes gesticht met behulp van oude banden en kerstbomen, maar dat mocht geen naam hebben. In Burgh en Haamstede sneuvel den een aantal ruiten doordat jonge lui knalwerk met plakband aan de ruiten bevestigden en na het aanste ken bleek dat glas de klap niet kon verwerken en uiteen spatte. En na een half uurtje was de buitenpret ge daan en werd het feest binnenshuis voortgezet. Van bakkerszijde vernamen we dat er opmerkelijk meer gist verkocht is dan vorig jaar, waaruit we kunnen konkluderen dat het zelf oliebollen bakken weer toeneemt. ZIERIKZEE Ledenvergadering L.T.C. Op dinsdag 12 januari wordt in de „Zeeuwsche Herberghe" de leden vergadering gehouden van de L.T.C.- Zierikzee. Bijeenkomst Vrouwengroep De Hervormde Vrouwengroep „Wees een zegen" komt donderdag 7 januari bijeen in het Hervormd Vere nigingsgebouw te Zierikzee. Voor tijd; zie agenda. Ger. Vrouwenkontaktgroep De Gereformeerde Vrouwenkon taktgroep vergadert op woensdag 6 januari in een der kerkzalen aan de Sint Domusstraat. Inleidster is me vrouw Kleemans-Rentier, met als on derwerp „Omgaan met elkaar". Uitvoerig werd gesproken over de sluis in de Oesterdam en het voor- en nadeel daarvan voor de mosselkwe kers. De wenselijkheid van een brandblusboot annex bestrijding ge vaarlijke stoffen, te stationeren in de nabijheid van Bruinisse werd door de gehele vergadering onderschre- ven. Burgemeester Hekman deelde me de dat Bruinisse een bluswagen heeft aangevraagd. In memoriam A. M. Geluk In de nacht van 3 januari overleed in zijn slaap te Amsterdam, waar hij met de jaarwisseling vertoefde, de heer A. M. Geluk, in leven dijkgraaf van het Waterschap Schouwen-Dui veland. De overledene werd 59 jaar. De heer Geluk bekleedde het voor zitterschap van het waterschap sinds de samenvoeging van waterschappen op Schouwen-Duiveland, op 1 janua ri 1959, als opvolger van de heer J. Klompe, voorzitter van het toenmali ge waterschap Schouwen. Een tweede belangrijke funktie in de loopbaan van de heer Geluk was diens voorzitterschap van Cebeco- Handelsraad van januari 1968 - tot eind 1973. Nadien diende hij deze or ganisatie als adviserend bestuurslid. Met de heer Geluk is een man aan het maatschappelijk leven ontvallen, die met een buitengewone kennis van zaken en grote werkkracht, zich voor de waterschapsbelangen in de regio heeft ingezet. Hij was in alle opzichten een markant voorzitter, die bedreigingen van het waterschap in welke vorm dan ook, tijdig onder kende en wijze adviezen wist te ge ven en maatregelen te treffen. Hij stond immer op de bres voor de veiligheid van dit gebied, mét nanie na dé stormramp van 1953. In het vol le begrip dat herhaling tegen elke prijs moest worden voorkomen, stond hij pal in de strijd tegen het buitenwater. Daarnaast had hij ge avanceerde gedachten over de nieu we taak van het waterschap: de zui verheid van het oppervlaktewater en het milieu in het algemeen. Schouwen-Duiveland heeft - let tend op dit alles - veel te danken aan deze man, die wijsheid paarde aan daad- en werkkracht en wiens inzich ten met name in de sfeer van het wa terschapswezen, in de toekomst node zullen worden gemist. Op donderdag 7 januari vindt te Rotterdam de crematie plaats. Aanrijding Zaterdagmiddag omstreeks 12.00 uur geraakte E. O. uit Zierikzee met zijn auto, komende van het Kraan plein richting Oude Haven in de slip en botste tegen een geparkeerd staande auto van mej. D. d. V. uit Rotterdam. Beide voertuigen liepen wat schade op. VARA De gespreksgroep van de VARA op Schouwen-Duiveland komt dinsdag avond 5 januari bijeen en zal praten over informatieve radioprogram ma's. Dit onderwerp staat in het te ken van de jaarvergadering van de VARA-afdeling Schouwen-Duive land op 18 februari. De jaarvergadering wordt opge luisterd door de aanwezigheid van Bas Linders, presentator van infor matieve VAR A-radioprogramma's. BURGH Schuttingschade In de nacht van zaterdag op zondag reed J. d. R. uit Vlissingen met zijn auto tegen de schutting van bakkerij S. aan de Hogeweg te Burgh. De bestuurder was later niet meer wakker te krijgen en kreeg een poli tionele mededeling van het voorval in de bus, en later werd de schade ge regeld. ZONNEMA1RE Soos voor Ouderen De Soos voor Ouderen houdt een ontspanningsmiddag in „Ons Dorps huis" op zaterdag 9 januari. Medewerking wordt verleend door de afdeling Noordgouwe van de volksdansgroep van de Plattelands- vrouwenbond, het accordeon-duo „Zusjes Wouterse" en de kapel „De Gruttepikkers" o.l.v. de heer S. Duinhouwer. De toegang (en de kof fie) zijn gratis. KERKWERVE Suksesvolle oliebollenaktie Ongeveer dertig mensen waren op Oudejaarsdag aktief in en om de kon- sistorie van de Hervormde Kerk te Kerkwerve. Om vier uur 's nachts werden de eerste balletjes deeg al in de pannen geworpen en enige uren la ter kon men een heerlijke baklucht waarnemen en prachtige bruine olie bollen bewonderen. Vanaf negen uur werden de bestel lingen weggebracht en werd er in Kerkwerve gevent met de warme lekkernijen. De medewerkers heb ben die dag niet voor niets gewerkt. Na aftrek van de kosten kon men 1276,10 in de kas van het Restaura tiefonds storten. De restauratiekommissie is druk bezig met het maken van plannen voor de vernieuwing van het inte rieur van het kerkje, dat nodig aan een grote beurt toe is. Mede dankzij de oliebollenaktie is men toch weer een stapje verder. Dank wordt gebracht aan „schen kers en bakkers" en aan allen die verder meewerkten of oliebollen- hebben gekocht. OOSTERLAND Redelijk rustige jaarwisseling Weliswaar kreeg Oosterland - als op andere jaren - in een raam van knallen, zijn brandend autowrak, maar over het algemeen verliep de jaarwisseling vrij rustig en grote bal- dedigheden bleven uit. Het werd--.zo, leek het - ook niet zo duidelijk in de kleine uurtjes, voordat het rustig werd. SIRJANSLAND Kollekte voor Polen Dinsdagmorgen 5 januari wordt vanaf 9.30 uur te Sirjansland een kol lekte gehouden ten bate van de „Ak- tie Polen". BRUINISSE Oud en nieuw in Zijpe In de vluchthaven van Zijpe lagen tijdens de kerstdagen en de jaarswis seling twee hopperzuigers. De één, de moderne 1400 tons grote Interballast uit Rotterdam omdat het personeel vrij was i.v.m. de feestdagen en de andere, de „Kristel" uit Denemar ken die, in afwachting van de slo pershamer in Viane, uitrust van de vele werkzaamheden die ze verricht te over heel de wereld. Benoemingen bij Wilma De heer ir. R. J. Hoevers, thans di- rekteur van direktie Wilma Bouwon derneming Oost is met ingang van 1 januari 1982 benoemd tot voorzitter van de direktie van Wilma Neder land b.v. Hij volgt de heer P. J. G. De direkteur de heer H. M. v. d. Post bood de scheidende besteller een geschenk aan. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 2-1. In hotel Van Oppen werd zaterdag middag afscheid genomen van post-besteller de heer P. C. Willemse uit Zierikzee. lender, een werkbank en enkele doe- het-zelf-attributen aan. De heer A. F. v. d. Sande overhandigde namens de kollega's een boekenbon. Na bijna veertig jaar in dienst te zijn geweest van de PTT te Zierikzee ging de heer Willemse vroegtijdig met pensioen. Tijdens de receptie, zaterdagmid dag, namen zijn kollega's afscheid van hem en voerde de heer H. M. van der Post het woord. ZIERIKZEE. Interessante vóór - 1914 - foto van de schepenligplaats aan de Vissersdijk. Hueber op die deze funktie sedert maart van dit jaar heeft waargeno men. De heer H. B. J. Klunen, direkteur Wilma Nederland b.v. is tevens be noemd tot voorzitter van de direktie Wilma Bouwonderneming Oost b.v. De heren Ir. M. T. Kooistra en H. J. W. de Waal, resp. voorzitters van de direktie van Wilma Bouwonderne ming, West b.v. en Wilma Bouwon derneming Zuid b.v. gaan tevens deel, uitmaken van de Direktie Wilma Ne derland b.v. IV» UTRECHT, 4-1. „Om nu en in de naaste toekomst iets te behouden van de welvaart die de jaren zeventig brachten, zal vaart moeten worden gezet achter een fundamentele wijzi ging van het stelsel van onze sociale verzekeringswetten. Doelmatiger omgaan mét is stukken beter dan te moeten bezuinigen óp". Drs. W. N. J. van der Snoek, direkteur van de be drijfsvereniging Detam (Detailhan del, Ambachten en Huisvrouwen), zei dit maandag in zijn nieuwjaarsre de voor het personeel. In 1981 bedroeg het premie-inko men bij de Detam, waarbij ongeveer een half miljoen werknemers zijn verzekerd, twee miljard gulden. Het aantal ziekmeldingen bedroeg 630.000, twee procent minder dan in 1980. De Detam keerde 458 miljoen gulden aan ziekengeld uit. De pre mie, die de afgelopen drie jaar sinds 1979 drie keer is verlaagd, kan in 1982 op het niveau van 1981 worden gehandhaafd. Het aantal WAO-gerechtigden steeg met 5,6 procent tot 34.000. In to taal keerde de Detam hun 648 mil joen gulden uit. Voor de bedrijfstak ken die onder de Detam vallen blijft het volgens Drs. van der Snoek een pijnlijke zaak, dat voor alle werkge vers hetzelfde premiepercentage geldt, terwijl in deze branches het ri sico van arbeidsongeschiktheid be langrijk onder het gemiddelde ligt. Hij noemde dit weinig bevorderlijk voor een zorgvuldige bewaking van het arbeidsongeschiktheidsrisico in de ondernemingen. DEN HAAG, 4-1. Minister Zeeval- king van verkeer en waterstaat heeft 2.214.000 gulden uitgetrokken voor de aanleg van fietspaden in Leeuwarden, Breda en Den Haag. Leeuwarden krijgt een miljoen voor een fiets/voetgan gerstunnel onder de Dammelaan (rond weg), Breda een miljoen vooreen fiets pad lang de Terheydenseweg en Den Haag 214.000 gulden voor de aanleg van een fietspad langs de Oude Haag- weg. Zeevalkings ministerie heeft ebt maandag meegedeeld. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND OMMEN. Een man van wie de iden titeit nog niet bekend is, is in een vuurgevecht in een woonwagenkamp in Ommen gewond geraakt. EINDHOVEN. Het slachtoffer van een brand in een Eindhovense wo ning afgelopen donderdag heeft het vuur mogelijk zelf aangestoken. Een vriend van het slachtoffer en de eige naar van de woning zijn aangehou den. Dat heeft een woordvoerder van de politie meegedeeld. Hij herinnerde aan het tijdstip van intrede bij de PTT, op 24 maart 1942 en wel als hulp-besteller. Op 25 okto ber 1947 kreeg de heer Willemse zijn vaste aanstelling. In al die jaren heeft hij verschillende promotiege- vende taken verricht, maar toch bleef de promotie uit. Op het mo ment dat hij als plaatsvervangend besteller voorman in aanmerking kwam voor de vakature voorman werd er een hoofdbesteller geplaatst. Vervanger SV n?' De heer Willemse is in zijn loop baan ook vervanger voor een aantal hulpkantoren op Schouwen-Duive land geweest. De heer Van der Post bood hem in bijzijn van zijn echtge note een afscheidsoorkonde, een ka- COTHEN. Bij een brand in twee aaneengesloten woningen in Cothen zijn twee meisjes gewond geraakt bij sprongen uit het raam. Ze werden met kneuzingen en met verschijnse len van koolmonoxidevergiftiging opgenomen in een ziekenhuis. AMSTERDAM. Ongeveer 150 jon geren hebben een voormalig drugsca fé aan de Reguliersgracht in Amster dam gekraakt. Dit heeft de politie bekendgemaakt DEN BOSCH. Bij de autobanden fabriek Michelin (1300 werknemers) in Den Bosch is een konflik ontstaan over het loon van een deel van de werknemers. Volgens de Industrie bond FNV betaalt Michelin te wei nig. Visserijbladen Door de oprichting van de Stich ting Public relations Nederlandse Visserij, welke Stichting een eigen blad ging uitgeven getiteld Visserij- belangen, bestónden het laatste half jaar twee visserijbladen, die elk meestal dezelfde beperkte lezers kring en adverteerders hadden. Het weekblad is na een bestaan van ruim 40 jaar, thans geïntegreerd in het nieuwe blad Visserijbelangen. De hoofdredakteur de heer Jan van der Gugten wordt opgenomen in de redaktie van „Visserij Nieuws". Een gedeelte van het nieuwe blad (het kleurenwerk) wordt gedrukt op de persen van Drukkerij Trio in Den Haag, de onderneming die tot dusver de visserijwereld uitgaf. Hoofdre dakteur van Visserij Nieuws blijft de heer Ton Borghouts. OOSTERLAND, 2-1. Op zaterdagmorgen 2 januari 1982 heeft het bestuur van de plaatselijke Oranjevereniging bij de ingezetenen van ons dorp een geldinzameling gehouden ten bate van de „Aktie Polen", die bijzonder geslaagd genoemd kan worden. In twee uren tijds hebben de dames en heren van het Oranjeverenigings bestuur kans gezien niet minder dan 5578,86 bijeen te brengen. Het bestuur dankt dan ook alle milde geefsters en gevers, die hun bijdrage geschonken hebben voor dit mooie doel, recht hartelijk, in het bijzonder de kerkeraden van de drie kerken, die door afkondiging in de kerk hier door hun steenjte hebben bijgedra gen. Verder deelt het bestuur mede dat diegenen die hun bijdrage nog niet kwijt konden om één of andere re den, dit nog kunnen realiseren bij een der bestuursleden van de Oranje vereniging, of het bedrag eventueel te storten op het gironummer van het Ned. Rode Kruis, nummer 75015, met vermelding erbij „Voor de aktie Po len". BRUINISSE, 4-1. Na het prachtige initiatief dat de heer A. Maaskant ont plooide met de verzending van 250 kerst-voedsel pakketten naar de ha venstand Gdansk hebben de scholen ,,'t Kwettcrnest" en de „Meerpaal" in de kerstvakantie met een huis-aan-huis stencil heel Bruinisse gemobiliseerd voor een aktie voor Polen. Vandaag (maandag) hebben de kin deren van de scholen al spullen mee naar school genomen. Woensdagmid dag, 6 januari, volgt dan de grote in- zamelaktie. Dan zullen vanaf twee uur de kinderen en leerkrachten met karren door het dorp trekken om de aangeboden goederen voor het nood lijdende Poolse volk in ontvangst te nemen. Het ophalen wordt kenbaar gemaakt door trommelgeluid. Schreinend tekort De meest behoefte is er aan margari ne, olie. vlees in blik, kortom le vensmiddelen die langer bewaard kunnen worden. Daarnaast zijn ook kleding, schoeisel, dekens, zeeppoe der, soda, shampoo, enz. welkom om dat daar ook een schreinend tekort aan bestaat in Polen. Alle opgehaalde goederen zullen aan de heer W. J. Geleynse uit Haamstede worden afgegeven, die op 10 januari voor de tweede keer een rit naar Polen maakt. Ook is er de mogelijkheid om geld te storten op girorek. 245703, t.n.v. W. G. Geleynse, Weststraat 14, onder vermelding van Aktie Polen. De aktiegroep Polen hoopt op veel steun van de bevolking zodat de men sen in Polen een wat beter 1982 zullen hebben.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3