VU Geen verband tussen zuinig zijn met elektrisch en tariefstijging Positief „mosselverslag" voor Afd. Kon. „Schuttevaer" Gevangenen bevrijd in Italië Heel bar weer eist doden in de V.S. PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Stem uit de praktijk Suiker vijf cent duurder Minister bij Unifildetachement Vergadering te Bruinisse Zakkend (hoog) water WA> mr PÊ Bar NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. Maandag 4 januari 1982 138ste jaargang Nr. 23041 ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Succesvolle Polen-akties in Duiveland ROTTERDAM, 4-1. Er bestaat geen verband tussen het zuinig zijn van de konsument met gas en elektriciteit en de tariefstijging die dezelfde konsument steeds weer door het energiebedrijf krijgt voorgeschoteld. DEN HAAG, 2-1. Met ingang van vandaag (maandag 4 januari 1982) wordt een kilopak suiker vijf cent duurder. Het Centraal Bureau Levens middelenhandel heeft dit meegedeeld. Een woordvoerder van het ministerie van ekonomische zaken heeft de prijs verhoging bevestigd. Het duurder worden van de suiker is een gevolg van een door de suiker industrie toegepaste verhoging van de minimum-konsumenetenprijs van 2,02 gulden naar 2,07 gulden per kilo sui ker. De minimumkonsumentenprijs is de prijs waarvoor de winkel de suiker inkoopt. Deze prijsverhoging is, aldus het Centraal Bureau Levensmiddelen handel, voornamelijk een gevolg van de verhoging van de accijns op suiker. BEIROET, 3-1. Minister Van Mierlo van defensie en staatssekretaris Van Houwelingen (personeel) zijn zondag middag in Beiroet aangekomen om een bezoek te brengen aan het Nederland se Unifildetachement in het zuiden van Libaïion. De bewindslieden werden op het vliegveld van Beiroet verwelkomd door de Nederlandse ambassadeur in Liba- nin, Mr. A. H. Croin, de plaatsvervan gend commandant van de Unifil-vre desmacht, generaal Woerlee, en de commandant van het Nederlands ba taljon, luitenant-kolonel Van ToL De bewindslieden worden op hun bezoek vergezeld van Dr. N. H. Bieg- man, de chef direktie internationale organisaties van het ministerie van buitenlandse zaken. HARIS. In de nacht van zaterdag op zondag is bij het verkenningspelo ton van stafkompagnie in AI Yatum, een onderdeel van het Nederlandse Unifildetachement in Zuid-Libanon, een houten slaapzaal volledig in de as gelegd. KAFRA. Dutchbatt, het Neder landse bataljon van de VN-vredes- macht in Libanon, is rustig het nieuwe jaar ingegaan. Dit heeft direkteur drs. W. Zand bergen van het gemeente-energiebe drijf in Rotterdam maandag in zijn nieuwjaarsrede gezegd. Hij zei dat de forse verhoging van de aardgasprijs voor de kleinver bruiker het gevolg is van landelijk gemaakte afspraken. Het ministerie van ekonomische zaken heeft deze verhoging per 1 januari 1982 op zeven cent per kubieke meter gesteld, on danks een pleiten van de organisatie van gasdistributiebedrijven voor een zo bescheiden mogelijke stijging, al dus de Rotterdamse GEB-direkteur. Olieprijzen Hij wijt het duurder worden van elektriciteit aan de stijging van de olieprijzen afgelopen jaar. Daardoor steeg ook de prijs voor gas dat nodig is voor het stoken van de elektrici teitscentrale. Zo bedragen de brandstofkosten bij het GEB Rotter dam momenteel meer dan de helft van de totale kilowatt-uurprijs. Afsluitingen De problemen met betalingsach terstanden, wanbetalingen en afslui tingen zullen toenemen. Er is volgens hem geen sprake van een verslechter de betalingsmoraal of van een nieu we norm bij het publiek dat de ener gielevering een sociaal recht is. „In tegendeel. Men vindt dat vooreen ge leverd produkt betaald moet wor den", aldus Zandbergen, die zich daarbij baseerde op een onderzoek van het GEB ondermensen met beta lingsmoeilijkheden. CAIRO. Dertig journalisten en 29 docenten van Egyptische universitei ten zijn op besluit van president Hosni Mubarak in hun funkties hersteld. Dit is in Cairo bekendgemaakt LONDEN. Engelse veiligheids- funktionarissen vrezen dat drie ont ploffingen in Engeland, de inleiding vormen van een bomkampagne van Welse nationalsten. ROVIGO, Italië, 3-1. De linkse Ro de Brigades hebben zondagmidag met een muur op te blazen van de zwaar bewaakte vrouwengevangenis van Rovigo in de provincie Venetië vier kameraden bevrijd. Een voorbij ganger werd gedood en een onbekend aantal anderen werd gewond. Dit hebben autoriteiten van de gevange nis meegedeeld. De vier ontsnapen zouden vrouwen zijn en behoren tot de stadsguerrilla- beweging de Rode Brigades, zo is uit goede bron vernomen. Onder hen be vindt zich volgens een officiële mede deling Susanna Ronconi, die een ho ge positie innam bij de Rode Briga des, maar later lid werd van de zoge- noemde Frontlinie. Dë explosieven bliezen een gat in de hoofd muur van de gevangenis, waardoor de vier kon den ontsnappen. HAAMSTEDE, 4-1. Niet op Nieuwjaarsdag, maar een dag later, dus op zaterdag, hield de gemeente Westerschouwen een nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis van Westerschouwen. De belangstelling was buitengewoon groot. Afge vaardigden van een groot aantal verenigingen Jboden hun beste wensen aan, maakten een praatje en genoten van een drankje en een hapje. Naast het kollege van b. en w. waren ook bijna alle raadsleden aanwezig. En behalve de nieuw jaarswensen voor elkaar maakten velen gebruik van de mogelijkheid om de nieuwe indeling van de entreehal te bekij ken. Deze is veel ruimter geworden nu de trap verdwenen is. Op deze receptie waren, behalve veel burgers ook een de putatie van de rijkspolitie, brandweer, kustwacht en andere instellingen aanwezig. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) WASHINGTON, 3-1. Als gevolg van sneeuwstormen en tornado s in liet eerste weekeind hebben getroffen, zijn tenminste 36 doden gevallen. Volgens onofficiële cijfers kostten verkeersongevallen zeker aan 299 mensen het ie- BRUINISSE, 31-12. Met enige ogenblikken stilte werden op verzoek van voorzitter H. Hoogerheide op de jaarvergadering van de afdeling Schouwen- Duiveland van de Kon. Ver. Schuttevaer de leden herdacht die in het afgelo pen jaar aan de vereniging waren ontvallen, te weten de heren C. Jumelet (wethouder): A. Jumelet Iz, en C, de Keizer. De laatste was een trouw bezoe ker van de vergaderingen, ook toen hij niet meer aktief in et vak werkzaam was. Met de wethouder was steeds een prettig en vruchtbaar kontakt onder houden. Met dankbaarheid kon spreker konstateren, dat in het afgelopen jaar, de mosselvloot (de meeste leden zijn mosselkwekers), zo oók de aan- BRUINISSE, 4-1. De jaarwisseling is in Bruinisse betrekkelijk rustig verlopen. Van de 30 miljoen gulden die Neder land aan vuurwerk besteedde ging een behoorlijk deel in Bru in rook. vuur en knallen op, waarbij ook weer schitteren de lichteffekten aan de nachtelijke hemel waren te ontwaren. Enkele negatieve uitschieters waren de autobanden brandjes bij de muziektent en bij het havenmeesterkantoor, waar brandweer en gemeentewerken het nodige werk aan hadden. Ook werd het stratenpatroon van Bruinisse enigszins gewijzigd doordat enkele straten werden afgesloten door boomstaken en kratten. Na twee uur keerde de rust voormens en dier terug en lag het nieuwe jaar, vol onzekerhe den. voor iedereen open. Op de foto: de brandweer patrouilleert en blust kleine brandjes in de Ds. Waardenburgstraat. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) gesloten binnenschippers niet door ongelukken waren getroffen. Vooral ook de mosselkotters in vol bedrijf lopen bij de uitvoering van dat be drijf grote risiko's, maar gelukkig kan worden gevaren met deugdelijk materieel. Financiële uitkomsten De financiële uitkomsten noemde de voorzitter voor wat de mossel kwekerij betreft redelijk. Vorig jaar, hoge prijzen, ten goede komend aan de kwekers, maar met het gevaar dat de mossel uit de markt geprijsd werd, nu een veel lagere prijs, maar het perspektief, dat de mossel steeds meer een gewaardeerd en veel gege ten produkt wordt van de visliefheb- bers, gewild ook om zijn redelijke prijs voor de konsument. Betere le veringsvoorwaarden moeten door de kwekers zelf worden geregeld. De vloot wordt aangepast aan de tijds omstandigheden, die grotere schepen eist om de exploitatie lonend te laten blijven, mede door de sterk gestegen olieprijzen komt deze exploitatie in het gedrang. Binnenvaart Bepaald zorgelijk noemde Hoger- heide de toestand in de binnenvaart. In de beginjaren zeventig was er re den tot optimisme, maar nadien kreeg de binnenvaart de wind tegen, met als gevolg dat velen van hun schip moesten afstappen. De algeme ne malaise en het ongenoegen mani festeerde zich in de blokkade op 30 plaatsen van 17 tot 21 augustus. Wat beoogd werd werd niet bereikt, de blokkade gaf de nodige overlast aan mosselkwekers op weg of terug van de Waddenzee en anderen voor wie de blokkade niet was bedoeld. De regering zou betere maatrege len moeten nemen, om de koek in de binnenvaart beter te verdelen. Om havenverbetering Misnoegd was spreker over het uit blijven van de havenverbetering te Bruinisse, maar dankbaar voor de verbetering van de betonning op de Waddenzee, waar de meeste drijfba- kens van radarreflektoren waren voorzien. Op de Zeeuwse stromen waren de aangebrachte veranderin gen niet altijd verbeteringen. Met een verwijzing naar de om standigheden in Polen sloot de heer Hoogerheide zijn jaarrede, dankbaar voor de zegeningen die ons in Neder land nog gelaten zijn. Laaf woninginrichter van uw huis een paleisje maken Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huls. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. Onder degenen die als gevolg van het slechte weer omkwamen, bevon den zich 15 inzittenden van vijf sport - vliegtuigen die resp. verongelukten in de staten Colorado, New York, Noord-Carolina, Florida en Virginia. De meeste verkeersdoden vielen in de noordelijke staten en in Oklaho ma waar veel beijzelde wegen voor kwamen. Sneeuw In de staat Maine viel 70 cm sneeuw waardoor hoogspanningska bels knapten. Naar schatting 20.000 mensen waren zondagavond van elektriciteit verstoken bij tempera turen van min 12 graden Celsius. In Zuid-Dakota moesten inwoners van Roscoe sneeuw smelten om drinkwater te verkrijgen, nadat de waterreservoirs bij 25 graden vorst waren dichtgevroren. In Colorado viel bij sneeuwstor men meer dan 40 cm sneeuw. In de bergen was verkeer onmogelijk. In Noofd-Dakota daalde de tempe ratuur tot 30 graden onder nul NIJMEGEN/MAASBRACHT, 3-1. In de loop van zondagavond bereikte het water in de Rijn bij Lobith zijn hoogste stand van ongeveer 18 meter 85 boven NAP. Hoger komt het niet meer, zodat het peil nog vijftien cen timeter onder het dijkbewakingsni veau blijft. Een woordvoerder van de rijkspolitie te water in Nijmegen heeft dit zondag meegedeeld. Ook het peil van de Maas daalt. De rijkspolitie te water in Maasbracht deelde zondagavond mee dat, hoewel het water in de loop van zondag weer enigszins steeg, de algemene tendens is dat het water ook daar weer gaat zakken. Advertentie Verwachting tot dinsdagavond: Kou komt terug- Veel bewolking met af en toe regen; temperaturen rond 8 graden; vrij krachtige zuidwestenwind; in het noorden later kans op sneeuw, tem peratuur dalend tot om het vriespunt en wind draaiend naar noordoost. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 8 jan.: Woensdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: -1 gr. Middagtemp.: 2 gr. Windkracht: noord 5 Donderdag: Kans op neerslag: 50% Min.temp.: -4 gr. Middagtemp.: 0 gr. Windkracht: n.-west 4 Vrijdag: Kans op neerslag: 50%-. Min.temp.: -4 gr. Middagtemp.: -1 gr. Windkracht: zuidoost 4 ZON- EN MAANSTANDEN 5 jan. Zon op 8.48, onder 16.43 Maan op 13.38, onder 3.05 Volle Maan: 9 jan. (20.53) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 5 jan. 10.24 23.16 4.11 16.53 Doodtij: 5 januari HET WEEROVERZICHT DE BILT. 4-1. Het K.N.M.I. deelt mede: Aan het zachte weer komt spoedig een einde. Er staat ons een vorstinval te wachten. De koude lucht zal het eerst het noorden van ons land bereiken. In de zachte lucht die zich ongeveer een week lang bo ven ons land bevond werd het zondag plaatselijk 12 graden. De scheiding tussen zachte lucht boven vrijwel heel west-Europa en koude vrieslucht in het noorden strekte zich maandagmorgen van Schotland via midden-Denemarken naar Rusland uit. Langs de scheidingslijn trekken depressies naar het oosten die een steeds zuidelijker koers volgen. Daarmee komt ook de vorstgrens naar het zuiden. Tot dinsdagavond wordt veel bewolking verwacht waaruit af en toe regen valt bij een vrij krachtige zuidwestenwind.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1