Leerlingen verzorgden deel van ledenvergadering chr. basisschool te Bruinisse Aantal ouders kiest andere school voor kinderen Maandag start afluisteren cockpitbanden Medici mogen tarieven verhogen Bus Twee doden bij verkeersongeval A.N.S. definitief verleden tijd Aktie voor vluchtelingen Droogte in Californië AGENDA stort in rivier Superbenzine één cent goedkoper Zomertijd: een uurtje langer profiteren van het daglicht BRUINISSE, 31-3. Het eerste gedeelte van de leden vergadering van de Christelijke basisschool welke ge houden werd in het ^Qurps'uus", werd verzorgd door leerlingen uit alle klassen. Een groepje meisjes speelde op de blokfluit de melodietjes van versjes die vervolgens door meisjes en jon gens uit de laagste klassen werden gezongen en uitgebeeld. Het waren zeer bekende liedjes uit vroeger tijden zoals „In Holland staat een huis", „Zeg ken jij de mos selman", „In Den Haag daar woont een graaf", „Ik stond laatst voor een poppenkraam'" en „Sur le pont". De kinder ep deden het erg goed en brachten het erg leuk. De leerlingen uit de hoogste klassen brachten een toneelstukje dat betrekking had op het bekende liep „Beren botje ging uit varen". Zij lieten zien wal er werkelijk met Beren Botje gebeurde. Op verschillende bekende melodie- en had de heer D. Vleugel versjes gemaakt met betrekikng op Beren Botje. Een achttal meisjes uit dc zesde klas zong deze liédjes, daarbij begeleid door de Bruse lcampioen- accordeonnist Ab de Groot. Ook dit gedeelte werd op voortreffelijke wij ze gebracht door de leerlingen, en alle lof voor het onderwijzend per soneel die van zo'n „onnozel versje" zoiets leuks wisten te maken. De zaal was goed gevuld tijdens dit eerste gedeelte, maar ondanks dat vele ouders naar huis moesten om hun kroost naar bed te brengen tijdens de pauze, kwamen velen daarna weer terug en was er ook voor het meer huishoudelijke ge deelte een goede belangstelling. De periodiek aftredende bestuursleden mevrouw W. Muller-de Waal en de heren L. de Jonge en J. van Breda TENERIFE, 31-3. Hoe de ware toe dracht van de vliegramp op hel vliegveld Los Rodeos van Tenerife zondag jongstleden is geweest, zal mogelijk maandag aanstaande duide lijker worden. Maandagochtend half liep. zal in het laboratorium van de nationale raad voor verkeersveiligheid in Washington een begin worden ge maakt met het afluisteren van de cockpitbanden uit de Boeings van de KLM en Paiiam. Dit heeft het hoofd van de Nederlandse onderzoekdele- gatie, de heer F. A. van Reijsen van de rijksluchtvaartdienst, donderdag middag op het vliegveld van Tene rife meegedeeld. werden mei algemene stemmen her kozen. School verslag De heer H. Groeneveld hoofd der school gaf kort verslag van gebeur tenissen die voorbij waren of zaken die nog moesten komen. Hij noemde hierbij het Sinterklaasfeest op school waarvoor hij de leden van de ouder kommissie hartelijk dank zegde. Mei de leerlingen uit klas zes heeft de heer Groeneveld ook dit jaar weel een bezoek gebracht aan de huis houdschool le Bruinissen en de L.T.S. te Zierikzee. Naar alle waar schijnlijkheid zal' er ook nog een be zoek gebracht worden aan de visse- rijschool te Stellendam. Verder zei de heer Groeneveld dat WILMA de belofte vier jaar geleden gedaan de leerlingen van de beide basisscholen gratis zwemles te geven in het over dekte zwembad, volledig nakomt. In setperrtber gaan de zwemlessen van start voor alle leerlingen in het nieuwe zwembad dat omstreeks juni geopend zal worden. Wanneer er eventuele vervoersproblemen zullen ontstaan hoopte de heer Groeneveld dat wanneer er een beroep wordt ge daan op de ouders op hun medewer king kan worden gerekend. De naamgeving van het nieuwe zwem bad is iets voor de kinderen, hier voor zal een wedstrijd worden geor ganiseerd. Triets te zaak Verder moest het de heer Groene veld van het hart dat men nooit klachten heeft over de school of hel. onderwijs wanneer men daar de ouders naar vraagt. „Later hoor je allerlei geruchten rond je oren waai en" en wederom wordt de Christe lijke basisschool er dit jaar weer mee gekonfronteerd dat enkele leer lingen naar de basisschool in Ooster- land verhuizen. Voor het personeel van de Christelijke basisschool is dit onbegrijpelijk. De voorzitter vond dit ook een triestige zaak en zei dat het. kiezen van een school de persoonlijke ver antwoordelijkheid is van de ouders maar het is spijtig dat anno 1977 deze kinderen in isolement het on derwijs moeten volgen, wat hun in het verdere leven zeker niet. ten goede zal komen. Zij worden uit hun vertrouwde omgeving weggehaald, weg van vriendjes en vriendinnetjes. De voorzitter noemde het jammer, dat men honderd jaar in een school heeft kunnen vinden wat men er ge zocht, maar dat dat hu niet meer mogelijk is. Volgens een der aanwezigen geeft de gemeente subsidie voor vervoer naar Oosterland. Het kost de ouders niets en men vindt dat de gemeente meewerkt de school te Bruinisse af te breken. De voorzitter zei dat ge meente volgens de wet te werk gaat. Wanneer aan het aantal kilometers en aantal leerlingen voldaan wordt is de gemeente verplicht subsidie te geven. Er werd ook nog voorgesteld of het bestuur deze ouders niet eens kan benaderen. De voorzitter: „Deze ouders denken het beste voor te heb ben met hun kinderen, en wie zijn wij hun dit te ontnemen". Er gaat reeds een aantal kinderen naar Oosterland, maar volgens ge ruchten zal dit aantal na de grote va kantie waarschynlyk stijgen tot on geveer twintig. Van de Christelijke basisschool zullen waarschijnlijk on geveer zeven a acht leerlingen naar Oosterland gaan en vier nieuw op komende leerlingen. De voorzitter zei dal er nog geen gevaar is dat er een leerkracht zal moeten worden afgestolen. De nieuwe school In zijn openingswoord had de voorzitter pessimistische berichten over de bouw van de nieuwe school. Volgens hem kan het nog wel enkele jaren aanlopen, omdat de grondver werving moeizaam verloopt. Naar aanleiding hiervan werd gevraagd of het niet mogelijk is de desbetreffen de familie met de grond te laten zitten en plannen te maken voor grond in het plan Rirkusweel* De voorzitter zei dan met hetzelfde euvel te maken te krijgen. Volgens de voorzitter is de gemeente al heel ver gegaan, maar er wordt steeds nee gezegd tegen welk aanbod ook. DEN HAAG, 31-3. Tandartsen en tandarts-specialisten mogen met in gang van 1 april hun tarieven voor particuliere patiënten met 5 procent verhogen. De vorige tariefsaanpas sing vond in november 1975 plaats. De specialisten op ander gebied mogen hun particuliere tarieven met 3 procent verhogen met ingang van 1 april. Dit heeft de regering goed gevonden op basis van een na calculatie van de in 1976 opgetreden stijging van de praktijkkösten. De dierenartsen mogen hun tarie ven met ingang van 1 april met in het algemeen niet meer dan 5 pro cent verhogen. De registeraccountants hebben toestemming gekregen hun tarieven met ingang van 1 april met f 6,50 per uur te verhogen. Ministers Lubbers lieeft voorts be paald dat de handelsmarges voor de kleinhandel in bovenkleding onver anderd blijven. Voor deze marges moest een nieuwe prijzenbeschikking worden uitgevaardigd omdat de oude beschikking is afgelopen. MULTAN, 1-4. Mnistens 22 men sen zijn verdronken toen een brug over de rivier dc Indus in het gebied Dera Ghazi Khan in het noorden van Pakistan in elkaar zakte. De slacht offers waren allemaal inzittenden van een bus, die in het water stort te. Een aantal mensen wordt nog ver mist. Het Pakistaande persbureau heeft dit heden (vrijdag) bekendge maakt. DEN HAAG, 31-3. In dc nacht van zaterdag 2 Op zondag 3 april gaat in ons land de zomertijd in. Om 2.00 uur wordt dc klok in Nederland die nacht officieel een uur vooruit gezet. De zomertyd geldt tot de nkcht van 24 op 25 september, wanneer opnieuw in het holst van de nacht, 3.00 uur, de tijd weer een uur teruggedraaid wordt. I-Iet belangrijkste motief voor de regering om cle zomertijd in ons land opnieuw in te voeren, is het voordeel voor de openluchtrecreatie geweest. Gedurende bijna een half jaar zal 's avonds een uur langer van het daglicht geprofiteerd kunnen wor den. De kwestie van de energiebe sparing is voor Nederland slechts bijkomend, hoewel de discussie ovel de herinvoering van de zomertijd op laaide door de energiecrisis van een paar jaar geleden. De winst aan zon en daglicht heeft bij dc Nederlandse' regering sl'ceds voorop gestaan. De voorstanders van TEXAS. Op hel vliegveld van San Antonio in de. Amerikaanse slaat Texas, zijn de eerste overlevenden van de vliegramp op Tenerife', waar bij 576 mensen om het leven kwa men, aangekomen. Hier een groepje DEN HAAG, 31-3. De maximum prijs van een liter superbenzine gaat met ingang van vrijdag, 1 april, één cent omlaag. Een liter super gaat dab maximaal f 1,086 kosten .De prijs van gewone benzine blijft ongewijzigd. Dit heeft het ministerie van econo mische zaken donderdagmiddag mee gedeeld. EINDHOVEN, 31-3. Donderdag avond is in Eindhoven de 48-jarige mevrouw A. Rovers-van de Burgt en haar moeder mevrouw Van de Burgt-Dijks (leeftijd niet bekend) bij een verkeersongeval om het le ven gekomen. Een derde inzittende van de personenauto waarin de twee slachtoffers zaten, de 77-jarige J. van de Burgt is levensgevaarlijk ge wond opgenomen in een ziekenhuis. Ook de bestuurder van de auto, de 50-jarige A. Rovers is zwaargewond. Alle slachtoffers komen uit Veghel. UTRECHT, 31-3. Dc astronomische Nederlandse Satelliet (A.N.S.) is haar einde nabij. Volgens berekeningen van de World Warning Agency for Satellites.in Maryland (V.S.) zal A.N. S. in mei aanstaande definitief be zwijken voor de aantrekkingskracht van de aarde, vanwaar de satelliet in augustus 1974 werd gelanceerd. A.N. S. zal haar laatste avontuurtje niet overleven: de satelliet verbrandt in dc dampkring. A.N.S. zal by gunstige omstandigheden hoogstens even als een vallende „ster" schitteren. DEN HAAG, 31-3. De Verenigde Naties zijn een actie gestart om geld bijeen te krijgen voor de vluchtelin gen in de wereld. Door het uitgeven van een langspeelplaat hoopt de hoge commissaris voor de vluchtelin gen van de V.N. voldoende financiën binnen te krijgen om ivaar nodig voedsel, kleding, dekehs en medische verzorgingte kunnen verstrekken. Voor Nederland heeft minister Pronk donderdagmiddag een eerste exem plaar van de plaat „Golden Soul" in ontvangst genomen. De minister zei tijdens „de ope ning", van de actie dat het probleem van de vluchtelingen veel aandacht verdient. „Vooral ook omdat dit een zaak is die de komende jaren alleen maar erger zal worden en zeker niet zal verminderen. Het probleem van de vluchtelingen in de wereld blij ven toenemen"aldus minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking. dc zomertijd vindt men om die reden dan ook vooral in de recreatieve en horccascctor. Dc tegenstanders worden voorna melijk gevonden in de agrarische sector. De boer begint doorgaans de werkclag heel wat vroeger dan de stadsmens. De koeien moeten ge molken worden. „Zij zullen van slag raken want ze hebben geen inge bouwde wekker", is steeds een van de argumenten van de boerenbevol king geweest. De boeren zouden bij zomertijd kostbare tijd verloren moeten laten gaan, alvorens hij zou kunnen gaan maaien en hooien. Want dat kan meestal pas wanneer de dauw van het land is en deze zou bij zomertijd een uur langer liggen. Het invoeren van de zomertijd zou dus een verlenging van de werkdag meebrengen en er zouden overuren gemaakt moeten worden. Door de mechanisatie in de agrarische sector zijn deze: bezwaren een stuk vermin derd. dat wacht op transport naar een zie kenhuis voor een laatste onderzoek van de gevolgen van de ramp, die nog duidelijk'op de gezichten valt af te lezen. Volgens het ministerie is de ver laging het gevolg van de ontwikke lingen van de internationale markt- notering. Ook enkele andere aardoliepro- dukten zullen in prijs omlaag kun nen gaan. De prijs van stookolie met een zwavelgehalte van 2,5 procent zal met £.20,05 per ton omlaag gaan, ter wijl stookolie met een zwavelgehalte van één poreent f 16,75per ton in prijs zal dalen. Daarvoor deze pro- d-ukten soms kortingen worden toe gepast,,. behoeft de daling van de maximumprijs niet. zonder meer voor iedere .afnemer een overeen komstige prijsverlaging in te hou den, aldus het ministerie. MOSKOU. Uit officiële cijfers die donderdag in Moskou zijn gepubli ceerd-blijkt dat het tekort op dc handelsbalans van de Sowjët-Unie in het afgelopen jaar stérk is" ver minderd. Het bedroeg over 1976 nog maar 740 miljoen roebel (ongeveer 2,59 miljard gulden) vergeleken met 2,64 miljard roebel'(ca. 9,24 miljard gulden) over 1975. SAN FRANCISCO, 1-4. Droogte in het noorden van Californië heeft en kele warenhuizen in de baai van San Francisco ertoe gebracht automaten in gebruik te nemen die drinkwater leveren voor 20 dollarcent per vier liter. Een direkteur zei dat er al mén sen met vrachtwagens komen om 140 liter per keer te halen. De rpensen staan voor de automa ten in.de rij met flessen en emmers. De verkoop loopt zo gesmeerd om dat de mensen schoon water willen hebben, dat wel in flessen wordt ge leverd maar dan tussen de 49 en 89 dollarcent per vier liter kost. ARTSENDIEN ST WEEKEINDE- Zaterdag 2 en zondag 3 april Dokter \V. Bontkes, Zierikzee, tel. (01110) 2280, neemt waar voor dokter van Geer, dokter Vis ser en dokter Lodiers. Spreekuur uitsluitend voor dringende gevallen zaterdag morgén 11.00 uur. Dokter J. L. Flach, Hogezoom 186, Rehesse. Tel. (01116) 1280. neemt waar dokter Bruel en dokter Stengér. Op zaterdag en zondag spreek uur, uitsluitend voor dringen de gevallen van 11.30 tot 12.00 uur en van 16.30 tot 17.00 uur. De weekeinddienst gaat in op vrijdagavond 18.00 uur en duurt tot maandagmorgen 8.00 uur. Dokter J- H. Richard, Nieuwerkerk, 'lei' (01114) 1810, neemt waar voor dokter Buytendijk en dokter Speelman. Zuster Du Croo, KJ.oosterweg- 30, Haamstede, tel. 01115-1535 neemt waar voor Duiveland' en Bruinisse. Zuster Werkman, Vloedslraat 1 Kerkwerve, tel. 01110-2309 neemt waar voor geheel Schouwen. DIERENARTS Dierenarts M. K. Buth, Hoogezoom 9, Haamstede (tel. 01115-2254), heeft dienst voor Schouwen- Duiveland. Spreekuur vrijdagavond 19.00- 20.00 uur; zaterdag 13.00-14.00 uur. APOTHEEK Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18, is op zater dagen geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondagen van 12.00-12.30 uur Wegens verbouwing tijdelijk verhuisd naar Havenplein 3 en van 18.00-18.30 uur. Vrijdag 1 april Zierikzee Zeeuwsche Herberghe, 20.00 uur open snelschaakkampioenschap van Schouwen-Duivéland. Brouwershaven Herv. Jeugdgebouw, toneeluitvoering A.S.V. „Brouwershaven", 20.00 uur. Óuwcrkerk Zaal Vijverberg, 20.30 uur, alg. le denvergadering S.V.O.W.K. Nieuwerkerk Vergaderlokaal Ger. Gem.. 19..50 uur, SGP-studieverenigi'ng. Zaterdag 2 april Zierikzee Balie, vertrek Kapelle H.S.V. „Oos- lerschelde", 9.00 uur. Zeeuwsche Herberghe, 9.30 uur open jeugdschaaktoernooi; 14.00 uur si- irkitaanséance tegen internat, groot meester J. H. Donner; 18.00-19.00 uur receptie t.g.v. 65-jarig böstabn Schaakver. Zierikzee. Sporthal Ónderdak, 13.30-17.00 uur, indooratletlekwedstrijden Delta Sport-A.V.'56. Malta, 14.00 uur, opening speeltuin. Concertzaal, 20.00 uur filmvoorstel ling. Oosterland Kerk Oud Gereformeerde Gemeente, 19.30 um-, tijdrede voor S.G.P. Zondag 3 april Zierikzee Vertrek SI. Philipsland H.S.V. „Oos- lerschelde, 12.00 uur. Concertzaal, 20.00 uur filmvoorstel ling. Nieuwerkerk Rehoboth, .19.30 uur, j.eugdavond Maandag 4 april Zierikzee Rode Kruisgebouw, 13.30 uur, hand- werkcursus. Herv. Verenigingsgebouw, 19.30 uur, ontspanningsavond UW voor de be jaarden. Concertzaal, Seth Gaaikema,20.00 uur. Dinsdag 5 april Zierikzee Ver.gebouw Chr. Gerei, kerk, 20.00 uur, voorlichtingsavond Ref. Poli tieke Federatie. Woensdag 6 april jZ^crikzee Herv. Verenigingsgebouw, 14.30 uur, bejaardenmiddag N.C.V.B. Donderdag 7 april Zierikzee Gasthuiskerk, 20.00 uur, Passie-ston de, m.m.v. Chr. Or. Ver. „Middelhar- nis. Huis van Nassau, 20.00 uur, forum- diskussie Jeugdbonden Natuurstudie Zaterdag 9 april Zierikzee Sporthal Onderdak, pjm. 9.30 uur, aanvang volleybaldag Plattelands Jongeren Organisaties. Bruinisse Herv. Verenigingsgebouw, 10.30 uur, paaseierenschilderfestijn. Zondag 10 april Kerkwerve Hervormde Kerk, Paaskoncert/zang- avond, 20.00 uur. Woensdag 13 april Goes Prins van Oranje, foyer, 19.30 uur, alg. vergadering zomeravondypet- balver en'igi ngen Vrijdag 15 april Zierikzee Theo Thijssenschool, 17.00-22.00 uur, bazar. Gemeentehuis, 19.30 uur, vergadering raad Middenschouwen. Kapelle „De Vroone", 20.00 uur. Ledenver gadering „De Zeeuwse Molen". Zaterdag 16 april Zierikzee Sporthal Onderdak, 10.00-17.00 uur, sjoelkampioenschappen voor Zee land. Woensdag 20 april Nieuwerkerk Ons Dorpshuis, 19.30 uur, filmavond Tennisvereniging Duiveland. (OHIO) 22S5 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Telefoonnrs. na half zes Redaktie: (01110) 2938; (01110) 2416; (01110) 4669 Advertenties: (01119) 660 Bezorging: (01119) 660 SCHAREND1JKE. Aan. de buitenkant van de dijk le Schareadijke werd dinsdag een zalm gevangen, die tol de „flinkere soort" kan worden gerekend. De uil zijn element gehengelde vis, hier getoond door de sportvisser Th. dc Werk le Scharendijke, heeft een lengte van 59 cm; en weegt precies vier pond en vier ons. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Boeren hebben bezwaren

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1977 | | pagina 2