MOL SCHUDDEBEURS B.V. Stichting Hervormd Diakonale Gezondheidszorg Sommelsdijk H.H. LANDBOUWERS!! KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG Trakteer u zelf GEVULD M. BOOT antiek en CURIOSA Fa. B. Matthee Hmvelijhs- kaarten en -circulaires Drukkerij L 0 .J Bij26.000km per jaar kost een Mercedes Diesel per km minder dan een benzinewagen van 16 mille. Wij kunnen het u bewijzen. Met reële cijfers. Mercedes Diesel. Klasse als geen ander. Drukwerk voor handel en industrie: L 0 ZIURIKZEGSCHE NIEUWSBODE Vrgjif 1? september IS 76 ffr. 21762 0 Neü. Herv. Kerk ZIerikaee: Gasthuiskerlc 11.00 en 7.00 uur ds. Schaap, 0.30 uur ds. Assen dorp. Kerkwerve: 11.00 uur ds. Del haas. Seroo&kerke: 9.30 uur Kroon 11.00 uur zondagsschool Burgh: 10.00 uur ds. H. Talens. Haamstede: 10.00 uur ds. G.Wassenaar, 4.30 uur ds. J. Eikelboom, (gez. d. in de Geref. keik). Renesse: 9.45 uur ds. De Wit. Noordwelle: 11.00 uur ds. De Wit. Scbarendüke: 9.30 uur ds. Delhaas. Brouwershaven: 9.30 uur ds. J. W. Lely, 11.45 uur zondagsschool. Zon nemaire; 11.00 uur ds. J. W. Lely, 9.45 uur zondagsschool. Noordgouwe: 11.00 uur ds. Geers. Dreteehor: 9.30 uur ds. Geei's, 11.00 zondagsschool groten. Ouwerkerk: 10.00 uup ds: W. Sirag. oud-res. legerpred. Nieuwer- kerk: 10.00 uur ds. Van der Most, (Bed. H. Doop). Oosterland: 10.00 uur ds. v. d. Meer, 6.00 uur de heer W. A. Jumelet, Grijpskerke. Sirjans- land: 10.00 en 6.30 uur kand. C. B. van Harten, Alphen aan den Rijn. Bruinisse: 10.00 uur de heer M. J. Geuze. 's-Heer Arendskerke, 5.00 uur kand. J. J. C. Dee. Oegstgeest. Lutherse Kerk Zierikzee: Geen dienst. Gereformeerde Kerke» Zierikzee: 10.00 uur kand. Bosset, Den Haag, 6.30 uur ds. R. J. Blaauw, Krabbendijke. Haamstede: 10.00 uur ds. C. Boerma, Hilversum, 4.30 'uur intr. en bev. ka,nd. Eikelboom door ds. C. Boerma. Scharend\jke: 9.30 en 7.00 uur ds. J. v. d. Haagen, Poor- tugaal. Brouwershaven: 10.00 uur kand. Van Loo, Leiden. Zonnemaire: 3.00 uur kand. Van Loo. Nieuwer kerk. Oosterland 10.00 en 5.00 uur d,s. A. K. Krabbe, Den Haag. Brui nisse: 10.00 uur kand. E. R. Bosset, Den Haag, (voorber. H. A.), 5.00 uur ds. P. Wulfraat, Middelburg. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 uur leesdienst, 6.30 uur ds. Kruithof, Hoek. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 6.00 uur ds. Op den Velde. Kerkwerve: 10.00 en 6.00 uur ds. Buijs. Haamstede: 10.00 uur leesdienst, 3.00 uur ds. Buijs. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 3.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 10.00 en 3.00 iiuy leesdienst. Oosterland: 10.00. 2.30 en 6.30 uur ds. W. Hage. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 6.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 3.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 5.00 uur ds. A. v. d. Berg. Oud-Gereformee.rde Kerken Oosterland: 9.30. 2.00 en 6.00 uur ds. A. v. d. Meer. Bruinisse: 10.00 en 5.00 'uur' leesdienst. OVERDENKING en zie, er stond een troon in de hemel" lOpenb4 2) Je hebt net een reportage gezien voor de T.V. van de opening van de Staten Generaal en de rede géhoord die de koningin hield vanaf een troon, en je moet dan een overden king maken. Het woord „troon" doet je een tekst te binnen schieten. Zo gaat dat vaak. Een paar woorden uit een hele lange rij, die samen vertellen wat Johannes droomde. Johannes, hij is zoiets als een kerkvader ergens in Klein-Azië, een echte vader, die het flink te doen heeft met z'n kinderen. Donkere wolken pakken zich samen boven de jonge gemeenten. Nog even en dan barst het los, dan zal de door hoogmoed krankzinnig geworden keizer van Rome ook hier christe nen voor dé leeuwen gooien. Johan nes is bang en bovendien begrijpt hij hét niet meer. Is de keizer dan toch sterker dan de Here God? Hebben we ons vergist in dat nieu we, dat Jezus bracht? De wereld verandert er toch niet door? Terwijl deze vragen door zijn hoofd spoken krijgt Johannes een droom, een visioen. Hij kijkt door een deur de hemel binnen. En dan hoort hij een stem: kom wat dich terbij', klim een stukje omhoog en je zult zien wat er allemaal gebeu ren. moet. En dan ziet hij het. Hij ziet een troon en daarop de Here God. En nu begrijpt hij het. Dwars door alle politieke en aardse gebeurtenissen heen ziet hij hoe de werkelijkheid er uitziet. God troont én daarom zal er-- heel veel- gaan veranderen. Hoogmoedige keizers hebben het laatste woord .niet, ^soldatenlaarzen zullen verdwijnen, want de God die schepper is vah hemel en aarde en in de geschiedenis van de mensen herkend werd in z'n bevrijdend handelen, die God zal nog één keer uit de chaos iets moois, iets nieuws maken en dan voor altijd. Schareridijke. P. PAULUS (In de „overdenking" van ds. Geers in het vrijdagnummer van vorige week, stond -de zin „dat je ouderwets gericht moet zijn"; be doeld was uiteraard „anderwaarts d.w.z. een andere kant uit. Een zet fout! Red.). Organisaties over landbouwgronden DEN HAAG. 18-9. De drie centra le landbouworganisaties zijn zeer ongerust over het aangekondigde wetsontwerp inzake de onteigening van landbouwgronden op basis van de gebruikswaarde. Dit is een van de aanvullende opmerkingen, die de drie C.L.O.'s gemaakt hebben na zich achter het voorlopig commentaar van het landbouwschap op de be leidsplannen van de regering te heb ben geschaard. P.emouv.frauts Ge r. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur vredeszondag ds. T. Elders-Maijer. Leger des Heils Zierikzee: Diensten om 10.00 en 17.00 uur; zondagsschool van 11.45-12.30 uur. Rooms-Katbolieke Kerk Zierikzee: zaterdag 19.00 uur, zon dag 10.15 uur. Haamstede; zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zon dagen om 10-00 uur en op woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zierikzee: Zondag: 17.00 uur open bare lezing; 18.00 uur Wachttoren- bespreking. Donderdag: Theokrati- sche school L9.30-20.30 uur; dienst- vergadering 20,30-21.30 uur. Huisvrouwen willen de winkels open op zaterdagmiddag DEN HAAG. 18-9. De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen met haar 60.000 leden heeft zich tot de volksvertegenwoordigers gewend met de dringende wens de winkels op zaterdagmiddag open te houden. De huisvrouwen vinden, dat bij beperking of geheel vervallen van de openstelling van winkels op de zaterdagmiddag niet alleen de bui tenshuis werkende, vrouwen en al leenstaanden worden gedupeerd. Ook een weloverwogen besteding van het gezinsbudget door het zoge naamde familie-winkelen wordt dan te niet gedaan. Overigens wordt bij stuiting van winkels op zaterdag middag het winkelen als vrijetijds bestedingen onmogelijk gemaakt. Dit heeft ongetwijfeld repercussies op andere bedrijven met een even eens dienstverlenend karakter zo als openbaar vervoer, horecabedrij ven en bioscopen, aldus de huisvrou wen. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND UTRECHT. - Het tekort aan rond 1100 standplaatsen voor woonwagen bewoners en de geringe animo voor verbetering van bestaande centra vormen zo'n ernstige situatie, dat minister Van Doorn zich heeft be raden over de mogelijkheden van een noodwet. Voorlopig heeft hij er van afgezien, omdat hij niet graag een zaak regelt die in de eerste plaats tot de verantwoordelijkheid behoort van gemèentèbesturen. IM) v-" A UITHUIZEN. In Uithuizen is offi cieel de eerste gasbehandelingsiri- stallatie voor aardgas uit het Neder landse deel van het continentale plat van de Noordzee in gebruik ge nomen. Verwacht 'Wordt dat na een aanloopperiode van enige jaren jaarlijks 5 a 6 miljard mr per jaar zal worden geleverd. Sinds mei van dit jaar is de installatie overigens al in gebruik. DEIN HAAG .De tweede kamer heeft woensdagmiddag met meerderheid van stemmen, uitgesproken dat ui terlijk 1 januari 1979'de gehuwde werkende vrouw moet kunnen pro fiteren- van de niéuwe algemene ar beidsongeschiktheidsverzekering" (AAW). Deze uitspraak geschiedde, nadat het vorige week, in de nacht van donderdag op vrijdag geschorste debat was voortgezet. F.TTEN-LEUR. Grafimex Europe BV (fabricage van .offsetplaten) zal de produktie beëindigen. De sluiting van het bed zij f heeft het ontslag ten gevolge van 43 werknemers. Met de vakbonden is overeenstemming be reikt over een sociaal plan om de gevolgen voor het personeel op te vangen, zo heeft de directie bekend gemaakt. RIJSWIJK. De huishoudelijke aan kopen van boter in ons land zuilen met twintig procent verminderen als gevolg van de verhoging van de EEG-interventieprijs voor boter met 46 cent per kilo. Het Nederlands in stituut voor agrarisch' marktonder zoek en het produktschap voor zuivel hebben dit uitgerekend. TILBURG. Nog dit jaar begint Tilburg de aanleg van een vrij lig gend (brom)fietspad dwars door de stad. De kosten van dit project, die zijn geraamd op f 9 rrtiljden, komen geheel voor rekening van het mini sterie van verkeer en waterstaat. RIJSWIJK. Verbetering, van de inkomenspositie van de melkveehou derij moet de hoogste voorrang heb ben in het Europese zuivelbeleid.' Drs. H. Schelhaas, voorzitter van het produktschap voor zuivel zei dit tijdens de gehouden bestuursverga dering in een commentaar op de me morie van toelichting bij de Neder- Inndsè landbouwbegroting. AMSTERDAM. De fractievoorzit ters van de politieke partijen in de Amsterdamse gemeenteraad zeggen in een brief aan de Spaanse ambas sadeur in ons land met afschuw ken nis te hebben genomen van de dood vonnissen tegen een aantal Baski- sche vrijheidsstrijders. DEN HAAG. Minister Van dér Stoel van buitenlandse zaken ver trekt zondag 21 september naar New York. waar hij het eerste deel van de algemene vergadex-ing van de Verenigde Naties zal bijwonen. De minister zal waarschijnlijk vrijdag 26 september naar Nederland terug keren. DEN 1IAAG. Byna t 800.000 zfju besteed uit de pot va» f 1.187.000 voor experimenten on kunstzinnige vernieuwingen voor dit Jur. zaterdag eens op een heerlijk stukje Bij uw „warme" bakker Varremarkt 18, Zieirkzee WINTERSTALLING VOOR CARAVANS EN BOTEN Den Osse (bij Brouwershaven) Inlichtingen: A P. K. van Dijke, Heernisweg 3, boerderij ,,Her- kenstein", Brouwershaven. Tel. (01119) 404, b.g.g. (01119) 469. ANNO JI0J HET I I Nil WE MOOLLEN HUVS I3GEST1GT DOOR SIMON VAN DER WELE lier. niewe moollenhuys öueisGhoR t.o. öe molen tel. 01112-252 SEPTEMBER. AANBIEDINGEN bij uw 3-sterren dealer KALORIK haardroogkap 74,50 Bij ons 49,90 PELGRIM kookplaat met snoer65, PORTABLE RADIO met FM 199,— Bij ons 129, ATAG afzuigkap Bij ons 385 245,— MIELE stofzuiger S 200 373,— Bij ons299, Oosterland. Tel. (01114) 1205 Wij drukken ze graag voor U Janne wekken 11 Zierikzee - Telef. 2255 MAKELAAR P. KORSTENBROEK Bemiddeling bij aan- en verkoop Taxaties - Beheer Bouwkundige adviezen Kantoor: Poststraat 53, Zierikzee Woonhuis: Molendreef 5, Zonnemaire Telefoon (01112) 472 ZIERIKZEE Ruime woning Hoofdpoort straat, met riant uitzicht op de. haven. Te koop: SIRJANSLAND Kleine woning in het dorp. Geschikt als tweede woning. Te koop: ZIERIKZEE Kleine woning Minder broederstraat 25. Zeer bil lijke prijs. Direct te aan vaarden. Te koop: DREISCHOR Boerdererijtje aan de Bogerdweg, op ruim 1300 mJ grond. ELKERZEE Zeer goed onderhouden woning met garage, c.v., enz. Te koop: SCHARENDIJKE Ruim 1200 m? bouwgrond voor één of twee huizen. Te koop: ZIERIKZEE Half-vrijstaande ruime woning met c.v., tuin, enz., in de Mulockstraat. In overleg leeg te aan vaarden. Te koop: BURGHSLUIS Ruime woning nabij de haven. Te koop: ZIERIKZEE Leuke woning St. Antho- niesdam 2 en 4. In overleg leeg te aanvaardenl. Te koop: KERKWERVE Geheel vrijstaande woning met klein caravanterrein. Te koop: NIEUWERKERK Chaletwoning met garage, op 671 m2 grond, Burg. Van Eetenstraat 18. Te koop: SCHARENDIJKE Fraai ingerichte recreatie bungalow, op eigen grond. Te koop: OUWERKERK In bungalowpark „Salvator- voeve": grote en kleine vakantiebungalow, op eigen grond. Gevraagd: Schouwen-Duiveland Grote en kleine woningen voor permanent en'of rekreatie. roept, voor haar gecombineerd verpleeghuis „DE SAMARITAAN" (155 bedden), in verband met de ingebruikname van het eerste paviljoen rond 1 december a.s., sollicitanten op voor de volgende funkties. a) een paviljoenshoofd (verpleegkundige met A- en B-diploma) b) een verpleegkundige (met A- en/of B-diploma) c) een eerste ziekenverzorgende (gediplomeerd) d) ziekenverzorgenden (gediplomeerd) e) verpleeghulpen Gezien het karakter van onze Stichting, verwachten wij van belangstellenden een positief christelijke levensovertuiging. De salariëring en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de N.Z.R.-richtlijnen. Er zijn voldoende huisvestingsmogelijkheden aanwezig. Eventuele inlichtingen worden verstrekt door de verpleeg kundig direkteur, de heer A. W. Hovenier 01870 - 2500), terwijl schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan Stichting Hervormd Diakonale Gezondheidszorg Sommels dijk, Prinsesselaan 51, Sommelsdijk afd. Personeelszaken). Bestrijd dit najaar kweekgras, distels en klein hoefblad, in de stoppels met het nieuwe middel Nadere inlichtingen omtrent deze toepassing worden door ons gaarne verstrekt. Telefoon (01110) 3059 Vertegenwoordiger: v. d. BERGE - Telefoon (01115) 1604 De aanschaffingsprijs van een Mercedes Diesel is niet laag. Maar verkijkt u aich niet, want het is de km-prijs die telt. Met een Mercedes dieselmotor haalt u ca. 30% meer kilometers uit elke liter toch al goedkope brandstof. Ook de hoge inruilwaarde drukt de kosten per kilometer aanzienlijk. Komt u eens langs. We bewijzen u graag voor hoe weinig geld u zich de veiligheid en het komfort van een Mercedes kunt veroorloven. Keuze uit 4 typen: 200 D, 220 D, 240 D, 240 D 3.0 AUTOMOBIELBEDRIJF FA. W. GILIJAMSE, Re- nesse, Lange Reke 2, tel. 01116-1370. Jannewekken 11 - Zierikzee - Telefoon (OHIO) 225.»

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1975 | | pagina 9