öe AARöe Fa. TUINMAN DE ZIERIKZEESCHE COURANT ZES GEGIJZELDE ISRAËLISCHE BERGERS WEER VRIJ TON VOOR NICARAGUA Truman begraven Sadat: „Strijd de enige weg" Overlevenden vliegramp aten mensenvlees EXECUTIE VAN PLUNDERAARS Saman - Deurloo SSpioegstoffen gordijnstoffen meubelstoffen tapijten ZWAARSTE DAG-BOMBARDEMENT VAN V.S. OP HANOI Suiker twee cent duurder ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Zaterdag 30 december 1972 129ste jaargang: Nr. 21209 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, lel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar J 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 o/u B.T.W. In dit nummer: Schouiven-Duiveland in 1972 Einde van gespannen drama in Bangkok BANGKOK, 29-12. Zes Israëlische burgers in Thai land, die donderdag door vier Arabische terroristen gegijzeld waren, zijn beden-vrijdagmorgen vrijgelaten toen de terroristen, in het gezelschap van de Egyp tische ambassadeur in Bangkok, in een door de rege ring van Thailand beschikbaar gesteld vliegtuig op stegen met bestemming Cairo. De zes gijzelaars - vier diplomaten en de vrouwen van twee van hen - werden van de luchthaven van Bangkok naar onbekende bestem ming teruggebracht. Zij waren pas sagiers geweest in de bus waarin de terroristen, Thaise ministers en de Egyptische ambassadeur in Thailand, Moestafa El-Essawy, van de ambas sade naar het 24 kilometer ten noor den van Bangkok gelegen vliegveld waren gebracht. Dealer: ISTA - Oosterland Tel. 01114-1495 DEN HAAG, 29-12. De Nederland se regering heeft uit ontwikkelings gelden een bedrag van f 100.000, beschikbaar gesteld aan de hulpver lening in Nicaragua. Vorige week zaterdag werd deze midden-Amerikaanse staat getroffen door een aardbeving, die de hoofd stad Managua grotendeels verwoest te. Vaststaat dat de ramp vele dui zenden mensenlevens heeft gekost. Het merendeel van de 318.000 inwo ners van Managua heeft de stad ver laten. Het door Nederland beschik baar gestelde geld kan door de rege ring van Niccaragua voor de eerste hulpverlening aan deze getroffenen onmiddellijk worden besteed. De vrijlating van de gijzelaars be tekende het einde van een gespan nen drama dat donderdag omstreeks het middaguur was begonnen toen vier gewapende mannen de Israëli sche ambassade in Bangkok waren binnengedrongen en dreigden met hel doden van zes Israëli's als Isx-aël geen 36 Arabische terroristen in zijn gevangenissen vrijliet. Onderhandel ingen Er volgden uren van gespannen on derhandelingen, in de loop waarvan de commando's eindelijk,besloten het aanbod van een vrijgeleide naar het buitenland te aanvaarden, in ruil voor het laten gaan van de Israëli sche gijzelaars. Toen de gijzelaars in de bus naar het vliegveld stapten zagen ze er moe en afgetobt uit. Ze waz-en 's nachts vastgehouden, aan handen en voeten gebonden. Hun vier belagers behoren tot de Zwarte Septemberbeweging, betrok ken bij het drama van München tij dens de Olympische Spelen dat min- INDEUENDENCE, 28-12. - In een eenvoudige plechtigheid is donder dag in zijn woonplaats Independence, in de Amerikaanse staat Missouri, Harry Truman S. Timman naar zijn laatste rustplaats gebracht. Nadat sinds woensdag ongeveer 75.000 Amei'ikanen, onder wie presi dent en mevrouw Nixon, afscheid hadden genomen van de 33ste presi dent van Amerika, werd het stoffe lijk overschot op het terrein van de door hem gestichte Truman-biblio- theek bijgezet in de omgeving van een rozentuin. der goed afliep en aan elf Israëlische atleten, vijf commando's en een Westduitse politieman het leven kostte. CAIRO, 28-12. President Anwar Sadat van Egypte heeft vrijdag ver klaard dat de strijd de enige weg naar de toekomst is. Hij heeft zijn regering gevraagd plannen op te stellen voor het £eval de oorlog met Israël wordt hervat. Sadat rede voor een bijzondere zitting van het par lement werd rechtstreeks door radio en televisie uitgezonden. MONTEVIDEO, 29-12. De overle venden van een vliegtuigongeluk in het Andesgebergte, die tien weken op hun i-edding hebben moeten wachten, hebben donderdag op een persconfe rentie in Montevideo bevestigd dat ze in leven hebben kunnen blijven door te eten van de lijken die het ongeluk niet hadden overleefd. Tien overlevenden waren op de door vrienden en verwanten bijge woonde persconferentie verschenen. TEGUCIGALPA, 29-12. In Mana gua, de door een aardbeving ver woeste hoofdstad van Nicaragua, zijn donderdag - volgens een radio-uit zending die in Tegucigalpa in Hon duras werd beluisterd - acht plunde raars door een vuurpeloton van de nationale garde (het leger) van Nica ragua, doodgeschoten. De spanning in Managua is zó hoog opgelopen, dat burgers zich bewape nen om tegen gewapende plunde- Nixon gelast bombardeinentspauze SAIGON, 29-12. President Nixon heeft een pauze van 24 uur rond de jaaz-wisseling gelast in de bombarde- menten op Noord-Vietnam, zo is vi-ijdag van Amei'ikaanse militaire zijde in Saigon vernomen. Men verklaai-de dat de pauze „on geveer 24 uur" zal dui-en, doch dat de exacte duur nog niet vaststond met het oog op „politieke" ontwik kelingen tussen nu en de jaarwisse ling. De pauze zou vei'lengd kunnen worden als de Nooi'dvietnamese on derhandelaars terugkei-en naar de vz-edesondez^handelingen in Paiajs, die zij voi-ige week afbraken uit pi-otest tegen de zware bombai'de- menten op Hanoi en Haiphong. De Vietcong heeft al een nieuw jaarsbestand van 24 uur aangekon digd. LONDEN. De Bx-itse regering heeft besloten op 10 juli 1973 onafhanke lijkheid te verlenen aan de Bahama- eilanden en het eiliandje Abaco. Advertentie Voor CENTRALE VERWARMING en zelfbouw centrale verwarming St. Domusstr. 43 - Telef. 3260 Direktle, redaktie en personeel van de N.V. DRUKKERIJ V/H LAKENMAN OCHTMAN, uitgeefster van de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE, wensen hun adverteerders •en abonnees een voorspoedig 1973. Innerlijke rust verkrijgt men door afwezigheid vcin wensen. Laotse Advertentie zccccccccccccccccccccccccc Mol 17-19, Zierikzee DEN HAAG. Ard Schenk en Ans Smulders-van Gerwen zijn door de AVRO uilgeroópen tot sportman en sportvrouw van het jaar 1972. Hier openen Ard en Ans het eerste sporthal, na het uitreiken van de bij de uitroeping behoren de Jaap Eden - beeldjes in het Haagse Congresgebouw. Duizenden doden zouden gevallen zijn SAIGON/PARIJS, 28-12. - Amerikaanse vliegtuigen hebben donderdag de zwaarste aanval op Hanoi ge daan die zij ooit overdag hebben uitgevoerd. Dit beeft de Zweedse consul in de Noordvietnamese hoofdstad, Eskil Lundberg, het ministerie van buitenlandse zaken in Stockholm gemeld. In Parijs maakte de Noordvietna mese afvaardiging naar het vredes overleg bekend dat de Amerikaanse luchtmacht gebieden van Hanoi cn dc havenstad Haiphong geteisterd hebben met dc kracht van een aard beving. Daarbij waren duizenden do den gevallen. In negen dagen tijd waren volgens dc delegatie 71 Ame rikaanse toestellen neergeschoten waaronder 31 zware bommenwer pers van het type B-52. Het Amerikaanse opperbevel in Saigon heeft tot dusver het verlies van 14 van deze bommenwerpers ge meld. In totaal staan 73 Amerikaan se luchtmachtleden op de lijst van vermisten. Dit aantal werd bereikt in de week die op 23 december eindigde. Daar voor bedroeg het aantal vermiste le den van de Amerikaanse luchtmacht bij acties boven Noord-Vietnam 5543 man, van wie er zich volgens Ameri kaanse gegevens 429 in Noordvietna mese gevangenissen bevinden. Woensdagavond maakte het Ame rikaanse opperbevel in Zuid-Vietnam een lijst bekend van doelen die vo rige week bij de duizend aanvallen met jachtbommenwerpers en de 147 missies met B-52 bommenwerpers waren bestookt. Op deze lijst komen spoorwegen - o.a. het spoorweg-em placement in het hart van Hanoi - vliegvelden, opslagplaatsen, olietanks en elektrische centrales in Hanoi en Haiphong voor. „Doelen" Volgens de woordvoerder van de Noordvietnamese afvaardiging in Pa rijs, Nguyen Thanh Le, bombarderen de Amerikanen echter alleen bij on geluk militaire doelen. In hoofdzaak waren de luchtacties gericht tegen dichtbevolkte gebieden in Hanoi en Haiphong, zoals de wijken van Du ong, Nghia Dung, Cham Tien Kin Lien en Gia Lam in de hoofdstad en Le Tsjan en Hong Bang in de haven stad. Voorts waren acht ambassade gebouwen door bommen getroffen. „Duizenden burgers zijn gedood of gewond. Dit is wat de Verenigde Sta ten „militaire doelen" noemen", al dus Le. raars op te kunnen treden. DEN HAAG, 29-12. De prijs van suiker gaat per 1 januari met twee cent per kilo omhoog, van f 1,28 tot f 1,30. De prijsstijging is uitsluitend het gevolg van de verhoging van de btw van 14 op 16 procent, zo heeft het Centraal Bureau Levensmidde- lenbedrijf vei-klaard. Het bureau vindt dat suiker onder het lage btw-tarief (4 procent) thuis hoort, omdat het een van de eerste levensbehoeften is. In de ons omrin gende landen is dit wel het geval. Dit nummer bestaat uit 32 pagina's Lichte vorst Droog en vrij zonnig weer met meest lichte voi'st en minima van min 1 tot min 5 graden; middagtemperaturen om het vriespunt; zwakke tot matige oostelijke wind. Voor zondag: Aantal ui-en zon: 1 tot 5. Min. temp.: 0 tot 5 graden onder normaal. Max. temp.: 0 tot 4 gradeh onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 90 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 31 dec. Zon op 8.48, onder 16.38. Maan op 5.17, onder 13.13. 1 jan. Zon op 8.48, onder 16.39. Maan op 6.22, onder 13.48. 2 jan. Zón op 8.48, onder 16.40. Maan op 7.20, onder 14.33. Nieuwe maan: 4 jan. (16.42). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 31 dec. 12.03 5.46 18.18 1 jan. 0.44 13.10 6.50 19.12 2 jan. 1.39 14.02 7.44 19.55 Doodtij: 29 dec. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 29-12. Hei KNMI deelt mede: Een depi*essie, die donderdag boven Ierland lag, trok al opvullend naar West-Frankrijk. Tegelijkertijd ontwikkelde zich boven het Middel- landse/ zeegebied een lagedrukgebied, dat in Zuid-Frankrijk plaatselijk meer dan 50 mm neerslag bracht in 12 uux\ Tussen een hogedrukgebied, waarvan de kern zich boven West- Rusland bevindt, en een gebied met hoge barometei*standen, gelegen na bij de Azoren, is een verbinding tot stand gekomen. De as hiervan ligt over Ierland en Schotland en trekt, in betekenis toenemend naar het zuiden. In onze omgeving wordt door deze rug van hoge druk en het lage drukgebied boven de Middellandse Zee een oostelijke stroming in stand gehouden. In de aangevoerde lucht komt weinig bewolking voor, zodat het vooral in de nacht en ochtend licht kan vriezen. Verwachting tot zaterdagavond: Een klenrenknikker kon het zijn rode en gele vlaggen in het grijs van magna. Dat zijn de oceanen, de continenten versimpeld in het breed en wijd heelal. Een jaar draaide de aarde om zijn as, een tuimelen naar ritme van de toetten. Zover gezien een vlammen toverbal een raken aan abstrakte vormen. Kluis voor mensen en voor dieren moet die hoge, ronde wereld zijn. Maar droeg de smart, in zijn segmenten en kille haat tussen de huidplooien. Zal er een oog-ontwaken zijn een grijpen naar het hoog mysterie Een nieuw jaar trilt in het verwachten! I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1