DE ZIERIKZEESCHE COURANT DUIZENDEN SLACHTOFFERS AARDBEVING NICARAGUA Rode Kruis helpt Nicaragua Oud-president Harry S. Truman overleden Tijd ens het lange kerstweekeinde: 21 doden in het verkeer Grote demonstratie in Amsterdam tegen hervatting van bombardementen BOMBARDEREN VIETNAM NA „KERSTPAUZE" HERVAT #or ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Woensdag 27 december 1972 129ste jaargang Nr. 21207 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie/ 4 °/o B.T.W. In dit nummer: Overdracht woningen in Middenschonwen President Somozo beveelt ontruiming van Managua MANAGUA/TEGUCIGALPA, 26-12. - De president van Nicaragua, generaal Anastasio Somozo, heel't dins dag de nationale grade opgedragen indien nodig ge weld te gebruiken om de bevolking van Managua te dwingen de stad te verlaten. Maandag had de president al bepaald dat geen drinkwater en voedsel uitgereikt mag worden aan mensen die het evacuatie-bevel weigeren op te volgen en in Managua willen blijven om hun bezittingen te bewaken. Generaal Somozo heeft de ontrui ming van de stad gelast om epide- miën te voorkomen. Er zijn tot dus ver nog geen aanwijzingen dat de regering inderdaad geweld gebruikt om de bevolking te verdrijven. Volgens buitenlandse correspon denten wordt in Managua op grote schaal geplunderd. Veel mensen lo pen met grote zakken op straat om goederen te verzamelen. Aantal slachtoffers onzeker Er is nog steeds geen enkele ze kerheid over het aantal doden bij de aardbevingsramp. Officieel is het ge tal van 2.000 genoemd maar volgens het Rode Kruis van Honduras zijn alleen maandag al minstens 3.000 lij ken onder het puin uitgehaald en verbrand. De president van Costa Rica, José Figueres, die Managua heeft bezocht schatte dat 19.000 men sen in de verwoeste stad onder het puin lagen. Puinruimers zijn dinsdag begonnen met het afbreken van verwoeste ge bouwen. Een wijk van 320 huizen blokken wordt met de grond gelijk gemaakt vanwege het besmettings gevaar. De duizenden doden onder het puin vormen een bedreiging voor DEN HAAG, 25-12. - Zo spoedig mogelijk zal de K*.L.M. een pratij van 1000 dekens en voedsel naar Nicara gua brengen, die het Nederlandse Rode Kruis ter beschikking heeft ge steld van de aardbevingsslachtoffers in de hoofdstad Managua van dat land. Een tweede zending zal ver moedelijk uit medicamenten bestaan. de overlevenden. We zullen er kalk over moeten gooien en alles moeten verbranden, zo zei de brandweer commandant van Manaqua de brandweer is door het tekort aan water vrijwel niet bij machte de nog steeds woedende branden te bedwin gen. Volgens de brandweer-comman dant worden sommige branden aan gestoken om de aandacht van plun deringen af te leiden. Op een parkeerterrein n het cen trum van Managua is een verbin dingencentrum ingesteld waar over levenden in de open lucht kunnen telefoneren met familie elders in Ni caragua of in het buitenland. Uittocht uit Managua MANAGUA, 25-12. Duizenden be- woners van het door een aardbeving geteisterde Managua hadden op eer ste kerstdag de stad al verlaten na dat de autoriteiten zondag de eva cuatie hadden gelast. Zij vertrokken met elk beschikbaar vervoermiddel: fietsen, bussen en zell's met kinder en veewagens waarop zjj hun bezit tingen hadden gestapeld Die het be talen konden verlieten het land per vliegtuig. In de van water, elektriciteit en elk comfort verstoken stad bleven echter nog duizenden achter, kam perend in de straten onder een ver zengende zon, op veilige afstand van grote gebouwen. Velen trachtten hun dorst te lessen door water te schep pen uit de gebroken waterleidingen. Er is weinig voedsel en hongerige kinderen liepen te bedelen om voed sel. In kerstweckend 566 verkeersdoden in V.S. NEW YORK 26-12. In het kerst weekend z(jn in de Verenigde Staten 565 mensen omgekomen bij verkeers ongelukken. Dat is minder dan het vorige jaar, toen er 614 doden te be treuren waxen, en aanmerkelijk minder dan het tragische record van 1965 toen 72o mensen in het verkeer omkwamen. Uit de statistieken blijkt dat het aantal verkeersdoden niet ongeveer 25 procent stijgt als feestdagen di rect volgen op voorafgaan aan een weekend. De 565 mensen overleden als gevolg van verkeersongelukken tussen 18.00 uur vrijdagavond en 24.00 uur van eerste kerstdag. voorganger had sinds 1937 vrijwel voortdurend in staat van oorlog met het congres verkeerd. DEN HAAG, 26-12. Voor zover dinsdagavond om half elf bekend was, zijn tijdens het lange kerstweekeinde in het verkeer op de Nederlandse wegen 21 mensen om het leven gekomen, gerekend vanaf vrijdagmiddag vijf uur. Vrijdag kwam in Reusel (N.B.) de 79 jarige R. J. Dirks uit die plaats om, in Papendi-echt de 33-jarige G. Conforti uit Rotterdam, in Borner- broek de 23-jarige G. H. J. Schmidt uit Vriezenveen, in Diepenveen H. J. Bos (33) uit Colmschate en in Coe- vorden J. Soetevent (75) uit die plaats. Op zaterdag kwam in De Lutte (Losser) J. G. P. M. Nijhuis (25) uit Oldenzaal om het leven, in Valkens- waard de 36-jarige H. J. van Asten uit die plaats, in Donkerbroek W. Zuidam (35) uit Oosterhout, op Ame land W. Hogeveen (77) uit Hollum op dat eiland en in Nieuwe Pekela J. J. Epping (37) uit Veendam. De zestienjarige H. Robben uit Udenhout was zondga in Helvoirt het slachtoffer, de 65-jarige J. Fran sen uit Ter Aar in Nieuwveen (Z.H.), de negentienjarige mej. T* L. de Groot uit Lutjegast (Fr.) kwam om het leven in Grootegast, de veertig jarige J. de Jong uit Warga (Fr.) in Leeuwarden en de heer en mevrouw Van de Wijngaard (29 en 27) uit Am sterdam in Appelscha. Op Eerste Kerstdag stieiT ïh Groo tebroek de heer P. W. te Lintei Bek- kert (46) uit Bovenkarspel, de 71- jarige H. Hansen uit Meerssen in zijn woonplaats. Tweede Kerstdag kwam in Diemen de heer W. Sorge (61) uit Diemen om het leven en in Beemster de 83- jarige heer J. Kos uit Midden-Beem- ster. KANSAS CITY, 26-12. De Ameri kaanse oud-president Harry Truman is dinsdag op 88-jarige leeftijd in Kansas City overleden. Zijn overlijden werd bekendge- 1 maakt door het ziekenhuis waar hij op 5 december werd opgenomen. Harry S. Truman (geb. 8-5-1884) was de man die in augustus 1945 machtiging gaf tot het werpen van atoombommen op Hirosjima en Na gasaki, waardoor 200.000 Japanners het leven lieten. Hij werd op 12 april 1945 president van de V.S. door het overlijden van president Roosevelt. Het was in het laatst van de tweede wereldoorlog en de nieuwe president kwam dade lijk voor moeilijke beslissingen te staan. De samenwerking met het congres wist hij snel te verbeteren. Zijn Eien belangrijke rol speelde Tru man ook in het plan-Marshall voor het economisch herstel v*-i Europa, de Koreaanse oorlog, de oprichting van de Navo en de Berlijnse blokka de. Zijn streven was, naar hij later eens vertelde, geheel gericht op het voorkomen van een derde wereld oorlog. In 1947 lanceerde hij de Truman- leer, die ten doel had de Russische penetratie in Oost-Europa tot staan te brengen. Amerika beloofde hulp aan de landen die weerstand boden aan de communistische „agressie". Het congres voteerde 40o miljoen dollar om de regeringen in Grieken land en Turkije in stand te helpen houden. AMSTERDAM, 25-12. Duizenden hebben zaterdagmiddag deelgeno men aan de grote demonstratie in Amsterdam tegen het hervatten van de bombardementen op Noord- Vietnam. De demonstranten die in een lange optocht van het Mercatorplein in west naar het Beursplein in het hart van de stad trokken, droegen span- Ondanks internationale protesten SAIGON, 26-12. Het Amerikaanse opperbevel in Sai gon heeft meegedeeld flat de Amerikaanse luchtaan vallen op Noord-Vietnam dinsdag 0111 13.00 uur Sai- gon-lijd, na een onderbreking van 36 uur zijn herval. LONDEN. De Londense Regentstreet, altijd ro mooi versierd in de kersttijd, kwam er dit jaar maar bijzonder bekaaid af (foto onder). Foto boven: Re- géntstrcet eind december 1971. Dit was de eerste officiële beves tiging van een onderbreking van 36 uur. die inging in de kerstnacht om 01.00 uur Saigon-ty'd, (d.i. 02.00 uur Hanoi-tijd). Op de opmerking van een journa list dat er bij het ingaan van Eerste Kerstdag dus bombardementen kon den zijn uitgevoerd, antwoordde de woordvoerder dat deze uitleg juist was Op de vraag of de Amerikanen opnieuw bommen zouden gooien ant woordde mij: ongetwijfeld. De bekendmaking van de hervat ting der bombardementen werd ge daan drie uur nadat Amerikaanse vliegtuigen van bases in Thailand en Goeam en van vliegdekmoedersehe- pen in de Zuid-Chinese Zee waren vertrokken. De woordvoerder wilde geen bijzonderheden over de acties meedelen behalve dat er geen nieu we beperkingen inzake de bomaan vallen gelden Over Zuid-Vietnam deel den de Amerikanen mee dat zij tijdens 24 uur durende kerstbcstand van de Z'iidvfetnamezen hun luchtoperaties staakten. Van Zuidvietnamese militaire zyde is verklaard dat het bestand dat Saigon en de Victcong voor 24 uur hadden afgekondigd, het bloedigste was sedert het staken van het vuren met Kerstmis 1966 voor het eerst was geproclameerd Er werden tachtig incidenten ge meld waarbij in totaal 137 Noord- Victnamezen en Vietcongleden en 47 Zuid-Victnamezen werden gedood en tegen de 100 werden gewond. De woordvoerder vpn de Noord- Vietnamese delegatie in Parijs, Ngu yen Thanh Le. heeft in een commu nique verklaard: als de regering- Nixon het Vietnamese vraagstuk via ernstige onderhandelingen wil rege len, moet zij onmiddellijk ophouden met daden die de oorlog escaleren, afzien van dreigingen met geweld en in de allereerste plaats terugkeren tol de situatie van voor 18 december 1972. (Op die datum werden, na de opschorting voor onbepaalde termijn van de onderhandelingen, de Ameri kaanse bombardementen uitgebreid tot heel Noord-Vietnam). ..Als de Amerikaanse regering het ZIERIKZEE. - Vrijdagmiddag reed mevr. M. P. van G.-K. te Bruinisse op de Scheepstimmerdijk het trottoir aan de rechterzijde van de straat op. Gevolg was dat zij met auto hevig botste tegen de gevel van het pand Scheepstimmerdijk 54 bewoond door de familie P. G. De gevel werd ern stig beschadigd, evenals de auto. De oorzaak van het ongeval was dat mevr. Van G. op de gaspedaal trapte in plaats van op de rem, een gelijk bekend, in speciale omstandigheden, ongezonde manoeuvre. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Veel stromen storten zich in de oceaan. Niet één vraagt de an- ren: „Waar komt OU van daan?" doeken mee met teksten als „erken ning democratische republiek Viet nam", „stop terreur-bombardement" „Nixon-Hitler", en „merrry Christ mas mr. Nixon". Bij die laatste tekst was een naaldloze kerstboom afge beeld. De demonstratie waardoor het ver keer in de drukke straten werd lam gelegd, was sterk aanbevolen door de PvdA, de CPN, de PSP en de PPR. WAT PE BILT Vietnamese volk door bommenge weld op de knieën wil krijgen, zal net volk zijn verzet voortzetten en de agressor zijn welverdiende straf ge ven". Protesten In veel steden is zaterdag door re geringen en betogers geprotesteerd tegen de Amerikaanse bombarde menten op Noord-Vietnam. V.N.- secretaris-generaal Kurt Waldheim heeft opgeroepen lot hervatting van de vredesbesprekingen en stopzetting van de bombardementen. In een boodschap, die hij geeft uitgegeven na besprekingen mol de vijf permanente leden van de Veilig heidsraad, zegt Waldheim het diep te betreuren dat de langdurige moei zame pogingen om tot vrede in Viet nam te komen opnieuw zijn onder broken. „Ik ben zeer bezorgd over de verslechtering van de situatie en de voortdurende bombardementen". Htf hoopte op spoedige hervatting van de vredesbesprekingen cn drong cr b(i de betrokken partyen op aan alle daden van geweld stop te zetten, die het welslagen van de onderhan delingen in gevaar kunnen brengen. Waldheim heeft eerder deze week behalve met de vyf permanente vei ligheidsraadsleden ook contact opge nomen met Noord-Vietnam, dat geen lid van de Verenigde Naties is. Verwachting tot donderdagavond: Veel bewolking In het algemeen veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog weer; matige tot vrij krachtige wind uit oost tot zuidoost; minimumtem peraturen van 3 graden in Zeeland tot omstreeks min 3 graden in hel noordoosten; maxima morgen van om het vriespunt in het noordoosten tot ongeveer 5 graden in het zuiden van hel land. Voor vrijdag: Aantal uren zon: 0 tot 3. Min.-temperaturen van ongeveer normaal tot 4 graden onder normaal. Max.-temperaturen: 0 tot 5 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 28 dec. Zon op 8.48. onder 16.35. Maan op 1.48, onder 12.07. Laatste kwartier: 27 dec. (11.27). IIOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laag water 28 dec. 8.40 21.23 2.27 14.52 Doodtij: 29-'dec. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 27-12. Het K.N.M.I. deelt mede: Boven west-Rusland ligt de kern van een krachtig en omvangrijk hogedrukgebied. In het centrum heerst een druk van 1050 mb. In west-Rusland vroor het in de nacht van dinsdag op woensdag matig tot streng. Meer naar het westen, in Duitsland en Polen, komt lichte vorst voor. Nederland vormt het over gangsgebied tussen vorst en dooi.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1