SHERRY 75 INTERMEUBEL DE ZIERIKZEESCHE COURANT P.P.R. WIL ONDERZOEK NAAR VIJF-PARTIJEN KABINET Protest tegen bombardementen Wiegel wil nu gesprek van „de Vijf" Apollo-17 brak verschillende records Regering vraagt bomstop voor N.-Vietnam week bij Pedro Ornella 485- ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus t, tel. (OttfO) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusiet 4 °/o B.T.W. Donderdag 21 december 1972 129ste jaargang Nr. 21205 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 In dit nummer: Te weinig gebruik van schoolmelk Dit nummer bestaat uit 12 pagina's Geluk helpt vaak, maar arbeid ■nimmer. De kabinetsinformatie [LAA Voor de eerste maal is de zg. „Timono d' Oro", de trofee voor de beste wielrenner in Italië, uitgereikt aan een buitenlander, de Belg Eddy Merckx. Het gouden stuurrad" werd door de organisator Saure Stefani over handigd. gelijkheid van een meerderheidska binet van de progressieve drie (PvdA. D'66 en PPR) met de drie christen-democratische partijen (KVP, ARP en CHU) na het gesprek Andriessen-Den Uyl van de baan is. Hij zei de indruk te hebben, dat de informateur uit de afloop van dat gesprek nog geen definitieve conclu sie heeft getrokken en dat deze een dergelijk meerderheidskabinet „nog geen afgeschreven mogelijkheid" vindt Tegen links minderheidskabinet DEN HAAG, 20-12. Fractievoorzitter De Gaav Fort man (P.P.R.) acht het onvermijdelijk dal informateur dr. M. Rnppert een serieus onderzoek instelt naar de mogelijkheden van een vijf-partijenkabinet (K.V.P., A.R.P., C.H.U., V.V.D. en D.S.'70). Hij heeft dit woensdag aan de informateur meegedeeld. Mr. B. VV. Biesheuvel, de voorzitter van de A.R.-fractie in de Tweede Kamer, noemt een eventueel optreden van een vijf-partijenkabinet „passend in de politieke logica'. Overigens is hij van mening, dat een onderzoek naar een herstel van de oude coalitie „niet zo'n gemakkelijke operatie is". Inte ressant daarbij is z.i. de houding van de fractie van DS'70. Beide fractievoorzitters spraken woensdag met de informateur, die later nog drs. A. D. W. Tilanus (CHU) ontving. Woensdagmiddag is meegedeeld, dat de informatie gekomen is in „een registratiefase". De gehoorde fraktievoorzitters is gevraagd de visie van hun fracties te geven op de ver schillende mogelijkheden tot oplos sing van de kabinetscrisis. De infor mateur hoopt deze standpunten nog vóór donderdagavond te ontvangen. Op deze wijze hoopt hij de politieke wil van de fracties te kunnen regi streren. De informateur zal vandaag (don- dedag) nog afzonderlijke besprekin gen voeren met de fractievoorzitters Van Mierlo (D'66) en Berger (DS'70). De heer De Gaay Fortman zei een onderzoek naar een vijf-partijenka- binet „beslist noodzakelijk" te vin den. De KVP, aldus de PPR-fractie- voorzitter, mag zich niet langer ont trekken aan het doen van een po litieke keuze. Ook tegenover de informateur handhaafde hij zijn standpunt, dat een eventueel terugkeer van het vijf- partijenkabinet (en van het huidige vier-partijenkabinet) moet worden afgewezen Suggestie Wiegel Mr. Biesheuvel meent, dat de sug gestie van de liberale fractievoorzit ter Wiegel tot het arrangeren van een gesprek over een mogelijk her stel van de oude coalitie zeker in zijn fractie besproken moet worden. Her stel van deze coalitie is z.i. de enige mogelijkheid tot vorming van een merderheidskabinet. De heer Bies heuvel meent persoonlijk, dat de mo- Mr. Biesheuvel sprak zich opnieuw uit tegen de vorming van een links minderheidskabinet. Eventuele deel name daaraan door „neven en nich ten" zei hij te moeten ontraden. Hij noemde dat in strijd met het zelf respect van de AR-fractie. De AR-fractie in de Tweede Ka mer komt donderdagmiddag bijeen voor een bespreking van het aan de informateur uit te brengen advies. De advisering zal, naar de mening van de heer Biesheuvel „niet zo ge makkelijk zijn". Er is z.i. sprake van een uitermate moeilijke situatie. AMSTERDAM, 20-12. - Een paar honderd demonstranten, voorname lijk studenten en docenten van so ciale academies, zijn woensdagmid dag in optocht naar het Amerikaan se consulaat in Amsterdam getrok ken en hebben daar een petitie aan geboden, waarin geprotesteerd wordt tegen het hervatten van de bombar dementen op Noord Vietnam. Dede- monstratie had volgens de politie een ordelijk verloop en werd na het aan vaarden van de petitie ontbonden. Doden bij Amerikaans bombardement op schip WARSCHAU, 20-20. Amerikaanse bommenwerpers hebben woensdag het Poolse vrachtschip Jozef Conrad in de Noord-Vietnamese havenstad Haifong getroffen eii verscheidene bemanningsleden gedood, zo meldt het Poolse persbureau PAP uit Ha noi. In het bericht wordt niet ver meld hoeveel opvarenden dodelijk zijn getroffen door Amerikaanse bommen. Het Noordvietnamese persbureau meldde eerder dat enkele beman ningsleden gewond waren. Advertentie Bezoeki onze kerstshow 2e kerstdag 2 tot 5 uur DEURLOO, Zierikzee Meelstraat 31 DEN HAAG, 20-12, VVD-fractievoorzitter Wiegel heeft woensdagmorgen kabinetsinformateur dr. Ruppcrt gevraagd om in deze fase van de kabinets formatie een gesprek te arrangeren tussen de voorzitters van de Tweede Kamerfracties van KVP, VVD, ARP, CHU en DS'70. „Zo'n gesprek is op dit moment het meest verstandige", heeft Wiegel gezegd. Het gesprek tussen de vijf zal ge leid moeten worden door dr. Ruppert Het zal volgens Wiegel moeten gaan over de procedure, over het soort regeringsprogramma, dat de vijf willen onderzoeken en over de aard van de bindingen. Doden door instorting tan supermarkt RIO DE JANEIRO, 20-12. - In de wijk Pilares van de Braziliaanse stad Rio de' Janeiro zijn woensdag min stens veertig mensen onder het puin van een instortende supermarkt be dolven. De supermarkt was juist open ge gaan toen zich een ontploffing voor deed en het gebouw ineen zakte. Een deel van het puin vloog in brand. Er zijn reeds 15 lijken geborgen. Ongeveer 228 mensen werden gewond toen zij de straat op snelden. De ver misten bevinden zich vermoedelijk in een garage onder het gebouw. Vliegongeluk bij Chicago CHICAGO, 21-12. Op de interna tionale luchthaven O.Hara van Chi cago z\jn woensdagavond minstens elf inzittenden van een DC-9 van de „North Central Airlines" omgekomen en zeker 17 gewond. De machine, die bezig was te ver trekken raakte een ander passagiei's- vliegtuig dat juist was geland en vloog in brand. Er waren 41 mensen aan boord. Velen konden het toestel verlaten vooi'dat de brand uitbrak. In het andere vliegtuig werden twee mensen licht gewond. Het was mistig toen het ongeluk gebeurd. HOUSTON, 20-12. Met de Apollo- 17 z(jn verscheidene records gebro ken. Het is de tot dusver langste bemande ruimtevlucht geworden met 301 uur en 52 minuten. Het meegebrachte maangesteente weegt naar schatting 115 kilo, aan merkelijk meer dus dan de Apollo- 16 met 95,4 kilo. Eugene Cernan en Harrison Schmidt hebben de langste tijd op de maanoppervlakte doorgebracht: 23 uur en 12 minuten (vorig record Apollo-16 met 21 uur en 37 minuten). Wat de duur van een ruimtevlucht betreft is alleen de (ïemini-7 nog langer in de ruimte geweest, 330 uur en 36 minuten. Samen met de Apollo-17 hebben de Amerikanen in totaal 3528 uren en 48 minuten aan uren in de ruimte geboekt. Met volmaakte precisie zijn Euge ne Cernan, Ron Evans en Jack Schmidt in hun Apo]lo-17-cabine dinsdagavond 13 dagen na hun lan cering van Kaap Kennedy op aarde teruggekeerd. Zij zijn vermoedelijk de laatste Amerikaanse maanver- kenners van deze eeuw. De capsule dook te 20.24 uur Ned. tijd ten zuidoosten van Samoa in de golven van de Atlantische Oceaan. DEN HAAG, 20-12. De Nederland se regering zal president Nixon vragen de bombardementen op Noord-Vietnam stop te zetten. Minister Schmelzer (buitenlandse Uit het gesprek van de vijf frac tievoorzitters zal blijken, of zij het met elkaar eens worden. „Lukt het niet, dan zien we wel verder", aldus de heer Wiegel. Na afloop-van zijn onderhoud met dr. Ruppert zei hij het niet wenselijk te achten nu al aan te geven, wat er moet gebeuren als er een overeenstemming komt. „Van de reden van het mislukken van het gesprek tussen de vijf hangt af, in welke richting gezocht zal moeten worden om de kabinetscri sis op te lossen". De heer Wiegel zal dr. Ruppert schriftelijk zyn inzichten bevestigen. „Dat stuk zal kort zijn. Aansluitend op m\jn advies aan koningin Juliana zal ik zeggen, dat alle inspanning gericht moet zijn op het totstand- brengen van een vijf-partijenkabi net". Vruchtesap op Soivjet-feesten MOSKOU, 20-12. In de fabrieken en kantoren van de Sowjet-Unie zal op 21 en 22 december niet met wod ka, maar met vruchtensap en mine raalwater worden geklonken op het 50-jarig bestaan van de Sowjet-Unie. De-partijleiding heeft de plaatselijke afdelingen in een rondschrijven ge last geen alcoholische dranken te schenken ter gelegenheid van de feestelijkheden. P.P.R.-voorzitter naar Vietnam DEN HAAG, 20-12, De voorzitter van de PPR-fractie in de Tweede Kamer, dr. De Gaay Fortman, is van plan zo spoedig mogelijk een bezoek te brengen aan Vietnam. Hij zal pro beren zowel Noord- als Zuid-Viet- nam te bezoeken. Bedoeling van zijn reis is een in druk te krijgen van de verwoestin gen, die de oorlog heeft aangei'icht en de mogelijkheden voor Nederland se steun aan de wederopbouw van Vietnam. Het PPR-partijbestuur hoopt de hele partij te kunnen inschakelen bij pogingen om tot een grootscheeps Nederlands hulpprogramma te ko men, gepaard gaande aan een dis cussie over het thema „dit nooit weer". IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU.I Aan onze abonnees Door de voortgaande kostenstij- E gingen genoodzaakt, moeten wij 5 E u tot onze spijt mededelen, dat S E wij de abonnementsprijzen van E E de Zierikzcesche Nieuwsbode per s E 1 januari 1973 hierbij moeien S 5 aanpassen. 5; Genoemde prijzen worden per E deze datum: E Maandabonnement zaken) heeft dit woensdag in de Tweede Kamer verklaard. Hij heeft een krachtige poging bij de Amerikaanse regering aangekon digd tegen de hervatting van de bombardementen. E Kwartaalabonnement E Jaarabonnement 5,- 14,50 E 55,E DE UITGEEFSTER E Ti 111111111111ii111111111111111111ii111111111111 iTi HILVERSUM. Elise Hoomans en Bob Droog in de eenakter „Eind goed, al goed" van Anton Tsjechow, dat op 24 december op het scherm komt. SAIGON. President Nixon heeft cr bij Zuid- en Noord-Vietnam op aangedrongen concessies te doen op dat er een vredesakkoord tot stand kan komen, zo is van officiële Zuid- Vietnamese zijde meegedeeld. Historische panden in Lunenburg verbrand HANNOVER, 20-12. Bij een brapd in de binnenstad van Lunenburg in de Westduitse deelstaat Neder-Sak- sen zijn woensdag verscheidene his torische panden in de as gelegd. Het waren vak werkhuizen uit de 17e en 18de eeuw waarvan de totale waar de op een miljoen gulden wordt ge schat. Verwachting tot vrijdagavond: Lichte vorst Droog weer met opklaringen, maar plaatselijk ook mist; zwakke tot ma tige wind uit zuidoost tot zuid; in de nacht en ochtend meest lichte vorst met minima van 0 tot onge veer min 5 graden, maxima morgen ï-ond plus 2 graden. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 1 tot 5. Min.-temperaturen: 0 tol 5 graden onder normaal. Max.-temperaturen: 0 tot 5 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 90 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 22 dec. Zon op 8.46, onder 16.31. Maan op 19.21, onder 10.23. Laatste kwartier: 27 dec. (11.27). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 22 dec. 4.22 16.46 10.00 22.11 Springtij: 22 dec. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 21-12. Het KNMI doelt mede: De aanvoer van continentale lucht met zwakke tot matige zuide lijke winden, houdt aan. In de nacht en ochtend wordt lichte vorst ver wacht, overdag loopt de temperatuur op tot een paar graden boven nul. De aanvoer van deze lucht wordt in stand gehouden door een krachtig hogedrukgebied waarvan het cen trum zich van Duitsland naar do Balkan heeft verplaatst. Oceaansto ringen dringen niet verder door dan tot Ierland. Schotland, de noordelij ke Noordzee en Scandinavië. medium dry, fles 0,7 liter t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1