DE ZIERIKZEESCHE COURANT MOEDERSCHIP EN MAANLANDER WEER VASTGEKOPPELD Saman - Deurloo Minister Van Veen houdt voet hij stuk „Motie over steden in geldnood" Schade bosbestand bedreigt houtmarkt AUSTIN MORRIS Moet Kissinger opnieuw naar Saigon? Shag-tabak wordt goedkoper 'A ANDRIESSEN EN DEN UYL NIET ROND MET ACHTERBAN 1 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 15 december 1972 129ste jaargang Nr. 21202 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 225S, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur; M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 o/o B.T.W. In dit nummer: Nog geen vlotte doorstroming te Zierikzee Cernaii en Schinitt bleven recordtijd van 75 uur op de maan HOUSTON, 15-12. Het moederschip van de Apollo-17 de „America", en de maanlander „Challenger" zijn vrijdagochtend vroeg aan elkaar gekoppeld. Deze operatie werd uitgevoerd aan de „voorkant" van de maan, circa twee uur nadat Eugene Cernan en dr. Har rison Sehmit! hun verblijf van 75 uur op de maan had den beëindigd. Ronald Evans had alleen in de „Ame rica" om de maan gecirkeld, terwijl zijn twee metge zellen zich op het maanoppervlak bevonden. De Amerikaanse astronauten Cernan en Schmitt waren donderdag tegen middernacht met de maanlander „Challenger" opgestegen van de maan voor de terugkeer naar hun ApolJo-moederschip. Voor CENTRALE VERWARMING en zelfbouw centrale verwarming St. Domusstr. 43 - Telef. 3260 Peron geen presidentskandidaat BUENOS AIRES, 14-12. De vroe gere Argentijnse dictotor Juan Peron heeft donderdagavond bekend ge maakt dat hij bij de verkiezingen van maart a.s. niet als kandidaat voor het presidentschap zal fungeren. Dit heeft het Argentijnse persbureau Te- lam gemeld. Parijse stewardessen willen er hipper uitzien PARIJS, 14-12. Grondstewar dessen op het Parijse vliegveld Orly die er genoeg van hadden na vier jaar nog steeds hetzelfde rode uni form te dragen, veschenen donder dag op hun werk in kleding naar eigen, vrolijker smaak; een blauwe trui en lichtgele korte rok. „Wij willen el.eganter, moderner en bekoorlijker uitzien in de ogen van het publiek", zo verklaarde een van de meisjes. De directie heeft toegestemd de kledingsklacht met hen te zullen bespreken. Om 23.54 uur onze tijd verhief de bovenste trap van de LEM zich in een stofwolk van het maanopper vlak. Eeij achtergelaten kleuren-t.v- camera toonde miljoenen mensen op aarde daar schitterende beelden van. Na zeven minuten kwam de „Chal lenger" op een hoogte van circa 16 km in een eerste omloopbaan om de maan. Het zou nog ongeveer twee uur duren voor het rendez-vous en de koppeling met het moederschip „America" met Evans aan boord tot stand zou komen. Gesteenle Cerman en Schmitt hebben tijdens hun verblijf van 75 uur op de maan een record-hoeveelheid gesteente verzameld - 112,2 kg of ruim vijf maal zoveel als bij het eerste bezoek van Amerikaanse astronauten werd meegenomen. Ook heeft het tweetal andere records gebroken. Zo hebben zij 22 uur en vijf minuten op de maan gelopen of gereden, of tfwee uur meer dan hun voorgangers van de Apollo-16. Bij hun drie excursies legden zij 33,4 km af in hun elektrische maan- auto, waarbij hun hoogste snelheid 600.000 Amerikanen verslaafd aan heroïne ATLANTA, 14-12. In de Verenigde Staten zijn óp het ogenblik 600.000 mensen verslaafd aan heroïne, zo heeft woensdag een woordvoerder van een organisatie die zich met de bestrijding van het gebruik van ver dovende middelen, in Atlanta (Geor gië) verklaard. Volgens hem waren er 10 jaar geleden ongeveer 500.000 verslaafden. Hij zei dat het aantal verslaafden aan heroïne blijft stijgen, maar min der snel dan in de afgelopen tien jaar. 18 km per uur bedroeg. In beide op zichten overtroffen Cernan en Schmitt hun collega's van vorige ApoIIo-viuchten. Het was de zesde en laatste maan- expeditie in het kader van het Apollo-project en waarschijnlijk ook de laatste van deze eeuw wat de Amerikanen betreft. DEN HAAG, 14-12. Minister Van Veen van onderwijs en wetenschap pen heeft in een bijeenkomst, don derdag, met de voorzitters van de colleges van bestuur van universitei ten en hogescholen voet bij stuk gehouden. De minister is gehouden de wet voor het hogere collegegeld uit te voeren en dit geldt ook voor de be sturen van de instellingen voor wetenschappelijk onderwijs. De bijeenkomst waarop alleen over dit onderwerp is gesproken heeft na vier en een half uur vergaderen een kort communiqué opgeleverd, waar uit een en ander blijkt. Haagse raad: DEN HAAG, 15-12. In de Haagse gemeenteraad is donderdag tijdens de begrotingsbehandeling in een mo tie uitgesproken, dat een herziening van de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten geen uitstel meer kan lijden. De motie werd ingediend door de PvdA-fractie en werd door alle andere groeperingen in de raad onderschreven. Zij is ingegeven door ongerustheid over de situatie waarin tal van Nederlandse steden al zijn geraakt bij gebrek aan toereikende geldmiddelen voor allerlei gebieden van gemeentelijke zorg. ARNHEM, 14-12. Een van de ge volgen van de storm die in de nacht van 12-13 november over grote delen van Europa raasde zal het ineen storten van de markt voor spaander plaat zijn. Aldus een mededeling van de Vereniging Behoud Veluwe die over de schade aan het Nederlandse bosbestand cijfermateriaal heeft ver gaard. De totale schade aan het Neder landse bosbestand is 750.000 m3 hout. Hiervan bedraagt de schade op de Veluwe 200.000 m3 waarvan onder meer 64.000 m3 van gezamenlijke particuliere eigenaren, 40.000 m3 in de kroondomeinen, 30.000 m3 in de staatsbossen, 25.000 m3 van de Vere niging tot Behoud van Natuurmonu menten, 10.250 m3 aan gemeentelijke bossen, 15.000 m3 van de Nederlandse Heidemaatschappij, 7.500 m3 van de stichting Het Gelderse Landschap, 5.000 m3 van het Nationale Park de Hoge Veluwe en de rest van land goederen op de Noordveluwe. Advertentie PARIJS. Minzaam lachend nemen „Witte Huis-adviseur" Henry Kissinger (I.) en ae onderhandelaar van Hanoi Le Due Tho afscheid van elkaar ra de langste vergadering, die zij in Neuilly gehouden hebben. Later op de dag is Kissinger naar Washington teruggereisd. Dealer: ISTA - Oosterland Tel. 01114-1495 WASHINGTON, 14-12. De Ameri- kaanse president, Richard Nixon, en z(jn belangrijkste adviseur en onder handelaar Henry Kissinger hebben donderdag in het Witte Huis, de stand besproken van de onderhande lingen over een oplossing van het conflict in Vietnam DEN HAAG. 14-12. Shag-tabak zal vanaf 1 januari 5 cent per pakje van 50 gram goedkoper zijn. Deze prijs verlaging is mogelijk geworden door een verlaging van de accijns op kerftabak, waartoe in het kader van de unificatie van de accijns in de Benelux is besloten. De industrie heeft tot de prijsverlaging besloten onder druk van het ministerie van economische zaken, aldus een woordvoerder van het ministerie De accijnsverlaging op shag be loopt in totaal f 19 miljoen, becijferd door de Federatie van Organisaties van Sigarenwinkeliers. Van die f 19 miljoen „voordeelgaat ongeveer f 6 miljoen heen aan de prijsverlaging. De rest - ongeveer f 13 miljoen - zal dienen tot verbetering van de industrie en de winkeliers. Oudheidkundige vondst ATHENE, 14-12. Amerikaanse oudheidkundigen hebben b(j opgra vingen in het Griekse Corinthe een sfinx zonder kop en het hoofd van een vrouw gevonden, die circa 580 voor Christus in Athene zouden zyn gebeeldhouwd Volgens het lioofd van de Amerikaanse school voor klassie ke studies, prof! Williams, is de vondst van onschatbare waarde. DEN HAAG. 14-12. Over een eventueel gesprek tussen de fractievoorzitters van de PvdA en KVP in de Tweede Kamer is politiek Den Haag donderdag niet veel w(jzer geworden. PARIJS. De grondstewardessen van het vliegveld Orly zijn in opstand ge komen tegen de naar hun mening on-elegante, ouderwetse en oncomfortabele niformen, die zij tijdens hun werk moeten dragen. Op eigen initiatief ver schaften zij zich andere uniformen, bestaande uit een gele overgooier en een donkerblauwe koltrui. Op deze - toch wel typisch vrouwelijke wijze - hopen zij bij de directie begrip te kweken voor hun vertangens naar andere officiële uniformen. Van de zijde van informateur Rup- pert kwam geen enkele mededeling. Hij hield zich bezig met zijn consul taties van de kleinere fracties. Ach tereenvolgens ontving hij de heren Bakker van de CPN, Abma van de SGP en Jongeling van het GPV. Vast stond dat de twee hoofdrol spelers drs. Den Uyl en mr. Andries- sen nog steeds met hun achterban bezig waren de voor- en nadelen van een gesprek af te wegen. In de na middag was drs Den Uyl met het progressieve schaduwkabinet bijeen. Dr. Ruppcrt bly ft intussen de koesteren dat het door PPR-fractie- voorzitter dr. De Gaay Fortman ge- Dit nummer bestaat uit 14 pagina's Het positieve overwint hei ne gatieve, moed overwint vrees, geduld overwint woede en er gernis. WAT 2EQT Vi BILT Terwijl de Amerikaanse rege ringswoordvoerders strikte geheim houding betrachten, nemen de ge ruchten toe, dat Kissinger opnieuw een reis naar Saigon zal moeten ma ken of anders wel zijn plaatsvervan ger generaal Alexander Haig. Zij zouden dan wederom moeten pogen het Zuidvietnamese staatshoofd Ngoeyen van Thieu te bewegen tot aanvaarding van de voorwaarden voor een wapenstilstand, die vermoe delijk een voortgezette legering van Noordvietnamese troepen in Zuid- Vietnam behelzen. Turkije ontkent martelingen van politieke gevangenen PARIJS, 14-12. De Turkse minister van buitenlandse zaken Haluek Ba- yuelken die woensdag in Parijs ont wijkend had geantwoord op beschul digingen van het Nederlandse Twee de Kamer-lid P. Dakert dat politie ke gevangenen in zijn land stelsel matig worden gemarteld, heeft don derdag in de Franse hoofdstad de be schuldigingen met zoveel woorden ontkend. Bayelken zei dat de autoriteiten in Turkije de aantijgingen hadden on derzocht en hadden vastgesteld dat ze onjuist waren. MUNCHEN. Het Westduilse week blad „Quick" heeft een document gepubliceerd, volgens het welk West duitsers die de Arabische zaak toe gedaan zijn, de wapens hebben ge leverd waarmee Palestijnse comman do's het bloedbad van München aanrichtten tijdens de Olympische Spelen, toen elf Israëlische sport mensen werden gedood. Verwachting tot zaterdagavond: Koudere naclit Opklaringen en overwegend droog weer;* in de nacht en ochtend hier en daar mist; overwegend matige wind uit Zuidoost tot zuid; mini mumtemperaturen van 4 graden vlak aan zee tot om het vriespunt elders, maxima morgen ongeveer 8 graden. Voor zondag: Aantal uren zon: 0 tot 3. Min.-temperaturen: 0 tot 4 graden boven normaal. Max.-temperaturen: 0 tot 4 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 16 dec. Zon op 8.43, onder 16.29. Maan op 13.17, onder 3.39. 17 dec. Zon op 8.43, onder 16.29. Maan op 13.46, onder 5.07. 18 dec. Zon op 8.44, onder 16.29. Maan op 14.25, onder 6.34. Volle maan: 20 dec. (10.45). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 16 dec. 10.39 23.26 4.14 16.48 17 dec. 11.58 5.22 17.54 18 dec. 0.38 13.03 6.31 18.54 Doodtij: 15 dec. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 15-12. Het K.N.M.I. deelt mede: Een krachtig gebied van hoge luchtdruk boven midden- en oost- Europa zorgt in die gebieden voor rustig weer. In de nacht daalt de temperatuur tot waarden van 1 tot 8 graden onder het vriespunt. Dit hogedrukgebied is zo krachtig dat oceaandepressies worden gedwongen om bij Ierland af te buigen naar het noorden. Hierdoor is in west-Europa een zuidelijke stroming ontstaan waarbij zachte lucht vanuit het zui den naar onze omgeving wordt ge voerd. Daarin kwam de afgelopen dagen veel bewolking voor en plaat selijk mist. Vrijdagochtend echter bereikte drogere lucht ons land zo dat er meer opklaringen voorkwa men. Het komend etmaal verandert er nog weinig. Tijdens opklaringen kunnen de temperaturen in de nacht tot onder het vriespunt dalen, maar overdag kunnen waarden bereikt worden die meest boven normaal lig gen. Plaatselijk moet ook op misl ge rekend worden. UlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUJ Aan onze abonnees Door de voortgaande kostenstij- E gingen genoodzaakt, moeten wij E E u tot onze spijt mededelen, dat E E wij de abonnementsprijzen van E E de Zierikzeesche Nieuwsbode per E E 1 januari 1973 hierbij moeten S aanpassen. Genoemde prijzen worden per E deze datum: E Maandabonnement 5. Kwartaalabonnement f 14.50 Jaarabonnement 55. opperde idee voor een gesprek tussen de oppositieleider en de voorman uit het confessionele kamp ook werke lijkheid wordt. Dat zulk een gesprek niet onder zijn leiding zal plaatsvinden is wel zeker. Zijn aanwezigheid zal zich nooit verder uitstrekken dan regis trator. Dr. Rupper ziet zijn taak zeer nauwkeurig als onderzoeker van alle mogelijkheden die in zijn informatie opdracht vermeld staan, zo verluidt in goedingelichte kring. DE UITGEEFSTER E RflIllllllllllllllllflIlllflIIIIIIJIIlltltlllfllÏ! LONDEN. Het Britse bedrijf „Dis tillers', daj in Engeland het kalme ringsmiddel Thalidomide (in Neder land bekend als sottenonop de markt heeft gebracht, heeft aangebo den een fonds van 11.850.000 sterling (ongeveer 88,5 miljoen gulden) in te stellen voor uitkeringen aan de slachtoffers.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1