Opzoek naar h°ge rente? BÜPÜ1 n BB U krijgt tot 61% bij de postspaarbank CINZANO VERMOUTH DE ZIERIKZEESCHE COURANT POLITIE VINDT WAPENS BIJ INVAL TE EINDHOVEN deze week bij OLIEPRIJZEN OMHOOG Euratompersoneel zonder werk Het drugprobleem Geen hartchirurgie meer in Eindhoven Brood cent duurder Lawine in Frankrijk treft soldaten Aziatisch denken over opbouw Indo-China altijd safe Laatste maantocht beëindigd Kerstboodschap H.M. de Koningin Kissinger weer in Amerika 7 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 14 deceinlier 1972 129ste jaargang Nr. 21201 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 °/u B.T.W. In dit nummer: Zierikseese raad behandelde begroting Verband niet Rode Jeugd? EINDHOVEN, 13-12. Bij een polirie-inval in vijf wo ningen te Eindhoven zijn woensdagmorgen drie dozen met springstoffen en onderdelen om twee staafhom- men te kunnen vervaardigen, een geladen revolver, een signaalpistool, lonten en munitie gevonden. Drie personen zijn aangehouden. De inval, waaraan veertig man politie deelnam, gebeurde naar aanleiding van de bomaanslag in Eindhoven eerder dit jaar. Op 24 februari was het Evoluon doelwit en op 17 oktober werd voor de woning van drs. J. G. Bavinck, commissaris van Philips, een bom ontdekt. Advertentie Rood of wit fles 0.75 liter -495* 3?® ROTTERDAM, 13-12. Met ingang van woensdag 13 december werden de maximum verkoopprijzen van gasolie, dunne stookolie, huisbrand olie een.en twee en auto-gasolie ver hoogd met 60 cent per 100 liter. De oliemaatschappijen hebben deze prijs in gezamenlijk overleg en met het ministerie van economische zaken vastgelegd. BRUSSEL. 13-12. De Europese ministerraad is er dinsdag in Brussel niet in geslaagd een meerjarig on derzoeksprogramma voor Euratom vast te stellen De lidstaten bleken slechts belang stelling te hebben voor verschillen de programma's die op zijn hoogst voor 1000 van de 2000 personeelsle den van het gemeenschappelijk on derzoekcentrum van Euratom werk zou opleveren. Op dat moment deed zich de vraag voor of het onderzoek centrum nog wel moet blijven voort bestaan omdat bij een bepaald mini mum aan personeelsleden de kosten van de infrastructuur te hoog wor den. De ministers zullen (op Italiaans verzoek) pas op 18 januari volgend jaar weer bijeen komen. Dat bete kent dat het personeel vanaf één ja nuari volgend jaar geen programma heeft u>t te voeren en dat het uitbe taald moet krijgen zonder werk te leveren. PARIJS, 13-12. Alcohol blijft in de geïndustrialiseerde wereld drugpro bleem nr. 1 maar het gebruik van hard drugs neemt toe. Dit was het algemene oordeel van 50 deskundigen uit 20 landen die maandag in Parijs een negendaags symposion openden ter uitwisseling van ervaringen over patronen van druggebruik. De bijeenkomst wordt gehouden onder auspiciën van de Unesco. Peter Bennink-Bolt van de Jelll- nekkliniek uit Amsterdam deelde de discussiegroep mee dat er ,.in Ne derland 3000 gebruikers van hard drugs zijn. maar 150.000 alcoholici". Doordat Nederland naar zijn zeggen ..door de rest van de wereld wordt beschouwd als het land waar op druggebcid alles mogelijk is, bestaat 80 procent van de drugpatiënten in onze kliniek uit buitenlanders, af komstig uit de Verenigde Staten. Italië, andere Zuideurcpese landen". Uit het onderzoek bleek de politie, dat personen uit Eindhoven bij deze aanslagen betrokken zouden kunnen zijn. Bovendien vermoedde de poli tie dat deze personen bommen of materiaal ter vervaardiging hiervan in hun bezit zouden hebben. Om acht uur woensdagmorgen werd met de inval begonnen. In een van de woningen werden drie dozen UTRECHT, 13-12. Hef bestuur van het Binnenziekenhuis in Eindhoven heeft woensdag besloten verder af te zien van hartchirurgie in dit zieken huis. De sinds oktober geldende stop op dit soort operaties wordt defini tief gemaakt. Dit is woensdagavond laat door het bestuur bekend gemaakt, nadat het bestuur dinsdag een bespreking heeft gehad met minister Stuyt van volksgezondheid en milieuhygiëne. „Zachte" bezetting T.H. in Delft DELFT, 13-12. De bezetting van het hoofdgebouw van de technische hogeschool in Delft zal worden ver zacht. Tot dit resultaat is men geko men in de vergadering van het col lege van bestuur van de T.H., een delegatie van het hogeschoolraad en een delegatie van de bezetters. De afspraak houdt in dat de bezetters met enige ruimten en stukken van de gang in het hoofdgebouw genoegen zullen nemen, terwijl tevens het per soneel dan normaal kan werken en 'iets gefrustreerd hoeft te raken dooi de aanwezigheid van de bezetters. met springstoffen en onderdelen om twee staaf bommen te kunnen maken, gevonden alsmede een geladen revol ver. Aangehouden werd hier de 22- jarige P. L. van' H. zonder beroep. In of bij twee andere woningen werden een signaalpistool, een revol ver, lonten en munitie aangetroffen. Hiervoor werden aangehouden de 23-jarige Th. van E, zonder beroep en de 31-jarige Yvonne de J. Deze laatste werd na verhoor in de loop van de dag weer vrijgelaten. De 23- jarige Th. van E. werd tevens ge zocht in verband met heling van gestolen foto-apparatuur. Eén van de arrestanten, P. L. van II. zal vrijdag worden voorgeleid voor de officier van justitie in Den Bosch, mr. Peij- nenburg. De politie vond in twee van de vijf woningen geen belastend mate riaal. Eén der revolvers werd aangetrof fen in een auto, waarvan één der ge arresteerden regelmatig gebruik maakte. De wapens waren geladen. Het pistool was volgens de politie „kundig verborgen' in een uitgesne den boek. Het gevonden bommenmateriaal vertoont grote overeenkomst met het materiaal, dat voor de aanslagen in Eindhoven werd gebruikt. De bom men waren al in pakketjes verpakt, maar niet op scherp gesteld. Enkele der gearresteerden zijn reeds eerder met de politie in aanra king geweest in verband met Rode- Jeugd activiteiten. DEN HAAG, 13-12. Met ingang van maandag zal de consument één cent per 800 gram meer moeten beta len voor het brood. Volgens de Nederlandse Bakkerij- stichting was deze -prijsverhoging nodig in verband met de gestegen kosten voor het bakkersbedrijf. Ook de verhoging van de bloemprijs speelt daarbij een rol, zo voegde men daaraan toe. NICE, 13-12. De tol van de lawine waardoor woensdag in de Franse Al pen soldaten van een bataljon jagers werden getroffen, heeft aan drie mannen het leven gekost. Er zijn twaalf gewonden, van wie acht er ernstig aan toe zijn. De Alpenjagers bevonden zich op 1.700 meter hoogte in de vallei van - Barcelonette toen de lawine op hen neerkwam. Vijftien jonge soldaten werden bedolven. Het duurde drie uur voor men hen had uitgegraven. Sommigen lagen drie meter diep. Drie hunner waren al gestikt. Zes zwaargewonden werden in allerijl overgebracht naar een ziekenhuis in Marseille. Het ongeluk had plaats in het de partement Haute Provence. De slachtoffers namen deel aan een speurtocht naar een sinds enkele dagen verdwenen 20-jarige kame raad. Hij had zich via een avontuur- GENEVE. Het 345 inwoners tellen de gehucht Randa in het Zwitserse kanton Wallis wordt door afbraak van een 3.500 meter hoge gletsjer sinds twee weken in de richting van bedreigd. De gletsjer beweegt zich Randa. SAIGON, 13-12. Acht zuid-oost- Aziatische landen en Japan zijn woensdag in Saigon overeengekomen onverwijld te beginnen met het be studeren van de vraagstukken van de wederopbouw van Indo-China. In een communiqué aan het slot van een ministerconferentie over economische ontwikkeling in het be trokken gebied deelden zij mee dat het onderzoek nuttig zou zijn met het oog op de vooruitzichten voor vrede. De ministers van Maleisië, Singa pore, Indonesië, Thailand, Cambodja Laos, Zuid-Vietnam, de Filippijnen en Japan voegden hiei'aan toe dat herstel van de vrede de regionale samenwerking zou vergemakkelijken. De geleidelijke vermindering van de spanning in Azië had het terrein voor economische en sociale ontwik keling vergroot. De postspaarbank is altijd vlak bij woning of werk, want op elk van de 2400 postkantoren kunt u terecht li.jke route bij zijn bataljon willen voegen, maar kwam niet aan. HOUSTON, 14-12. De astronauten van de Apollo-17 hebben om 6.35 uur (Ned. tijd) hun derde en laatste maantocht beëindigd. Cerman en Schmitt hebben in totaal meer dan 21 uur buiten hun maanlander .Chal lenger' doorgebracht en zijn waar schijnlijk de laatste Amerikanen ge weest die deze eeuw voet op de maan hebben gezet. Als laatste stapte Cer- nan in de maanlander, die donder dagavond om 23.56 uur van de maan zal vertrekken voor het rendez-vous met de .America', waar ze hun colle ga Evans zullen terugzien. HILVERSUM, 13-12. De drie Hil- versumse radiozenders zullen op eerste kerstdag (25 december) van 13.00 lot 13.15 uur de kerstboodschap van koningin Juliana rechtstreeks uitzenden. Vrijdag 22 december geeft de NOS radio van 17.20 tot 17.30 uur via Hil versum II een samenvatting van de kerstviering van de koninklijke fa milie met het personeel op paleis Soestdijk. WASHINGTON, 14-12. „Ik kan niets zeggen voordat ik de president heb gezien", aldus Nixons adviseur Henry Kissinger bij zijn terugkeer in Washington na zijn jongste onder handelingenronde met Noordvietna- mezen in het gebied van Parijs. Op de vraag of er met kerstmis vrede zou zijn, antwoordde hij geen voorspellingen te willen doen. Om 16.00 uur onze tijd zal hij een onderhoud hebben mei president Nixon. 1111111111111111 ii 11111111111111111111111111111 i IJL' Aan onze abonnees 5 Door de voortgaande kostenstij- E E gingen genoodzaakt, moeten wij E u tot onze spijt mededelen, dat 5 wij onze abonnementsprijzen per jr s 1 januari 1973 hierbij moeien E 5 aanpassen. S Genoemde prijzen worden per E E deze datumE E Maandabonnement 5,E S Kwartaalabonnement 14,50 E E Jaarabonnement 55, ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE nmimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim OP DE MAAN. Half knielend maakt Jack Schmitt een foto van Gene Cer ium naast de Amerikaanse vlag, ste llig in de maanbodem geplant. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's Het is x>eel mooier iets te we ten van alles, dan alles te we ten van één enkel ding. Pascal W547 W P£ ftlLT Verwachting tot vrijdagavond: Weinig verandering Veel bewolking en op de meeste plaatsen droog; overwegend matige wind uit zuid tot zuidwest; mini mumtemperaturen omstreeks 7, ma xima ongeveer 9 graden. Voor zaterdag: Aantal uren zon: Otot 3. Min.-temperaturen: 0 .tot -5 graden boven normaal. Max.-temperaturen: 0 tot 4 gi-aden Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 15 dec. Zon op 8.42. onder 16.29. Maan op 12.56. onder 2.15. Volle maan: 20 dec. (10.45). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 15 dec. 9.21 22.10 3.06 15.36 Doodtij: 15 dec. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 14-12. Het K.N.M.I. meldt: Het zal ook vrijdag zacht voor de tijd van het jaar zijn. Boven zuid oost-Europa en het Alpengebied handhaaft zich een gebied met hoge barometerstanden. Dit geeft daar rustig weer met in zuid-Duitsland en de Po-vlakte veel mist. In zuid- Duitsland tot dichtbij Frankrijk, vriest het 's nachts. In München werd het de afgelopen nacht min acht graden. Tussen het eerder ge noemde hogedrukgebied en depres sies, die over de oceaan naar het noordoosten koersen, wordt vrijdag met zuidelijke winden opnieuw vrij zachte en vochtige lucht naar ons land gevoerd. VLISSINGFN. De Vereniging Milieuhygiëne Zeeland (V.M.Z.) en de Commissie-Borsselc hebben de beschuldigingen van de afdeling Zeeland van de KVP van de hand gewezen, dat de actiegroepen hun angst voor de kerncentrale in Bors selc op de bewoners van deze streek zouden hebben overgedragen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1