DE ZIERIKZEESCHE COURANT MAANLANDER CHALLENGER' WERD NETJES NEERGEZET FRANSE LEGER RUIMT VUIL P.P.R. WIL DEN DYL EN ANDRIESSEN AAN DE TAFEL Werkloosheid iets gedaald Europees personeel in staldng INFORMATEUR BIJ KONINGIN Tsjoe en Lai verwacht Vietnam-bestand ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, lei. (01110) 2255, na 18.00 uur: lel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakleur: M. J. Bij de Vaale, lel. (01110) 2938. Uitgave: B.V, Drukkerij v/h Lakenman Ochlman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand J 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 o B.T.W. Dingdag 12 december 1972 129stc jaargang Nr. 21200 WAARIN OPGENOMEN 1797- 1889 In dit nummer: Burgemeesters jubileum W esterschouwen Enthousiaste astronauten HOUSTON, 11-12. De maanlander „Challenger", met aan boord Eugene Cernan en dr. Harrison Schmitt, is maandagavond 0111 20.54 uur( Nederlandse lijd) op de maan geland. Nadat dc dalingsmotor op de seconde af op het juiste ogenblik was gestart kwam de maanlander twaalf minuten later neer in een doodlopend dal van het Taurus-Littrow-gebergte. Cernan en Schmitt zyn de elfde en twaalfde mens die op de maan landden. Waarschijnlijk zijn zij tevens de laatste Amerikanen die deze eeuw dit op 400.000 km van de aarde gelegen hemel lichaam bezoeken. Verblijf op maan duurt 75 uur Terwijl Ronald Evans in de „Ame rica". het moederschip van de Apol- Io-17, op circa 95 km hoogte om de maan blijft cirkelen, gaan Cernan en Schmitt tijdens hun verblijf van 75 uur een deel van het maanoppervlak verkennen. Daarbij zullen zij 37'km afleggen met de „Lunar Rover", een elektrische maanwagen. Dinsdagoch- PARIJS, 11-12. Het Franse leger heeft maandag in Parijs de taak overgenomen van het stakende per soneel van de reinigingsdienst en is begonnen met de hopen huisvuil op te ruimen die een bedreiging voor de volksgezondheid gingen vormen. De prefect van Parijs, Jean Ver- dier, maakte zondag bekend dat hij het leger te hulp zou roepen in ver band met de volksgezondheid en dat hij de staking op deze manier niet wilde breken. Ongeveer 75 procent van de 4.700 vuilophalers staakt nu al vijf dagen ter ondersteuning van. looneisen, be tere arbeidsomstandigheden en leren schorten voor allen. tend 00.53 uur onze tijd begonnen de twee astronauten aan hun eerste ex cursie. De moeilijkste De landing van de „Challenger" was de moeilijkste tot dusver. De bergen ten zuiden en noorden van het kleine dal waar de maanlander neerkwam, bestaan uit geweldige ho pen brokken van zeer 'oud maange- steente. Aan de voet van een berg aan de zuidkant hopen de twee man nen stukken van het oudste gesteen te van de maan te vinden. Schmitt, een geoloog die de eerste geleerde is die met een maanvlucht is meege gaan, verwacht materiaal te vinden dat een tot drie miljard jaar oud is. Het oudste maangesteente is circa 4,125 miljard jaar oud. Krater „Poppy" De „Challenger"' landde op nog geen 100 meter ten westen van de HAVANNA. President Allende van Chili is op zijn wereldreis in Havan na aangekomen voor een driedaags bezoek. Op het feestelijk versierde vliegveld werd hij begroet door pre mier Fidel Castro en andere Cu baanse autoriteiten. Er stond een grote menigte langs de route naar de stad. De kabinetsformatie DEN HAAG, 11-12. I'.P.K.-fractie voorzit ter «Ir. De Gaay Fortman is van mening «lat «le fractievoorzitters van P.v.d.A. en K.V.P. op korte termijn met elkaar aan «le gesprekstafel moeten gaan zitten. Mocht een dergelijk gesprck-onder-vicr-ogcn niet tot dc mogelijkheden behoren dan zou. naar zyn oordeel, informateur dr. Rupperl een gesprek onder z(jn leiding tot stand moeten brengen. Dr. De Gaay Fortman zei dit maandag na zijn bezoek aan de in formateur. die op deze dag VVD- fractieleider Wiegel en AR-fractie- voorzitter Biesheuvel eveneens in zijn werkkamer ontving. De radikalenleider zei dc indruk ie hebben dat dr. Ruppert serieus be zig is de mogelijkheid van een ka binet-Den Uyl te onderzoeken. In dit verband bracht hij een aanvullend advies uit met de aankondiging dat hij het initiatief zal nemen om de heren Den Uyl en Andriesscn tot el kaar te brengen. Verheugd zei dc Gaay Fortman te zijn met de benoeming van een in formateur aangezien er zeer veel knelpunten liggen. „Ik ben blij dal Den Uyl niet direct voor de leeuwen is geworpen". Hij verwees naar de opstelling van de P.v.d.A.-partij-raad. afgelopen weekeinde, die Den Uyl naar zijn mening ruimte heeft gelaten om te praten. Dr. Ruppert had, naar zijn indruk, wel oren naar een gesprek tussen de fractievoorzitters van dc twee grootste partijen in het parle ment. STOCKHOLM. De Duitse schrijver Heinrich Böll ontvangt de Nobelprijs voor literatuur uit handen van de Zweedse kroonprins Carl Gustaaf (l.) Koning Gustaaf Adolf moest voor het eerst, sinds zijn troonbestijging in 1950, verstek laten gaan wegens een griep. Hij liet de uitreiking over aan zijn 27-jarige kleinzoon Carl Gustaaf. Brandje aan Oude Haven ZIERIKZEE. 11-12. Op een gevoelig Zierikzees punt - in het pand Oude Haven 5.7 - o)\lstond maandugmiddag rond 0 uur brand, als gevolg van hel eerder schoonbranden van kozijnen op een zolderkamer. Het pand wordt bewoond door mevr. L. B.-B. d. V. somen met een commensaal. Een eerste inspectie van de brandweercommandant de beer C. Berrcvocts, samen met brandmeester J. de Jonge leerde dat kleine aangewendemiddelen onvol doende waren. De vuurhaard was al van huiten af zichtbaar. Dr hogedruk- straul kwam er aan te pas. om het in het hout gloeiende vuur de baas le worden. Dit lukte echter goed. zodat uitbreiding van de brand werd voorko- men. Dc foto loont ren der brandweerlieden, die zich op een ladder naar de vuurhaard begeeft. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode!. kleine krater „Poppy". Dit betekent dat de maanlander op slechts enkele meters van het voorgenomen lan- dingspunt aan de grond kwam. De twee astronauten waren enthou siast over de omgeving waarin zij verscheidene punten herkenden. Hun eerste excursie zal ongeveer zeven uur duren. Er volgen nog twee uit stapjes van een zelfde duur. DEN HAAG. 11-12. Voor seizoen gecorrigeerd is de werkloosheid in de maand november gedaald mei 3.900 tot 120.600 mannen en vrouwen. De niet voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid, dus het aantal inge schreven werklozen bedroeg eind november 114.590 (93.280 mannen en 21.310 vrouwen). Dit betekent bij de mannen een, stijging van 9.120 en bij de, vrouwen een daling met 50 ten opzichte van eind oktober. BRUSSEL, 11-12. Het vrijwel vol tallige Europees personeel is maan dag in staking gegaan vanwege zijn salarisgeschil met de Europese mi nisterraad. Ongeveer 10.000 ambte naren van de diensten van de Euror pese commissie, de ministerraad, het" Europees parlement, het hof van jus titie en de andere instellingen van de E.E.G., hebben het werk neergelegd. In Luxemburg is het Europees per soneel al sinds vrijdag 11.00 in sta king. Belgische autoweg open BRUSSEL, 11-12. Koning Boude- wijn van België heeft maandagoch tend de nieuwe Belgische autoweg, de autoroute Wallonië, geopend. De ze weg, waarvan al eerder delen open gesteld en in gebruik genomen wa ren, geeft een rechtstreekse verbin ding van Hensies, aan de Franse grens, via Bergen, Charleroi, namen en Luik naar de Duitse grens bij Aken. Gestolen Rembrandt na jaar terecht BERLIJN. 11-12. De Westberlijnse politie heeft maandag bekend ge maakt. dat een schilderij van Rem brandt. dat een jaar geleden gestolen werd. is achterhaald. Het schilderij is „De vlucht van de heilige familie naar Egypte". Hel werd in december 1971 uit een mu seum in Tour (Frankrijk) gestolen en vrijdag jl. achterhaald toen het voor een bedrag van 100.000 mark „van de hand" ging. Een 35-jarige Westduitse beeld houwer, die de „verkoper" was. is gearresteerd. Zijn naam en die van de koper zijn niet bekend gemaakt. DEN HAAG 11-12. Koningin Juliana heeft maandagavond de informateur, dr. M. Ruppert. op paleis Huis ten Bosch ontvangen. Dr. Ruppert heeft dc koningin op de hoogte gebracht van zijn bevindingen tot nu toe. zo deelt het kabinet van de koningin mede. PEKING, 11-12. Het is mogelijk dat binnen twee of drie dagen een Amcrikaans-Noordvietnamese vre desovereenkomst kan worden geslo ten in Parijs, zo heeft de Chinese premier Tsjoe en Lai maandag op een bijeenkomst met buitenlandse journalisten in Peking gezegd. De premier wees slechts op de mogelijkheid van een spoedig ak koord en toonde zich niet bijzonder optimistisch of pessimistisch over het Parijse overleg. Tsjoe sprak op -een bijeenkomst van Afrikaanse diplomaten Hij vroeg zich ook af of het wel terecht is dat zoveel kabaal wordt gemaakt over enkele honderden krijgsgevan- Kurhaus echt weg DEN HAAG. 11-12. Namens (le confessionele groeperingen, die sa men ongeveer een derde deel van de Haagse gemeenteraad uitmaken, heeft raadslid mr. J. A. M. Borghols. maandag verklaard niet te geloven in een behoud van het Kurhaus in Scheveningen. Pogingen om het door Zwolsman E.M.S. gesloten complex - symbool van de badplaats - toch in stand te houden, noemde hij amateu ristisch en verre van reëel. In de huidige vorm is het Kurhaus niet meer rendabel te maken, meent dit KVP-raadslid. ..In dat sprookje geloof ik niet". genen in Noord-Vietnam, terwijl in Zuid-Vietnam tienduizenden mensen gevangen zitten. Lardinois wil Europese lan«lbouwportefeuiIIe BRUSSEL, 11-12. „Als men meent dat ik in de Europese commissie.de beste kandidaat ben voor de porte feuille van landbouw, dan zal ik geen nee zeggen". Dit zei maandagavond de Nederlandse minister van land bouw ,ir. Pierre Lardinois, de offi ciële Nederlandse kandidaat voor het lidmaatschap van de Europese com missie. Ir. Lardinois' tweede voor keur geldt de betrekkingen met de derde landen (de met de E.E.G. ge associeerde). Daarna heeft hij be langstelling voor de industriële poli tiek. zo bleek maandagavond uit zijn antwoorden op vragen tijdens de ont vangst van de internationale pers in Brussel. NAIROBI. Veertien krygers van de Masai-stam in Kenia zyn in een gevecht met leden van een andere stam op 75 kilometer ten zuiden van Nairobi door middel van vergiftigde pylen om het leven gekomen, aldus is maandag officieel in Nairobi be kendgemaakt. MIDDELBURG, 11-12. ,AVat cr ook gebeurt, welke oplossing men ook nastreeft, afsluiting van de Oostcr- scheldc betekent in ieder geval hel einde van de Zeeuwse visscry. Ik zie niet da' alternatieven als ccn pijpleiding of verdeling van dc Oos- terschclde in drie compartimenten ccn oplossing bieden voor het be houd van de mossel- cit ocstercul- tuur". Dit heeft prof. P. Korringa maandagavond gezegd in een lezing voor het Zeeuws Genootschap van Wetenschappen in Middelburg. „In de Oosterscheldo kan wel een vergelijkbare visserij als in het IJs- selmeer ontstaan, maar dan moet er eerst voor een geringe, gelijkmatige diepte worden gezorgd". Prof. Korringa zei dat er veel pa ralellen zijn met de Zuiderzee. „In de Zuiderzee werd de bestaande vis serij ook van de kaart geveegd. Maar we moeten wel bedenken dat dc vis serij dooi1 de eeuwen heen nooit per manent is geweest, zodra zij niet meer aangepast is aan het econo misch patroon, verdwijnt zij geruis loos". Hij woes or echter wei op, dat bij de afsluiting van de Zuiderzee duidelijk was wat ging gebeuren. „Bij dc Oosterschelde echter zullen de bijzonder diepe geulen ieder dier lijk leven in deze zeearm blijven bedreigen aldus prof. Korringa. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Tob drie jaren niet om een ongeluk en het wordt een ze gen. (Brahmaanse wijsheid) Weinig verandering Slechts hier en daar wat regen maar vooral overdag ook af en toe zon; minimumtemperaturen omstreeks 2 graden, vlak aan zee enkele graden hoger, maxima morgen rond 7 gra den; matige, aan zee af en toe krach tige, wind tussen zuid en zuidwest. Voor donderdag: Aantal uren zon: 0 tot 2. Min.-temperaturen: 2 tot 7 graden boven normaal. Max.-temperaturen: 1 tot 5 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 70 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 40 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 13 dec. Zon op 8.40. onder 16.28. Maan op 12.33, onder 14 dcc. Zon op 8.41. onder 16.28. Maan op 12.39, onder 0.55. Eerste kwartier: 13 dec. (19.36). HOOG- EN I.AAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 13 dec. 7.31 20.09 1.22 13.39 14 dec. 8.22 21.05 2.10 14.32 Doodtij: 15 dec. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 12-12. Het K.N.M.I. meldt: Een actieve depressie, die maandag in de richting van Schol- land koerste, diepte sterk uit cn .boog onder invloed daarvan af naar IJs land. Dinsdagmorgen was de druk in de kern gedaald lot 944 mbar. Dooi de sterke koersverandering die het lagedrukgebied onderging, vertraag de de treksnelheid van het bijbeho rende frontensysteem. Daarom was het in de nacht Aan maandag op dinsdag nog vrijwel onbewolkt, maar doordat dc krachtige wind de uit straling belemmerde, daalde de tem peraturen niet onder het vriespunt. Ondertussen heeft zich op de oce aan een nieuwe actieve stormdepres- sie aangediend. Ook deze trekt weer snel in de richting van Ierland. Verwachting tot woensdagavond:

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1