DE ZIERIKZEESCHE COURANT Onderdakkreeg naam in brons VIETNAM-OVERLEG MOGELIJK IN BESLISSENDE FASE Vijf doden bij frontale autobotsing Resolutie tegen Israël aangenomen Beperkt succes voor Japanse regering Slotcommuniqué NAVO-conferentie RUIMTESCHIP AP0LL0-17 BIJ DE MAAN AANGEKOMEN Ieren zeggen „ja" bij referendum ZIERIKZEESCHE m NIEUWSBODE i Maandag 11 december 1972 129ste jaargang Nr. 21199 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus J, lel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar J 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusiel 4 B.T.W. In dit nummer: 99 PARIJS, 10-12. Amerikaanse en Noordvietnamese technische deskundigen zijn zondag in Parijs hijeen- gekomen 0111 zich te huigen over de tekst van een ont- werp-bestandsakkoord, die thans ter goedkeuring aan president Nixon wordt voorgelegd. Vrijlating? Volgens welingelichte kringen is een kopie van de tekst meegenomen door generaal Alexander Haig (de plaatsvervanger van de presidentiële adviseur Henry Kissinger) die zater dagavond naar Washington vloog. Dr. Kissinger en het lid van het Noordvietnamese politburo Le Due Tho zullen heden (maandag) in Pa rijs bijeenkomen voor wat mogelijk de beslissende ontmoeting zal zijn van hun huidige reeks besprekingen om te komen tot het lang verwachte vredesakkoord. De twee belangrijkste onderhande laars die in de afgelopen "week al zes bijeenkomsten in het gebied .van Parijs hebben gehad, waarbij hard werd onderhandeld, zagen elkaar zondag niet. Tho confereerde met mevrouw Nguyen Thi en andere le den van de Vietcong-delegatie naar het Parijse vredesoverleg en dr. Kis singer hield de leider van de dele gatie van Saigon, Pham Dang Lam, op de hoogte van de jongste ontwik kelingen op het overleg. Volgens diplomatieke kringen zou den de top-onderhandelaars de laat ste obstakels op de weg naar een de finitieve regeling hebben overwon nen. Mevrouw Binh gaf in een vraag gesprek te kennen dat soldaten van Noordvietnamese afkomst die onder bevel van de Vietcong in Zuid-Viet- nam dienden, het recht hadden na demobilisatie naar huis terug te ke ren. Dit werd in Parijs gezien als een aanwijzing van een mogelijke uit weg uit de netelige kwestie van de Noordvietnamese troepen in Zuid- Vietnam. Het bewind in Saigon, dat zegt dat Hanoi 300.000 militairen in het zui den heeft, wil dat zij worden terug getrokken als onderdeel van een vre desovereenkomst. De Amerikanen schatten hun aantal op ca 145.000. De Noordvietnamese regering geeft nooit toe dat zij geregelde troepen in Zuid-Vietnam heeft vechten. Zeven mensen gewond RUINERVVOLD, 10-12. Vijf men sen zijn zondag om het leven geko men by een verkeersongeluk op de T-14, de provinciale weg van Eur- singe naar Meppel. Zes kinderen en een vrouw zijn zwaargewond paar een ziekenhuis in Meppel gebracht. De namen van de vijf slachtoffers zijn: K. B. Meywis (57 j.), fabrikant te Groningen, E. H. Brouwers (68 j.), assurantieagent te Groningen, zijn vrouw R. E. Brouwers-Schut (67 J.). C. Stokje (36 j.) rijksambtenaar uit Amersfoort en zijn vrouw M. M. Stokje-van Lien (37 j.). De zeven gewonden zijn er volgens de politie allen ernstig aan toe. Het ongeluk is gebeurd, doordat een auto uit een file kwam om in te halen. Met grote snelheid botste de auto op een tegenligger. Van de inhalende auto is de be stuurder gedood, evenals een vrouw die naast hem zat. Op de achterbank zaten vier personen, twee vrouwen en twee kinderen. Van dezen werd een vrouw gedood. De andere vrouw en de beide kinderen werden ge wond. Zij zijn naar het Diakonessen- ziekenhuis in Meppel gebracht. In de andere auto zat een echt paar met vier kinderen. De ouders kwamen om het leven, de' kinderen werden gewond. Ook zij zijn in het Diakonessenziekenhuis in Meppel opgenomen. Verwacht wordt dat Noordvietna mese troepen naar huis zullen terug keren als de Zuidvietnamese presi dent, Nguyen van Thieu, een over eenkomstig aantal van het één mil joenmilitairen tellende leger van Saigon demobiliseert. Intussen houdt de Vietcong vast aan de vrijlating van politieke gevangenen die dooi de Zuidvietnamese autoriteiten in hechtenis zijn genomen. Mevrouw Binh verklaarde in het vraaggesprek dat er geen reden was waarom Hanoi en de Vietcong Ame rikaanse krijgsgevangenen zou vrij laten terwijl „duizenden van onze landgenoten' worden vastgehouden in kampen en gevangenissen. NEW YORK, 9-12. De algemene vergadering van de Verenigde Na ties heeft een resolutie aangenomen, waarin Israël wordt uitgenodigd openlijk te verklaren het principe te huldigen, dat er geen gebied met ge weld mag worden geannexeerd. In de resolutie wordt voorts ge zegd dat veranderingen die door Is raël in bezet gebied zijn aangebracht in strijd met de Geneefse conventie van 1949, ongeldig zijn.. Israël wordt verzocht zulke maatregelen onmid dellijk ongedaan te maken. Vuil Parijs wil militairen PARIJS, 10-12. Het Parijse stads bestuur heeft zondag om militairen verzocht voor het opruimen van de tonnen door de regen doorweekte, rottende afval die zich door de sta king van de vuilnismannen al vier dagen langs de trottoirs heeft opge hoopt. Enkele uren eerder hadden verte genwoordigers van de vierduizend - vuilnismannen besloten de staking nog eens 24 uur voort te zetten. Arrestaties in Turkije ANKARA, 10-12. De Turkse mili taire autoriteiten hebben zondag avond meegedeeld dat in Ankara 28 leden van de uiterst linkse organisa tie „Turkse Volksbevrijdingsleger" zijn gearresteerd. Dit is in twee keer gebeurd, een maal op 29 en 30 november en de tweede maal op 6 en 7 december, zo werd meegedeeld. Prins Clans introduceerde „Kom over de brug" ROTTERDAM, 10-12. „Kom over de brug" is een hartverwarmende, moedige uitdaging. Dit zei prins Claus zondagmiddag in de Heilige Antcnius cn Rosaliekerk aan de Hofdijk te Rotterdam, waar hij de interkerkelijke woorddienst t.g.v. de actie „Kom over de burg 11" heeft geintioduceerd. Met deze actie wil men f 50 miljoen in ecp slag bijeen brengen om meer dan 700 projecten in 80 landen te kunnen financieren. TOKIO, 11-12. In Japan heeft de regerende liberaal-democratische party (L.D.P.) bij de verkiezingen van zondag haar meerderheid in het Naar verwachting dit jaar 32.000 Joden uit de Sowjet-Unie GENEVE, 9-12. Zeker 32.000 Joden zullen voor het eind van dit jaar de Sowjet-Unie hebben verlaten terwijl men verwachtte dat het er minder dan de helft zouden zijn. Dit heeft het intergouvernemenele comité voor Europese migratie in Genève meege deeld. Het verwacht voor het komen de jaar een aantal dat minstens even groot is. Op de jongste bijeenkomst van het comité deelde de Israëlische afge vaardigde mee dat ongeveer twee derden van de gediplomeerde Joden die de Sowjet-Unie verlietene diplo mabelasting moesten betalen: 614 van de 1.009 hebben circa elf miljoen gulden betaald. BRUSSEL, 9-12. De ministers van buitenlandse zaken van de Navo hebben de vijftien lid-staten van het Atlantisch bondgenootschap toe stemming gegeven om met de Duitse Democratische Republiek over het aanknopen van diplomatieke betrek kingen te gaan onderhandelen. Maar in hun slotcommuniqué van duizend woorden ter afsluiting van de tweedaagse bijeenkomst, bevesti gen ze de steun van de Navo voor de politiek van de Westduitse regering le streven naar „een staat van vrede in Europa waar in het Duitse volk zijn'eenheid herkrijgt door het recht van zelfbeschikking". parlement overeenkomstig de ver wachtingen behouden. Kaoeëi Tanaka kan dus zijn be wind voorzetten maar zijn taak lijkt er niet eenvoudiger opgeworden door de winst die de socialisten en communisten hebben geboekt. Volgens computervoóVspeiiingen op basis van 80 procent van de uit slagen krijgt de L.D.P. in het nieuwe huis van afgevaardigden 280 zetels van de 491 terwijl ze er in het oude huis 297 bezette. Zij weet zich echter verzekerd van de steun van een aan tal onafhankelijken. De grote win naars zijn niettemin de socialisten en communisten geworden. De socia listen herstelden zich gedeeltelijk van de zware klap die zij drie jaar geleden bij de verkiezingen kregen en waarbij ze 44 zetels verloren. Zij zullen nu volgens de voorspellingen weer opklimmen van 87 naar meer dan 110 zetels. De eens verboden communistische partij kan wellicht haar sterkte opvoeren van 14 tot meer dan 30 zetels. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 11-12. Het K.N.M.I. meldt: Bij Ierland kwam maandag morgen een actieve storing aan en deze wordt door de krachtige weste lijke stroming, die op de oceaan heerst, snel verder naar het oosten gevoerd. Voor deze depressie uit passeerde een rug van hoge druk ons land, waardoor flinke opklaringen konden voorkomen. In de loop van maandag zal echter de bewolking van het westen uit weer snel toene men, op de nadering van de storing. Later zal er ook regen vallen. De wind wakkert aan de kust aan tot stormachtig en krimpt naar zuid. Het ziet er naar uit dat het weer ook dinsdag onder invloed zal staan van de bij het lagedrukgebied behorende frontale zone. Hierin zullen zich vannacht naar verwacht wordt golf- vormige storingen ontwikkelen, waardoor het front Nederland pas in de loop van dc dag zal passeren. (BBSS® ZIERIKZEE, 9-12. Zaterdag jl. was voor de Kon. „Zeelandia" te Zierik zee in twéé opzichten een gedenk waardige dag. Op het fabrieksterrein in de Zuidhoek verrees een nieuwe ballonhal - 83 x 30 meter, vloerop pervlak 2400 m- en 15 meter hoog - en later op de dag werd het 25-jarig dienstverband herdacht van één der medewerkers van het bedrijf. - Foto: er kwam niet alleen heel wat „lucht" maar ook veel „mankracht" aan te pas om de nieuwe „Zeelandia-ballon" de lucht in te krijgenHet nieuwe „luchtschip" ligt nu echter weer ste vig verankerd op Zierikzeese bodem. (Zoals beleend werd de eerste ballon hal bij de storm van vorige maand totaal vernield). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Dit nummer bestaat uit 8 pagina'* i Schaf de tranen van de kinde ren af. Regen in de bloese, is schadelijk. Jean Paul HOUSTON, 10-12. - Hel Amerikaanse ruimteschip ApoIIo-17 heeft zondagavond 11a een vlucht van meer dan 400.000 km, de niaan bereikt. Het ruimteschip verdween achter de maan waar 0111 20.47 uur een ge slaagd rem-manoeuvre met de motor werd verricht. De radioverbinding met de aarde is daar niet mogelijk. ZIERIKZEE, 9-12. Het sportcentrum voor Schouwen-Duiveland aan hel Groeneweegje te Zierikzee is nu eindelijk, ook wat de naamgeving betreft, volkomen „onder dak". Immers, zaterdag werd. de in bronzen genetletters uitgedrukte naam van het sportcentrum - „ONDERDAK" - onthuld. Dat ge beurde door de twee jongste medewerksters van een Zierikzeese bankin stelling, want deze bank bood de „naam in brons" aan, bij gelegenheid uati het bereiken van een bedrag van f 20 miljoen aan spaargelden. Voor een uitgebreid verslag van deze gecombineerde financiëleen toch ook spor tieve gebeurtenis zie men elders in dit nummer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Het ruimteschip vertraagde zijn snelheid van 8000 tot 5000 km per uur. waardoor het in een elliptische haan kwam. met als hoogste punt ongeveer 300 km Cn als laagste 95 km boven het maanoppervlak. Na een slaapperiode waren de -drie ruimtevaarders Eugene Cernan, Ro nald Evans en dr. Harrison Schmitt zondag te 13.20 uur gewekt en be gonnen zij met de voorbereidingen voor hun aankomst. Cernan zei dat hij last van zijn maag heeft en pillen slikt. In Hou ston venvacht men daargeen nade lige gevolgen van voor het werk op de maan. Voorspoedige reis De reis verliep zondag verder voorspoedig. Er was een klein pro bleem het de drukschakelaar van een waterstoftank. die te snel bleek te werken. De schakelaar reageerde al bij de temperatuunvisselingen van twee tot drie graden, terwijl dat nor maal bij 20 graden moet zijn. Maar in geval van nood kan de schakelaar met de hand bediend worden. Schmitt nam tijdens het laatste deel van het traject foto's van de aarde. De Middellandse Zee en Zuid- Europa waren goed te zien en het weer leek daar goed. Later op de avond schoten de ruimtevaarders het paneel van het dienstcompartiment weg dat tot dan toe de wetenschappelijke instrumen ten en camera's had beschermd. Nadat de ruimtevaarders, 23 minu ten na de remmanoeuvre, weer ach ter de maan vandaan kwamen was een van hun eerste taken uit te zien naar het dal waar Cernan en Schmitt heden maandagmiddag gaan landen. Terwijl de ruimtevaarders bij hun eerste omwenteling een gedetailleer de beschrijving gaven van het kra terlandschap keken geleerden in Houston op hun seismografen. Om 21.32 uur sloeg op de maan bij de krater Ptolemaeus de derde trap van de Satumusrakel op de maanbodem. Deze rakettrap was in de daarvoor bestemde koers gebracht nadat het ruimtevaartuig in een baan naar de maan was gegaan. Het gevaarte, met een gewicht van byna 14.000 kilo, sloeg met een snel heid van 9.147 km per uur, te pletter, wat gelijk stond met een ontploffing van ongeveer elf ton T.N.T. Verwachting tot dinsdagavond: Tijdelijk regen Meest zwaarbewolkt mei tijdelijk regen; minimumtemperaturen om streeks 5 graden, maxima morgen rond 8 graden; matige tot krachtige, aan zee harde tot stormachtige zuid westelijke wind. Voor woensdag: Aantal uren zon: 0 tot 3, Mini.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 3 graden boven normaal. Max.-tempera turen: van ongeveer normaal lot 3 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 12 dec. Zon op 8.38. onder 16.28. Maan op 12.08, onder 23.38. Eerste kwartier: 13 dec. (19.36). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 12 dec. 6.48 19.19 12.55 1.22 Doodtij: 15 dec. DUBLIN. 9-12. Het Ierse volk heeft zich met 721.003 tegen 133.340 stem men uitgesproken voor het schrap pen van het artikel" in de grondwet dat een ..speciale positie" toekent aan de katholieke kerk in de repu bliek. Aan het referendum dat over deze kwestie werd gehouden, nam onge veer vijftig procent van de kiezers deel.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1