DE ZIERIKZEESCHE COURANT NAVO-LANDEN DENKEN VOOR SUCCES AAN DRIE FASEN AUSTIN MORRIS Urgentielijstje van het kabinet India en Pakistan eens over Kasjmier In Bangladesh zou liet weer wat gaan De strijd tegen de boterberg Verzekeringsmaatschappijen zullen honderdveertig miljoen gulden uitkeren Duitsers in de Sowjet-Unie SCHIETPARTIJ IN VLIEGTUIG Sainan - Deuiioo KAMER VERWIERP INITIATIEFVOORSTEL SOCIALISTEN HOOG- EN LAAGWATER ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 8 december 1972 129ste jaargang Nr. 21198 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus t, tel. (OHIO) 2255, na 18.00 uur: lel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, lel. (01110) 2938. Uitgave: 8.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusieI 4 'Vo B.T.W. In dit nummer: Grondzaken in raad van Duiveland De komende Veiligheidsconferentie BRUSSEL, 7-12. De vijftien NAVO-laiulen zijn het er donderdag in Brussel over eens geworden dat een conferentie over Europese veiligheid en samenwer king, indien tijdens de thans in Helsinki aan de gang zijnde voorbereiding blijkt «lal zij een retlelijke kans op succes biedt, in drie fasen moet worden gehouden. Op voorstel van Frankryk zullen eerst de ministers van buitenlandse zaken bijeenkomen - vermoedelijk in juni, waar is nog niet bekend - dan zal in commissies overeenstemming moeten worden bereikt over de zaken die oost en west ter harte gaan, en vervolgens zullen de resultaten van de commissie-arbeid door de ministers worden bekrachtigd. De eerste ministers conferentie, zo verwacht men in Nederlandse kringen in Brussel, zal slechts enkele dagen duren. Geen der landen van het Noord- Atlantische Bondgenootschap was enthousiast over het Sowjetidee, een conferentie van staatshoofden te be leggen. Donderdag is wel enig menings verschil aan de dag getreden over de vraag of tijdens de eerste voorbe- Advertentie Dealer: ISTA Oosterland Tel. 01114-1495 DEN HAAG. 7-12. - Het kabinet heeft de nieuwe Tweede Kamer ver zocht nog voor het einde van het jaar een vijftal wetsontwerpen in openbare behandeling te nemen. Het zijn urgente onderwerpen, aldus het kabinet in een brief aan de Kamer. De wetsontwerpen betreffen: de bestrijding van de luchtpiraterij, de Intelsatovereenkomst, de instelling van de Erasmusuniversiteit te Rot terdam. de fiscale faciliteiten voor de koopvaardij en het bezitvormings- fonds. leidende besprekingen over weder zijdse en evenwichtige troepenver mindering die eind januari, vermoe delijk in Genève beginnen, ook de voornaamste beginselen van derge lijke vermindering aan de orde moe ten komen. Nederland meent, in tegenstelling tot Frankrijk en de Verenigde Sta ten, dat niet slechts moet worden gesproken over agendapunten en procedures, maar dat ook de voor naamste beginselen naar voren moe ten worden gebracht, en dat ook de Oosteuropese gesprekspartners hier op moeten reageren. De Sowjetunie, Oost-Duisland, Po len, Hongarije en Tsjechoslowakije hebben nog niet formeel geantwoord op de uitnodiging van de Verenigde Staten, Canada, Engeland, West- Duitsland en de Benelux om voor bereidende besprekingen te begin nen, maar er zijn aanwijzingen dat deze uitnodiging wel zal worden aanvaard. Frankrijk en de V. S Frankrijk en de Verenigde Staten vrezen dat westelijk aandringen op het ten berde brengen van beginse len de Russische bereidheid derge lijke gesprekken te voeren zal ver minderen hetgeen de vooruitzichten op een veiligheidsconferentie, die volgens het westen een zekere sa menhang moet vertonen met de ge sprekken over troepenvermindering, zou kunnen doen afnemen. De Amerikaanse regering heeft een zeker resultaat van gesprekken over troepenvermindering nodig om de Amerikaanse troepenmacht in West- Europa, die volgens het Amerikaanse Congres moet worden verminderd, te kunnen reduceren. Frankrijk is tegen een blok-tot- blokbenadering gekant en neemt niet deel aan het gesprek over troepenver mindering, hoewel Franse troepen in de Bondsrepubliek zijn gestation- neerd. LAHORE, 7-12. India en Pakistan hebben donderdag een regeling ge troffen voor hun geschil over een be standslijn in Kasjmier. Dit gebeur de na een dag lang besprekingen tussen de staf-chefs van de legers van beide landen. In een officiële bekendmaking werd meegedeeld dat generaal Sam Maneksjaw van India en luitenant- generaal Tikka Chan van Pakistan militaire commandanten naar Soets- jetgarh in Pakistan hebben gezon den om op 11 december de documen ten te tekenen waarin de bestands lijn wordt vastgesteld Na de besprekingen zei generaal Tikka Chan: „Er moet in de volgen de fase geen horde meer te nemen zijn. Deze fase is het terugtrekken van troepen uit eikaars gebied". DEN HAAG, 7-12. Veruit de mees te fabrieken in Bangladesh (jute, suiker, lucifers) hebben volgens de officiële berichten de produktie her vat en eveneens volgens de officiële berichten ontwikkelt ook de land bouw zich gunstig. Zo wordt de oogst aan gepelde rijst op 12 miljoen ton geschat, de jute-oogst op 6,1 miljoen balen en de theeproduktie op 50 mil joen punds (1971: 25 miljoen lbs). Voorts wordt een flinke stijging ver wacht in de produktie van aardno- ten, tarwe, groenten en aardappelen. De niet-officiële berichten echter, aldus een overzicht van het Instituut vcor Zuid-Oost-Azië van de PCKH, geven een minder bemoedigend beeld. BRUSSEL, 7-12. Dc Europese Com missie in Brussel heeft donderdag een verordening gepubliceerd die ccn nieuwe maatregel behelst om van dc botervoorraden af te komen. Op grond van die verordening kunnen de E.E.G.-lidstaten, op hun verzoek, er toe gemachtigd worden boter uit de voorraden te verkopen tegen de verlaagde prijs van 76 re- keneenheden (ongeveer 274 gulden) per 100 kg. (dc interventieprijs is f 670,per 100 kg). Deze boter moet dan verwerkt worden tot botercon- centraat voor keukengebruik'. De verordening geldt tot 31 maart van het volgend jaar. De stormschade DEN HAAG, 7-12. De Nederlandse schadeverzekeringsmaatschappijen zullen volgens een voorlopige raming 140 miljoen gulden uitkeren voor dc schade die de storm in de nacht van 12 op 13 november heeft aangericht. Dit heeft de heer J. Kraaijeveld van het Bureau Voorlichting Schadever zekering donderdag meegedeeld. De omvangrijkste schadevergoe dingen zullen worden uitgekeerd in de sector uitgebreide gevarenverze- keringen en stormschadeverzekerin gen. Hierbij gaat het om een bedrag van 100 miljoen gulden. De verzekeringen in deze sector hebben vooral betrekking óp'bdcrde- rijen, woonhuizen, flatgebouwen, winkelbedrijven en industriële com plexen. Eén van de verzekeraars had uit de stortvloed van schademeldin- gen na de storm geconcludeerd dat er in het noorden van het land vrij wel geen huis of gebouw onaange tast was gebleven. DEN HAAG. Minister-president mr. B. W. Biesheuvel reikt aan de schei dende voorzitter van de Tweede Ka mer mr. F. J. F. M. van Thiel, de versierselen uit behorende bij diens bevordering tot Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dit gebeurde tijdèns de laatste vergade ring van de Tweede Kamer. Dit nummer bestaat uil 12 pagina's T"\ 1 II vi I. l.n,j 11/t» rilt, A.., Diep in het hart aller dingen sluimert de drang naar wor ding en groei. MOSKOU. 7-12. De Westduitse am bassadeur in Moskou. Ulrich Sahm, heeft donderdag bekend gemaakt dat ruim 32.000 mensen van Duitse af komst van januari tot eind novem ber van dit jaar de Sowjet-Unie heb ben kunnen verlaten in het kader van de gezins- en familiehereniging. In 1971 kregen 1.145 mensen verlof naar West-Duitsland te gaan en in 1970 maar 340. Sahm zei dat de Westduitse regering ingenomen is met de verhoging van dit aantal. De ambassade neemt aan dat er nog rond 40.000 mensen van Duitse afkomst in dc Sowjet-Unie wonen, die zich elders willen vestigen. Zuiclslavisclic militairen omgekomen NOVA GORICA. 7-12. - Dertien Zuidslavische militairen zijn woens dag omgekomen door een ontplof fing die het schoolgebouw vernielde waarin zij gelegerd waren, zo heeft de politie donderdag meegedeeld. De school stond in het dorp Grgarske Ravne. bij de Italiaanse grens. De ontploffing, veroorzaakt door ammonal, dat bij wegenaanleg wordt gebruikt, leidde tot de arres tatie van twee functionarissen bij de wegenbouw. ADDIS ABEBA, 8-12. Zes mensen, onder wie een vrouw, zijn vrijdag ochtend door agenten van de veilig heidsdienst doodgeschoten bij een schietpartij in een Boeing van de Ethiopische luchtvaartmaatschappij „Ethiopian Airlines". Kort nadat het toestel was opge stegen voor een vlucht naar Europa, werd een poging gedaan het vlieg tuig te kapen, aldus is uit welinge lichte bron vernomen. Een zevende kaper heeft verwondingen opgeio pen. Voor CENTRALE VERWARMING en zelfbouw centrale verwarming St. Domusstr. 43 - Tclef. 3260 Verwachting tot zaterdagavond: Koude nacht Flinke opklaringen cn slechts hier en daar een bui; in de nacht cn och tend in het binnenland plaatselijk mist; overwegend' matige, aan de kust nu en dan krachtige zuidweste lijke wind; minimumtemperaturen om het vriespunt, maar vlak aan zee rond vier graden, maxima morgen rond zeven graden. Voor zondag: Aantal uren zon: 0 tot 3. Min.-temperaturenvan ongeveer normaal tot 3 graden boven normaal. Max.-temperaturen: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 60 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 30 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 9 dec. Zon op 8.36, onder 16.29. Maan op 11.13. onder 19.55. 10 dec. Zon op 8.37. onder 16.29. Maan op 11.34. onder 21.08. 11 dec. Zon op 8.38. onder 16.28. Maan op 11.52, onder 22.23. Eerste kwartier: 13 dcc. (19.36). MANILLA. Mevrouw Imelda Marcos, echtgenote van de Filippijnse president, werd gewond b0 een aanslag. Tijdens een plechtigheid in de provincie Rizaö stortte een man :ich met een mes op haar en bracht mevrouw Marcos ver scheidene steken toe. De dader werd ter plaatse gedood. DEN HAAG, 7-12. Dc nieuwe Tweede Kamer heeft donderdagmiddag met 67 stemmen tegen en 61 stem men voor, het initiatiefvoorstel van de socialisten Van Lier cn Dolman verworpen. 0111 vanaf 1 januari 1973 weduwen met één of twee kinderen, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend leven van de AWW-uitkering. vrij te stellen van de lo«in- en inkomstenbelasting. Dc tegenstanders waren dc fracties van KVF. VVD, ARF. CI1U. DS'70. SOF, GFV en RKPN, cn mejuffrouw Goudsmit van D'66. Voor stemden PvdA PPR. CPN. PSP. BP cn dc overige leden van D'66. Het voorstel werd kort voor de verkiezingen ingediend, nadat de initiatief nemers er achter gekomen waren, dat in dc nieuwe structuur van dc loon- cn inkomstenbelasting (het schyvcntaricf) dc weduwen met één of twee kinderen, en levende alleen of bijna alleen van dc weduwen- en wezenuit kering. voortaan belasting moeten gaan betalen. Dc laatste jaren viel deze categorie onder de bepaling, die voor alle AOW- en AWW-trekkcrs geldt, na melijk dat zij als zij geen andere in komsten hebben, in de belastingvrije voet vallen. Deze bepaling is zodanig gewijzigd, dat in het schijventarief de bejaar den recht hebben op bejaardenaftrek, alvorens de belasting berekend wordt. Die aftrek komt overeen met het AOW-bcdrag. De kamerleden Van Lier cn Dol man ontdekten dal een groep van 5.000 weduwen mei één of twee kin deren belasting zouden moeten gaan betalen. Zij vonden hel belangrijk genoeg om deze groep in fiskaal op zicht te helpen. Tijdens het kamer debat over hun voorstel deelden zij mee. dat in de tweede helft van vol gend jaar ook weduwen met drie of vier kinderen onder de belasting heffing zullen vallen. Dc groep wordt dan uitgebreid met 1.000 tot 2.000 be langhebbenden. Zierikzee: 9 dcc. 10 dec. 11 dcc. Hoogwater 5.07 17.29 Laagwater 10.59 23.04 18.03 11.36 23.44 18.37 12.14 5.40 6.12 Springtij: 8 dec. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 8-12. Het K.N.M.I. deelt mede: In het zeegebied tussen IJs land bevindt zich een opvullende de pressie. Dit druksysteem houdt over West-Europa een zuidwestelijke stro ming in stand waarmee voortdurend een vrij zachte maar enigszins onsta biele oceanische luchtsoort wordt aangevoerd. Ook in Midden-Europa, ja zelfs tot in noordwostelijk-Sibcrië toe is hel uitzonderlijk zacht weer voor de tijd van het jaar. De ontwikkeling in dc algemene circulatie maken het niet waarschij- lijk, dat in dit weertype op korte ter mijn verandering verwacht mag worden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1