DE ZIERIKZEESCHE COURANT AP0LL0-17 MET DRIE RUIMTEVAARDERS NAAR DE MAAN ARBEIDSONRUST IN ITALIË De defensies in Europa SOCIALE PARTNERS TEKENEN CENTRAAL AKKOORD '73 Vrouwen in opmars in Cambodja Doden in Ulster Overtreding prijsmaatregelen door 200 bedrijven, verspreid over heel Nederland Informateur dr. Ruppert oriënteert zich eerst over sociale problematiek ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 7 december 1972 129stc jaargang Nr. 21197 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 »/o B.T.W. In dit nummer: Spannend handboogschieten te Zierikzee Twaalf dagen durende tocht begonnen KAAP KENNEDY, 7-12. Om 06.33 uur vanmorgen is, na enkele uren oponthoud, de Apollo-17 van Kaap Kennedy met drie ruimtevaarders vertrokken voor de finale van het Apollo-pograinina: de laatste reis naar de maan. Na een voorspoedige aftelling tot op 30 seconden voor het vastgestelde tijdstip - 03.53 uur onze tjjd - werd het aftellen automatisch onderbroken toen er gegevens werden ontvangen over onvoldoende druk in de tank met vloeibare zuurstof in de derde trap van de Saturnus-raket. De bemanning bleef in de cabine. Om 04.59 werd het aftellen voor lopig hervat, met dien verstande cjlat het schema daarvan 22 minuten werd teruggedraaid. Acht minuten voor het nieuw geplande tijdstip van vertrek werd het aftellen opnieuw opgeschort om de deskundigen ver dere gelegenheid te geven hun on derzoek naar de oorzaak van het Advertentie SINAS vruchtenlimonade literfles -98* 69 ROME, 6-12. - Italië staat deze week wat de arbeidsonrust betreft voor een „hete week". Niet al leen moeten de vakbonden onder handelen o\er een vernieuwing van de aflopende CAO's, maar ook over een sociaal eisenpakket wat betreft huisvesting, onderwijs en gezond heidszorg. Dinsdag staakten al de 1800 stewards en stewardessen van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij voor loonsverhoging en uit protest tegen de zwaardere werkomstandig heden. mankement voort te zetten. Technici in het ruimtecentrum in Huntsville, Alabama, waar de Saturnusraket is vervaardigd en waar men over een proefmodel beschikt, gingen na of alle trappen goed zouden functione ren. Om 06.25 uur werd het aftellen op nieuw gestart, waarna om 06.33 uur de Apollo de reis naar de maan be gon. Twaalf dagen Aan boord bevinden zich Eugene A. Cernan, Ronald E. Evans en de geoloog dr. Harrison H. Schmidt. De twaalf dagen durende tocht vormt de bekroning van een programma dat de ontsluiting van de kosmos door de mens betekende. Op deze laatste vlucht gaat er voor het eerst een geleerde mee die is op geleid tot ruimtevaarder. Op de vo rige vluchten onderzochten mannen de maanbodem die op de eerste plaats ruimtevaarder waren en daar bij een korte opleiding in de geolo gie genoten hadden. BRUSSEL, 6-12. Dc Europese N.A.V.O.-landen hebben het afgelo pen jaar hun defensie goed op peil gehouden, en het aantal wapensyste men voor de drie onderdelen van de strijdkrachten dat ter wille van de modernisering zijn nieuwe wapens aangeschaft - is ten opzicht van voorgaande jaren aanzienlijk toege nomen. Dit heeft de minister van defensie H. J. de Koster, dinsdag in Brussel verklaard na de ondertekening, dooi de tien ministers van de zgn. Euro- groep binnen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, van een ge meenschappelijke verklaring waarin richtlijnen worden gegeven voor de gemeenschappelijke produktie en aanschaf van defensiematerieel. BRUSSEL. Minister H. J. de Koster van defensie tekent een verklaring, waarin de beginselen zijn verrat voor nauwer samenwerking bij de produk tie en aanschaffing van defensiematerieel. Dit gebeurde aan het begin van de bijeenkomst van ministers van defensie van de landen, die verenigd zijn in de „F.urogruep", de Europese Navo-landen. zonder Frankrijk, Portugal en IJsland, welke in Brussel werd gehouden op het Navo-hoofdkwartier. Historisch ogenblik DEN HAAI,. 6-12. Dinsdagavond is in hel gebouw van Rijkswaterstaat in Den Haag - zoals werd ver wacht - tussen de sociale partners die tezamen het bestuur van de Stichting van de Arbeid vormen, het sociaal akkoord voor 1973 getekend. Dit akkoord ver schilt weinig met het concept-akkoord zoals dat eerder hekend is geworden. De partijen zullen ernaar streven dc in het akkoord overeengekomen doelstellingen voor 1973 na te komen Het getal dat in het akkoord is ge noemd vcor dc verwachte prijsstij ging in 1973. namelijk 531 procent is. zoals bekend is. achterhaald door een herziene raming van het Cen traal Planbureau, dat onlangs heeft beiekend dal die prijsstijging ver moedelijk 8 a 81-.» pet. zal gaan wor den. Drs. S. C. Bakkenist, voorzitter- van het bestuur van de Stichting van dc Arbeid, heeft desgevraagd verklaard dat men er niet zoveel behoefte aan had dit cijfer van 53r procent tc veranderen. Hei is een doelstelling waar beide partijen naar zullen streven. De heer J. Lanser, werknemers- voorzitter van het bestuur van de stichting, noemde dc ondertekening een historisch ogenblik. Minister Boersma van sociale za ken verklaarde naderhand dat het inderdaad een historisch moment is in de na-oorlogse geschiedenis van Nederland. Afrondend gesprek Het afrondende gesprek tussen een door minister Boersma geleide kabinetsdelegatie en het bestuur van de Stichting van de Arbeid over het centrale akkoord duurde langer dan was verwacht. Tegen half tien hebben de verte genwoordigers van de drie vakcen trales en van de werkgevers- en on dernemersorganisaties het akkoord pro forma getekend. De heer A. de Boon. waarnemend voorzitter van het NW, heeft mee gedeeld dat het kabinet, blijkens de adviesaanvraag over de program mering der socmiale verzekering aan der SER, zijn in september geuitte voornemens o.m. eigen risico in de ziekenfondsverzekering. bevriezing kinderbijslag tweede kind en over heveling van tachtig miljoen gulden van kosten, heeft gehandhaafd.^ Dit in tegenstelling tot de toezeggingen die van de kant van het kabinet aan partijen bij het centrale akkoord eerder zijn gedaan om daarvan af tc zien p ENSCHEDE. Tussen Ochrup en Gro- nau is aan de Duits-Nederlandse grens een gebied van bijna een vier kante kilometer overstroomd door olie, nadat een scheur was ontstaan in de oliepijpleiding van Wilhelms haven naar het Ruhrgebied. Hier zien we een deel van de olie in een weiland. In de rivier de Vecht kwam eveneens olie terecht, maar er kon den tijdig versperringen worden aan gebracht. Het gevaar voor verdere uitloop van de olievervuiling is in middels bezworen. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Het leven is een veld oversle- f ken. Russisch spreekwoord De ruimtevaarders gaan in een klein dal bij het Tauris-gebergte van de Mare Serenitatis onderzoekingen richten. Harrison Schmitt verwacht daar materiaal te vinden dat'van één tot drie miljard jaar oud is. Cernan en Schmitt zijn van plan op de maan een duurrccord te vesti gen van 75 uur, terwijl Evans in het moederschip America zijn instru menten in het oog blijft houden. In totaal blijven de drie ruimtevaarders zes dagen en vier uur op of nabij de maan. Op 19 december 's avonds laat onze tijd worden zij terug verwacht. Verwachting tot vrijdagavond: Plaatselijk buien Wisselend bewolkt met plaatselijk enkele buien; matige tot krachtige zuidwestelijke wind; minimumtem peraturen ongeveer 4. maxima rond 7 graden. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 0 tol 3. Min.-tcmpcraturen: 0 lot 4 graden boven normaal. Max.-tcmperaluren: van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 70 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 40 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 8 dcc. Zon op 8.35, onder 16.29. Maan op 10.45. onder 18.44. Eerste kwartier: 13 dcc. (19.36). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwrater Laagwuter 8 dcc. 4.37 16.55 10.25 22.27 Springtij: 8 dcc. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 7-12. Hel K.N.M.I. deelt mede: Een front dal dc begrenzing vormde van zachte lucht met dc iets koudere polaire lucht die zich boven de Britse eilanden bevond trok in de nacht van woensdag op donderdag over ons land. Dit ging op de meeste plaatsen mot regen gepaard. Het front behoort bij een gebied met lage barometerstanden dat zich lussen IJsland cn Schotland bevindt. Om dit lagedrukgebied heen 1 rekken randstoringen die het weer in ons land zullen beheersen. Voor vrijdag moet men dan ook met enkele buien rekening houden waarbij echter ook opklaringen zullen voorkomen. PHNOM PENH, 6-12. Een leger groep van ruim 10.000 vrouwen die deel uitmaakt van de verzetsstrijd- krachten, poogt op het ogenblik een gunstige positie in te nemen voor een grote aanval op verkeersweg nummer 4, Cambodja's „weg naar de zee Dit is dinsdag door* de militaire in lichtingendienst in Pnom Penh mee gedeeld. Officieren van de inlichtin gendienst hadden gezien dat de vrouwen dinsdagmorgen vroeg de rivier de Mekong op 11 km ten noor den van Phnom Penh overstaken. Regeringstroepen zullen proberen dit leger van vrouwen tegen te hou den. BELFAST, 6-12. Dinsdag zijn in Ulster drie doden gevallen. Een Brit se officier kwam door een ontplof fende mortiergranaat om het leven, een lid van de Noordierse militie werd onder de ogen van vrouw en kinderen door guerrillastrijders doodgeschoten en een metselaar, die voor een sluipschutter werd aange zien, is door Brise militairen dode lijk getroffen. Zijn collega werd ge wond. Op militaire politieposten zijn vijftien raketten en mortiergranaten afgevuurd. Een vrouw in een psy chiatrische inrichting werd door een scherf ernstig gewond. Nalatenschap hertog van Windsor LONDEN, 6-12. De in mei van dit jaar in Parijs overleden hertog van Windsor* - koning van Engeland ge durende 325 dagen in 1936 - heeft in Engeland en Wales bezit ter waarde van slechts 7.845 pond sterling nage laten, aldus is maandag in Londen bekend gemaakt. Op de nalaten-, schap rusten geen successierechten. Het meeste bezit van de hertog, dat wordt geschat op een waarde van ongeveer een miljoen pond sterling, bevindt zich in Frankrijk en is door een Parijse rechtbank in zijn geheel aan de weduwe, de vroegere mevr. Wallis Simpson toegewezen. Het publiek zal geen details over de Engelse nalatenschap van de her tog vernemen. DEN HAAG, 6-12. In totaal tweehonderd bedrijven verspreid over het hele land hebben de afgelopen twee weken in opdracht van ambtenaren van de Economische Controle Dienst hun prijzen moeten verlagen. Zij hadden namelijk in strijd met de prijscalculatiebeschikking van 21 november prijsverhogingen doorge voerd. Er is slechts proces-verbaal^ opgemaakt tegen bedrijven die wei gerden de verlangde prijscorrectie door te voeren, en die waren volgens het ministerie van economische za ken te tellen „aan de vingers van twee handen". Sinds 21 november bezochten ambtenaren van de E.C.D. meer dan 2000 bedrijven, het aantal prijsovertreders bedroeg clu^ 10 pet. De prijsverhogingen werden in alle sectoren van het bedrijfsleven gecon stateerd, er was geen bepaalde be drijfstak die er volgens een woord voerder van het ministerie uitsprong. DEN HAAG, 6-12. Kabinetsinfor mateur dr. M. Ruppert heeft don derdagmorgen om 10 uur een ge sprek met minister drs. J. Boersma van sociale zaken voor een nadere oriëntatie over de sociale problema tiek. Zeven kwartier later, om kwart voor twaalf ontving hij minister mr, R. J. Nelissen van financiën, die hem informaties verstrekt over de bud gettaire vraagstukken. Dinsdagmiddag bracht dr. Ruppert het gebruikelijke beleefdheidsbezoek aan de demissionaire premier mr. B. W. Biesheuvel. Aldus heeft de woordvoerder van de informateur woensdagmiddag meegedeeld. Het feit dat de inlonnaieur zich onmiddellijk na de ondertekening van het centraal akkoord op woens dagavond, gaat oriënteren over de sociale problematiek betekent, dat hij daaraan grote betekenis toekent, fly zal zich niet alleen informeren, maar heeft het voornemen met dc bewindsman van sociale zaken van gedachten tc wisselen. Het moet dan ook niet uitgeslo ten worden geacht dat dit gesprek heden (donderdagmiddag) wordt voortgezet, omdat minister Nelissen voor het geven van zijn informaties gebonden was aan het genoemde tijdstip. Geesteszieken in Amerika DETROIT, 6-12. Zeker 20 miljoen Amerikanen zijn geestesziek, zo heeft de Amerikaanse vereniging voor gcesteljjke gezondheid meege deeld. Meer dan 1,4 miljoen kinderen hebben psychiatrische behandeling nodig en meer dan 750.000 men.sen zijn in inrichtingen opgenomen. Er- zijn meer ziekenhuisbedden door geesteszieke bezet dan door alle an dere zieken samen. Voor de Amerikaanse economie betekent een en ander een verlies van 20 miljard dollar per jaar.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1