Zetelverdeling in i Tweede Kamer I DE ZIERIKZEESCHE COURANT V.V.D. EN P.P.R. GROTE WINNAARS VAN VERKIEZINGEN deze week bij familiezak, paprika of potato Intellectuelen gevangen in Tsjecho-Slowakije Water na droogte in Afghanistan Senaat akkoord met dekkingsplan 1 A.O.W.-uitkeringen omhoog per 1 januari O DONDERDAG 7 DECEMBER GAAT AP0LL0-I7 VAN START ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 30 november 1972 129ste jaargang Nr. 21193 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: lel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave; B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 ®/0 B.T.W. In dit nummer: Een 125-jarige te Zierikzee Stembus sprak duidelijk en onduidelijk Verliezers: K.V.P., D.S. '70, D'66, C.H.U. DEN HAAG, 29-11. Voor de zoveelste maal heeft de stembus in de parlementaire Nederlandse democratie zijn stem laten horen en er stak wel een verrassing in, maar niet zo'n verrassing dat het vormen van een nieuw kabinet gemakkelijk zal zijn. Integendeel! De kaarten zijn geschud, maar duidelijker is het er - op het punt van de regeringsvorm - niet op geworden. De uitslagen in een notedop: Grote winst voor de P.P.R. (5 zetels) en voor de V.V.D. (6); groot verlies voor de K.V.P. (8) en voor D'66 (5). Met de K.V.P. verloor als confessionele party ook de C.H.U. (3), maar de A.R.P. hield stand en won zeifs één zetel. Verliezer was ook D.S.'70 (2). De C.P.N. won een zetel. Het G.P.V. bleef gelijk; won bijna 1 zetel, maar het bleef bij het oude met twee zetels in het parlement. Ook de P.S.P. boekte geen vooruitgang (2 zetels in parlement). D.M.P, en N.M.P. verdwijnen van het politieke toneel. De Boerenpartij kwam van 1 op 3 zetels (winst 2), een opvallende winst. De jongste splinter van de K.V.P. de R.K.P.N. komt met 1 zetel in het parlement. Advertentie CHIPS -75 Spaar mee voor gratis sherrypakket Gelei op het aantal kamerzteels heeft de combinatie van de progres sieve drie (56 zetels), de drie con fessionelen (K.V.P., A.R.P., C.H.U.) (48 zetels) voorbijgestreefd, maar ook de winaars wisten niet zo door te stoten, dat een minderheidskabinet een evidente zaak kan worden. Bovendien heeft geen enkele com mentaar levererende politicus - voor de kabinetsformatie - duidelijke sa menwerkingsverbanden kunnen aan geven, die op een ruime meerderheid in de Kamer kunnen rekenen. Lange demissionaire periode De demissionaire minister-presi dent mr. Biesheuvel zei tegenstander te zijn van een minderheidskabinet. Hij verwachtte een langdurige de missionaire periode; wel tot kerstmis Anderzijds heeft P.v.d.A.-lijsttrek- ker Den Uyl de confessionelen af geraden een meerderheidskabinet te vormen' met de V.V.D. Hij noemde het „zelfmoord voor de confessio nelen. De voorzitter van de K.V.P. de heer De Zeeuw, ziet ook geen een voudige oplossingen voor een forma tie en hpeft zelfs het woord axtra- parlementair kabinet laten vallen. Heel blijde man was woensdagavond mr. De Gaay Fortman, wiens P.P.R. een flinke duw omhoog kreeg. Hij toonde zich bereid tot samenwerking met de progressieven in de confes sionele partijen, een amenwerking die zich uiteraard in het parlement kan manifesteren. Allerlei uitspraken AMSTERDAM, 29-11. V.V.D.- lijsttrekker Hans Wiegel zei „er moet een meerderheidskabinet ko men en er moet worden gekomen tot herstel van de combinatie die in juli- augustus uit elkaar is gevallen. Ik heb nu de indruk dat dit kan. Mijn partij zal daar in ieder geval naar streven". HILVERSUM, 29-11. S.H.U.-lijst- trekker Tianus betreurt het dat ken nelijk de progressieven meer stem men hebben gekregen en de confes sionelen minder dan door hem was verwacht. Dat de V.V.D. en de C.P.N. winst hebben geboekt ver baast hem niets. AMSTERDAM, 29-11. De heer Aantjes van de A.R. zei: „in voor- en tegenspoed zullen we trouw blijven aan onze christelijke bondgenoten". Hel K.V.P.-veilies HILVERSUM. Minister Schmelzer vond het verlies van de K.V.P. groter dan hij had verwacht. „Ik heb de indruk dat, indien wij tijdig een christen-democratische volkspartij hadden gevormd, wij een belangrijk deel van de zwevende kiezers - tot voor kort nog dertig procent - en van de jongeren zouden hebben kunnen trekken. Bit is een teken aan de wand'' AMSTERDAM. Tweede-Kamerlid Jac. H. de Jong (lijsttrekker Demo cratische Midden Partij) voelt zich geslagen, maar niet verslagen. In een commentaar toonde hij zich woensdagavond ernstig teleurgesteld. DEN HAAG, 30-11. P.S.P.-lijst- trekker Van der Lek is teleurgesteld millllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIUIIIllllllM P.v.d.A. D'66 P.P.R. 1972 1971 43 39 6 11 7 2 nu zijn partij praktisch gelijk geble ven is. „Ik dacht dat een versterking in de lucht hing". Hij dacht dat vooral jonge kiezers op zijn partij gestemd hebben. Oudere kiezers zijn naar een andere partij gegaan. AMSTERDAM. De lijsttrekker van DS'70. oud-minister Drees, heeft woensdagavond gezegd wel enig ver lies voor zijn partij te hebben ver wacht. „Het was duidelijk dat de campagne van Wiegel zeer positief c-Ljct had voor de V.V.D. Dit omdat hij vrij eenvoudige stellingen ver kondigde en geweldig polariseerde' MÜNCHEN, 29-11. Dé Tsjechoslo- waakse schaak-grootmeester Ludek Pachman heeft woensdag in Mün- chen gezegd dat in Tsjechoslowakïje ongeveer 40 intellectuelen gevangen zitten wegens activiteiten tegen het huidige bewind. Volgens hem schijnen de autori teiten zich te realiseren dat geest van de intellectuelen niet is gebro ken ondanks de onderdrukking die volgde op de invasie van 1968 en zijn ze in tweestrijd of ze hen gevangen moeten zetten of hen uit het land moeten laten vertrekken. Pachman zelf kreeg dinsdag na enkele vergeefse pogingen toestem ming Tsjechoslowakije te verlaten. GENEVE, 28-11. De Liga van Ro de-Kruisverenigingen in Genève heeft dinsdag een beroep op de Na tionale Rode-Kruisverenigingen ge- daan ten gunste van de bevolking van Afghanistan dié door droogteen daarna door overstromingen is ger troffen. De overstromingen hebben huizen en de oogst vernield en veel vee is verdronken. Er wordt gevraagd om hulp in natura. De overstromingen volgden na drie jaren di'oogte. DEN HAAG, 29-11. Zonder hoof delijke stemming is de Eerste Kamer dinsdag akkoord gegaan met het dekkingsplan 1973. Alle voorstellen van de regering verkregen in de se naat instemming, zij het dat de frac ties van PvdA, D'66, PPR en CPN de aantekening kregen zich te hebben uitgesproken tegen de voorgenomen wijziging van de omzetbelasting (btw). 56 52 K.V.P. 27 35 A.R.P. 14 13 1 C.H.U. 7 10 48 58 V.V.D. 22 16 DS'70 6 8 C.P.N. 7 6 P.S.P. 2 2 S.G.P. 3 3 G.P.V. 2 2 1 1 D.M.P. 0 1 N.M.P. 0 1 B.P3 1 R.K.P.N. 1 0 n111111111111 i 1111111111111111 1111 111111111 ff DEN HAAG, 29-11. Met ingang van 1 januari a.s. zullen de uitkeringen ingevolge de Algemene Ouderdoms wet (A.O.W.), de Algemene Wedu wen- en Wezenwet (A.W.W.) en de Wet op de Arbeidsongeschiktheids verzekering (W.A.O.) worden ver hoogd. Ook de kinderbyslagen, met uitzondering van die voor het eerste kind, gaan per 1 januari omhoog. Deze verhoging is een gevolg van de in de maanden mei t/m oktober j.l. opgetreden stijging van het in dexcijfer der Ionen ad 5,94 procent. Bovendien zullen de A.O.W.- en A.W.W.-uitkeringen per 1 januari 1973 nog met 4 °/o extra worden ver hoogd, indien ook de eerste kamer met die extra verhoging zal instem men. Als gevolg van een en ander zullen de A.OW.- en A.W.W.-uitkeringen per 1 januari a.s. met ruim 10 0/o stijgen. Het ministerie van sociale zaken geeft het volgende overzicht van de binnenkort te verwachten verhogin gen van de sociale verzekeringsuit keringen. A.O.W. per jaar per maand Bejaarden gehuwd van 7.596,— tot 8.370,— van 633,— tot 697,50 Bejaarden ongehuwd van 5.364,— tot 5.910,— van 447,— lot 492,50 Weduwen met kind van 7.596,— tot 8.370,— van 633,— tot 697,50 Weduwen zonder kinderen van 5.364,tot 5.910,— van 447,— lot 492.50 Wezen lot 10 jaar van 1.728.— lol 1.908,— van 144, tot 159,— Wezen van 10 tot 16 jaar van 2.550,— tot 2.808,— van 222,50 tot 234,— Wezen van 16 tot 27 jaar van 3.324,— tot 3.660,— van 277,— tot 305,— ZIERIKZEE. „Vroeg geleerd, oud gedaan", moet deze trotse vader hebben gedacht, toen hij zijn jongste woensdag het stembiljet in de bus liet stoppen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). WASHINGTON, 29-11. Volgende week donderdag. 7 december te 03.53 uur, vertrekt van Kaap Kennedy de ApoIIo-I7 met de drie ruimtevaar ders Eugene A. Ceran, Ronald E. Evans en geoloog dr. Harrison II. Schmitt voor de grote finale van het Apolle-programma: de laatste reis naar de maan. Deze twaalf dagen durende tocht vormt de bekroning van een Pro gramma dat de ontsluiting van de kosmos door de mens betekende, aanvankelijk over de hole wereld een geweldige geestdrift los sloeg maar al gauw op steeds groter verzet stuitte, zodat er minder geld voor beschikbaar kwam. De Nasa zag zich gedwongen om verscheidene vluch ten naar de maan te schrappen. Naar klein dal Op deze laatstö reis gaat voor het eerst een geleerde mee die is opge leid tot ruimtevaarder. Op de vorige vluchten onderzochten mannen de ZIERIKZEE, 29-11. Dinsdagavond is de 47-jarige Engelsman W. D. N. A. op de Rijksweg bij Zierikzee, ter hoogte van de afslag naar Ouwer- kerk, uit de bocht gevlogen. Hij moest met vrij ernstige hoofdwon den worden overgebracht naar het Rode Kruis ziekenhuis te Zierikzee. De Engelsman vloog in de bocht over de kop, waarbij de auto totaal ver nield. moest xoorden weggesleept. Dokter Van Geer te Zierikzee ver leende de eerste hulp. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dit nummer bestaat uit 12 pagina's Zon en maan worden door Stroebei water niet weerspie geld. WAT UQT 01 bilt Voor liet eerst geleerde naar de maan maanbodem die op de eerste plaats ruimtevaarder waren en daarbij een korte opleiding in de geologie geno ten hadden. De ruimtevaarders van de Apollo- 17 gaan in een klein dal trachten nog moer stukjes te vinden voor de wetenschappelijke legpuzzel die de maan gaandeweg voor de geleerden is gaan vormen. Dit dal ligt bij het Taurus-geberg- te van de Mare Serenitatis. van de aarde gezien in het bovenste rechtse gedeelte van de maan. Tijdelijk opklaringen Verwachting tot vrijdagavond: Veranderlijke bewolking met plaat selijk regen, maar vooral in de nacht en ochtend ook opklaringen; matige tot ki-achtige, later aan de kust tot hard of stormachtig toenemende wind uit zuid tot zuidwest; minimum temperaturen ongeveer 3. maxima morgen rond 8 graden. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 0 lot 3. Min.-temperaturen: 1 tot 6 graden boven normaal. Max.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 60 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 30 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 1 dec. Zon op 8.26, onder 16.32. Maan op 4.00, onder 14.02. Nieuwe maan; 5 dec. (21.24). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 1 dec. 12.00 - 5.39 18.05 HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 30-11. Het KNMI deelt mede: Tussen een langgerekte zone van lage luchtdruk van Zuid-Groen land lot Noorwegen stond woensdag een sterke westelijke stroming, waarin een front over Engeland naar het oosten werd gevoerd. De oost- waartse verplaatsing was het grootst over de Noordzee en over de golf van Biskaje. In onze omgeving werd de voortgang wat vertraagd. Langs de kust stond een harde tot stormachti ge zuidwestelijke wind. Vrijdag zal het front over West- Duitsland liggen. Een zwakke rug van hoge luchtdruk zal dan bij ons eerst voor opklaringen zorg dragen, maar moet al vrij spoedig aan bete kenis inboeten, daar een nieuwe oceaandepressie, die woensdagavond bij New Foundland de oceaan be reikte, snel oostwaarts koerst. Bijbe horende fronten zullen in de loop van de dag de bewolking doen toe nemen. terwijl de wind opnieuw in kracht zal aanwakkeren. i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1