Stem de Oosterschelde open DE ZIERIKZEESCHE COURANT REGERING: HARDERE MAATREGELEN TEGEN ILLEGALEN Vrouw gegijzeld bij overval Weer processen in Zuid-Slavië Landverhuizers in Bormann leeft IN 1973 OPNIEUW VERHOGING VAN P.T.T.-TARIEVEN Mond- en klauwzeer in Roemenië V ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 28 november 1972 129ste jaargang Nr. 21192 WAARIN OPGENOMEN 1797- 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Poslbus 1, lel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, lel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. au nummer: Brouwershavenzoals het was Nieuwe Ierse koers DUBLIN, 27-11. De Ierse regering heefl maandag bij het parlement haar plan ingediend, dat een harder optreden tegen leden van illegale organisaties en dan natuurlijk het Ierse republikeinse leger (I.R.A.) beoogt. Het wetsontwerp stelt ingrijpende veranderingen voor in de wettelijke bepalingen inzake de bewijslast en voert hoge geldboeten en maximaal vijf jaar gevangenisstraf, of beide, voor inmenging in de loop van het recht. Om te bepalen dat iemand lid van een illegale organisatie is heeft een rechtbank, als het voorstel van de regering wordt aangenomen, voor taan nog slechts de verklaring nodig TRIER, 27-11. In de Westduitse stad Trier hebben twee mannen maandagavond een overval gepleegd op een wapenwinkel, de eigenaar verwond en zijn vrouw gegijzeld. Ze verschansten zich in de zaak en toen de politie deze naderde brak er een vuurgevecht uit. Daarbij werden twee politiemannen gewond. De winkelier, die bij de overval een schotwond had opgelopen wist na circa twee uur uit zijn zaak te ont snappen, zakte op het trottoir in el kaar en werd door een ziekenauto weggebx-acht. Een van de ovex-vallers heeft in een telefoongesprek met de politie in'ruil voor de vrijlating van de vrouw kogelvrije vesten geëist. Volgens de politie sprak de man met een Luxemburgs accent. Trier ligt aan de Moezel op ongeveer 15 km van de Luxemburgse grens. De dood van een Russische gevangene MOSKOU, 27-11. De ouders van de Russische dichter Joeri Galans- kov die op 4 november op 33-jarige leeftjjd in een strafkamp aan buik- vliesontsteking overleed, hebben het ministerie van binnenlandse zaken in Moskou in een brief gevraagd om een officiële verklaring over de om standigheden van hun zoons dood. In de brief waarvan kopieën maandag in handen kwamen van buitenlandse journalisten, zeggen de ouders van de dichter dat zij willen weten hoe het mogelijk is geweest dat een jonge man van 33, omi'ingd door artsen die zes jaar lang ver- klaard hadden dat zijn toestand niet ernstig was en dat er geen gevaar voor zijn leven bestond, zo onvei*- vvachts aan zijn einde is gekomen. „Als wij geen uitvoerige, overtuigen de en officiële verklaring krijgen, aldus de heer en mevrouw Galans- kov, zullen wij volhouden dat onze zoon is vermoord" DEVENTER. En er wordt al weer geschaatst ook. In Deventer werd het 10e toernooi om de IJsselcup ge houden. Op de foto feliciteert Harm Kuipers, die tweede werd op de 1500 meter, de winnaar van deze afstand Hans r>an Helden. van een hoge politiefunctionaris, waarin deze zegt te geloven dat de vei-dachte lid van een dergelijke or ganisatie is. Het voorstel voorziet voorts in nieuwe bevoegdheden voor de on- dei*vi"aging van vei'dachten. Alle openbai-e vei-klaringen, bijeenkom sten of demonstraties worden onwet tig als zij de rechtsgang doorkiTiisen. Verklaringen of gedragingen, die .leiden tot een redelijke gevolgtrek king" dat iemand lid van een illegale organisatie is, vormen voldoende be wijs dat hij inderdaad tot een derge lijke beweging behoort. Als het ontwerp tot wet. wordt vexiieven zal het blote feit dat ie mand openbai-e verklaringen - bij voorbeeld berichten op of in de te levisie, radio of pers - niet van weer leggen als bewijs van zijn lidmaat schap worden aanvaard". Woede Het staat wel vast dat het voor-stel de woede in de Republikeinse bewe ging zowel in de Ierse Republiek als in Noord-Iei-Iand zal doen toenemen. In Noord-Ierland is onmiddellijk door protestantse en i-ooms-katho lieke leidei-s, zij het uit vex'schillende overwegingen, kritiek op het wets- ontwei-p geleverd. In de Ierse Republiek vertrouwt premier Jack Lynch erop dat hij van het volk een mandaat heeft om zijn acties tegen de verantwoorde lijke Ira-leides te verhevigen. BELGRADO, 2,7-11. In Zagreb zijn maandag zeven mensen tot gevange nisstraffen, variërend van l tot 6V2 jaar, veroordeeld wegens vorming van een terreurgroep en het onder houden van contact met de beweging van de Oestaja's, een uiterst i*echtse Kroatische organisatie. De voornaamste vei-dachte, Bran- ko Slavic, kreeg 6V2 jaar. In een ander pi-oces te Zagreb werd de 42-jarige auteur Vlatko Pa- vletic die lid is geweest van het be stuur van het roatische culturele ge nootschap Matica Hi-avatska", tot 18 maanden gevangenissti-af ver oordeeld wegens „staatsvijandige aktiviteit". TEL AVIV, 27-11. In Israël is zon dag een record-aantal landverhui zers uit de Sowjet-Vnie aangekomen Volgens de Israëlische pers arriveer den op een dag- 560 mensen. Terwijl de immigranten gewoonlijk via We nen reizen, kwam nu een groep via de Roemeense hoofdstad Boekarest. Advertentie DIT IS DE LAATSTE KANS PSP, LIJST 12, BRAM VAN DER LEK. Simon Wiesenthal: WENEN, 28-11. Simon Wiesenthal hoofd van het Joodse Documentatie centrum in Wenen, heeft maandag in een vraaggesprek verklaard te weten dat het monster-Bormann, eertijds Hitlers rechterhand, nog leeft. „Wij moeten hem pakken", aldus Wiesenthal Het Londense blad „Daily Ex press'' had maandag gemeld, dat Bormann zich schuil houdt in Zuid-. Amerika, een rijke zakenman is en er twee aliassen op na houdt Wiesenthal meent evenwel, dat de ondergrondse nazi-organisatie „Ka- mera den-werk" vele journalisten valse inlichtingen verstrekt. Het ver haal van de Daily Express was een bluf-verhaal. Wiesenthal verklaart, dat de nazi's in Zuid-Amerika te goed georgani- seerd zijn om de gelegenheid te bie den, dat hun top-man opgespoord wordt. Verwachting Consumentenbond DEN HAAG, 28-11. De Consumentenbond vreest dat de P.T.T. in 1978 genoodzaakt zal zijn opnieuw de post- en telefoontarieven te verhogen, doordat de P.T.T. in 1973 een extra bijdrage van 87 miljoen gulden aan de schatkist moet leveren. De Consumen tenbond ageert tegen deze extra bijdrage in de Con- smntengids van december. Jarenlang reeds, aldus de bond, worden aanzienlijke bedragen voor het staatsbedrijf der P.T.T. in de schatkist gestopt. Bedragen die wij via voort durend hoger wordende post- en telefoontarieven moeten opbrengen. Een - zij het schrale - tinost was daarbij dat de leiding van de P.T.T. kans zag, deze bedragen voor inves teringen weer aan de schatkist te ontfutselen, omdat de P.T.T. als itaatsbedrijf nu eenmaal niet zelf standig geldleningen mag aangaan. Verandering ten kwade Met ingang van 1973 schijnt echter in deze situatie verandering te ko men, en, volgens de Consumenten bond: ten kwade. Volgens de begro ting 1973 moet de P.T.T. in dat jaar 87 miljoen gulden meer in de schat kist stoppen dan er voor investerin gen weer uitkomt. Er wordt ons volk dus een extra belasting opgelegd die we, voordat we een jaar verder zijn, door andermaal verhoogde post- en telefoontarieven fors zullen voelen, 'n de memorie van toelichting bij de begroting wordt- gezegd dat het wen selijk wordt geacht „dat de P.T.T. een extra bijdrage levert in de alge mene middelen". De Consumentenbond vindt het ui termate verwerpelijk, dat de rege ring hier misbruik maakt van het feit, dat de P.T.T. nu toevallig een staatsbedrijf is. Hij is van mening dat het hoog tijd woi'dt, dat de P.T.T. een andere status krijgt, waardoor het de regering niet meer zo gemak kelijk zal vallen dit bedrijf als melk koe te gebruiken. Ontslagen in Kinderdijk KINDERDIJK, 28-11. Bij F. Kloos' en Zonen's Werkplaatsen NV zullen door een reorganisatie 32 personeels leden moeten worden ontslagen. Dit is het gevolg van een reorganisatie binnen het bedrijf, noodzakelijk om de kosten te verlagen en de effi ciency te verbeteren, aldus het be drijf. De reorganisatie zal in de in directe sector plaats vinden en geen opheffing van afdelingen of vermin dering van de produktieactiviteit ten gevolge hebben. In overleg met de bonden en de ondernemingsraad is een afvloeiingsregeling opgesteld. Uitlevering gevraagd van F. van de Moosdijk EINDHOVEN 28-11. Via de gebrui- kelijke kanalen is uitlevering ge vraagd van de in Neurenberg gear resteerde Frans van de Moosdijk. Deze procedure zal enkele weken in beslag nemen. Nog deze week zullen twee rechercheur-s van de districts recherche van de Eindhovense rijks politie naar Neurenberg vertrekken om met de Duitse politic F. sns van de Moosdijk te horen of verhoren, WENEN, 28-11. Het uitbreken van mond- en klauwzeer in Roemenië beeft geleid tot het nagenoeg slui ten van de Hongaars-Roemeense grens, zo is maandag door de Oos tenrijkse automobielclub meege deeld. Alle grensovergangen zijn voor reizigers en goederen gesloten met uitzondering van Oraedea in het noordwesten van Roemenië, waar de Roemeense autoriteiten scherpe maatregelen tegen de ziekte hebben genomen. r*. GRATIS P.P.R.-TREIN UTRECHT, 27-11. Tussen Utrecht en Den Bosch rijdt vandaag (dins dag) een gratis trein die plaats biedt aan 240 reizigers. De trein is gehuurd door de Politieke Partij Radicalen. De PPR pleit in haar programma voor .gratis openbaar vervoer. Het is de bedoeling dat er tijdens de reis wordt gediscusieerd over de voor- en nadelen van openbaar vervoer. Deel nemers aan de discussie zijn o.a. het PPR-Eerste Kamerlid dr. M H. M. van Huiten en de verkeersspecialist in de Tweede Kamerfractie van de KVP, ir. P. A. M. Cornelissen. Rekenfout je in Utrecht UTRECHT, 27-11. De exploitatie begroting van de gemeente Utrecht voor de bouw van de nieuwe wijk Lunetten is maar liefst f 65 miljoen te hoog. De gemeente berekent de kosten die nodig zijn voor uitvoering van het voorlopige model van Utrechtse nieuwe en tevens laatste nieuwbouwwijk (3500 woningen) - Utrecht is nagenoeg volgebouwd - op 126 miljoen, terwijl men met f 61 miljoen had kunnen volstaan. Tot deze conclusie komt de begin dit jaar opgerichte werkgroep Lu netten, waarin o.a. bouwkundigen, biologen en planologen zitten, in een rapport over het nieuwbouwplan. OLIEPRODUKTEN DUURDER ROTTERDAM, 27-11. Met ingang van heden (dinsdag 28 november) worden de maximale prijzen van huisbrandolie een en twee, gasolie, dunne stookolie en autogasolie ver hoogd met 40 cent per 100 liter. Deze prijsverhoging is tot stand gekomen in overleg met het ministerie van economische zaken, zo deelde de ge zamenlijke oliemaatschappijen in Nederland maandag mee. CAMP DAVID. President Nixon heeft meegedeeld, dat de samenstel ling van zün nieuwe kabinet voor ztfn tweede ambtsperiode half de cember bekend zal z(jn. Dinsdag zal hü de eerste namen bekendmaken. NIJMEGEN. Beeld ran de demon stratie in het centrum van Nijmegen, legen de verlegging van de Waal- bocht bij Nijmegen en voor het on geschonden behoud van de Ooije- polder. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's Alleen de onwetende wordt f boos; de wijze begrijpt. (Indische wijsheid) J Verwachting tot woensdagavond: Onbestendig Half tot zwaar bewolkt met plaatse lijk buien, mogelijk met hagel of on weer, maar in de middag ook op klaringen; krachtige, aan de kust eerst nog harde tot stoiTnachtige wind ruimend van zuidwest naar west; minimumtemperaturen 6 gra den, maxima morgen rond 8 graden. Voor donderdag: Aantal uren zon: 0 tot 3. Min.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 3 graden boven nor maal. Max.-temperaturen: 0 tot 4 graden boven normaal. Kans op een droge periode van rr^in- stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 40 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 29 nov. Zon op 8.23, onder 16.34. Maan op 1.38, onder 13.32. 30 nov. Zon op 8.24, onder 16.33. Maan op 2.49, onder 13.46. Nieuwe maan: 5 dec. (21.24). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 29 nov. 9.34 22.25 3.24 15.51 30 nov. 10.50 23.39 4.36 17.03 HET WEEROVERZICHT DE BILT. 28-11. Het K.N.M.I. deelt mede: Een gebied van hoge barome terstanden strekt zich uit van het zeegebied ten nooi-den van de Azo- ren via de Golf van Biscaje naar Midden-Europa. Aan de noordflank van deze gordel heeft zich op de oceaan een krachtige westcirculatio ingesteld die inmiddels tot Polen is doorgedrongen. Depressies trekken via IJsland naar de Noorse Zee en bijbehorende frontensystemen brengen in onze omgeving veel bewolking waaruil plaatselijk regen valt. Tussen de sto ringen bevinden zich enkele opkla- ringsgebieden, maar deze zijn in hot algemeen van korte duur. In Frankrijk en Middeneuropa heeft het in de afgelopen nacht licht gevroren. Aangezien ons land zich juist in het westelijke windveld bevindt waarmee tamelijk zachte lucht wordt aangevoerd zijn de vorstkansen voorlopig erg klein. f

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1