wilt uzelf "Ml ~v VVD CHU 6 V U kunt nu nog kiezen! Kies dus maar met vertrouwen DE ZIERIKZEESCHE COURANT VREEMDE DUIKBOOT ONTSNAPTE UIT NOORSE FJORD Geestesgestoorde dood, stewardess vrij Oegandese vluchtelingen op Schiphol NIXON: „VERTROUWEN OP VREDESRECELING JUISTE SOORT TUSSEN V.S. EN HANOI VOOR NOORD-VIETNAM" ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 27 november 1972 129ste jaargang Nr. 21191 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 B.T.W. In dit nummer: Toch een tennisbaan voor Bruinisse Zoeken iverd gestaakt OSLO, 26-11. De buitenlandse duikboot waarop twee weken lang is gejaagd door marineschepen en vliegtuigen, heeft kans gezien uit de Noorse territori ale wateren te ontsnappen zo is zondagavond officieel in de Noorse hoofdstad meegedeeld. De duikboot is niet geïdentificeerd, aldus het opperbevel van de Noorse strijdkrachten. Het zoeken is ge staakt. Dat het vaartuig verdwenen is, heeft men opgemaakt uit „con tacten van marinevaartuigen en schepen". Men is er nu wel zeker van. dat het een onderzeeboot ge weest is. In politieke kring gelooft men dat er moeilijkheden voor de conferentie in Helsinki over de Europese veilig heid en samenwerking zouden zijn gerezen als men de duikboot had ge dwongen boven water te komen en gebleken was dat het er één van een land van het Pact van Warschau was. De beste oplossing was daarom volgens waarnemers de boot rustig te laten ontkomen. Een hooggeplaatste functionaris van de Noorse Marine heeft laten doorschemeren dat er ook onderzee boten van andere Navolanden aan het onderzoek hebben deelgenomen, hoewel officieel wordt verklaard dat Noorwegen geen hulp van de Navo- bondgenoten heeft gevraagd. De duikboot is zaterdag al ont snapt. Het Noorse opperbevel zegt dat de opsporing moeilijk was in de 200 km lange en hier en daar 300 meter diepe Sognefjord. Men wilde ook geen mensenlevens in gevaar bren gen. Hongerstaking O O Romeinse gevangenen ROME, 26-11. Ongeveer 400 ge vangenen in Rome zijn zondag in hongerstaking gegaan als protest te gen een regeringswetsontwerp inza ke voorlopige invrijheidstelling dat hun niet ver genoeg gaat. Volgens het wetsontwerp krijgt een rechter van instructie de be voegdheid iemand voorlopig in vrij heid te stellen in afwachting van het proces. Circa 16.000 gevangenen in Italië, meer dan de helft van de gevange nisbevolking, bevindt zich in voor lopige hechtenis. Die kan in sommi ge gevallen wel vier jaar duren om dat de gerechtelijke molens daar zeer langzaam malen. Smokkelaars vuurwapens naar Holland gegrepen HANNOVER, 25-11. De politie van Nordhorn in de Duitse bondsrepu bliek is er, in samenwerking met de politie van Hannover in geslaagd, twee mannen te arresteren die de afgelopen jaren ongeveer 800 pisto len, revolvers en karabijnen ter waarde van tienduizenden guldens naar Nederland hebben gesmokkeld. Het zijn bedienden van een wa penhandel in Uelsen in het Neder- saksische graafschap Bentheim. Toen de recherche dezer dagen de wapen zaak binnenkwam, was één van de daders bezig de registratienummers uit tien pistolen te vijlen die be stemd waren voor afnemers in Ne derland. Massa-huwelijk in Mexico MEXICO-STAD, 25-11. Door het tcedoen van de echtgenote van de Mexicaanse president zullen 90.000 Mexicaanse mannen en vrouwen die samenleven op 1 december in de echt worden verbonden. De presidentsvrouw, mevrouw Erheverria. heeft haar campagne „Het Mexicaanse gezin" genoemd. Een van de bedoelingen ervan is miljoenen onwettige kinderen in Mexico officiële burgerlijke status te verlenen. De burgcriyke huwelijken zullen r,p stadhuizen in heel Mexico geslo ten worden. In de hoofdstad Mexico liefst zevenduizend. Het zal vooral een drukke dag worden voor de ambtenaar van de burgerlijke stand in Puebla bij Mexico-Stad. die 8.845 samenlevende mannen en vrouwen in de echt zal verbinden. Om zoveel mogelijk ongeregeld paren tot het wettig maken van hun band aan te moedigen, zullen de hu welijken op 1 december zonder kos ten gesloten worden. „Geen Brits vaartuig" Naar aanleiding van een bericht in de Evening Standard in Londen dut het voorwerp ook wel en Ameri kaanse of Brits onderzeeër kon zijn, verklaarde een woordvoerder van 't Britse ministerie van defensie: „Wij kunnen met stelligheid zeggen dat het geen Britse onderzeeër kan zijn". Het dagblad had geschreven dat als het voorwerp in de fjord een atoom onderzeeër met polarisraketten was, zijn aanwezigheid in Noorse wateren niet zonder ernstige politieke conse quenties aan het licht kan komen. Noorwegen laat geen kernwapens van de Navo op zijn grondgebied toe. Volgens de Evening Standard bie den de Noorse fjorden ideale schuil plaatsen voor atoomonderzeeërs wier doelen in de Sowjet-Unie liggen, of Russische atoomonderzeeërs met doelen in West-Europa. FRANKFORT, 25-11. Aan de vierentwintigurige zenuwQorlog tussen de politie en een luchtpiraat op de luchthaven van Frankfort is zaterdagmiddag een einde gekomen toen de politie het vliegtuig van Air Canada bestormde, de geestelijk gestoorde man doodde en de gegijzelde stewardess bevrijdde. De man viel door een kogel uit een politiewapen dat van een afstand van 60 meter was afgevuurd toen hij in de deur van het vliegtuig ver scheen. Vrouw reed eigen kind dood HANNOVER, 25-11. Een 36-jarige automobiliste, die na een verkeers ongeval in Hohenhameln bij Hann over zonder te stoppen was doorge reden, blijkt haar eigen kind doodge reden te hebben. Dat kwam pas aan het licht toen de politie de ouders van de 13-jarige jongen kwam waar schuwen dat hun kind door een on bekende automobilist was aangere den en in zorgwekkende toestand in een ziekenhuis lag. Raffinaderijbrand lijkt onder controle BAHREIN, 26-11. De enorme raf finaderijbrand op het eiland Bahrein in de Perzische Golf, leek zondag af te nemen. Het s-chynt dat men een- tiental opslagtanks die een prooi van de vlammen waren laat uitbranden en zich voornamelijk erop concen treert uitbreiding te voorkomen. De bevrijdingsaktie voor de ste wardess, de 31-jarige Margit Sommer begon kort voor om 14.00 uur het ul timatum afliep, dat 'de luchtpiraat had gesteld. Volgens sommige berichten was het de 57-jarige, Josef Bodewitz, maar in andere berichten wordt ge zegd, dat het ene Viktor Widera is die al eerder is gestraft wegens dief stal, huisvredebreuk en ongeoorloofd wapenbezit. Politiepresident Knut Mueller van Frankfort noemde hem een „warhoofd". Schietpartij in Belfast BELFAST. 26-11. Britse troepen zijn zondag in Belfast zes uur lang in een vuurgevecht gewikkeld geweest met sluipschutters. Een woordvoer der van het Britse leger nam aan dat er minstens 11 sluipschutters getrof fen zijn. DJAKARTA. President Soeharto van Indonesië heeft president Nixons adviseur Henry Kissinger meege deeld dat zijn land in beginsel bereid is zitting te nemen in een controle commissie in Vietnam, maar ophel dering inzake een aantal punten wil. Advertentie Xjftt IpiPfi VI IJ Ivlvll Anderen hun vrijheid laten. Stem voor verdraagzaamheid. Hans Wiegel VVD Koninginnegracht 57, 's Gravenhage Advertentie SCHIPHOL, 25-11. Minister En gels van CRM heeft op Schiphol de eerste groep van 39 Aziatische vluch telingen uit Oeganda op Schiphol een hartelijk woord van welkom en bemoediging toegeroepen. Degelijk en kleurrijk gekleed ar riveerde de groep, bestaande uit ze ven kinderrijke families, in een KLM vliegtuig uit Wenen, waar in totaal 1500 Aziaten, door president Amin uit Oeganda verdreven, een tijde lijk onderkomen is geboden in vluch telingenkampen. Nederland loopt voorop in het kleine rijtje van landen, dat zich over deze vluchtelingen ontfermt. Bittere ellende „Na jaren van geluk bent u plot seling in maanden van bittere el lende gedompeld,aldus minister Engels. „Nu volgen nog maanden van onzekerheid. Wij in Nederland, het Nederlandse vok, wij zullen alles doen in ons vermogen ligt om u hier zo spoedig mogelijk echt thuis te voelen." Wij hebben voor een tijde lijk onderdak gezorgd. Wij zullen u helpen onze taal te leren, wij zul len pogen u te assisteren bij het zoe ken naar een baan en een huis en wij geven u de verzekering, dat u hier in Nederland werkelijk van harte welkom bent. Ik wens u allen in de- Amerikaanse president sprak met Kissinger NEW YORK, 26-11. President Nixon vertrouwt dat de V.S. en Hanoi liet Juiste soort vredesregeling in Vietnam zullen bereiken. Dit heeft de woordvoerder van liet Witte Huis, Ronald Ziegler, meegedeeld nadat liet staatshoofd een uur gesproken luid met zijn advi seur Henry Kissinger na diens terugkeer uit Frankrijk waar hij een weeklang overleg heeft gepleegd met de Noordvietiiamese onderhandelaar. Le Doe Tlio. President Nixon wil volgens zijn woordvoerder een duurzame regeling en is bereid de nodige tijd te nemen om deze tot stand te brengen. Kissinger zal deelnemen aan een bijeenkomst die de president begin deze week in Camp David in Mary land wil houden met Nguyen Phu Due, een speciale afgezant van de Zuidvietnamese president. Nguyen van Thieu. Geen „impasse" Ziegler weigerde mee te delen welke moeilijkheden het opschorten van het overleg in Parijs tot 4 de cember hadden veroorzaakt. Hij zei echter te willen waarschuwen voor berichten die hij speculatief noemde, dat het vredesoverleg een impasse nabij was. Hij deelde mee dal de V.S. een constructieve houding in nemen en dat beide partijen thans ernstige onderhandelingen voeren. In Zuid-Victnani, in de Mekong- Delta betoogden zaterdag duizenden mensen. Zy betuigden steun aan het standpunt van president Nguyen van Thieu volgens wie alle Noordviet- namezen uit Zuid-Vietnam moeten zijn teruggetrokken alvorens er een wapenstilstand kan zyn en er geen coalitieregering kan komen waarvan ook de Vietcong deel uitmaakt. ZIERIKZEE. Teneinde een zo breed mogelijk publiek te informeren over de aktie „Kom over de Brug" ten be hoeve van de ontwikkelingslanden, meerde, binnen het kader van een toernee langs verschillende havens, zaterdag het aktieschip af aan het Luitje. De foto geeft een beeld van het interieur, waar een schat aan do- kumentatie materiaal was te vinden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Dit nummer bestaat uit 8 pagina'* Het huwelijk is de belang rijkste ontdekkingsreis-die de mens kan ondernemen. (Kierkegaard). ze moeilijke omstandigheden alle mogelijke succes bij het opbouwen van een nieuwe, gelukkige toekomst voor u en voor uw kinderen". Uit de groep steeg daarop een luid applaus op. Sowjet-Unie wil Europees vredeshandvest HELSINKI, 26-11. Dc Sowjet-Unie is voorstandster van een „handvest van Europese vrede", dat gebaseerd moet zijn op een breed stelsel van collectieve veiligheid en verankerd moet zyn in een pan-Europees ver drag. Het plan zal worden voorge legd aan de Europese veiligheidscon ferentie, aan dc voorbereiding waar van vertegenwoordigers van 32 Eu ropese landen plus de Verenigde Sta ten en Canada in Helsinki werken. Dit hebben diplomatieke kringen in de Finse hoofdstad zondag meege deeld. Vijfvoudige moord in Texas LAREDO, 25-11. Een boer uit dc Amerikaanse staat Texas, die enkele jaren geleden al een gevangenisstraf uitzSt wegens moord, heeft zich don derdag bij de politie in de stad La redo gemeld met de mededeling dal hij de avond te voren vijf mensen had vermoord. Op de door de dader aangewezen plaats vond de politie inderdaad de vijf lijken. Over de re den voor zijn daad heeft de moorde naar zich nog niet uitgelaten. Aardbeving in Italië ROME, 26-11. In een groot deel van Midden-Italic is zondag een zware aardbeving gevoeld, ter sterk te acht op de 12-punts schaal van Mercalli. In de stad Ascoli Piceno is in het oude gedeelte veel schade aange richt. Ook het ziekenhuis is bescha digd. Wegens instortingsgevaar zyn 150 patiënten naar ziekenhuizen in dc omgeving gebracht. De beving die drie seconden duur de is ook in Rome gevoeld. Vorige week vrydag zyn in hetzelde gebied ook al bevingen geregistreerd. Van persoonlijke ongelukken wordt geen melding gemaakt. Verwachting tot dinsdagavond: Veel bewolking Meest zwaar bewolkt met tegen de avond mogelijk van het westen uit regen; matige tot krachtige, aan de kust later harde wind tussen zuid en zuidwesten; minimumtemperatu ren omstreeks 4 graden, maxima morgen rond 7 graden. Voor woensdag: Aantal uren zon: 0 tot 3. Min.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 3 graden boven normaal. Max.-temperaturen: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 70 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 40 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 28 nov. Zon op 8.21, onder 16.34 Maan op 0.25, onder 13*18 Laatste kwartier: 27 nov. te 18.45. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 28 nov. 8.33 21.17 2.16 14.41 Doodtij: 30 november. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 27-11. Het KNMI deelt mede: Achter een kleine storing, af komstig van het noorden van de Noordzee, drong het afgelopen week einde lucht van polaire oorsprong ons land binnen. In het algemeen was er veel bewolking, waaruit voornamelijk in het westen van het land wat regen viel. De temperatu ren daalden 's nachts tot om het vriespunt, terwijl overdag het kwik niet boven dc 5 graden kwam. Dc storing is via Frankrijk weggetrok ken terwijl een gebied van Jioge ba rometerstanden van het zeegebied ten zuiden van Ierland naar het kon tinent trok. Het centrum lag maan dagmorgen met een luchtwaarde van 1040 millibar boven de Alpen. In middels koerst een omvangrijke de pressie op het midden van de oceaan naar het noordoosten. Fronten van dit systeem zullen in het komend etmaal tot de Noordzee doordringen en in fins land later op dc dag mo gelijk wat neerslag brengen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1